PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Vítám vás v mém obchůdku,snad budete se mnou a zbožím jen spokojeni :)

Provozovatel
Klára Cagalová

Bořetín 24
Stružnice
470 01
Česká republika

IČ 01068261

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Zavazujeme se, že veškeré osobní údaje zákazníků, nebudou dále dány k dispozici třetí osobě a že je využijeme pouze za účelem uzavření objednávky !!!


Část I.
1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Pokud si zákazník nevyzvedne zboží uhrazené předem na účet, bude mu vrácena částka pouze za zboží, ne za poštovné !

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží
(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................
Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

................................

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

3. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

5. Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

Část II.
Milí nakupující

Děkuji Vám, že jste se přišli podívat na moje nabídky.

Hned při objednávce uvádějte prosím ADRESU a TELEFONNÍ ČÍSLO. Ušetříte tím práci mě i sobě.

Ochrana osobních údajů:
Tyto osobní údaje (adresa a telefonní číslo) nikde nezveřejňuji , jsou pouze pro přepravní společnosti, které Vám budou zboží doručovat.

Pokud budete mít nějaký dotaz k nabízené věci, tak se klidně zeptejte. Na dotazy odpovídám od po do pá, dopoledne do 11h, večer po 20.h

Pokud budete mít zájem o některou z mých nabízených věcí, budu Vás co nejdříve kontaktovat, Vaše platba musí být provedena nejpozději do 5. pracovních dnů po zaslání platebních podmínek.
Na všechny dotazy odpovím nejdéle do 48 hodin.

Když si u mě zboží objednáte, tak Vám sama zašlu číslo účtu a celkovou částku i s poštovným. Nezasílejte prosím platbu dříve, než Vám zašlu podklady k platbě, jelikož poštovné se odvíjí podle váhy balíku, děkuji za pochopení.

Platby složenkou na adresu sídla firmy: Klára Cagalová, Bratří Čapků 2868 , Česká Lípa 47001 , zde může i proběhnout osobní předání :-) OVŠEM PLATBA POUZE PŘEDEM NA ÚČET

IČO: 01068261

Název firmy: Klára Cagalová
Sídlo: Bořetín 24, Stružnice 47001
Telefon: 777 136182
Osoba zodpovědná za provoz obchodu: Klára Cagalová ( andilek261@seznam.cz )

Jsem držitelem živnostenského oprávnění:
- Maloobchod - internetový prodej
Živnost vydaná Městským úřadem Česká Lípa, dne 3.9.. 2012

Pokud jste si vybrala NOVÉ ZBOŽÍ, pak dostanete zboží se všemi právními náležitostmi, které se řídí platnými zákony ČR.
Poštovné hradí kupující podle tarifů přepravních společností. Na dobírku nezasílám, opravdu jenom po domluvě. Balíčky jsou odesílány po připsání peněz na můj účet většinou do 3 dnů. (Pokud na balík chvátáte kvůli dárku, dejte mi to prosím vědět a já se pokusím zaslat dřív.)

Zboží zasílám přes Českou poštu í! Výše poštovného je potom podle váhy balíků a dle ceny zboží v balíku !

*******************POŠTOVNÉ*******************

ČESKÁ POŠTA :
- Doporučená zásilka do 750KČ - pod 5cm - 6️⃣0️⃣KČ
- Balíček nad 750KČ - 9️⃣5️⃣KČ ( B. do ruky )
- Balík doporučený ( nad 5cm ) 1️⃣2️⃣9️⃣KČ
- Balík na poštu 8️⃣0️⃣KČ
BALÍKOVNA : 6️⃣0️⃣KČ
ZÁSILKOVNA na ADRESU : 1️⃣1️⃣0️⃣KČ
ZÁSILKOVNA na pobočku : 7️⃣0️⃣KČ
GLS 109KČ

!!!! NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM !!


Reklamace a právo na odstoupení od obchodní smlouvy:
Zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dní od kupní smlouvy, v takovém případě je mu vrácena v případě platby předem celá částka do 5 kalendářních dnů převodem na učet a to až po obdržení vráceného zboží prodejcem. Při vrácení zboží bez udání důvodu si zákazník hradí následné poštovné k prodejci.

Pokud chcete objednávku stornovat, prosím napište mi o tom, stačí vzkaz nebo mail a to nejdéle do 2 dnů od potvrzení objednávky.

ZÁRUČNÍ DOBA:

ZARUČNÍ DOBA NA NOVÉ ZBOŽÍ JE ZE ZÁKONA 24 MĚSÍCŮ.

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího
se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím.
Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost
prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané
buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.
Reklamační lhůta je 30 dní, ale snažím se vše vyřešit co možná nejrychleji.

Věřím, že budete s nabízeným zbožím spokojení , prodávám jen to, s čím já sama jsem spokojená :-)

Přeji Vám příjemné nakupování!
Děkuji všem, kteří u mě nakupují a píší mi krásná hodnocení a doufám, že budete všichni spokojeni.

S pozdravem, Klára Cagalová
Podmínky byly naposledy upraveny: 28.8.2021, 15:28
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt |
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu