Zobrazit přihlášovací formulář

Logo Ověřený obchodníkPro komerční prodejce se členstvím Safír, Smaragd, Diamant a Křišťál jsme připravili možnost označení logem Ověřený obchodník. Logo mohou získat obchodníci, kteří splní všechny potřebné podmínky a náležitosti pro užívání daného loga. Pokud máte o logo zájem, doplňte si prosím všechny požadované údaje pro splnění podmínek zařazení a kontaktujte administrátorku na e-mailu zmeny@mimibazar.cz

Vyřízení žádosti o přidělení loga trvá cca 3 pracovní dny


Seznam posledně přihlášených ověřených obchodníků

Základní informace

Pravidla, která musí splňovat obchodník na serveru MIMIBAZAR.cz, aby získal možnost užívat logo ověřený obchodník. Nakupující se myslí v tomto textu fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby. Prodávající se myslí fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, se kterou bude v případě nákupu (objednávky) uzavírat nakupující smlouvu - tzv. "smlouvu na dálku". Obchodem se pak myslí elektronický obchod (bazárek), provozovaný prodávajícím a prezentovaný na serveru MIMIBAZAR.cz


Informace o prodávajícím

Aby mohl prodávající užívat logo ověřený obchodník, musí splňovat následující body:

Ve svém profilu musí uvést:

 • IČ, případně DIČ, pokud je plátcem DPH.
 • Platné telefonní číslo (pro případný kontakt provozovatele serveru, toto číslo nemusí být veřejné)


V obchodních podmínkách musí mít tyto informace:

 • IČ a DIČ (pokud je plátcem DPH)
 • Úplné jméno a sídlo firmy
 • Jméno a příjmení osoby zodpovědné za provoz obchodu (odpovědný vedoucí) a adresa elektronické pošty nebo obdobný kontakt.
 • Kontaktní údaje určené pro komunikaci se zákazníkem, např. telefonní číslo a provozní dobu po kterou je prodejce na lince dostupný. Uvedení emailu včetně informace o době pro zpracování poptávky. Pokud prodejce telefonický kontakt nenabízí, musí o tom informovat v podmínkách.
 • V případě kdy se místo provozovny neshoduje s místem podnikání, pak uvedeno i kontaktní místo.

Informace o nabízeném zboží

 • Nakupující musí mít možnost se seznámit v průběhu nákupu o následujících informacích o nabízeném zboží (mohou být uvedeny u jednotlivého zboží nebo v obchodních podmínkách)
 • Název zboží a jeho popis, které slouží k jednoznačné identifikaci. Název, případně značku nabízeného zboží (většinou výrobce nebo dovozce)
 • Cenu za zboží uvedenou vč. DPH
 • Záruční dobu nebo údaj o datu minimální trvanlivosti. V případě prodeje potravinových doplňků pak i datum použitelnosti. Pokud se záruční podmínky opakují, mohou být uvedeny v obchodních podmínkách. Také na použité zboží se vztahuje záruka dle platných zákonů.
 • Doba dodání daného zboží.

Informace o dodacích podmínkách

V dodacích podmínkách musí mít prodávající uvedeno:

 • Možné způsoby úhrady zboží a cenu účtovanou prodejcem k danému typu platby, jako například dobírečné
 • Informaci o dalších poplatcích jako například balné
 • Možné způsoby dopravy a cenu za dopravu
 • Lhůtu pro doručení zboží
 • Informace o slevách, pokud je prodejce poskytuje (více kusů a podobně)
 • Způsob stornování objednávky (zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem)
 • Informace o postupu prodejce, kdy zjistí, že není schopen objednané zboží dodat nebo je schopen jej dodat pouze částečně
 • Informace o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u takového zboží, kde to umožňuje zákon (logo není možno udělit v případě, že je uživatel pouze zprostředkovatelem prodeje a na zboží tudíž neposkytujete záruční lhůtu či možnost odstoupení od smlouvy - vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu.)
 • Informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 • Informaci o ochraně osobních údajů


Kdy může obchodník o logo přijít

 • Pokud získal opakovaná negativní hodnocení
 • Při porušení závazných pravidel serveru MIMIBAZAR nebo MIMIAUKCE

Žádost o udělení loga může být odmítnuta v případě, že v minulosti bylo logo odebráno z důvodu porušení některého z výše uvedených bodů.  

 

Vaše podmínky prodeje budou rozděleny na dvě části:


1. Obecné informace – pevná část, která Vám bude vložena do stávajících podmínek prodeje. Do této části budou vloženy rovněž kontaktní a firemní údaje z Vaší registrace – jméno a příjmení nebo název obchodu, IČ popř. i DIČ, adresa, kterou máte uvedenou v registraci, a kontaktní email. Jestliže se sídlo podnikání s adresou v účtě neshoduje, napište požadavek o změnu této adresy v obecné části podmínek prodeje na email zmeny@mimibazar.cz , prosím, případně si ji vložte společně s dalšími kontaktními údaji do druhé části (viz. níže.)


2. Vaše osobní konkrétní podmínky prodeje – zde budou Vaše  podmínky prodeje, které již nebudou uzamčeny, budete si je moci sami upravovat. Podmínky musí splňovat veškeré náležitosti dle aktuálních znění jednotlivých zákonů. Za správnost a přesnost informací pak odpovídá prodejce, který podmínky prodeje upravil.Do pevné části Vašich podmínek prodeje budou vloženy tyto informace:


Kontaktní údaje z Vaší registrace (viz. výše)

 

 

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího
..............................................................

Datum
…......... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)..................2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

 V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

 Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


5.
Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.Kategorie