PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Ing. David Rybář
Lucie Rybářová

Dvořákova 525
Mělník
27601
Česká republika

IČ 87421658

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

PROVOZOVATEL:
U Rybiček
Ing.David Rybář ( jednatel –Mgr. Lucie Rybářová)
Dvořákova 525
27601 Mělník

IČO: 87421658Vážení, vážené zákaznice a nakupující
Děkujeme Vám, že jste navštívili náš internetový obchůdek U Rybiček, věříme, že budete s nákupem spokojeni, ale i tak si pečlivě prosím přečtěte podmínky prodeje.


Platba a dodání zboží
-Platba je převodem na účet do 7 pracovních dnů pokud se nedohodneme jinak. Závažné důvody odkladu platby akceptujeme, pokud jsou Vámi včas vykomunikovány.
Číslo účtu a variabilní symbol pro platbu pošleme s potvrzením objednávky do 24 hodin od jejího obdržení.
Zboží zasíláme Českou poštou po připsání částky na účet, o odeslání balíčku Vás vždy informujeme
e-mailem.
-
Poštovné
Účtujeme si pouze poštovné podle sazebníku České pošty, balné vám neúčtujeme. Výše poštovného je udávána vždy u inzerovaného zboží. Zboží zasíláme do 2 pracovních dnů po připsání platby na účet, pokud by z důvodů nepřítomnosti nebo nemoci tomu bylo jinak, budeme Vás okamžitě informovat prostřednictvím emailu.
Zasíláme i na dobírku, cena dobírečného a poštovného činí 110,- Kč.
Obyčejně zasíláme na vyžádání a na Vaše riziko:
Cena - do 5 cm 20,- Kč
nad 5cm 49,- Kč
Zpětné poštovné si každý zákazník hradí sám, neplatí při koupi nového zboží, které je vyměňováno, nebo z důvodů chyby prodejce zaměněno.

Zboží:

Všechno inzerované zboží je skladem, nabízíme originální zboží převážně z Velké Británie.
Dalším naším originálním prodejem jsou dětské luxusní společenské šaty, které samy navrhujeme a necháváme šít. Šaty jsou na skladě ve velikostech od 3-do 12 let, možnost odběru i pro velkoobchodní prodej. Více na www.detskespolecenskesaty.cz
Kvalitní dětský second hand: zboží není označeno jako NOVÉ, veškeré detaily jsou v inzerci důsledně popsány a vyfotografovány. Nabízíme dětský mix, pláštěnky, bundy.
Spodní prádlo pro ženy: jedná se o outletové zboží přímo od dodavetelů, některé nové i s cedulkou, vše je opět důkladně popsáno přímo v inzerátu.
Prodej oblečení po vlastních dětech – vždy popsáno a upozorněno, že zboží je po mých dětech, je nutné počítat s tím, že jde o obnošené věci, tudíž se na ně nevztahuje jakákoliv pozdější reklamace.
-
Vady

Vše se snažíme podrobně popsat, změřit, uvést barvu, nafotit a upozornit na případné chyby. I tak se může stát, že něco přehlédneme, proto nás v případě pochybností kontaktujte, vždy je možnost dohody – vrácení peněz, výměna zboží, sleva, vrácení zboží. Případné dotazy rádi zodpovíme.
-Storno objednávky
Pokud chcete stornovat objednávku, napište nám prosím vzkazem nebo mailem do 48 hodin od původní objednávky. V případě opakovaných stornování nebo prodlev s úhradou objednávky si vyhrazujeme právo po předchozím písemném upozornění další objednávky nevyřizovat.
-

Reklamace, záruka

Reklamace se nevztahují na ty vady, které byly popsány v detailu výrobku a vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí, a opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
Odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Lhůta pro vytknutí takové vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je 12 měsíců.

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců. Reklamované zboží prosím po předchozím písemném upozornění e-mailem zašlete na naši adresu spolu s uvedením Vašeho čísla účtu. Reklamaci vyřídíme do 14 pracovních dnů od převzetí zásilky, u oprávněné reklamace bude částka včetně nákladů za poštovné zaslána na uvedené číslo účtu do 30 dnů , týká se nového zboží.

Vrácení zboží
Do 14 dnů od převzetí balíčku můžete zboží vrátit, o vrácení nás prosím předem informujte e-mailem či vzkazem s uvedením Vašeho čísla účtu. Po obdržení vrácených výrobků Vám částku pošleme na účet.

V případě, že zboží, které bylo zasláno jako nové, nebude vráceno v původním stavu, označující novost zboží nebo bude shledáno známky používání, můžeme navracenou částku přiměřeně snížit vzhledem k tomu, že zboží již není možné nadále nabízet jako nové.
-
Hodnocení
Budeme rádi, pokud nás informujete o tom, že zásilka dorazila v pořádku a udělíte kladné hodnocení. Po obdržení hodnocení udělíme hodnocení také my. Záporné hodnocení udělujeme, pokud předchozí domluva nebyla možná nebo i po urgencích nemáme reakci od kupujícího, který zaslal závaznou objednávku.
-
Kontakt
Mgr. Lucie Rybářová Obchůdek U Rybiček
Dvořákova 525, 276 01 Mělník
IČ 87421658, nejsem plátce DPH

vaše poptávky, dotazy a objednávky rádi vyřídíme každý den od 9.00 do 17.00 prostřednitvím e-mailu. O případné dovolené či jiné nepřítomnosti vás informujeme automatickou odpovědí na e-mailu či vzkazem zde na MMB
tel. 606627123, email – lucap@seznam.cz, www.detskespolecenskesaty.cz
Přejme příjemné nakupování, Rybky
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.3.2016, 19:33
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt