PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Milé rodinky - rodiče, prarodiče, tetičky, strýce, sourozence atd.,
vítejte na mých stránkách a děkuji za Váš nákup u mě!

Provozovatel:
Emil Iliev Minev
Českomoravská 1181/23
Praha 9 Libeň
190 00
Česká republika
mobil: 608135777, 608542243
IČ: 27202542
Nejsem plátce DPH - doklad(paragon) pouze na vyžádání

OBCHODNÍ PODMÍNKY :

Nové zboží či zboží skladem :

Jsem prodejcem nového zboží skladem
Na nové zboží je záruka 24 měsíců.
Zboží odesílám po připsání platby na účet nejpozději do tří dnů od přijetí platby.Číslo účtu zasílám po objednání zboží.
Na zaslané e-maily obvykle reaguji do 24 hodin.Telefon o víkendu využívejte, prosím, pouze v urgentních případech. Děkuji.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:
Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží
(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................
Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................
Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)
................................

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
- Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

3. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.
Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.
Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

5. Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

Zboží na objednání:

Jsem zprostředkovatel nákupu zboží ze zahraničí. Orientuji se na zprostředkování nákupu zboží z HongKongu, Číny, Polska, Anglie a USA. Veškeré zboží je dodáváno na základě Zprostředkovatelské smlouvy (viz. níže).
Objednávky na zboží odesílám ihned po připsání platby na účet. Číslo účtu zasílám po domluvě.
Na zaslané e-maily obvykle reaguji do 24 hodin.Telefon o víkendu využívejte, prosím, pouze v urgentních případech. Děkuji.
Upozorňuji na skutečnost, že zboží na objednávku rozhodně neberu zpět a ani nevyměňuji za jiné velikosti, pokud se předem nedohodneme jinak.

Příkazní (mandátní) smlouva

Dne – viz. datum objednávky
"příkazník (mandatář)" Emil Iliev Minev, sídliště Českomoravská 1181/23, 190 00 Praha 9,
IČ: 27202542
(dále jen „Zprostředkovatel“)
a
„příkazce (mandant)“ – viz. kupující na mimibazar.cz (dále jen "Zájemce")
uzavírají tuto příkazní (mandátní) smlouvu:

1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem plnění této příkazní smlouvy je závazek zprostředkovatele spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání a zaplacení zboží, pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z nabídky na objednání umístěné na webových stránkách http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=569353 .
1.2 Zprostředkovatel uzavírá se zákazníkem příkazní, respektive mandátní smlouvu. Po uzavření smlouvy Zprostředkovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu.
1.3 Služba je poskytována za odměnu zahrnuta do celkové kupní cenu uvedenou na stránce detailu daného produktu: http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=569353 .
1.4 Zprostředkovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem ani dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Zprostředkovatel pouze za odměnu jménem zákazníků objednává zboží u prodávajícího.

2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Zájemce je povinen poskytovat zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace, které bude vyžadovat předmět této smlouvy.
2.2 Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy zájemce v souvislosti se zprostředkováním nákupu.
2.3 Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů zájemce a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit pouze je – li to v zájmu zájemce nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. Po celou dobu trvání této smlouvy bude zprostředkovatel dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno zájemce.

3. Výběr zboží k objednání, objednávka služby, účinnost a uzavření smlouvy
3.1 Zákazník si vybere zboží z nabídky umístěné na webových stránkách http://www.mimibazar.cz/bazar.php?user=569353 .
3.2 Objednávku se provádí elektronicky v objednávkovém systému internetového určím portálu www.mimibazar.cz . O přijetí objednávky na službu, která je předmětem této smlouvy bude zákazník informován e-mailem, ve kterém budou uvedeny informace k převodu finančních prostředků určených k objednání zboží + provize zprostředkovatele.
3.3 Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny (viz čl. 3 níže).
3.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je zprostředkovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky služby jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

4. Cena, způsob platby a objednání zboží u prodávajícího
4.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží,která představuje součet kupní ceny zboží, a odměny za službu zprostředkovatel. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (uvedena v USD) a odměna (včetně nákladů spojených se zajištěním objednávky, konverzí měny a převodem peněžních prostředků podle požadavků prodejce – uvedena v Kč) zprostředkovatele za jeho služby. Zprostředkovatel zákazníkům garantuje, že výsledná cena je konečná a uvedená v Kč. Čistá odměna zprostředkovatele je rozdíl mezi celkovou částkou zaplacenou kupujícím a cenou zboží včetně nákladů spojených se zajištěním objednávky. Provize zprostředkovatele = celková cena – (cena zboží v USD, EUR, GBP x kurz USD, EUR, GBP/CZK)
4.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet zprostředkovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet zprostředkovatele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.
4.3 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby zprostředkovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě ceny.
4.4 Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je zprostředkovatelův závazek splněn a zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu.

5. Dodání zboží
5.1 Zprostředkovatel zboží nedodává.
5.2 Zboží dodává prodejce. Předpokládaná doba dodání je 15-60 pracovních dní(avšak nejpozdeji do 60 racovních dní) od objednání zboží u prodávajícího. Je li uvedená jinak, doba se může prodloužit v případě nezaviněných nepředvídatelných událostí nebo v souvislosti s jednáním třetích stran (např. zadržení zásilky k celnímu řízení)
5.3 Po odeslání zboží od prodávajícího může zákazník na vyžádání prostřednictvím elektronické pošty obdržet od poskytovatele informaci, pokud bude dostupná, o sledovacím čísle zásilky.
5.4 Nákupem zboží ze zahraničí se zájemce stává dovozcem a zboží může být podrobeno celnímu řízení. Zájemce bere navědomí, že zásilky v hodnotě 22 EUR a vyšší podléhají vyměření cla a DPH,které je zájemce povinen uhradit při dodání zásilky pracovníkem České pošty.
5.5 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodu 4.4.
5.6 Poskytovatel odpovídá za řádné dodání objednaného zboží.

6. Rizika související s poskytovanou službou
6.1 Vzhledem k tomu, že poskytovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u poskytovatele. Tyto nároky je možné uplatnit přímo u prodejce. Adresa prodejce je vždy uvedena na obalu zásilky nebo může být na vyžádání poskytnuta zprostředkovatelem.
6.2 Zprostředkovatel nezaručuje, že prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce.
6.3 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím.

7.Reklamace
7.1 U Zprostředkovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 obč.zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které zprostředkovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných zprostředkovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese poskytovatele. Jako základní komunikační prostředek pro uplatnění reklamací se zprostředkovatel se zájemcem dohodli na přednostním využití e-mailove komunikace. E-mail zprostředkovatele je tp-mobil@email.cz.
7.2 Poskytovatel může vyjít zákazníkovi vstříc a zastoupit ho, při řešení reklamace s prodávajícím. Po předchozí domluvě může poskytovatel náklady spojené s reklamací vadného zboží uhradit na své náklady.

8. Zánik smlouvy
8.1 Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení § 33b obč. zákoníku o zániku plné moci.
8.2 Výpověď plné moci ze strany zákazníka se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě plné moci do doby, než se poskytovatel o výpovědi dozvěděl.

9.Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy
9.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je oprávněn odstoupit od příkazní smlouvy s poskytovatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14dnů od uzavření smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů
10.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.

Platnost od 12.3.2016.
Podmínky byly naposledy upraveny: 21.12.2017, 11:34
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt