PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Marcela Lipowská - Kontaktní osoba
Marcela Lipowská

Bezručova 234
Třinec
73961
Česká republika

tel. 727883807(po-pá9-16)

IČ 76110672

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milé maminky,jsem potěšena, že máte zájem o mé oblečky. Pozorně si přečtěte podmínky prodeje, ať nedochází ke zbytečným nedorozuměním.

POZOR ZMĚNA V POŠTOVNÉM OD 1.3.2019,
OPĚT ZMĚNA V POŠTOVNÉM.POŠTA PŘIDALA DO SVÝCH NABÍDEK DALŠÍ DOPORUČENÝ BALÍČEK A CENA SE LIŠÍ OD CENNÉHO BALÍKU a je nad mé síly ihned u každého inzerátu poštovné upravit, tak se všem omlouvám a poštovné budu od 1.3.2019 účtovat dle platného ceníku ČP. Děkuji za pochopení.
SOUKROMÝ PRODEJ
U tohoto zboží uvádím vždy daný stav nošeného zboží, které prodávám po dětech a nás, na toto zboží se nevztahují žádné záruky, reklamace, atd. a neberu je ani nazpět, když někomu nesednou, u inzerátu jsou uvedené vždy míry, a ty si prosím přeměřte, na další dotazy ráda odpovím, prodávám nošené zboží jen v perfektním stavu, tudíž ručím, že budou v pořádku, a proto je neberu nazpět z důvodu aby se mi tady opět neskladovaly, když je už nevyužijem, případné nedostatky jsou budou vždy u zboží řádně uvedené. Děkuji za pochopení

Zboží nabízím na více servrech, takže se může stát, že ve stejnou chvíli, kdy jste Vy první zájemce je věc již objednaná jinde. Vždy věc
rezervuji tomu, kdo podle času odpověděl dříve. Děkuji za pochopení.

NOVÉ ZBOŽÍ,
Nové zboží je dováženo z různých států jako Německo,Polsko,Itálie,Maďarsko,Čína,... a proto každý výrobek je jinak velikostně označen, proto se raději řidte mírama než velikostma, aby vám oblečení sedlo, pro upřesnění ráda odpovím na jakékoliv otázky. Na nové zboží je záruka 24 měsíců dle zákona.


OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Objednané zboží zákazník může stornovat do 24 hodin od objednání emailem nebo telefonicky(tel. uveden viz níže). Zboží na objednávku nevozím, nabízím jen to co je skladem, vždy si vyčkejte na podklady k platbě které se snažím vždy co nejrychleji odeslat, balíky odesílám ihned po připsání platby na účet, v případě jiného důvodu(např.nemoci,atd.( odušlu balík nejpozději do 14 dnů. Zjistím li, že zboží již není na skladněno vracím Vám zpět peníze na účet v plné výši i s poštovným, zjistím že zboží mám jen částečně, zboží které mám posílám, za zboží které nemám na skladněno vracím peníze zpět na účet.


REZERVACE,
Objednávku rezervuji 5 dní na přeposlání peněz na účet, jakmile do té doby platba nepříjde ruším rezervaci a věc dávám znovu do prodeje. Po domluvě rezervuji i déle, ale prosím, pouze tehdy máte-li vážný zájem, aby jste zbytečně neblokovali věc jiným zájemcům. Pokud si necháváte něco přeměřit, nebo chcete něco zjistit, tak prosím o odpověď do 24 hod. Tyto dotazy neberu jako objednávku, a projeví-li o zboží zájem další zákazník, tak zboží prodávám.

PLATBA,
Platbu preferuji předem převodem na účet nebo složenkou a platba musí být uhrazena 3 prac.dní, ve vyjímečných případech posílám zboží i na dobírku jen registrovaným zákazníkům s kladnými hodnoceními), na požádání údaje zašlu a poštovné vždy uvádím o daného oblečku, při větší objednávce bude cena jen za jedno poštovného dle platného ceníku ČP.
PROSÍM ČTĚTE
Zboží odesíláme přes ČP a PPL(ParcelShop) a zásilkovu
VÝŠE POŠTOVNÉHO
0.-Kč při objednávce nad 2000.-Kč(ČP i PPL) záleží na výběru zákazníka
PPL
99.-Kč za balíček
ČESKÁ POŠTA
Doporučený balík
105.- Kč do 1kg
115.- Kč do 2 kg
BALÍK
130.-Kč do 5 kg
200.-Kč do 20 kg
130.-Kč Balík do ruky
125.-Kč Balík na poštu
ZASILKOVNA
60.-Kč malé balíky do 5kg

CENA,
Částka za zboží+poštovné dle tarifu české pošty+balné, to je vždy uvedeno u každého inzerátu.

DORUČENÍ,
Po přijetí platby, balíček ihned odesílám max.do 14 prac. dnů jako doporučená zásilka a dávám vědět o odeslání emailem.


REKLAMACE NOVÉHO ZBOŽÍ,
Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů. Ke každé objednávce vždy přikládáme doklad o koupi zboží, ten při reklamaci vždy odesílejte se zbožím nazpět.

REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY NELZE UZNAT V TĚCHTO PŘÍPADECH:

1. spotřebitel reklamuje zboží po vypršení záruční doby
2. spotřebitel neoprávněně změnil údaje v záručním listu
3. zboží určené k reklamaci není dodáno s potřebnými doklady (doklad o koupi, záruční list)
4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem
5. spotřebitel před reklamací zboží neodborně opravoval či upravoval
6. zboží bylo používáno i přes to, že jevilo známky poškození
8. zboží bylo poškozeno ohněm, bleskem, vodou atd.
9. nelze reklamovat běžné opotřebení zboží
10. nelze reklamovat z důvodu špatného zacházení výrobku(jako vytržené zipy, suché zipy, šňůrky,atd...) toto se jedná jako běžné opotřebení výrobku spotřebního zboží

VÝMĚNA
Nové zboží si ihned zkontrolujte a případné neshody mi ihned napište do emailu, Výměna z důvodů špatně zvolené velikosti ´je možná,ale zákazník si musí uhradit veškeré náklady s tím spojené. Prodejce si vyhrazuje právo na uvedené rozměry při inzerátech, kdy se měří vždy jen jeden kus z dané velikosti, a proto se může stát, že stejný výrobek může být i několik cm menší nebo větší z důvodu šití ve velkovýrobnách, za toto prodejce nenese vinu, když si nejste jisti mírou, poproste o přeměření danou velikost a barvu o kterou máte zájem.

VRACENÍ ZBOŽÍ VE 14-DENNÍ LHŮTĚ.
Dle §53 zákona č.40/1964 Sb občanského zákoníku, má kupující právo do 14-ti dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy, výjimkou jsou případy uvedené v §53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb občanského zákoníku.
Oznámení o odstoupení od smlouvy zašlete v daném termínu na email: marcelalipowska@seznam.cz. Vracené zboží je nutné doručit doporučeně (příp. pojištěným balíkem) na adresu: Marcela Lipowská, Bezručova 234, 73961 Třinec
Přiložte číslo Vašeho účtu, číslo daňového dokladu, který byl součástí dodaného zboží, Vaši úplnou adresu, telefonní a emailový kontakt.
Částka za zboží Vám bude vrácena na uvedený účet, pokud budete chtít vrátit peníze složenkou na Vaši adresu, bude vracená částka ponížena o cenu služby České poště.
Po převzetí zásilky zpět běží lhůta 14-ti dnů na vrácení peněz (běžně jsou vráceny do sedmi dnů od převzetí). V případě, že v zásilce není průvodní list, čekáme na doplnění údajů od odesílatele.
Zboží nevracejte DOBÍRKOU, taková zásilka nebude převzata!
.

Zákazníkovi bude zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a cena přepravného-poštovného účtované při objednání zboží.

Dle zákona se při vrácení zboží ve 14-denní lhůtě proplácí vždy nejnižší částka za poštovné, kterou daný Eshop nabízí.


Zboží ,které již zákaznice používala a nakonec ho v termínu 14 dnů vráti bez uvedení důvodů a jeví již se sníženou hodnotu - došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, je zákazník povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit tj. prodávající vyplatí spotřebiteli vratnou částku ve snížené hodnotě.

POZOR ! ! !
NIKDO NEKOPÍRUJTE MÉ FOTKY BEZ MÉHO SVOLENÍ NEBO BEZE ZDROJE!

Porušujte tím autorská práva, jinými slovy je to krádež. Krádež je trestný čin, nezáleží jestli se odehrál na webu nebo v obchodě..., KDO ZKOPÍRUJE MÉ FOTKY TADY NEBO NĚKDE JINDE, BUDU POŽADOVAT POKUTU 500.-Kč, PŘI NEUHRAZENÍ PODÁM TRESTNÍ OZNÁMENÍ A BUDE POKRAČOVAT TAK NÁSLEDNÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY. Neznalost zákona neomlouvá.

EET :
Náš eshop nespadá pod EET, všechny platby, které od zákazníků přijímáme, tak vše evidujeme na svém účtu, tudíž nespadáme pod EET. S pozdravem obchod Kids-eshop.cz

Moc vás prosím, když balíček obdržíte, napište mi zda došel v pořádku,ať jsem v klidu. Děkuji za pochopení


PŘI KOUPI SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI.

Marcela Lipowská
Bezručova 234
73961 Třinec
IČO : 76110672

Má adresa pro vrácení balíku, RWDSHOP-Lipowská, Erbenova 811, Třinec, 739 61
Můj email : kids-eshop@seznam.cz
Můj tel. . +420 727883807

Jinak přeji hezký nákup, hlavně spokojenost. Děkuji Marcela Lipowská
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.3.2019, 16:39
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt