Zobrazit přihlášovací formulář

PROVOZNÍ PODMÍNKY SERVERU

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1.         Následující podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.mimibazar.cz třetími osobami - uživateli, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství.

 

1.2.         Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu mimibazar.cz, uzavřené v nepísemné formě na dobu neurčitou mezi provozovatelem a uživatelem na základě registrace uživatele, přičemž jejich aktuální znění je uživatelům kdykoli přístupné na stránkách portálu ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci, přičemž registrace je možná pouze pod podmínkou aktivního vyjádření souhlasu s jejich zněním.

 

1.3.         Pro účely těchto podmínek jsou pojmy, uvedené v tomto článku, použity v následujícím významu, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak.

1.3.1.  Bazar nebo Portál – inzertní portál „mimibazar.cz“, provozovaný pod doménou shodného znění;

1.3.2.  Kupující – Uživatel, který má zájem odpovědět na inzerát prodávajícího s nabídkou zboží, a uzavřít s ním kupní smlouvu o koupi nabízeného zboží;

1.3.3.  Prodávající – Uživatel, který se na Portál registroval s některým stupněm členství, a který prostřednictvím portálu aktivně nabízí zboží k prodeji ostatním Uživatelům;

1.3.4.  Uživatel – osoba, užívající Portál k nabízení zboží jako prodávající nebo k prohlížení jeho obsahu a k uzavírání kupních smluv jako kupující; uživatel, který je fyzickou osobou a užívá Portál mimo svou podnikatelskou činnost, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku;

1.3.5.  Provozovatel – provozovatel Portálu
společnost Affectio, s.r.o., IČ: 286 18 874, se sídlem Závodní 1245/91, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 35031;

1.3.6.  Zboží – hmotná, penězi ocenitelná věc nebo služba, nabízené prodávajícími na portálu, pokud není v rozporu s těmito podmínkami nebo s právními předpisy;

 

1.4.         Prodávajícím mohou být

1.4.1.  fyzické osoby nepodnikající, které nabízejí své osobní movité věci, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti;

1.4.2.  komerční prodejci – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející zboží v rámci své podnikatelské činnosti a vlastnící k prodeji patřičné oprávnění (většinou živnostenské oprávnění).

 

1.5.         Veškerý obsah bazaru a informace na tomto bazaru mají pouze informační charakter, ne zavazující či doporučující. Provozovatel považuje získané informace za důvěryhodné, není však povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo souhlas s právními předpisy. Provozovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek je průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu bazaru a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění, zejména na vytvoření nových sekcí nebo odstranění sekcí dosavadních, nebo změny struktury rozhraní bazaru.

 

  1. Práva a povinnosti uživatelů portálu

 

2.1.         Registrace a členství

2.1.1.  Provozovatel nabízí různé úrovně členství, podle požadovaného rozsahu užívání portálu uživatelem. Základní členství je zdarma, vyšší úrovně členství jsou podmíněny úhradou poplatku. Informace o jednotlivých úrovních členství a právech a povinnostech s nimi spojených včetně výše poplatků včetně DPH a způsobu jejich úhrady jsou k dispozici na adresehttp://www.mimibazar.cz/hvezdy.php. Každý uživatel nese samostatně náklady na použití prostředků komunikace na dálku k přístupu na Portál (náklady na použití elektronické zařízení a internetové připojení).

2.1.2.  K procházení nabídek na portálu a k reakci na nabídky není vyžadována placená úroveň členství, užívání portálu k tomuto účelu je zdarma. Bezplatná úroveň členství umožňuje vložení nejvýše 100 inzertních fotografií.

2.1.3.  Placená úroveň členství je vyžadována k zadávání většího množství nabídek, jejich zvýrazňování na homepage apod.

2.1.4.  Předpokladem zvolení některé úrovně členství je provedení registrace ve formě vytvoření uživatelského účtu. Vytvoření uživatelského účtu je nabízeno zdarma. Registrace je dokončena okamžikem, kdy je uživateli provozovatelem zasláno potvrzení o provedení registrace na jeho e-mail – tímto okamžikem je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena smlouva o užívání Portálu. Uživatelský účet je aktivní neprodleně po uzavření smlouvy, přičemž odeslání registrace je považováno za výslovnou žádost uživatele o započetí s poskytováním služeb Portálu uživateli. Na provedení registrace pro jakoukoli z úrovní členství není právní nárok – provozovatel je oprávněn jakoukoli registraci odmítnout a neprovést i bez udání důvodu.

2.1.5. V případě, že provozovatel ve smyslu těchto podmínek zablokuje uživatelský účet uživatele, neznamená to zrušení zablokovaného účtu. Po odblokování účtu provozovatelem může uživatel používat svůj uživatelský účet nadále.

2.1.6.  Uživatel je oprávněn požádat provozovatele o zrušení uživatelského účtu i bez udání důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání žádosti. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 3 měsíce v případě, že se daného uživatelského účtu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými uživateli nebo provozovatelem, nebo je účet blokován z důvodu porušení pravidel. V případě že je uživatelský účet ve smyslu tohoto článku zrušen, není již možné si založit účet nový bez předchozího souhlasu provozovatele. Pokud bude zjištěna spojitost mezi účtem zrušeným a novým, je provozovatel oprávněn zrušit i tento nový uživatelský účet.

2.1.7. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn zrušit svou registraci a odstoupit tak od smlouvy o užívání Portálu ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření způsobem dle čl. 2.1.4. Odstoupení musí být učiněno e-mailem, zaslaným na kontaktní adresu provozovatele tak, aby bylo doručeno na server příchozí elektronické pošty provozovatele nejpozději do uplynutí 14-ti denní lhůty. Z odstoupení musí vyplývat dostatečná identifikace uživatele a datum uzavření smlouvy o užívání Portálu. K odstoupení je Uživatel oprávněn použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je připojen v závěru těchto Podmínek. Odstoupí-li uživatel platně od smlouvy, smlouva o užívání Portálu zaniká, přičemž uživatel má nárok na vrácení zaplacených členských poplatků, pokud je provozovateli před odstoupením uhradil, po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání smlouvy, na jejíž úhradu má nárok provozovatel. V případě odstoupení nese uživatel veškeré náklady s tímto spojené (zejména náklady na použití telekomunikačního zařízení a internetového připojení).

2.1.8.  Během trvání uživatelského účtu lze přecházet mezi různými úrovněmi členství. Uhrazený poplatek za dosavadní úroveň členství je automaticky přepočítán na novou úroveň, přičemž uživatel si pak může následně novou úroveň členství sám prodloužit. Provozovatel je oprávněn zamítnout požadavek na změnu úrovně členství na nižší v případě, kdy uživatel požaduje nižší úroveň členství, než které musí mít. (zejm. komerční prodejci). V případě že komerční prodejce bude chtít své členství snížit, musí upravit stav svých fotografií tak, aby byla změna povolena. Změna úrovně členství je možná 2 krát za 30 dní.

 

2.2.         Zákaz vytváření duplicitních registrací

2.2.1.  Prodej zboží na portálu je určen především pro nepodnikající jednotlivce, kteří zde mohou prodávat a nakupovat své movité věci. Možnost této inzerce mají všichni uživatelé bezplatně. Pokud se stanou platícími inzerenty v některé z placených úrovní členství, získávají různé výhody. Mohou se účastnit soutěží, jejich inzeráty jsou zobrazovány přednostně, mohou vkládat více fotografií, inzeráty mohou aktualizovat a nemusejí je vkládat znova.

2.2.2.  Počet prodejních fotografií je u neplatících inzerentů limitován na počet 100 celkem, u platících dle zvolené úrovně členství.

2.2.3.  Za vážné porušení podmínek je považována skutečnost, kdy se uživatel zaregistruje pod jiným účtem za účelem obcházení této podmínky. V tomto případě může být tento účet zablokován, případně zcela zrušen.

2.2.4.  Bez vědomí provozovatele nelze zřídit více registrací z jednoho PC či domácnosti nebo se přihlašovat na více účtů. Provozovatel je oprávněn při blokaci uživatele zablokovat jak konkrétního uživatele, tak i konkrétní PC nebo IP adresu.

 

2.3.         Komerční prodejci

2.3.1.  Komerčním prodejem je myšlen prodej a nabídka nových věcí, starších věcí ve větším množství, second hand, bazarové zboží, outlet oblečení včetně tzv. customer return, oblečení a věcí na objednávku, vlastní výroba (např. pletení, háčkování, další ruční práce, výroba výrobků na objednávku) a podobně. Uživatel, který nabízí věci komerční povahy (nové věci, věci na objednávku, věci ve větším množství než obvyklém) si je vědom, že pro prodej těchto věcí může být vyžadováno vlastnictví patřičného živnostenského oprávnění.

2.3.2.  Za komerční prodejce jsou považování rovněž prodejci kosmetiky, drogistického zboží a potravinových doplňků např. (Avon, Oriflame, LR, Eurona, FM Group, Dedra, Just, Herbalife, OKG), prodejci domácích potřeb (např. Tupperware), prodejci šperků, uživatelé nabízející nabídku prací (vč. přivýdělku), půjčování za úplatu a pronájem, nabídka vlastních výrobků a služeb na objednávku, registrací do různých MLM firem a podobně. Tento typ inzerce mohou nabízet pouze uživatelé s úrovní členství Safír a vyšší. 

2.3.3.  Za komerční prodejce jsou dále považováni prodávající, kteří mají vlastní e-shopy a vlastní inzertní stránky umístěné na jiných stránkách na internetu mimo portál.

2.3.4.  Pro nabídku komerční inzerce je určena úroveň členství Safír a vyšší. Pokud má uživatel úroveň členství neodpovídající podmínkám inzerce na stránkách, členství mu může být přepnuto na nejbližší potřebné členství. (Např. uživatele se členstvím Ametyst nebo Rubín, kteří začnou nabízet ve svých fotoalbech prodej komerční (nové zboží, služby, více velikostí použitých věcí, věci na objednávku, vlastní výrobky, nabídku práce a pod.)

2.3.5.  Mimibazar je určen pro maloobchodní prodej. V případě, že chce uživatel nabízet velkoobchodní nabídku zboží, může využít klasickou formu inzerce pomocí reklamních formátů (např. baner, ikonka, placený PR článek).

2.3.6.  Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany komerčních prodejců vůči kupujícím – spotřebitelům ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku. Informace, které je prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem, a které nejsou obsaženy v inzerátu, je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiným způsobem mimo portál.

 

2.4.         Pravidla inzerce

2.4.1.  Fotoalba a fotografie bez udání konkrétního zboží, ceny a popisu tohoto zboží, např. "Přidali jsme nové věci, přijďte se podívat na naše webové stránky" jsou považovány za zakázanou formu reklamy, včetně podmínění nákupu např. " objednávejte přes náš eshop". Rovněž využívání názvu fotoalba ve formátu odkazu na jiné stránky je nepřípustné. Pro tyto účely lze využít formu placené reklamy ve formě odkazů na webové stránky pod inzeráty a ve vizitce. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit či zcela smazat fotografie a fotoalba porušující tyto pravidla.

2.4.2.  V případě, že uživatel využívá na portálu služby neinzertního charakteru (rodinné fotografie, komentáře), nesmí jich zneužívat k vkládání nebo podpoře inzerce. U rodinné fotografie v jakékoliv sekci nesmí být uvedeno, že je možnost zboží koupit, objednat, nechat vyrobit apod. Využívání rodinných fotografií, receptů nebo návodů ke komerčním účelům (nabízení zboží nebo služeb nebo odkazování na nabídky) je považováno za užívání portálu ke komerčním účelům, a v případě zjištění takového užívání je dotyčný uživatel povinen uhradit provozovateli poplatek za členství úrovně „Safír“ nebo vyšší, podle rozsahu zjištěného jednání. Do okamžiku aktivace dané úrovně členství a plné úhrady poplatku, nebo odstranění veškerých nedovolených informací a fotografií je provozovatel oprávněn omezit oprávnění daného uživatelského účtu (omezení vkládání fotografií). Rodinné fotografie a komentáře nesmí sloužit k reklamě na jiné webové stránky, byť nekomerčního charakteru.

2.4.3.  Na portálu je zakázáno nabízet následující zboží:

-        zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na ochranu jména, osobnosti a projevů osobní povahy);

-        zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména zboží, nesplňující zákonné informační povinnosti vůči spotřebiteli;

-        zboží u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, potravinové doplňky, kosmetika);

-        zboží u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci jasným a viditelným způsobem upozornit;

-        zboží na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE) (Značka CE dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k tomuto výrobku ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších.)

-        zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující;

-        zboží erotického charakteru (např. erotické pomůcky a podobné);

-        zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních;

-        zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují

-        zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže;

-        radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví, 
-        jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich;

-        lidské orgány;

-        cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty;

-        zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno;

-        drogy a jiné omamné nebo psychotropní látky včetně alkoholu;

-        léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.

2.4.4.  Je zakázáno v názvech nebo textu inzerátů používat názvy jiných, více populárních výrobců nebo výrobků, než jakým je inzerované zboží. Příkladem je například užití slova NEXT u zboží, které není zbožím této značky, včetně srovnání s touto značkou (např. „ve stylu NEXT“ apod.) Stejně tak je zakázáno uvádění značek zboží v rozsahu širším, než jaký je nezbytný pro identifikaci zboží a jeho vlastností (zejména nadměrné opakování názvu značky v textu inzerátu, nebo uvádění log výrobců a značek zboží v inzerátech apod.). Takové jednání může být považováno za porušení práv k ochranné známce, nebo za nekalosoutěžní jednání. Provozovatel není oprávněn takové jednání aktivně vyhledávat, ale na základě upozornění vlastníka ochranné známky je povinen inzerát neprodleně odstranit, aniž by o tom musel prodávajícího informovat. Provozovatel je nicméně oprávněn takto postupovat i v případě, že takové jednání zjistí i vlastní činností bez předchozího upozornění oprávněnou osobou.

2.4.5.  Je zakázáno zařazovat věci do neodpovídajících kategorií, než do jaké inzerované zboží patří, za účelem zvýšení počtu zobrazení. Stejně tak není povoleno nesprávně uvádět, pro koho je věc určena (dívky/ženy, chlapci/muži, všichni), uvádět klamnou velikost nebo výrobce. Takové inzeráty je provozovatel oprávněn bez upozornění odstranit.

2.4.6.  Je zakázáno vkládat inzeráty bez zřetelné identifikace konkrétního nabízeného kusu zboží, bez jasně viditelného zobrazení jeho stavu a bez jeho popisu (příkladem je nabídka věcí v tzv. balících nebo jiných baleních, kdy je na fotografii vidět pouze hromada jednotlivě neidentifikovatelných věcí pouze s popisem).

2.4.7.  Je zakázáno do inzerátů uvádět tzv. katalogové fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus zboží (tedy oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží) bez souhlasu výrobce – uvedení katalogových fotografií bez souhlasu výrobce je porušením autorských práv k těmto fotografiím, přičemž pro postup provozovatele platí čl. Dále je zakázáno do inzerátů uvádět jakékoli jiné fotografie, které nezobrazují konkrétní kus nabízeného zboží a jeho stav.

2.4.8.  Uživatel je povinen užívat pro dané funkce systému vždy jen konkrétní nástroj k tomuto účelu vytvořený a nabízený provozovatelem na portálu (např. pokud uživatel vkládá odkaz na aukce, pak již není oprávněn zahlcovat systém odkazy ve formě vzkazů, akcí a podobně. Na jednu aukci může směřovat pouze jeden odkaz, a to ve formě odkazu na aukci.) V případě porušení tohoto pravidla je provozovatel oprávněn aukci i všechny odkazy na ni bez upozornění odstranit.

2.4.9.  Provozovatel je dále oprávněn odstranit všechny inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného zboží nebo služby za konkrétní cenu (zejména inzeráty uvedené "Nosíme", "Prodáno", "Budeme nosit", "Prodám nejvyšší nabídce", "Budeme prodávat", "Předrezervace", "Cenu nabídněte", "Cena dohodou", "Spokojený zákazník", "Rezervace" apod. V případě opakovaného porušování tohoto pravidla je provozovatel oprávněn omezit možnosti dispozice daného uživatele s jeho uživatelským účtem, nebo uživatele zablokovat.

2.4.10. Je přísně zakázáno využívat vzkazů pro uživatele, odpovědí na inzerci a diskusí pro zasílání reklamy na výrobky, na nabídku prací a různé jiné nabídky nesouvisející s prodejem konkrétní věci. Toto omezení se týká i reklamy na jiné stránky (pro tyto účely je nutné využít placených reklamních kampaní).

2.4.11.     Uživatelé, kteří provozují vlastní bazary obdobného zaměření a mají zájem na portál vkládat odkazy na tento vlastní bazar, tak mohou činit pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

2.4.12.     Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dětskou pornografii, či nikoliv, včetně uvádění odkazů na umístění tohoto obsahu jinde na internetu. Uživatelé berou na vědomí, že takový obsah, byť není svou podstatou protiprávní, je v rozporu se zaměřením portálu a je schopen poškodit dobrou pověst portálu mezi uživateli a veřejností.

2.4.13.     Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či úpravy inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením portálu (portál je určen pro inzerci hlavně dětského oblečení a věcí souvisejících s dětmi a rodinou, případně s oblečením souvisejícím s těhotenstvím).

2.4.14.     Je zakázáno vkládat mezi inzeráty a rodinné fotografie, včetně diskuzních fór a vzkazů, žádosti o příspěvky na různé sbírky. Všechny tyto žádosti je nutno konzultovat s provozovatelem. Sbírky mohou být pořádány pouze s předchozím souhlasem provozovatele. Individuální sbírky budou povoleny pouze zcela výjimečně. Uživatelé nejsou rovněž oprávněni spojovat nabídky se sbírkou financí na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete na ....").

 

  1. Odpovědnost a práva a povinnosti provozovatele

 

3.1.         Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který uživatelé vloží na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Provozovatel není ve smyslu § 6 zák. o některých službách informační společnosti povinen aktivně vyhledávat protiprávní obsah vložený uživateli na portál. Tato odpovědnost provozovatele nemá žádný vliv na jeho oprávnění dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou uživateli na portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jejího protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy provozovatele nebo portálu.

 

3.2.         V případě, že provozovatel v rámci své odpovědnosti dle předchozího článku získá prokazatelně informaci o protiprávním charakteru informací uložených uživateli na portál (zejména informaci o porušování práv k ochranným známkám, nebo o porušování autorských práv k fotografiím), odstraní tyto informace z portálu bez předchozího upozornění uživatele. O odstranění informací a o jejich důvodu není povinen uživatele informovat. Tento postup provozovatele je výkonem jeho povinnosti dle § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a neodpovídá za škodu, vzniklou uživatelům v této souvislosti. Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel není povinen ani oprávněn vyhodnocovat míru protiprávnosti uložených informací a tuto protiprávnost posuzovat. Informace proto vždy odstraní v případě, že oznámení o protiprávním charakteru informací je dostatečně určité a nevzbuzuje pochybnosti. V případě, kdy oznámení není jednoznačné nebo posouzení protiprávnosti vyžaduje právní úsilí, které není na provozovateli možno spravedlivě požadovat, odstraní označené informace až na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo příslušného správního či policejního orgánu.

 

3.3.         Uživatelé berou na vědomí, že internetový obchod obsahuje rizika, která spočívají v povaze používaného média. Jsou si vědomi problematické identifikace uživatelů na internetu a nemožnosti ověření pravdivosti vkládaných identifikačních informací ze strany provozovatele. Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů uživatelů, včetně komerčních prodejců.

 

3.4.         Vzhledem k výše uvedeným limitům odpovědnosti a povaze portálu jakožto inzertní služby není provozovatel smluvní stranou jednotlivých kupních smluv, uzavíraných mezi prodávajícími a kupujícími, ani se uzavírání těchto kupních smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za neplnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, včetně splnění informační povinnosti komerčního prodejce vůči kupujícímu – spotřebiteli, za nedodání zboží nebo za rozpor dodaného zboží s kupní smlouvou. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady zboží jsou kupující povinni řešit přímo s prodávajícím jakožto se smluvní stranou kupní smlouvy.

 

3.5.         Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou uživatelům v důsledku užívání portálu, neschopností užívání portálu nebo v důsledku jakéhokoli porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

 

3.6.         Provozovatel serveru je oprávněn, nikoliv však povinen, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části portálu, kam uživatelé ukládají informace, včetně diskusních skupin, vzkazů či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení.

 

3.7.         Provozovatel je oprávněn dočasně zablokovat uživatele anebo zcela zrušit jeho uživatelský účet ve smyslu čl. 2.1.5. v případě porušení těchto podmínek nebo právních předpisů tímto uživatelem, zejména pak v následujících případech:

3.7.1.  vytváření duplicitních registrací dle čl. 2.2. za účelem obcházení limitů pro jednotlivé úrovně členství, z důvodu negativních hodnocení nebo za účelem obcházení provedených blokací nebo zrušení účtu;

3.7.2.  porušování nebo obcházení požadavků na inzerci pro komerční prodejce;

3.7.3.  opakované prodlení uživatele s úhradou poplatků za zvolenou úroveň členství;

3.7.4.  uveřejňování inzerátů v rozporu s čl. 2.4.;

3.7.5.  poškozování jiných uživatelů nebo provozovatele uváděním nepravdivých nebo urážlivých informací, poškozování dobré pověsti provozovatele jakýmikoli způsoby, které portál umožňuje;

3.7.6.  opakovaný výskyt negativních recenzí ze strany jiných uživatelů;

3.7.7.  zasahování a modifikování stránek portálu za účelem ovlivňování výsledků vyhledávání jednotlivých inzerátů.

 

3.8.         Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou uživateli v důsledku zablokování nebo zrušení uživatelského účtu. V případě zablokování nebo zrušení účtu z důvodu porušení těchto podmínek nebo právních předpisů uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za členství, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány. V jiných případech blokace nebo zrušení účtu mohou být uhrazené poplatky uživateli vráceny po vzájemné dohodě s provozovatelem, nebo je možný přenos uhrazených poplatků na jiného uživatele.

 

3.9.         Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.

 

  1. Výluky a omezení provozu systému

 

4.1.         Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému portálu, a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit popř. systém na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Pravidelná údržba systému probíhá každý den v noci od 3.10 hodiny a trvá cca 90 minut. Provozovatel je povinen termín chystané výluky a přibližnou délku výluky oznámit na internetových stránkách portálu alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.

 

4.2.         V případě poruch systému portálu nebo jeho části je provozovatel rovněž oprávněn přerušit provoz celého systému, a to na nezbytně nutnou dobu k odstranění poruch či jiných vad majících vliv na funkčnost systému. Termín odstávek v důsledku poruch není provozovatel povinen předem oznámit, je však povinen provést všechny úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby odstávka trvala co nejkratší dobu.

 

  1. Ochrana osobních údajů a pravidla zasílání obchodních sdělení

 

5.1.         Ochrana osobních údajů

 

5.1.1.  Provozovatel je oprávněn od uživatelů požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu osobních údajů, který je provozovateli odmítne předat.

 

5.1.2.  Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje samotná e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru, i když obsahuje jméno a příjmení uživatele).

 

5.1.3.  Při zřízení uživatelského účtu je uživatel vyzván k zadání některých osobních údajů, minimálně v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a provozovatel je používá ke komunikaci s uživatelem a k autorizaci při odpovědích na inzeráty.

 

5.1.4.  K ověření identity uživatele je provozovatel oprávněn si vyžádat kopii (scan) občanského průkazu uživatele z obou stran, se zaslepeným číslem obč. průkazu, rodným číslem a strojově čitelnými údaji. Ostatní údaje musí být viditelné. Zaslané kopie obč. průkazu slouží pouze k jednorázovému ověření identity uživatele a nejsou provozovatelem dále uchovávány.

 

5.1.5.  Osobní údaje, předané provozovateli, jsou uchovávány a zpracovávány v rozsahu, v jakém byly uživatelem poskytnuty při vytvoření uživatelského účtu, a to po dobu existence uživatelského účtu, nebo po dobu trvání jakýchkoli závazků uživatele vůči provozovateli, podle toho, která z těchto skutečností trvá déle.

 

5.1.6.  Vytvořením uživatelského účtu a přistoupením na tyto podmínky uděluje uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů způsobem a k účelu dle tohoto článku 5. podmínek. Tento souhlas je udělen na dobu zpracování osobních údajů dle čl. 5.1.5., přičemž může být uživatelem kdykoli zcela nebo zčásti odvolán. Odvolání souhlasu může vést ke zrušení uživatelského účtu provozovatelem.

 

5.1.7.  Provozovatel je správcem osobních údajů uživatele ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00055562.

 

5.1.8.  Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

 

5.1.9.  Uživatel je oprávněn kdykoli provozovatele prostřednictvím e-mailu požádat o poskytnutí informací o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

 

5.1.10.     V případě důvodného podezření na straně uživatele z toho, že provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je Uživatel oprávněn Provozovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

 

5.1.11.     Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis. Provozovatel v žádném případě neprodává kontaktní údaje uživatelů jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.

 

5.2.         Zasílání obchodních sdělení

 

5.2.1.  Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s vedením jejich uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, případně s nabídkami zboží vybraných prodávajících.

 

5.2.2.  Provozovatel je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při vytvoření uživatelského účtu, a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

 

  1. Autorská práva

 

6.1.    Portál je určen pouze pro užívání pro osobní potřebu uživatelů. Je zakázáno jakékoliv další šíření či kopírování obsahu portálu nebo jakékoliv jeho části a to jakoukoliv elektronickou, písemnou či ústní formou bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele. Je dále zakázáno zahrnutí nebo zpracování obsahu systému portálu či jeho části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek. Je také zakázáno jakékoliv narušení či zásah do technického nebo obsahového charakteru internetového portálu. Uživatel není oprávněn pro svou inzerci využívat fotografie a texty vytvořené jinými uživateli serveru portálu za účelem prodeje svého vlastního zboží. Toto omezení se vztahuje i na fotografie umístěné na jiných stránkách (např. elektronické katalogy, stránky výrobců a pod). Pro využití těchto dat je nutný souhlas jejich autora.

 

6.2.    Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání na portálu nebo jiných funkcí portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu stránek portálu softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Toto omezení se vztahuje i na nástroje pro automatické vkládání a aktualizace inzertních fotografií. Uživatel dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným uživatelům nebo třetím osobám.

 

6.3.    Veškeré názvy, loga a obchodní značky uvedené na portálu mohou být duševním nebo průmyslovým vlastnictvím třetích osob. Uživatelé jsou oprávněni je bez souhlasu těchto třetích osob (zejména vlastníků ochranných známek) používat jedině za účelem identifikace konkrétního nabízeného zboží a jeho odlišení od podobného zboží jiných výrobců. Provozovatel klade důraz zejména na zamezení nabízení padělků, které je závažným porušením práv výrobce originálního zboží k jeho ochranným známkám, a které může rovněž naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Veškerou odpovědnost za zneužití ochranných známek nese výhradně uživatel.

 

6.4.    Provozovatel si může u prodávajících vyžádat doklad o nabytí zboží v případě, že nabízí zboží, u kterého není zřejmá jeho originálnost. Tento doklad může být zaslán v elektronické podobě a slouží pouze jako ochrana kupujících před nákupem padělků. Pokud uživatel nepředloží tento doklad, je provozovatel oprávněn jeho inzerát odstranit, případně omezit uživatelský účet prodávajícího.

 

6.5.   Vložením informací (zejména recenzí, receptů, nebo jakýchkoli příspěvků v diskusích) na stránky Portálu uživatel uděluje provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu nebo v rámci projektů, sloužících k této propagaci, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace chráněny jako autorské dílo či nikoliv. Svolení k užití informací se vztahuje zejména na užití obsahu jeho reprodukcí a zpřístupňováním veřejnosti v elektronické i tištěné podobě nebo v audiovizuální podobě, po neomezeně dlouhou dobu a v neomezeném množstevním rozsahu, přičemž informace musí být vždy užity způsobem, který neidentifikuje konkrétního uživatele a který není způsobilý poškodit jeho dobrou pověst. Provozovatel je oprávněn přiměřeným způsobem informaci upravit (zkrátit nebo stylisticky upravit) podle požadavků daných konkrétní formou užití. Zejména je provozovatel oprávněn bezplatně užít vložené recepty nebo recenze pro účely vydání souborné publikace (elektronické nebo tištěné) s recepty nebo jiným obdobným obsahem. Uživatelé nemají nárok na odměnu za použití vložených informací způsobem dle tohoto článku, je-li však informace použita v rámci tištěné publikace, je provozovatel oprávněn (nikoliv povinen) poskytnout uživateli výtisk uvedené publikace zdarma. Uživatelé jsou oprávněni žádat na provozovateli informace o užití jimi vložených informací způsobem dle tohoto článku, nicméně vzniknou-li v této souvislosti provozovateli jakékoli náklady, je oprávněn na uživateli požadovat jejich náhradu.

 

6.6.  Není dovoleno v rámci diskuzních příspěvků, komentářů, či jiných prostředků sloužících k vkládání obsahu na Portál samotnými uživateli, vkládat odkazy na stránky s obsahem, který jakýmkoliv způsobem porušuje platné zákony ČR. 


  1. Závěrečná ustanovení

 

7.1.    Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

7.2.    V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

 

7.3.    Změna podmínek

7.3.1.  Provozovatel je oprávněn tyto podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci provozovatele s uživateli, nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných provozovatelem. Nová verze podmínek se na vztah s dosavadními uživateli použije pouze za podmínek tohoto článku 7.3.

7.3.2.  Provede-li provozovatel změny podmínek, je povinen to oznámit uživatelům a obchodníkům na stránce http://www.mimibazar.cz/aktualizace.php. Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu provozovatele. Neodmítne-li uživatel změny podmínek, má se za to, že nové znění podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění.

7.3.3.  Sdělí-li uživatel provozovateli způsobem dle čl. 7.3.2., že nové znění podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi provozovatelem a uživatelem původní znění podmínek. V takovém případě je uživatelský účet uživatele zrušen ke dni nabytí účinnosti nového znění podmínek.

 

7.4.    Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 občanského zákoníku, mají možnost sdělit provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost portálu nebo provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránkách portálu. 

 

7.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.5.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

7.5.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku žádosti o vrácení uživatelského poplatku po platném odstoupení Uživatele od smlouvy o užívání Portálu bez udání důvodu dle čl. 2.1.7. těchto podmínek, pokud je Provozovatel v prodlení s jejím vrácením).

7.5.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

7.5.4. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb užívání Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Prodávající podnikatelem a Kupující spotřebitelem, avšak bez účasti Provozovatele.

7.6. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení se může uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.
 
7.7. Tyto podmínky jsou uživatelům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese http://www.mimibazar.cz/page.php?id=3. Uživatelé jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu ze stránek portálu nebo pořízení printscreenů.

7.8. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1.2.2016

Kategorie