PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Vážení návštěvníci našeho obchůdku,

vše je o dobré komunikaci. Proto máte-li jakýkoli dotaz, přání či připomínku, neváhejte mne kontaktovat. Pokud to bude v mých silách, dotazy ráda zodpovím, přání vyplním:)

Eliška Wollenheitová
Loucká 176, 411 13 Třebenice

E-mail: elinkaw@seznam.cz

IČO: 672 32 761
nejsem plátce DPH

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Fio banka, a.s.
2300609888/2010


1 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu.
Neobdržíte-li do několika minut od odeslání objednávky její potvrzení, kontaktujte nás prostřednicvím e-mailu. Je pravděpodobné, že jste zadali chybně vaši mailovou adresu a proto k vám potvrzení objednávky neodrazilo, ale my ji evidujeme a pracujeme na jejím vyřízení!.
Po odeslání zboží obržíte mail s fakturou ve formátu pdf. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete vložit fakturu v papírové podobě do balíčku, uveďte tento požadavek do poznámky při dokončování objednávky.

2 - STORNO OBJEDNÁVKY

Vaše objednávka vzniká a stává se závaznou v okamžiku jejího odeslání. Budete-li si z jakéhokoli důvodu přát objednávku stornovat, učiňte tak co nejdříve - nejpozději do 2 hodin od přijetí Potvrzení objednávky, aby nedošlo k odeslání balíčku (snažíme se o co nejrychlejší odeslání zákazníkovi). Děkujeme!
V případě, že kupující stornuje svoji objednávku později a tato bude již vyexpedována, hradí kupující veškeré náklady spojené s odesláním zásilky.

3 - ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty po ČR jako doporučený nebo cenný balík, balík do ruky nebo balík na poštu. U balíků na poštu a balíků do ruky pošta garantuje doručení do druhého dne od podání. U ostatních druhů zásilek je dodací doba obvykle 2 dny (v předvánočním čase ale i déle než 5 dní - dodací lhůta není garantována!). Zboží, které je skladem, expedujeme neprodleně - nejpozději však 1-2 dny - po objednání nebo obdržení platby na účet (při platbě předem). U zboží, které není skladem, je dodací lhůta maximálně 14 dní (obvyklá dostupnost je uvedena u jednotlivých druhů zboží).O odeslání balíčku vás informujeme mailem. V případě výraznější změny dodací lhůty zákazníka kontaktujeme a domluvíme další postup.4 - POŠTOVNÉ

Není-li stanoveno v popisu zboží jinak, je poštovné jednotné = 100Kč - posílám jako balík do ruky Českou poštou.

Nemáte-li negativní hodnocení, nebráním se odeslání zboží na dobírku. Poštovné
bude v tomto případě stanoveno individuálně vzájemnou dohodou v souladu s
aktuálním sazebníkem České pošty.

Zboží je možné po předchozí dohodě vyzvednou bez poplatku osobně v Třebenicích.


5 – DODACÍ PODMÍNKY - POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Zboží je před odesláním kontrolováno a zásilka je vždy pojištěna!

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

Jak postupovat v případě, že Vám dopravce doručil poškozenou zásilku?

Náhradu škody za poškozený balík vyplatí ČP pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Pokud není balík zjevně poškozený, ale obsah ano, je možno v takových případech reklamovat nejpozději následující den po dni dodání. Reklamaci uplatňuje VŽDY příjemce, jakákoliv aktivita za strany odesílatele není možná.

Poškozený balík by neměla pošta adresátovi doručit. Předá mu pouze oznámení o uloženém poškozeném balíku na poště a požádá ho, aby se dostavil na poštu k jeho převzetí a sepsání reklamace. Pokud takový balík adresát přijme, musí reklamaci uplatnit ještě týž den, nejpozději však den následující. Po uplynutí této lhůty již není reklamace možná žádným způsobem. Takovéto převzetí probíhá vždy za asistence zaměstnance ČP a měl by být vystaven příslušný zápis s příjemcem.

Doporučujeme zákazníkům po převzetí zásilky od České pošty vždy zboží IHNED zkontrolovat. V případě zjištění poškození obsahu zásilky je třeba celý balík včetně obalu vzít na poštu nejpozději následující den po dodání. Je možno využít nejbližší pošty. Nemusí to být pošta, která balík doručila. Na pozdější reklamace bohužel ČP nebere zřetel. Na jakékoliv pozdější reklamace poškození při přepravě, nebere zřetel ani odesílatel. V tomto případě může reklamaci uplatnit pouze příjemce (adresát). Zboží je jeho majetkem a službu doručení vykonávala ČP, která za zboží během přepravy také zodpovídá.

6 - VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží (zákazníkem či třetí osobou) . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího elinkaw@seznam.cz . Je též možné použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (zde: http://www.uskritka.eu/skritek/2-OBCHODNI-PODMINKY/30-Odstoupeni-od-smlouvy) - není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět prodávajícímu na adresu uvedenou na faktuře. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující.
Zboží musí být vráceno kompletní včetně příslušenství, nepoškozené, nezašpiněné, v původním obalu a s přiloženými doklady včetně záručního listu a manuálu. Šátky mohou být jednou vyprané dle návodu, který je přiložen ke každému šátku.
U zboží musí být průvodní dopis s číselm účtu, na který si přejete vrátit peníze. Zákaník obdrží zpět kupní cenu zboží. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Nebude přijato.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Jestliže spotřebitel odstupuje od smlouvy pouze u části nákupu, má nárok na vrácení dopravného pouze v jednom případě. Jestliže by výše dopravného byla nižší bez zboží, na které uplatnil právo odstoupit od smlouvy.


7 - ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží. Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
Oznámení o závadách musí obsahovat:
jméno kupujícího
adresu kupujícího
telefon, popř. e-mail
(nejlépe je zaslat rovnou kopii faktury, kterou jste se zbožím obdrželi - či alespoň její číslo)
podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla
návrh řešení reklamace (možné způsoby vyřízení reklamace viz níže)
Před odesláním reklamovaného zboží nás prosím VŽDY předem kontaktujte = sdělte nám (nejlépe e-mailem) veškeré výše uvedné informace! Dodržíte-li tento postup, ušetříte tak ve většině případů čas i peníze!!!
Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovatelného výrobku (byl-li spolu s výrobkem dodán).
V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré vícenáklady spojené s vyřízením reklamace. Tímto případem je myšleno zbytečné reklamování zboží z důvodu použití špatných nebo vybitých baterií!
Práva z vadného plnění= ZPŮSOB ŘEŠENÍ REKLAMACE:
Je-li u zboží zjištěna vada ihned při převzetí, může kupující vyžadovat výměnu či opravu zboží. Není-li to možné, pak vrácení peněz.
Vyskytnou-li se vady během záruční doby, rozlišujeme mezi tzv. podstatným a nepodstatným porušením smlouvy.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.8 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu, s výjimkou přepravce. Provedením objednávky (písemně, telefonicky, elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, máte právo na přístup k údajům, které se Vás týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.
Podmínky byly naposledy upraveny: 25.11.2015, 10:27
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt