PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Ing.Tomáš Klečka
Nikol Klečková

Rychvaldská 255
Bohumín 4
73552
Česká republika

tel. 606 295 625

IČ 76523934

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milé/milí nakupující,

děkujeme, že jste se rozhodli u nás nakoupit a věříme, že budete maximálně spokojeni.

• prosíme, aby jste si věci rezervovali pouze v případě, že o ně máte skutečně zájem – neblokujte prosím zbytečně zboží dalším zákazníkům

• adresu doručení prosím uvádějte hned v objednávce, předejdeme tím zbytečnému zdržování obou stran

• v případě, že nemáte přístup ke svému mailu pravidelně, prosím o sdělení této skutečnosti v objednávce, případně uvedte na sebe mobilní spojení, abychom se vám mohli ozvat

• pokud k inzerovanému zboží zašlete pouze dotaz, nebude z objednávky patrné, že o něj máte závazně zájem, budeme na Vaši odpověd čekat 24 hodin, po této době bude zboží vráceno zpět do prodeje

• po odeslání podkladů k platbě prosím považujte objednávky za závazné, storno objednávky je možné do 2 hodin od objednání

• jako VS prosím uvádějte své ID na MMB pokud jste registrovaní a do zprávy pro příjemce uvádějte své přijímení (pokud posíláte částku z účtu na jiné jméno, prosíme aby jste nás o tom informovali)

• dovolujeme si Vás požádat, aby jste nás informovali o převzetí balíčku a o spokojenosti s našim zbožím, případně prosíme o napsáni stručného hodnocení, jak jste byli s námi spokojeni na MMB (mohou pouze registrovaní zákazníci)

• Vaše dotazy a objednávky jsou zpracovávány v průběhu celého dne (Po – Pá), během víkendu jsou zpracovávány jednou denně jednorázově, děkujeme za pochopení

PRODEJ „b a z á r k o v é h o z b o ž í“:

- v těchto albech nabízíme k prodeji oblečení po nás nebo naší dcerce, jedná se většinou o nošené zboží, případně nové které nestiháme vynosit, nebo se stalo nevhodným dárkem pro nás
- vždy uvádíme rozměry a přesný popis zboží (oblečení je vypráno a vyžehleno)

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.


PRODEJ „n o v é h o z b o ž í“:

k prodeji nabízíme:
- široký sortiment dětského ošacení a potřeb různých značek
- kočárky, autosedačky, postýlky, chodítka atd.
- kojenecké potřeby atd.
- ostatní zboží k prodeji v nabídce

O tom, zda zboží je či není skladem jste informováni v každém inzerátu, případně je uvedena max. doba doručení. Pokud daná položka není skladem ani u dodavatele, bude Vám nabídnut jiný druh případně jiná barevná kombinace.

Číslování dětského oblečení jednotlivých dodavatelů se bohužel může mírně lišit, proto u všech položek uvádíme přesné míry, na požádání doměříme, dofotíme atd.

Záruční doba je u všech položek stanovena na 24 měsíců ode dne prodeje, pokud výrobce poskytuje delší záruční dobu, je to uvedeno u konkrétního inzerátu.

Rezervace držíme zpravidla 7 dní, pokud požadujete delší rezervační dobu, je samozřejmě možná domluva.

Na Vaše objednávky a dotazy odpovídáme zpravidla do 24 hodin (nejpozději do 48 hodin), pokud ve vyjímečných případech nemáme delší dobu přístup k internetu, jste o tom informováni ve „vzkazích“ na našich stránkách a děkujeme tímto za pochopení a strpení. Pokud ani po 48 hodinách se nedostaví z naší strany odpověd, prosíme, aby jste nás znovu kontaktovali, zřejmě nastala chyba na straně spojení.

Po připsání částky za objednané zboží na náš účet expedujeme zboží, které je skladem zpravidla do 48 hodin (většinou i dříve, případně po domluvě jinak).

Storno objednávky je možno provést mailem či telefonicky u zboží které je skladem do 24 hodin, u zboží které je na objednávku do 2 hodin po potvrzení objednávky.


M o ž n é z p ů s o b y p l a t b y z b o ž í:

• platba předem na účet (máme účet u české spořitelny)
• možnost vložení částky přímo na účet u české spořitelny (pokud budou po Vás žádat za uvedení VS poplatek, stačí uvést Vaše přijímení – bezplatná služba)
• platba složenkou
• platba dobírkou

M o ž n é z p ů s o b y d o r u č e n í z b o ž í a c e n í k p o š t o v n é h o:

Veškeré balíky po území ČR jsou zasílány Českou poštou.
Cena poštovného se odvíjí od váhy zboží a rozměrů jednotlivých stran balíku.
Často nabízíme akci „poštovné ZDARMA při odběru za X Kč, o této akci a jiných podobných akcích jste informováni ve vzkazech na stránkách MMB.

osobní odběr :

- osobní odběr je možný po domluvě v Ostravě a Bohumíně ZDARMA
- osobní odběry možné pouze po platbě předem na účet

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se prosím obraťte na tel : 606 295 625 nebo mail : nikol.kleckova@centrum.cz

M o ž n o s t v r á c e n í z b o ž í:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly. Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené kupní ceny. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Právo odstoupit od smlouvy má spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v případě, že zboží již použil – pak se uplatní shora popsaná metoda zápočtu spotřebované hodnoty na vracenou cenu. Současná česká právní úprava je již v souladu s evropskou směrnicí č. 97/7/ES a požadavek na bezpodmínečnost a nesankcionovatelnost práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy je výslovně uveden v ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku.

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Doufám, že budete s nákupem u nás spokojeni a budete se rádi vracet. Stálí zákazníci získávají vždy výhody navíc.

Přejeme příjemný nákup


Odpovědná osoba za provoz obchodu:
Ing. Tomáš Klečka
Ing. Nikol Klečková
e-mail: nikol.kleckova@centrum.cz
mobil: 606 295 625

SÍDLO FIRMY a korespondenční adresa:
Ing. Tomáš Klečka
M.Majerové 1736
708 00 Ostrava – Poruba
IČO: 76523934
Podmínky byly naposledy upraveny: 16.3.2017, 22:10
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt