PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Ivana Kovářík

Staré Město 250
Staré Město u Moravské Třebové
569 32
Česká republika

tel. +420777 096 667

IČ 05215013
DIČ CZ7158283825

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Způsoby objednání
Objednávky můžete uskutečnit následujícími způsoby:
1.Zde na mimibazaru
2.Na internetových stránkách: http://www.nase-slunicko.cz

Obchodní podmínky
Všechny ceny zde na mimibazaru jsou konečné včetně DPH.
A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím mimibazaru jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5.V lastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci mimibazaru kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Ceny a Slevy: veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
8. Storno objednávky: objednávku můžete stornovat e-mailem či telefonicky do 24 hodin od objednání.

B. Reklamace a záruka zboží
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.
3. Zboží na reklamaci posílejte pokud možno dobře zabalené. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.
4. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců-pokud není uvedeno jinak. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, Informace o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u takového zboží, kde to umožňuje zákon : zboží lze vrátit bez udání důvodu, nové - původně zabalené bez známek užívání, dále bez původního obalu jen vyzkoušené. V tomto případě je na posouzení prodejce stupeň opotřebení výrobku, o které může vrácenou částku ponížit (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 14-ti dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

D. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Reklamační řád
1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: na e-mailovou adresu ivana.zemanovam@centrum.cz nebo na www.nase-slunicko.cz
Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
a. reklamované zboží
b. stručný popis závady

2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace uplatněná v záruční době
1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
• poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
• porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
• neodborným zacházením,
• zboží bylo poškozeno živly
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo nesprávným používáním

Dodání zboží
• Zboží lze po dohodě vyzvednout osobním odběrem na adrese: Staré Město 250, Staré Město u Moravské Třebové, 56932.
• Zboží zasíláme na adresu zákazníka poštou. Poštovné je účtováno dle tarifů České pošty. K poštovnému je připočítáno balné.
• Zboží lze dodat i do Slovenské republiky. Podmínkou dodání je zaplacení kupní ceny předem. Výše poštovného činí dle platného tarifu Kč 230,- až 400,-Kč včetně DPH. Cena poštovného je připočítána k ceně zásilky.

- max. lhůta pro odeslání zboží je 14 dní, ale pokud je zboží skladem, odesíláme min. každý pátek (popř. sobotu), u zboží na objednávku max 14 dnů


- informaci o stavu zboží na skladě - většina zboží je skladem, pokud tomu tak není, tak zákazníka informuji do 48 hodin a dle domluvy se pokusím zboží objednat u výrobce

- záruční lhůta na nové zboží je 24 měsíců, na předváděcí - použité zboží - zde je záruka 6 měsíců na vytknutí vady, která nebyla v popisu inzerátu

- platba za zboží - na účet - posílám v podkladech pro platbu - ty posíláme zákazníkovi vždy, poštovní poukázkou na adresu - lze takto i na účet nebo zboží lze platit hotově při odběru v našem skladu-jen po domluvě.

Balíčky odesílám každý pátek, max sobotu. Balíky odesíláme na smlouvu on-line s Českou Poštou.
Platby kontroluji každý den a to 1x denně, hned ráno.Adresa a info pro zákazníky:
U Sluníčka
Ivana Kovářík
Staré Město 250
Staré Město u Mor.Třebové
569 32

provozovatel: Ivana Kovářík
IČ: 05215013
DIČ: CZ 7158283825

-e-mail : ivana.zemanovam@centrum.cz
- mobil: 777096667

Obchodní podmínky pro soukromý prodej:
Objednané zboží se platí převodem na účet nebo na moji adresu:
Ivana Kovářík, Staré Město 250, 569 32.
Pokud potřebujete, věci Vám ráda přeměřím. Jestliže máte dotaz na barvu, další rozměry apod. , a prosím, abyste se mi po mé odpovědi do 24 hodin ozvali, pokud ne, anuluji zájemce. Věci v kompletu prodávám po zkušenostech pouze dohromady.
Stav věciček se snažím detailně popisovat i s vadou, pokud nějakou mají.
POKUD NEMÁ POUŽITÁ VĚC NĚJAKOU VIDITELNOU VADU, BERU DROBNÉ PIĎI FLÍČKY, ŽMOLEČKY, ŠKRÁBANEČKY A BĚŽNÁ OPOTŘEBENÍ JAKO NORMÁLNÍ JEV POUŽITÝCH VĚCÍ. I věci v pěkném stavu a jako nové, jsou používané !!!!
Nové a nepoužité věci jsou tak označeny. Rezervace trvá týden,pokud se do této doby neozvete, či se mi nepřipíšou peníze na účet, rezervaci ruším a věc vracím do prodeje.Po domluvě není problém delší doba rezervace.
Až Vám balíček dorazí, budu ráda za informaci a Vaší eventuelní spokojenosti ve formě hodnocení či zprávy mailem.
Předem mockrát děkuji a těším se na Vaše objednávky! Iva
Podmínky byly naposledy upraveny: 14.10.2016, 9:03
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt