PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Ochrana osobních údajů GDPR

Jsem si vědoma ochrany osobních údajů a proto uvádím kompletní znění:
Podmínky ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marta Dostálová. IČ 02058669 DIČ: CZ7857243669
se T. N. KAUTNÍKA 745, CHOCEŇ (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: MARTA DOSTÁLOVÁ, T. N. KAUTNÍKA 745 CHOCEŇ 56501

email: marta.dasty@gmail.com
telefon:603 951 157
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Informace, o které Vás žádám, mohou zahrnovat:
a) Jméno/Příjmení
b) Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
c) Emailová adresa
d) Mobilní telefonní číslo

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,


2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,
které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
DOBA SPRAVOVÁNÍ ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje, které zpracovávám v souvislosti s kupní smlouvou, budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy (např. reklamační lhůta) a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle obecně závazných právních předpisů (10 let plynoucích např. ze zákona o účetnictví, DPH, atd.)

Osobní údaje, které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu, budu zpracovávat nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu pro tento účel zpracování.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží na základě smlouvy(ČESKÁ POŠTA, ZÁSILKOVNA),
• zajišťující služby provozování internetového obchůdku (mimibazar, gmail) a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchůdku (měsíční kontrola správného vyčíslení DPH)

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, dvoufázové ověření hesel,
ukládání dat na vlastní zabezpečeném serveru
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím objednávkového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
MOJE ADRESA:
MARTA DOSTÁLOVÁ
T. N. KAUTNÍKA 745
CHOCEŇ
565 01"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."


IČO 02058669 Nejsem plátce DPH
Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.

*********************************************************************************************
II. ČÁST

1.CENA ZBOŽÍ JE PEVNÁ!
Určené ceny zboží NEJSOU smluvní, tedy není možné požadovat slevy. Cena zakázky je určena předem a kalkulace je provedena automaticky s přihlédnutím ke všem nákladům.

SLEVY DÁVÁM PŘI NÁKUPU NAD 1000.- BEZ POŠTOVNÉHO A TO 50% SLEVU NA POŠTOVNÉ, COŽ JE:
- 110,- BALÍK DO RUKY/NA POŠTU (ÚČTUJI JEN 55.-)


PŘI NÁKUPU NAD 2000.- BEZ POŠTOVNÉHO JE POŠTOVNÉ ZDARMA:-)

2.STORNO OBJEDNÁVKY
Odstoupit od objednávky zboží je možno do 24h!!! po odeslání objednávky zasláním emailu nebo vzkazu přes mmb, Každá vaše objednávka je závazná. Pokud stornujete po delší době než 24 hodin, zapíšu si vás na černou listinu a je možné, že vám příště už podklady nepošlu a vaši objedjednávku bez upozornění rovnou smažu. Svoji objednávku si proto velmi dobře rozmyslete!!! Maily tipu: manžel, babička koupili, kamarádka dala, koupili jsme jinde, našli jsme ve skříni, mne nezajímají, ať už je to pavda nebo jen výmluva. Na storno po delší době než 24 hodin nebudu nijak reagovat, je to od vás velmi nesolidní jednání, které neschvaluji a můžete ode mne čekat udělení negativního hodnocení za zbytečnou blokaci zboží a jeho nezaplacení. To samé platí, pokud se objednávku vůbec nenamáháte zrušit a ani ji nezaplatíte, v obou případech jste zapsáni na černou listinu:
ČERNÁ LISTINA/NESPOLEHLIVÝ NAKUPUJÍCÍ/VYHROŽUJÍCÍ/ S NEGATIVNÍM HODNOCENÍM

Protože se množí případy, kdy někteří zákazníci objednávají a pak dělají mrtvého brouka. Zbytečně blokují zboží dalším zájemcům. Nebo objednávku stornují až pátý den po objednávce. Popřípadě posílají na reklamaci zboží, které si sami poškodí. Jsem nucena založit listinu nespolehlivých zákazníků. Ten kdo bude na listinu zapsán již nebude mít možnost objednávat v mém obchůdku. Jeho objednávky budu rovnou mazat. Také neposílám podklady problémovým zákazníkům, kteří mi neoprávněně vyhrožují neg. hodnocením. Je pouze na mém rozhodnotí, komu svoje zboží prodám! Nebudu se s nikým dohadovat o tom, jak si vedu svůj obchůdek, v jaké formě posílám podklady apod., nemám ráda spory a nevyhledávám je...Proto si vyhrazuji právo vaši objednávku kdykoliv zrušit, pokud už byla zaplacená vrátím vám peníze obratem na váš účet. Pokud k takovému kroku z mé strany dojde, budete informováni.


3.VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Kupující má právo zboží vrátit do 14-ti dnů od jeho obdržení(určující je datum doručení přepravní firmou). O rozhodnutí, že kupující odstupuje od kupní smlouvy infomuje prodávajícího elektronickou poštou. Doručení zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Zboží zasílá (doporučuji pojistit) poštou, nebo přepravní službou, po dohodě i osobně. Zboží neposílejte na dobírku, nebude přijato. Vrácena bude platba pouze za zboží (ne za poštovné).
Pokud chcete zboží vrátit nebo vyměnit, musí být v původním obalu, včetně visaček a výstuhových dektur a nepoškozeném stavu, nesmí být např. umazané nebo načichlé cig. kouřem. Pokud bude mít zboží vrácené nebo poslané na výměnu výše vypsanou vadu, odečtu z jeho původní hodnoty úměrnou částku, neboť ho už nemohu prodat jako zboží nové. V případě vašeho nesouhlasu, vám zašlu poškozené zboží zpět.
Zboží musí zákazník poslat zpět neprodleně po oznámení. Prodávající po obdržení vráceného zboží do 14-dní zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet zákazníka.
Vrácení peněz provádím převodem na účet. Od vrácené částky budou odečteny náklady spojené s objednávkou pro zákazníka a expedicí zboží které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, přebalení zboží, čas věnovaný kontrole, vystavení opravných dokladů, naskladnění, znovuzavedení zboží do prodeje apod.) dle §53 odst.10 Občanského zákoníku. Částka se liší dle času a složitosti s danným úkonem, nikdy však nepřesahuje částku 80,-

4. REKLAMACE
V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho opotřebením nebo používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené poškozením zboží jejím používáním. Velká část spotřebitelů považuje délku záruční lhůty za stejně dlouhou jako dobu životnosti zboží. Tu ale ovlivňuje řada faktorů, například jak často se používá, hmotnost toho, kdo např. obuv nosí, jak je používána a jak se o ni pečuje, či nesprávnou manipulací a skladováním. Většinu zboží tvoří "sezónní" zboží, které je zpravidla „spotřebováno“ již během záruční lhůty, a není je možné reklamovat.
Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Např. prasklé holinky, utržený pásek na kroksech, potrhané švy. Zboží má sice záruční dobu 2 roky, ale jeho životnost může být kratší.
Na zipy buďte velmi opatrní, díky nešetrnému zachízení při zapínání-rozepínání, také při praní v pračce nezapnutého zipu a následně sešuní v sušičce může dojít k jeho poškození a zip se pak rozjíždí nebo vapádají zoubky, poškodí se jezdec. Pokud následně reklamujete v domění, že se jedná o vadný zip, je mi líto, ale tato reklamace není oprávněná a nebude vyřízená kladně.


Postup reklamace
*********************
-Před odesláním reklamovaného zboží prosím o zasláni foto - vady na mail.
-Po domluvě způsobu řešeni reklamace, reklamované zboží zašlete doporučeně na naši adresu. Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z mé strany reklamované zboží neprodleně odeslat ke mně a dále už ho nepoužívat.
-Zásilka musí obsahovat kopii fakturu, Vaši adresu, číslo účtu a stručný popis vady reklamovaného zboží (tj. kdy a jak se objevila, proč činí výrobek nefunkčním). Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí zákazník, pokud bude reklamace uznána, pak bude poštovné zpětně proplaceno na základě podacího lístku z pošty, který stačí poslat ofocený nebo oskenovaný na mail.
-Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato.
-Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamce jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní - nehodlám tolerovat trend nakup-obnos-reklamuj-nakup o číslo větší!

ZBOŽÍ ZASÍLÁME K PŘEZKOUŠENÍ
============================
zda-li se jedná
1) o výrobní vadu, 2) vadu způsobenou nevhodným užíváním 3) mechanické poškození.

• Shledá-li výrobce reklamaci jako oprávněnou a opravitelnou, bude bez zbytečného odkladu výrobcem opravena
• Shledá-li výrobce vadu jako oprávněnou a vadu neopravitelnou bude bez zbytečného odkladu vyměněn kus za kus.
• V případě, že výrobce shledá reklamaci jako neoprávněnou, dostanete vyrozumění

Postup (odeslání) reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.


5.ŠPATNÁ OBJEDNÁVKA
POKUD SE STANE, ŽE OBJEDNÁTE ZBOŽÍ V JINÉ VELIKOSTI NEŽ JE VYSTAVEN INZERÁT NA KTERÝ JSTE ODPOVÍDALI (NAPŘ. TÍLKO MÁ VELIKOST V INZERÁTU 86 A VY CHCETE AŽ 128) A JÁ PŘEHLÉDNU, ŽE CHCETE JINOU VELIKOST. VY SI PAK NÁSLEDNĚ NEZKONTROLUJETE PODKLADY, KTERÉ VÁM ZAŠLU PRO KONTROLU, KDE BY SE CHYBA SNADNO NAŠLA. VY CHYBU ZJISTÍTE AŽ PO DORUČENÍ ZBOŽÍ VÁM DOMŮ. VRACÍM POUZE PENÍZE VÁMI ZAPLACENÉ ZA POŠTOVNÉ + ČÁSTKU ZA ZBOŽÍ, DALŠÍ POŠTOVNÉ ZPĚT KE MNĚ NEPLATÍM. STEJNĚ JAKO PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14-TI DNŮ BEZ UDÁNÍ DŮVODU.
Máte-li zájem o více zboží, nekopírujte mi, prosím, na ně odkazy, ani mi nepopisujte jak vypadá, ale zanechávejte postupně u každého zboží zvlášť vzkaz v odpovědním okénku. Nemusím pak zkoumat o jaké zboží máte vlastně zájem, z tohoto důvodu by také mohlo dojít k záměně (za kterou odmítám odpovědnost), a také si tak zajistíte první pořadí zájemce.

6.VÝMĚNA
Zboží si po převzetí ihned zkontrolujte a případné neshody mi ihned napište do emailu, Výměna z důvodů špatně zvolené velikosti je možná, ale zákazník si musí uhradit veškeré náklady s tím spojené(jedno poštovné hradíte na odeslání k nám a druhé na opětovné odeslání od nás) . Prodejce si vyhrazuje právo na uvedené rozměry při inzerátech, kdy se měří vždy jen jeden kus z dané velikosti, a proto se může stát, že stejný výrobek může být i několik cm menší nebo větší z důvodu šití ve velkovýrobnách, za toto prodejce nenese vinu. Když si nejste jisti mírou, poproste o přeměření danou velikost a barvu o kterou máte zájem.

7.PLATBA
Platbu za zboží je možná pouze předem na účet, balíčky posílám do 2 pracovních dnů od připsání částky na účet. ZE ZAHRANIČKÍCH ÚČTŮ PLATBU NEPŘIJÍMÁM, NEPOSÍLEJTE MI JI!!!! Banka mi tento převod zpoplatní celkem vysokou částkou.
Nemáte-li vlastní účet, lze peníze zaslat složenkou na poště, nebo využít účtu svého známého nebo někoho z rodiny.
Na připsání peněz na můj účet čekám maximálně 7 dnů, pokud se přímo nedomluvíme jinak. Pokud nemám peníze připsané 6 den, posílam email s dotazem na váš zájem a pokud se do 24 hodin neozvete, prodám zboží dalšímu zájemci nebo ho opět nabídnu k prodeji.

8.DOTAZY NA ZBOŽÍ
Otázka "MÁTE JE,JSOU VOLNÉ?" je ZBYTEČNÁ !
Pokud se takto dotazujete na zboží, je to v podstatě zbytečná otázka. Pokud zboží někdo koupí chvíli po vás, myšleno, přímo napíše "Mám zájem o tuto věc", prodávám ho.
Aktuální stav věcí je vypsán v textu. pokud se takto zeptáte, odpovím vám "Ano, mám ho", nebo "Ne, prodalo se těsně před vámi", ale nedávám zboží do rezervace!!
Takže já vám napíši, že ho mám, vy mi za 24 hodin napíšete, že ho chcete, ale zboží již může být prodáno.
DŮVOD - takovéto otázky jsou v průměru 3 týdně a minimálně polovina maminek již nikdy neodpoví.
Pokud bych čekala, až mi odpovíte, zda ho chcete, druhému zájemci psala, že musí počkat, až vy mi odpovíte, bude to trvat v průměru 2 dny a to není možné!!
POUZE KONKRÉTNÍ ZÁJEM JE REZERVACÍ !!!
Otázka typu "Jsou ty kalhoty volné" nebo "Je ta barva modrá" nebo "Je ta bunda slabá" jsou dotazy, na které vždy odpovím, ale nerezervuji věci !!!

9.REZERVACE
Jiná situace - pokud mě požádáte o rezervaci na 24hod, např. kvůli přeměření, věc do rezervace dávám..
Oblečení ráda přeměřím dle vašeho požadavku.


10.POŠTOVNÉ
Balíčky posílám 2 až 3x týdně, podle časových možností. Po špatných zkušenostech s reklamací ztraceného balíčku u Zásilkovnu pouze přes ČP!!!

OBYČEJNÝ DOPIS - NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO-Nedoporučuji, balíčky se často ztácejí!!!
- za ztrátu zásilky nenesu žádnou odpovědnost, balíček není pojištěný a ani ČP vám ztrátu neuhradí. Rozměry obyčejného psaní nesmí přesáhnout do výšky 2 cm, D 35,3 cm x Š 25 cm
✿do 100g: 22,- Kč
✿nad 100g: 28.- Kč

BALÍK DO RUKY nebo BALÍK NA POŠTU 110.-


BALÍK DO BALÍKOVY
Aktuálně Česká pošta nabízí více jak 222 výdejních míst. Na požádání ráda pošlu na tyto pošty odkaz, zde na mmb bohužel nelze vložit odkaz na cizý server
✿55.-

DOPORUČENÝ DOPIS - RR 60.- pojištění tohoto balíčku je na 880.-

Určené ceny POŠTOVNÉHO NEJSOU smluvní, tedy není možné požadovat slevy. Cena je určena mnou podle váhy, rozměrů a hodnoty balíčku a to podle cen, které zaplatím ČP za poslání vaší zásilky. Není možné aby si zákaznák určoval cenu sám nebo mi posílal nějaké vlastní ceníky, které si někde stáhnul. Mám od Pošty svůj vlastní ceník. Balné ani obálku či expediční poplatek neúčtuji. ČP od ÚNORA 2019 opět zdražila.NA DOBÍRKU NEPOSÍLÁM.
********************************
Posílám balíčky pouze po ČR.
********************************
Pokud je váš balíček uložen na Poště a vy si ho po dobu jeho uložení z jakéhokoli důvodu nestihnete vyzvednout a bude mi poslán zpět, tak vám buď vrátím peníze za zboží, ale bez poštovného. Nebo si uhradíte opět poštovné a já vám balíček pošlu po druhé. Děkuji za pochopení.


11. ELEKTRONICKÁ FAKTURA
Šetřím lesy - faktura, daňový doklad o nákupu zboží, je vystavena dle Zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a zasílána v elektronické podobě PDF v příloze na Váš e-mail. Fakturu si můžete vytisknout sami. Faktura slouží jako doklad o nákupu a zároveň jako záruční list. Vytištěná faktura v elektronické podobě PDF je platným daňovým dokladem a obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti. V případě, že trváte na vystavení faktury nebo nemáte možnost si fakturu sami vytisknout, napište svůj požadavek při zadávání objednávky a já Vám fakturu ke zboží vytisknu a přiložím. Pro případnou reklamaci čí vrácení zboží je nutné ke zboží přiložit fakturu, ale také stačí pouze v elektronické podobě v mailu.

Věřím, že se vždy domluvíme k vaší i mojí spokojenosti.
Podmínky byly naposledy upraveny: 19.4.2020, 7:40
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt