PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Karel Kocourek

Lhota u Vsetína 165
Lhota u Vsetína
755 01
Česká republika

IČ 73047155

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Provozovatel

Karel Kocourek
Lhota 165
75501 Vsetín

IČ: 73047155

Telefonickou podporu neposkytuji
Email: radka165@seznam.cz

Děkuji, že jste nahlédli do mého albíčka, zde je několik důležitých informací....

Zboží prodávám pouze přes net NENÍ MOŽNÉ OSOBNÍ PŘEVZETÍ ani možnost vyzkoušení.

Zboží NEMĚNÍM...a z časových důvodů nedofocuji...

O CENÁCH NESMLOUVÁM na dotazy tohoto typu nereaguji.

NEBERU ZPĚT VĚCI které jsou slevněny, nebo je uvedeno cena zohledněna kvůli nějaké vadě. Nazpět neberu spodní prádlo a plavky.


OBJEDNÁVKY jsou závazné, tudíž si dobře rozmyslete, zda věc opravdu chcete...

PLATBY jsou možné pouze předem na účet, pokud není zboží uhrazeno do 5 dnů je vráceno zpět do prodeje, nebo prodáno dalšímu zájemci.

Na DOBÍRKU ani do zahraničí vč.SLOVENSKA nezasílám.

K nákupu si můžete vybrat z alba ,, ZDARMA K OBJEDNÁVCE ,, pouze 1ks.

Snažím se nabídnout hlavně pěkné a moderní kousky ( secondhand ), ale berte na vědomí, že zboží není nové a pokud je nové není v originál balení tak může mít chloupek od přepravy, zatrhlou nitku atd.. Zboží vozím v pytlích, takže bude potřeba přeprat, přežehlit. Zboží je dováženo z různých států, tudíž věnujte velkou pozornost mírám uvedených u popisu-hodně se liší.
Pokud se vyskytne vada, je uvedena přímo u popisu zboží, pokud něco přehlédnu, samozřejmě se domluvíme :-)


POZOR !!! Pokud jsou současně dva zájemci o nabízené zboží má přednost ten, který chce věc koupit okamžitě bez dotazů, tzn.že pokud se první zájemce dotazuje např.na barvu nebo cokoliv jiného prodám věc druhému zájemci a to proto, že dotazy jsou z 99% jen o tom, že kupující neumí číst popisy.

Vyhrazuji si právo neprodat zboží nespolehlivým kupujícím či jakkoliv problematickým....... Umožňuji nákup i neregistrovaným kupujícím .....
MÍRY - PŘEKONTROLUJTE si uvedené míry v inzerátu. Rozměry jsou důležitější než uvedená velikost výrobcem .Takže velký pozor, protože z důvodu věci jsou mi malé - velké, nesedí mi NEBERU ZPĚT.

Barvy zboží nemusí 100% odpovídat fotkám na e-shopu. Při focení může dojít ke zkreslení barev, navíc může barvu zkreslit také barevné nastavení Vašeho monitoru.

POKUD SE MI VRÁTÍ BALÍČEK z důvodu Vaši špatně napsané adresy - či nevyzvednutí - hradíte další poštovné. O odeslání balíčku informuji emailem.
Pokud nemáte uvedenou adresu - PIŠTE JI ROVNOU DO OBJEDNÁVKY, často se stává, že se nepřihlašujete a tím mě tady leží zaplacený balíček ovšem bez adresy-takže opět zbytečné prodlevy.

Na přeměření máte 24h.poté uvolňuji dalšímu zájemci.

POŠTOVNÉ - je uvedeno u každé věcičky, při objednávce více kusů oblečení, platíte pouze JEDNO POŠTOVNÉ, upřesním v podkladech. OBYČEJNOU zásilku zasílám jen NA VLASTNÍ RIZIKO - tzn. že při ztrátě peníze nevracím a nedohaduji se na čí straně je chyba !!! BALÍČKY odesílám 2 - 3x týdně, na poštu dojíždím tudíž nemůžu s každým kusem letět na poštu. Díky za pochopení.

Máte možnost otevřených objednávek ale max.2 TÝDNY......není to samozřejmost, vždy písněte, že si necháváte volnou objednávku.
DŮLEŽITÉ......Po obdržení podkladů k platbě věc rezervujI 7 dní, což je doba plně dostačující k převodu peněz. Poté Vaši rezervaci automaticky bez předchozího upozornění ruším a věc vracím zpět do prodeje a nebo nabízím dalšímu zájemci. Po VZÁJEMNÉ DOHODĚ není problém tuto dobu prodloužit, vše záleží na DOMLUVĚ :-)

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dní od kupní smlouvy, upozorňuji, že zboží musí být doloženo formulářem odstoupení od smlouvy ( viz podmínky prodeje část 1 )... v takovém případě je mu vrácena v případě platby předem celá částka do 7 kalendářních dnů převodem na účet a to až po obdržení vráceného zboží prodejcem.
Při vrácení zboží zákazník hradí následné poštovné k prodejci. NIKDY neposílejte balíček nazpět, pokud nejsme předem domluvení o jeho zaslání nazpět. Takto poslané zásilky nepřebírám..ZÁRUČNÍ DOBA - na použité zboží není poskytována (pokud však je přehlédnutá vada nebo zboží neodpovídá popisu, po předchozí domluvě prodejce poskytuje adekvátní slevu popř. vrací uhrazenou částku, zákazník však o této závadě musí informovat prodávajícího neprodleně po obdržení zboží).

V případě ztráty zásilky Českou poštou je zákazníkovi vracena celá částka včetně
poštovného do 30 dní od ztráty zásilky.

UKONČENÍ OBCHODU: Prosím o zaslání zprávy o doručeném balíčku, pokud se neozvete do 10 dnů od odeslání, považuji obchod za ukončený.

Děkuji za přečtení těch pár řádků :-), pevně věřím, že se nám podaří najít společnou řeč a bez jakýhkoliv problémů dovést obchůdky ve vší spokojenosti :-) :-)
Podmínky byly naposledy upraveny: 9.5.2018, 12:49
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt