Zobrazit přihlášovací formulář

Podmínky pro užívání služby Mimibazar

Podmínky pro užívání služby Mimibazar

 

I. Úvodní ustanovení

1. Následující podmínky upravují užívání služby Mimibazar. Poskytovatelem služby Mimibazar je  společnost CZECH NEWS CENTER a.s, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, spisová značka: B 19490 vedená u Městského soudu v Praze, zapsaná dne  21. listopadu 2013

 

2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu mimibazar.cz, uzavřené v elektronické formě na dobu neurčitou mezi Provozovatelem a uživatelem Služby na základě registrace uživatele, přičemž jejich aktuální znění je Uživatelům kdykoli přístupné na stránkách www.mimibazar.cz ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci, přičemž registrace je možná při aktivním vyjádření souhlasu s jejich zněním.

 

3. Pro účely těchto podmínek jsou pojmy, uvedené v tomto článku, použity v následujícím významu.

Služba: inzertní portál „mimibazar.cz“, provozovaný pod doménou shodného znění

Kupující: Uživatel, který má zájem odpovědět na inzerát Prodávajícího s nabídkou Zboží, a uzavřít s ním smlouvu

Prodávající: Uživatel, který prostřednictvím Služby nabízí Zboží ostatním Uživatelům

Uživatel: osoba, užívající Službu k nabízení Zboží jako Prodávající nebo k získání Zboží jako Kupující. Uživatel, který je fyzickou osobou a neužívá Službu pro svou podnikatelskou činnost, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku

Provozovatel: společnost CZECH NEWS CENTER a.s, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, spisová značka: B 19490 vedená u Městského soudu v Praze, zapsaná dne  21. listopadu 2013

Zboží: penězi ocenitelné věci nebo služby nabízené Prodávajícími v rámci Služby

Podmínky: tyto Podmínky pro užívání služby Mimibazar

Smlouva: Smlouva o poskytování Služby uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem, práva a povinnosti stran Smlouvy vyplývají z těchto Podmínek, a v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny těmito Podmínkami, z právních předpisů.

 

4. Prodávajícím mohou být

fyzické osoby, které nabízí Zboží příležitostně a tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti

komerční prodejci – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu s živnostenským oprávněním.

 

II. Uzavření a ukončení Smlouvy

1. Provozovatel nabízí různé úrovně poskytování Služby (dále jen Členství), podle požadovaného rozsahu užívání Služby Uživatelem. Základní Členství je zdarma, vyšší úrovně Členství jsou podmíněny úhradou poplatku. Informace o jednotlivých úrovních Členství a právech a povinnostech s nimi spojených včetně výše poplatků a způsobu jejich úhrady jsou k dispozici v ceníku na adrese http://www.mimibazar.cz/hvezdy.php ( dále jen Ceník).

 

2. Placená úroveň Členství není potřebná pro

prohlížení nabídek Zboží ve Službě a k reakci na nabídky

vkládání inzerátů do Služby v omezeném rozsahu uvedeném v Ceníku.

Placená úroveň členství je vyžadována k zadávání většího množství inzerátů, jejich zvýrazňování na homepage Služby a pro další služby v souladu s Ceníkem.

 

3. Předpokladem zvolení některé úrovně Členství je provedení registrace ve formě vytvoření uživatelského účtu, odeslání registrace je považováno za výslovnou žádost Uživatele o započetí s poskytováním Služby Uživateli. Uživatelský účet je vytvořen zdarma. Registrace je dokončena okamžikem, kdy je Uživateli Provozovatelem zasláno potvrzení o provedení registrace na jeho e-mail – tímto okamžikem je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena Smlouva. Na provedení registrace pro jakoukoli z úrovní Členství není právní nárok, Provozovatel je oprávněn jakoukoli registraci odmítnout a neprovést i bez udání důvodu. Uživatelský účet je aktivní neprodleně po uzavření Smlouvy.

 

4. V případě, že Provozovatel v souladu s těmito Podmínkami zablokuje uživatelský účet Uživatele, neznamená to zrušení zablokovaného účtu. Po odblokování účtu Provozovatelem může Uživatel používat svůj uživatelský účet nadále.

 

5. Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání výpovědi. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 3 měsíce v případě, že se daného uživatelského účtu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými Uživateli nebo Provozovatelem, nebo je uživatelský účet blokován z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů. Ukončením Smlouvy dochází ke zrušení uživatelského účtu příslušného Uživatele. V případě že je Smlouva ukončena v souladu s tímto článkem, není již možné uzavřít novou Smlouvu bez předchozího souhlasu Provozovatele. Pokud bude zjištěna spojitost mezi ukončenou Smlouvou a novou Smlouvou, je Provozovatel oprávněn Smlouvu ukončit a nový uživatelský účet zrušit. Informace, jak požádat o zrušení účtu, jsou k dispozici na této stránce

 

6. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení musí být učiněno e-mailem, zaslaným na kontaktní adresu Provozovatele tak, aby bylo doručeno na server příchozí elektronické pošty Provozovatele nejpozději do uplynutí 14-ti denní lhůty. Z odstoupení musí vyplývat dostatečná identifikace Uživatele a datum uzavření Smlouvy. Odstoupí-li Uživatel platně od Smlouvy, Smlouva zaniká, přičemž Uživatel má nárok na vrácení zaplacených poplatků po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání Smlouvy, na jejíž úhradu má Provozovatel nárok.

 

7. Během trvání Smlouvy lze přecházet mezi různými úrovněmi Členství. Uhrazený poplatek za dosavadní úroveň členství je automaticky přepočítán na novou úroveň, přičemž Uživatel si pak může následně novou úroveň Členství sám prodloužit. Provozovatel je oprávněn zamítnout požadavek na změnu úrovně Členství na nižší v případě, kdy Uživatel požaduje nižší úroveň Členství, než které Uživatel pro poskytování Služby musí mít. V případě že Uživatel bude chtít své členství snížit, musí upravit rozsah užívání Služby tak, aby odpovídal požadované úrovni Členství. Změna úrovně Členství je možná dvakrát za 30 dnů.

 

8. Provozovatel si vyhrazuje právo ( podle své úvahy) na dočasné zablokování uživatelského profilu Uživatele nebo na ukončení Smlouvy s Uživatelem, který

užívá Službu v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami

neuhradil poplatek za Službu na období, které navazuje na období, pro které byl poplatek za Službu uhrazen

užívá Službu takovým způsobem, který vede k opakovaným negativním hodnocením Uživatele ze strany ostatních Uživatelů

 

9. Provozovatel má právo ukončit Smlouvu s Uživatelem výpovědí doručenou Uživateli nejpozději 14 dnů před skončením období, na které má Uživatel uhrazen poplatek za poskytování Služby, Smlouva v takovém případě končí uplynutím tohoto období. V případě Uživatele, který nemá placené členství, může Smlouvu Provozovatel vypovědět kdykoli s výpovědní dobou 14 dnů. Výpověď v souladu s tímto odstavcem lze doručit buď písemně na adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby, nebo v elektronické verzi na e-mailovou adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby.

 

10. V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Uživatele (tj. před uplynutím období, na které je Služba uhrazena) nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části uhrazené odměny za nevyčerpanou Službu.

 

11. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby nebo jakékoli její části. Ukončením provozování Služby končí veškeré Smlouvy s Uživateli. Provozovatel oznámí rozhodnutí o ukončení Služby v rámci rozhraní Služby, a to alespoň 30 dnů před termínem ukončení služby.

 

III. Práva a povinnosti Uživatelů

Zákaz vytváření duplicitních registrací

1. Služba je určena především pro nepodnikající osoby, které jejím prostřednictvím mohou nabízet nebo získávat Zboží. Tuto možnost mají všichni Uživatelé bezplatně. Pokud se rozhodnou pro některou z placených úrovní Členství, získají různé výhody. Rozsah bezplatného poskytování Služby u základní úrovně Členství je uveden v Ceníku.

 

2. Uživatelům není dovoleno obcházet omezení stanovená pro jednotlivé úrovně Členství. Závažným porušením Podmínek je registrace jednoho Uživatele pod více účty (uzavření více Smluv mezi Poskytovatelem a Uživatelem) za účelem obcházení těchto omezení. V takovém případě může být tento účet zablokován, případně může být příslušná Smlouva ukončena ze strany Provozovatele.

 

3. Bez souhlasu Provozovatele nelze uzavřít více Smluv nebo využívat Službu na základě více Smluv jednou domácností nebo z jednoho koncového zařízení. Provozovatel je oprávněn při blokaci Uživatele zablokovat jak konkrétního Uživatele, tak i konkrétní koncové zařízení nebo IP adresu.

 

Zvláštní ustanovení pro komerční prodejce

4. Komerčním prodejem se rozumí podnikatelská činnost spočívající v prodeji a nabídce Zboží (včetně nových věcí, starších věcí, věcí zhotovených Prodávajícím, věcí zhotovených na objednávku apod.). Komerční prodejce si je vědom, že pro prodej a nabídku Zboží může být vyžadováno doložení příslušného živnostenského oprávnění. Za komerční prodejce jsou považování zejména Uživatelé prodávající resp. nabízející Zboží ve větším rozsahu než je obvyklé pro domácnost, prodejci kosmetiky, drogistického zboží, potravinových doplňků a jiného Zboží distribuovaného třetími stranami, Uživatelé nabízející práci (vč. přivýdělku), pronájem apod. Za komerční prodejce jsou dále považováni Prodávající, kteří mají vlastní e-shopy a vlastní inzertní stránky umístěné na jiných stránkách na internetu mimo Službu.

 

5. Komerční prodejci mohou nabízet Zboží, pokud mají úroveň Členství Safír a vyšší. Pokud má Uživatel úroveň Členství neodpovídající podmínkám, za kterých má zájem užívat Službu, Členství mu může být přepnuto na nejbližší potřebné Členství.

 

6. Služba je určena pro maloobchodní prodej. V případě, že chce Uživatel nabízet velkoobchodní nabídku Zboží, může využít inzerci pomocí reklamních formátů (např. banner, ikonka).

 

Obsah vkládaný Uživateli

7. Uživatelé nesmí poškozovat jiné Uživatele nebo provozovatele uváděním nepravdivých nebo urážlivých informací.

 

8. Inzeráty bez udání konkrétního Zboží, ceny a popisu tohoto zboží, např. "Přidali jsme nové věci, přijďte se podívat na naše webové stránky" jsou považovány za zakázanou formu reklamy, včetně podmínění nákupu např. "objednávejte přes náš e-shop". Rovněž využívání odkazu na jiné stránky v názvu fotoalba je nepřípustné. Pro tyto účely lze využít formu placené reklamy ve formě odkazů na webové stránky pod inzeráty a ve vizitce. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit či zcela smazat fotografie a fotoalba porušující tato pravidla.

 

9. V případě, že uživatel využívá v rámci Služby službu neinzertního charakteru (rodinné fotografie, komentáře), nesmí jí zneužívat ke vkládání inzerce nebo jakékoli reklamy. U služby neinzertního charakteru nesmí být uvedeno, že je možnost Zboží koupit, objednat, nechat vyrobit apod. Využívání služby neinzertního charakteru ke komerčním účelům (nabízení Zboží nebo odkazování na nabídky) je považováno za užívání Služby ke komerčnímu prodeji a v případě zjištění takového užívání je Uživatel povinen uhradit Provozovateli poplatek za členství úrovně „Safír“ nebo vyšší, podle rozsahu zjištěného jednání. Do okamžiku aktivace dané úrovně Členství a plné úhrady poplatku, nebo odstranění veškerých nedovolených komerčních užití služby neinzertního charakteru je Provozovatel oprávněn omezit oprávnění příslušného Uživatele užívat Službu (např. omezení vkládání fotografií). Služby neinzertního charakteru nesmí sloužit k reklamě na jiné webové stránky, byť nekomerčního charakteru.

 

10. Služba nesmí být užita pro nabídku, prodej nebo koupi Zboží

 • jehož koupě, nabídka nebo prodej je v rozporu s právními předpisy
 • jehož koupě, nabídka nebo prodej je s ohledem na konkrétní provedení tohoto Zboží nebo s ohledem na způsob jeho prodeje v rámci Služby v rozporu s právními předpisy nebo
  s dobrými mravy
 • jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti), padělky, kopie a napodobeniny značkového zboží, Provozovatel klade důraz zejména na zamezení nabízení padělků
 • které je nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami
 • u kterého byl porušen obal, nebo bylo překročeno datum doporučené spotřeby a v důsledku toho nelze garantovat jeho zdravotní nezávadnost nebo zachování původních vlastností
 • na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE) dokládající, že Zboží vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k tomuto výrobku ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších.
 • sloužící k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, k podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, nebo k podpoře nebo k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo k projevu sympatií k takovému hnutí
 • zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních
 • erotického charakteru
 • ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže
 • bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení tohoto zboží kolkovými známkami vyžadují
 • radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví
 • jakékoli chráněné rostliny nebo živočichy, včetně jakéhokoli výrobku z nich nebo jakékoli jejich součásti
 • cenné papíry, nástroje peněžního trhu, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty
 • drogy, omamné nebo psychotropní látky
 • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daném právními předpisy.

 

11. Uživatelé nesmí:

 • v názvech nebo textu inzerátů používat názvy konkrétních výrobců nebo výrobků s výjimkou nezbytného označení a popisu Zboží a jeho vlastností (zejména nesmí nadměrně opakovat značku Zboží, vyobrazovat logo, srovnávat s produktem jiného výrobce)
 • zařazovat Zboží do jiné (neodpovídající) kategorie, než do jaké patří nebo nesprávně uvádět, pro koho je Zboží určeno, uvádět nesprávně velikost nebo výrobce
 • vkládat inzeráty bez jednoznačné identifikace konkrétního nabízeného kusu Zboží, bez jasně viditelného zobrazení jeho stavu a bez jeho popisu, případně uvádět v inzerátech fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus Zboží a jeho stav (např. oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží) bez souhlasu výrobce
 • vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného zboží nebo služby za konkrétní cenu
 • využívat vzkazů pro jiné Uživatele, odpovědí na inzerci a diskusí pro zasílání reklamy na výrobky, na nabídku prací, služeb a různé jiné nabídky nesouvisející s prodejem konkrétního Zboží. Toto omezení se týká i reklamy na jiné stránky (pro tyto účely je nutné využít placených reklamních kampaní).
 • vkládat do Služby žádosti o příspěvky na různé sbírky bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez příslušného povolení v souladu s právními předpisy nebo spojovat nabídky se sbírkou peněz na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete na ....").

 

12. Uživatel je povinen užívat pro funkce Služby vždy jen konkrétní nástroj k tomuto účelu vytvořený a nabízený Provozovatelem v rámci Služby (např. pokud Uživatel vkládá odkaz na aukce, pak již není oprávněn zahlcovat systém odkazy ve formě vzkazů, akcí a podobně. Na jednu aukci může směřovat pouze jeden odkaz, a to ve formě odkazu na aukci.) V případě porušení tohoto pravidla je Provozovatel oprávněn bez upozornění zjednat nápravu.

 

13. Uživatelé, kteří provozují vlastní bazary obdobného zaměření a mají zájem do Služby vkládat odkazy na tento vlastní bazar, tak mohou činit pouze v závislosti na úrovni svého Členství.

 

14. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či úpravy inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením Služby (Služba je určena pro inzerci hlavně dětského oblečení a věcí souvisejících s dětmi a rodinou, případně s oblečením souvisejícím s těhotenstvím).

 

15. Uživatelé mohou do Služby vkládat pouze takový obsah, kterým nedochází k zásahu do práva na ochranu osobnosti fyzických osob, práva na ochranu dobré pověsti právnických osob, a kterým nedochází k zásahu do autorského práva nebo do práva příbuzného jiné osoby.

 

16. Provozovatel si může u Prodávajícího vyžádat doklad o nabytí Zboží v případě, že nabízí Zboží, u kterého není zřejmý jeho původ resp. jeho originálnost. Tento doklad může být zaslán v elektronické podobě a slouží pouze jako ochrana Kupujících před nákupem padělků. Pokud Uživatel nepředloží tento doklad, je Provozovatel oprávněn jeho inzerát odstranit.

 

17. Vložením obsahu do Služby Uživatel uděluje Provozovateli právo k použití tohoto obsahu v rámci Služby, včetně propagace Služby, bez ohledu na to, zda je tento obsah chráněn jako autorské dílo. Svolení k užití se vztahuje zejména na užití obsahu jeho reprodukcí, sdělováním veřejnosti v elektronické formě nebo jeho distribucí v tištěné podobě nebo v audiovizuální podobě, po neomezeně dlouhou dobu a v neomezeném množstevním rozsahu, přičemž obsah musí být vždy užit způsobem, který neidentifikuje konkrétního Uživatele, a který není způsobilý poškodit jeho dobrou pověst. Provozovatel je oprávněn přiměřeným způsobem obsah upravit (zkrátit nebo stylisticky upravit) podle požadavků daných konkrétní formou užití. Zejména je provozovatel oprávněn bezplatně užít vložené recepty, recenze nebo jiný podobný obsah pro účely vydání souborné publikace (elektronické nebo tištěné). Uživatelé nemají nárok na odměnu za použití vložených informací způsobem dle tohoto článku. Uživatelé jsou oprávněni žádat na Provozovateli informace o užití jimi vložených informací způsobem podle tohoto článku, nicméně vzniknou-li v této souvislosti Provozovateli jakékoli náklady, je oprávněn na Uživateli požadovat jejich náhradu.

 

18. V rámci obsahu nesmí být vkládány odkazy na stránky s obsahem, který jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy. 

 

IV. Odpovědnost a práva a povinnosti Provozovatele

1. Provozovatel provozuje Službu na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejího provozu, nelze vyloučit její dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatele či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

 

2. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v důsledku zablokování uživatelského účtu nebo ukončení Smlouvy. V případě zablokování účtu nebo ukončení Smlouvy z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů Uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za Členství, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány.

 

3. Služba je průběžně a podle potřeby aktualizována a doplňována. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu Služby nebo jakékoli její části, a to bez předchozího upozornění, za předpokladu že základní funkčnost Služby (umožnění nabídky, prodeje a koupě Zboží) zůstane zachována.

 

4. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby nebo jakékoli její části. Ukončením provozování Služby končí veškeré Smlouvy s Uživateli. Uživatelé mají v takovém případě nárok na vrácení zaplacených poplatků po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání Smlouvy, na jejíž úhradu má Provozovatel nárok, toto ustanovení se nevtahuje na Uživatele v rozsahu, v jakém jim není Služba poskytována z důvodu užívání Služby v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami nebo z důvodu neuhrazení poplatku za Službu.

 

5. Obsah vložený do Služby Uživateli není pro Provozovatele závazný, Provozovatel žádným způsobem negarantuje ani nedeklaruje jeho pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost. Provozovatel neodpovídá za řádné plnění povinností Uživateli a nepřebírá ani jakkoli nezajišťuje závazky vzniklé Uživatelům při užívání Služby.  Provozovatel není smluvní stranou jednotlivých smluv uzavíraných mezi Prodávajícími a Kupujícími, ani se uzavírání těchto smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany komerčních prodejců vůči Kupujícím – spotřebitelům ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku, informace, které je Prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem, a které nejsou obsaženy v inzerátu, je Prodávající povinen sdělit kupujícímu jiným způsobem mimo Službu. Provozovatel neodpovídá za nedodání Zboží nebo za rozpor dodaného Zboží se smlouvou. Užívání Služby je pouze na vlastní riziko a odpovědnost Uživatele. Případné reklamace zakoupeného Zboží prostřednictvím Služby nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u Uživatele (Prodávajícího). Uživatel bere na vědomí, že uzavírání Smluv prostřednictvím Služby obsahuje rizika, která spočívají v omezené možnosti identifikace osob.

 

6. Provozovatel považuje informace získané od Uživatele nebo publikované Uživatelem v rámci Služby za pravdivé, pokud mu v konkrétním případě a ve vztahu ke konkrétním informacím není znám opak. Provozovatel není povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo soulad s právními předpisy.

 

7. Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který Uživatelé vloží do Služby, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní.

 

8. Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat inzerci nebo jiný obsah vložený Uživateli, který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo s právními předpisy. V případě, že takovouto inzerci nebo jiný obsah zjistí, je oprávněn je bezodkladně odstranit ze Služby nebo jinak znepřístupnit, aniž by o tom musel Uživatele předem nebo následně informovat. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na obsah, který není protiprávní, ale je způsobilý poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele nebo Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit soulad inzerátů a jiného obsahu s Podmínkami a s právními předpisy. V případě opakovaného porušení Podmínek nebo právních předpisů je Provozovatel oprávněn omezit užívání Služby Uživatelem, zablokovat profil Uživatele nebo ukončit Smlouvu s Uživatelem. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Uživateli při výkonu práv Provozovatele v souladu s tímto odstavcem.

 

9. Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému používaného pro provoz Služby, a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit popř. systém na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Pravidelná údržba systému probíhá každý den v noci od 3.10 hodiny a může trvat až 90 minut. Provozovatel je povinen termín chystané výluky nad rámec pravidelné výluky a přibližnou délku výluky oznámit v rámci Služby na internetových stránkách, na kterých službu provozuje, alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.

 

10. V případě poruchy nebo jiné nefunkčnosti systému používaného pro provoz Služby nebo jeho části je Provozovatel oprávněn přerušit provoz celého systému, a to na nezbytně nutnou dobu k jejímu odstranění. Termín odstávek není Provozovatel povinen předem oznámit, je však povinen provést všechny úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby odstávka trvala co nejkratší dobu.

 

V. Ostatní ustanovení

1. Služba je určena pouze pro užívání pro osobní potřebu Uživatelů. Bez předchozího souhlasu Provozovatele je zakázáno

jakékoli další šíření či kopírování obsahu Služby nebo jakékoli její části, a to jakoukoli formou

zahrnutí nebo zpracování obsahu Služby či její části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek

vytěžování nebo zužitkování databáze tvořící součást Služby nebo jakékoli její části

 

2. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání ve Službě nebo jiných funkcí Služby za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu internetových stránek Služby softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Toto omezení se vztahuje i na nástroje pro automatické vkládání a aktualizace inzertních fotografií.

 

3. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

 

4. Uživatel je povinen užívat Službu takovým způsobem, aby z jejího užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.

 

5. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů

 

6. Uživatel není oprávněn obcházet či narušovat softwarovou ochranu Služby nebo jakékoli její části, ani narušovat její provoz.

 

7. Uživatel nese své náklady na komunikaci s Poskytovatelem a na užívání Služby.

 

8. Smlouva a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.

 

9. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se užívání Služby poskytované Provozovatelem, tedy nikoli na vzájemné spory mezi Uživateli vyplývající ze smluv uzavřených prostřednictvím Služby; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Prodávající podnikatelem a Kupující spotřebitelem, avšak bez účasti Provozovatele. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Služby nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránce www.mimibazar.cz

 

10. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

 

11. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.

 

12. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek.

 

13. Smlouva včetně Podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě.

 

14. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat ve Službě na stránce www.mimibazar.cz 15 dnů před vstoupením změny v platnost. Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny podmínek, má se za to, že nové znění Podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění, pokud si Provozovatel nevyžádá jinou formu vyjádření souhlasu. Pokud Uživatel sdělí Provozovateli, že nové znění Podmínek neakceptuje, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem původní znění Podmínek. V takovém případě Smlouva končí ke dni nabytí účinnosti nového znění Podmínek.

 

Toto znění Podmínek je účinné od 25. 5. 2018.

Zde jsme pro vás připravili ke stažení:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy o užívání Portálu (ve formátu PDF)

Kategorie