PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Lucie Pospíšilová

Doubravník 237
Doubravník
59261
Česká republika

tel. 731152416 (jen SMS )

IČ 87667436
DIČ CZ7460303136

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI PRODEJE NESOUHLASÍTE, NEOBJEDNÁVEJTE U MĚ. PŘEDEJDEME ZBYTEČNÉMU ROZLADĚNÍ OBOU STRAN.

Od 12.2.2018 navýšeno poštovné u malé zásilky na 55,-Kč ( zdražení pošty. ).U jednotlivých nabídek se budu snažit cenu změnit, ale nemusí to být hned a proto tímto způsobem dávám vědět.


DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Náš e-shop spadá do druhé vlny EET, která začíná 1.3.2017. Vzhledem k tomu, že umožňujeme pouze dva typy plateb a oba nejsou evidovanou tržbou
- platba z účtu na účet
- dobírka České pošty
nebudeme do systému EET zapojeni.
Platba v hotovosti, kartou nebo jiným způsobem, které spadají do EET u nás nejsou možné.


Provozovatel ( odpovědná osoba ) :
Bc.Lucie Pospíšilová
Sídlo provozovny :
Doubravník 237
59261 Doubravník
Česká republika
e-mail : pospici.doubrc@seznam.cz nebo pospici237@gmail.com ( přístupný nepřetržitě )
mobil : 731152416 ( přístupný pro SMS nepřetržitě - nevolejte )
IČ 87667436


Zákazník je srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného zboží na fotkách nepatrně lišit od barev zboží ve skutečnosti. Při výrobě může dojít k mírnému posunu vzoru a vzor tedy nemusí být zcela přesně na místě jako na obrázku. Pokud je rozdíl v barvě nebo vzoru jasně viditelný již u nás, tak na tuto odchylku předem upozorňujeme v popisu zboží. U zboží v obsahem viskózy a elastanu, může při výrobě ( strojové žehlení ) docházet u tmavších odstínů barev ke vzniku zesvětlení ( bílý flíček, žíhání apod. ), nejde o vadu - po namočení do vody vše zmizí.
Ojediněle se může stát, že u zboží chybí štítek ( výrobce, materiál, velikost apod. ). Předem se omlouváme, ale nejsme schopni zkontrolovat každý kus. Zboží je vždy nové a originální.VLASTNÍ PODMÍNKY PRODEJE - MIMIBAZAR KAPUCÍNEK

ZÁKLADNÍ POJMY
Provozovatel ( odpovědná osoba ) :
Fyzická osoba Bc.Lucie Pospíšilová (IČ 87667436 ) podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Tišnově dne 07.03.2011.
Zákazník
Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.
Objednávka
Zboží , které si zákazník vybral v nabídce provozovatele za účelem koupě.
NABÍZENÉ ZBOŽÍ A SKLAD
Na MMB nabízíme dámskou trendy módu a soukromý prodej ( oblečení po mě, rodině či kamarádech ). Dámské modely nemusí být vždy skladem ( uvedeno i u popisu zboží ) Domluvíme se vždy u jednotlivého zboží, protože naskladnění i dodací lhůty se liší dle zboží. Pokud je zboží skladem u mého dodavatele, pak je dodací lhůta ke mě cca týden od objednání. Poté zákazníka kontaktuji a zasílám podklady k platbě. Pokud zboží není skladem ani u dodavatele lhůty se prodlužují a vše řeším individuálně se zákazníkem.
ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK
Vaše objednávky jsou závazné.
Možnost stornování objednávky je do 24 hodin - elektronicky ( e-mail výše ) - po jeho přijetí Vás kontaktuji a stornování vyřídíme. ( Nesedím na internetu nepřetržitě, proto se může stát, že Vás nekontaktuji ihned, ale neobávejte se, že objednávka nepůjde stornovat, rozhodující je čas přijetí vašeho e-mailu. ) Objednáním zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a řádném zaplacení celé objednávky.
Od kupní smlouvy ( objednávky ) můžete odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od jejího převzetí a zboží vrátit. Pokud vrátíte zboží ve stavu v jakém jsem ho posílala, obratem, nejpozději do týdne po přijetí vráceného zboží, posílám zaplacenou částku v plné výši zpět na váš účet. V případě jakéhokoli poničení z vaší strany, vás budu elektronicky kontaktovat a domluvíme se na finanční kompenzaci poškození. Výše kompenzace je závislá na poškození. ( Poničením zboží ztrácí svoji původní hodnotu a jeho prodejnost klesá ). Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat.
PLATEBNÍ A DODACÍ METODY
Zboží je možné převzít osobně, ale díky EET už není možná platba hotově, zboží můžete převzít osobně po zaplacení z účtu na účet ( ušetří se poštovné ) v sídle e-shopu, adresa je nahoře v podmínkách. Zákazník zaplatí pouze cenu zboží bez dalších poplatků. Nebo zboží posílám po zaplacení ( převodem z účtu na účet ) prostřednictvím ČP. Je zasíláno jako doporučená zásilka, doporučený balík nebo cenný balík . Individuálně lze domluvit i zaslání zboží na dobírku ( také nepodléhá EET )
Řídím se tarify pošty. Výše poštovného pro 1 ks zboží je vždy uvedena u zboží. Při objednávce více zboží je cena dle tarifu pošty viz.níže. Cena poštovného je neměnná. Pokud zboží objednáte, souhlasíte i s touto cenou.
Nepřebírejte na první pohled poničené zásilky - lze reklamovat u České pošty.
Údaje pro převod či vklad peněz posílám e-mailem po přijetí a vyskladnění objednávky.
Zásilku odesílám co nejdříve po připsání peněz na můj účet, nejdéle do tří dnů a zákazníka o jejím odeslání informuji. Na dobírku na MMB a aukcích posílám zcela vyjimečně, pouze po dohodě ( špatná zkušenost ).
OBYČEJNĚ ( TEDY BEZ MOŽNOSTI SLEDOVAT ZÁSILKU ) ZASÍLÁM VYJiMEČNĚ A JEN URČITÉ ZBOŽÍ.
Vyhrazuji si možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své balíky ve stanovené úložní době.
Úložní dobu ( běžně 15 dní ) lze po dohodě prodloužit na měsíc, ale pošta účtuje poplatek 15,-Kč.
Pokud objednáte více zboží najednou, nebo chcete zboží z MMB a aukce, sloučím je do jednoho balíku za jedno poštovné.


Poštovné účtuji dle tarifu České pošty. Zasílám balíčky maximálně do 20 kg.

Poštovné pro 1 ks zboží je vždy uvedeno v popisu u zboží.
Při objednávce více zboží záleží na hmotnosti, rozměru a hodnotě konečné objednávky. Řídím se tarify ČP.


Při hodnotě objednávky vyšší než 2.000,-Kč poštovné zdarma.

Pokud máte zájem zároveň o zboží z e-shopu a chcete přidat zboží z MMB nebo aukce - je možné je sloučit do jednoho balíku. Poštovné se v tomto případě řídí podmínkami prodeje v e-shopu ( zde i možnost zaslání na dobírku ).
(Na připsání peněz čekám 5 pracovních dní po zaslání údajů k převodu. Poté je zboží opět nabídnuto k prodeji. ( Pokud z nějakého důvodu nemůžete platbu provést v této lhůtě, je možné ji pozdržet, ale pouze po DOMLUVĚ. ) Pokud se na nějaké zboží pouze informujete a posléze se neozvete do 24 hodin, je zboží opět nabídnuto k prodeji.
REKLAMACE
Na zboží SECONDHAND se běžné reklamace nevztahují, proto si nákup dobře promyslete. Jde o zboží použité - nové z něho bohužel neudělám. U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Reklamace vyřizuji ve vyjimečných případech ( při chybě na mé straně - přehlédnutí funkční vady, která nebyla u zboží uvedena ) a pouze po předešlé domluvě ( neposílejte zboží zpět, bez předešlé komunikace ). Zboží je nafoceno, popsáno a oměřeno co nejpřesněji. Určitá míra rizika při nákupu, je vyvážena velmi příznivou cenou zboží.

Na zboží NOVÉ je záruka 2 roky.Všechny věci jsou předem prozkoumány a odeslány vždy neponičené. Proto při případné reklamaci, je možnost vrácení peněz na základě domluvy a případných zaslaných fotografií poničené věci. Zboží zákazník pošle na uvedenou adresu v podmínkách ( viz výše ) včetně svého jména, čísla účtu a částky, kterou za zboží zaplatil. Po přijetí balíčku zákazníka kontaktuji ( elektronicky ) a vyřizuji reklamaci do 30- ti dnů ( jak stanovuje zákon ). Neposílejte věci zpět bez předešlé domluvy!!!

VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE :
1. Domluva a případné zaslaní fotografií poničené věci na e-mail ( viz.výše )
2. Zákazník zboží pošle na uvedenou adresu v mých podmínkách ( viz výše ) včetně svého jména, čísla účtu a částky, kterou za zboží zaplatil.
3. Zákazníka kontaktuji ( elektronicky ) po přijetí zásilky a vyřizuji reklamaci do 30- ti dnů ( jak stanovuje zákon ).
4. Při kladném vyřízení reklamace je zasláno nové zboží nebo peníze za zboží, vše po domluvě se zákazníkem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Respektuji vaše soukromí a s vašimi osobními údaji je nakládáno dle zákona. Osobní data jsou chráněna před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu, s výjimkou přepravce.
Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.
Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů.
Máte právo požadovat opravu, doplnění, nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v mé databázi, zašlete mi písemně sdělení.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.
Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.


http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví, způsobené nesprávnou manipulací u nabízeného zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i změnu těchto obchodních a provozních podmínek bez předchozího upozornění.
Veškeré ceny uváděné na těchto stránkách jsou konečné. Jako kupní cena je vždy považována částka uvedená u zboží v den objednávky. Nejsem plátce DPH.
Jako prodávající uděluji hodnocení až po vás.
Vyhrazuji si možnost vyřešit jakýkoliv problém ( vedoucí k negativnímu hodnocení ) před jeho udělením.

Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte mě kontaktovat na email: pospici.doubrc@seznam.cz. Vždy se snažím vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

Vyhraná aukce je závazná. Předem si dobře promyslete, zda se skutečně chcete zúčastnit a zda cenu i podmínky akceptujete. Údaje pro převod se snažím zasílat co nejdříve po objednání zboží či ukončení aukce.Nezasílám zboží do zahraničí.

Příjemné nakupování Lucka
Podmínky byly naposledy upraveny: 19.6.2018, 11:33
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt