PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Lucie Junová

Havlíčkova 256
Svratka
59202
Česká republika

IČ 88088316

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Vítám Vás v mém internetovém obchůdku :-)

Název subjektu: Lucie Junová
Identifikační číslo: 88088316
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Kontaktní adresa: Havlíčkova 256, Svratka 59202
Datum vzniku: 26.8.2011
Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod
Institucionální sektor: Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
DIČ:Nejsem plátcem DPH
ŽL zapsán na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou, živnostenský odbor

Kontakt : trendymodashop@seznam.cz

Telefonický prodej není v tomto obchůdku poskytován.

Prosím uváďejte při posílání platby přidělný VS,je to velmi důležité při dohledávání!

Zboží, které zde nabízím, je buď mírně nošené (secondhand), nebo outlet (nové zboží ze starších kolekcí) dovezené z Anglie,některé kousky mají visačky.

Věci jsou vždy pravdivě popsány a případné vady nafoceny, proto si vždy přečtěte uvedený popis a prohlédněte detailní fotografie. Pokud je uvedeno, že je věc nošená a že má žmolky, doopravdy tam budou, i když na fotu nemusí být vidět (foťák tyhle detaily většinou nezachytí).
Prosím pokud něco přehlédnu a neuvedu v popisu - flíček, dírku.. a je to pro Vás problém, NAPIŠTE mi a domluvíme se buď na slevě, nebo vrácení. Prosím nepište negativní hodnocení bez předchozího kontaktu se mnou. Vše se nechá vyřešit. Děkuji.
Co se týče rozměrů, berte je prosím pouze orientačně, věc mohu měřit dvakrát, třikrát a pokaždé naměřím o pár milimetrů jinak. Samozřejmě se snažím měřit co nejpřesněji, ale jak píši, berte prosím uvedené míry pouze orientačně. Další rozměry už z časových důvodů nedoměřuji.
Prodávám věci i na aukcích a občas nějaký zájemce napíše,že nějakou věc koupí a pošle mi třeba pouze odkaz, aniž by mi na inzerát klikl a tudíž i věc bez zájemce může být prodaná.Takže se vždy raději zeptejte,jestli věc ještě mám na prodej a pokud ji mít už nebudu,předem se za to omlouvám.

ODESÍLÁNÍ ZÁSILEK
Balíčky odesílám 1x - 2x týdně. Na poštu nechodím každý den.
Zásilky jsou expedovány prostřednictvím České pošty. Poštovné za více věcí je vždy jen jedno, ale pokud toho máte víc, vždy se řídím váhou a výškou balíčku.

CENA POŠTOVNÉHO A BALNÉHO:
*do 5 cm tloušťky jde balíček doporučeně,na poště jako RR, účtuji 65-70-75 Kč

*nad 5 cm a do 2 kg DOPORUČENÝ BALÍČEK, tedy BA
velikost S (do 35cm délky) 110 Kč (zahrnuje i balné)
velikost M (do 50cm délky) 130Kč (zahrnuje i balné)
velikost L (do 60cm délky) 180Kč (zahrnuje i balné)

*nad 2 kg a s cenou vyšší než 1000,- půjde balíček jako BALÍK DO RUKY
velikost S (do 35cm délka) 140 Kč (zahrnuje i balné)
velikost M (do 50cm délky) 170Kč (zahrnuje i balné)
velikost L (do 100cm délky) 220Kč (zahrnuje i balné)
velikost XL (do 240cm délky) 370Kč (zahrnuje i balné)

+19Kč příplatek za NESTANDARD, pokud balíček nebude mít požadovaný tvar krychle či kvádru.

*pokud máte v rámci akce 2+1 zdarma 3 objemnější kusy (např.3x kalhoty, nebo svetry, šaty, kabát, bundu apod.), počítejte s vyšším poštovným. Doporučeně jako rekomando lze poslat 3 kusy triček, tílek, malých dětských věcí, plavky, zkrátka malé kousky do 5 cm)
*nebo se zeptejte kolik bude stát poštovné ještě před objednávkou, určitě Vám odpovím.

Zásilky zasílám doporučeně, ale obyčejně zašlu malou věc do 2 cm na vyžádání - cena je 35 Kč včetně balného,při ztrátě však nenesu zodpovědnost a peníze nevracím. Na dobírku nezasílám.

Svou objednávkou automaticky souhlasíte s výší poštovného a balného, které je vždy uvedeno v podkladech pro platbu. Na pozdější dohady, že balíček stál méně korun, než já jsem si naúčtovala nebudu brát zřetel.

POSÍLÁM I PŘES ZÁSILKOVNU. Cena 75 Kč.

PLATBY ZA BALÍČKY - zboží prosím uhraďte do 5ti pracovních dnů, pokud mě předem neinformujete, že budete platit později. Na platbu není problém počkat, ale musím o tom vědět. Pokud platba v tomto termínu nedorazí, kontaktuji Vás. Když se neozvete, objednávku stornuji a zboží vracím zpět do prodeje, případně přenechám zájemci po Vás.

PODACÍ ARCHY si nechávám,proto kdyby Vám po sedmi dnech od zaplacení (pokud není předem uvedeno že se odesílání opozdí) nepřišel balíček,KONTAKTUJTE MĚ!!!
V případě ztráty doporučené zásilky Českou poštou je zákazníkovi vrácena celá částka včetně poštovného do 30 dní od ztráty zásilky.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Pokud si věc z nějakého důvodu nechcete nechat a chcete mi ji vrátit, vezmu vám ji zpět, ale nevracím poštovné. (pozor, věci, které mám v albu soukromý prodej, zpět neberu, jelikož se jedná o můj soukromý prodej a ne komerční). Pokud se to někomu nelíbí - prosím nenakupujte u mě. Nejsem velký eshop s velkými výdělky a bohužel není v mých možnostech poštovné u vrácených věcí proplácet. Pokud chcete zboží vrátit, musíte tak učinit nejpozději do druhého dne od převzetí zásilky. Věc, kterou máte doma déle, už zpět nevezmu. 14 denní lhůta na vrácení zboží se vztahuje pouze na NOVÉ věci s cedulkou, u kterých je zaručeno, že nebyla věc během 14ti dnů používána. Secondhandové zboží po 14ti dnech zpět brát nelze. Prosím o informaci e-mailem, že balíček odesíláte zpět. Peníze vrátím do 5 kalendářních dnů převodem na účet a to až po obdržení vráceného zboží.Při vrácení zboží se tedy nevrací poštovné k zákazníkovi, zákazník hradí následné poštovné k prodejci. PŘI VYUŽITÍ AKCE 2+1 ZDARMA NEBERU ZBOŽÍ ZPĚT, POUZE PŘI NÁKUPU ZA PLNÉ CENY.


ZÁRUČNÍ DOBA - na použité zboží není poskytována (pokud však je přehlédnutá vada nebo zboží neodpovídá popisu, po předchozí domluvě prodejce poskytuje adekvátní slevu popř. vrací uhrazenou částku, zákazník však o této závadě musí informovat prodávajícího neprodleně po obdržení zboží).


STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY
Pokud si z nějakého důvodu nákup již objednaného zboží rozmyslíte, prosím o vzkaz, a to čím dříve, tím lépe.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.
Údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto udaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány.

Přeji příjemný nákup a děkuji za Vaše objednávky.

Lucka
Podmínky byly naposledy upraveny: 15.6.2021, 15:10
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.