PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Irena Šeborová
Irena Šeborová

Josefa houdka 205
Praha 5 Lipence
15531
Česká republika

tel. 777837507

IČ 03608590

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Provozovatel:
IRENA ŠEBOROVÁ
Josefa Houdka 205
Prah 5 Lipence 15531
IČ: 03608590

Podnikatel zapsán v živ. resjstříku MÚ Praha 16 Radotín.

Objednávky vyřizuje

tel. 777837507 9,00-20,00
email: obleceniumotylka@centrum.cz

1) REZERVACE
- věci rezervuji 6 dní - to je lhůta na zaplacení. Po dohodě je možné domluvit delší dobu rezervace. V případě dotazu na přeměření atd. čekám na odpověď 24 hodin, pak věci zařazuji zpátky do prodeje. Pokud do šesti dnů nedorazí peníze na účet, odesílám email s dotazem. Pak po 24 hodinách automaticky nabízím věci zpět k prodeji.

2) OBJEDNÁVKY
Objednávky se snažím vyřizovat co nejdříve, většinou do 24 hodin. Pokud z nějakého důvodu nemohu na internet, např. dovolená, informuji o této skutečnosti vzkazem
.
3) PLATBA
-platbu prosím předem na účet 670100-2209689960/6210. Nezapomeňte vždy uvést správný VS, který Vám pošlu s platebními údaji. Na platbu čekám 6 dní. Pokud do šesti dnů nedorazí peníze na účet, odesílám email s dotazem. Pak po 24 hodinách automaticky nabízím věci z pět k prodeji.
.
4) ODESLÁNÍ BALÍČKU
Zboží odesílám maximálně do třech pracovních dnů po přijetí platby na účet, většinou hned druhý den.
- poštovné a balné je uvedeno konkrétně u každého inzerátu za jeden kus zboží.
při odběru více kusů je poštovné dle aktuální váhy a hmotnosti podle poštovního sazebníku.
- balíčky posílám doporučeně, na Vaše přání a RIZIKO i obyčejně, Českou poštou. Při odeslání obyčejně není žádny !!" doklad o odeslání.
- po Praze lze domluvit doručení kurýrem.
- na pobočky Zásilkovny
- o odeslání zboží informuji emailem i s podacím číslem balíčku ( podací číslo pouze u doporučených zásilek).

5) ZBOŽÍ
Zboží je buď po mých dětech v oddělení soukromý prodej, nebo NOVÉ s visačkou originál zabalené nakupované od ověřených dovozců. Ke každému nákupu dostanete fakturu, kterou odesílám emailem při informaci o odeslání balíčku.

6) STORNO OBJEDNÁVKY
Odstoupit od objednávky zboží je možno do 24 hodin od odeslání objednávky zasláním emailu na adresu: irena.seborova@centrum.cz
V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět.
Všechno zboží mám skladem a k dodání ihned po platbě.Pokud zboží nemám na skladě,není ani nabízeno na mých stránkách. Jestliže se přesto stane, že objednané zboží nebudeme z jakéhokoliv důvodu schopni doručit, kontaktujeme Vás a domluvíme se na dalším postupu, popř. na vrácení peněz.


7) REKLAMACE
Na nové zboží je poskytována dvouletá záruční lhůta.
Rozhodujícím dnem pro začátek záruky je datum převzetí zboží.
Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit společně s kopií faktury, která slouží zároveň jako záruční list.
Reklamované zboží, které bude odesláno zpět NA DOBÍRKU, nepřebíráme.
Přiložte písemné vyjádření obsahující popis vady.
Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě neodborného zacházení.
Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů.
O výsledku reklamace budete písemně informováni.
Zároveň Vám bude i odesláno vyměněné zboží, případně vrácené peníze.
V případě uznané reklamace se vrací cena za zboží a bude vám vráceno poštovné, které jste zaplatili při zaslání reklamovaného zboží zpět na mou adresu.
Platbu je možné zaslat buď na účet anebo lze peníze vrátit i složenkou, v tomto případě bude od částky odečten poplatek, který si účtuje Česká pošta za složenku. Upozorňuji, že každá věc má pochopitelně určitou životnost v závislosti na používání a někdy ani životnost a funkčnost nedosahuje uvedených 2 let, hlavně u dětského oblečení a jejich následná vada (znehodnocení) není důvodem k reklamaci.(např. rozbitý zip, utrhnutý cvoček...) velký problém dělají také sušičky, dodržujte prosím štítky jak oblečení prát, které jsou uvedeny na oblečení.

8) 14 DNÍ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že vám nevyhovuje, nebo jej nechcete, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zásilky.
Peníze vám budou zaslány zpět na účet, příp. složenkou na vaši adresu.
Peníze budou vráceny za zboží, ne za poštovné.
Lhůta na vrácení peněz je max. 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy

Podmínky pro vrácení peněz:
pokud vracíte nové zboží, bude vrácená celá částka za zboží
pokud je zboží již použité, bude částka ponížena o částku o opotřebení věci.

Pokud je zboží ušito na míru dle Vašich rozměrů, nevztahuje se ně 14 denní možnost odstoupení od smlouvy!!!Přeji příjemné nakupování

Irena Šeborová
tel. 777837507
email: obleceniumotylka@centrum.cz
Podmínky byly naposledy upraveny: 4.10.2019, 11:06
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt