PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jakub Fojtík

tř. Masarykova 113
Veselí nad Moravou
69801
Česká republika

IČ 88500489

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Provozovatel:
Jakub Fojtík
Masarykova 113
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 88500489

Email: Jakub.Fojtik@seznam.cz
Telefonickou podporu neposkytujete.

Kontaktní (zodpovědná) osoba:
Jakub Fojtík
Email: Jakub.Fojtik@seznam.czDobrý den,
vítám Vás v mém albíčku na MMB a děkuji za Váš zájem o mé nabízené zboží a vaši důvěru.

Nabízím zde nové zboží skladem, ale i na objednávku a také něco málo ze soukromého prodeje.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Kupující má možnost zaplatit za zboží prodávajícímu převodem na účet nebo složenkou. Způsob platby uvede kupující ve své objednávce. Poštovné je účtováno dle tarifů České pošty a balné dle objednávky.

NOVÉ ZBOŽÍ:

OBJEDNÁVKA - na všechny Vaše dotazy a objednávky se snažím odpovědět co nejdříve, nejpozději do 48 hodin. Nejčastěji ve večerních a nočních hodinách. Pokud se Vám do 48 hodin neozvu(kromě víkendu + svátku nebo dovolené), pošlete mi prosím dotaz znovu. Moc děkuji.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ - O dostupnosti Vámi vybraného zboží Vás budu informovat prostřednictvím e-mailu. Může se stát, že pro velký zájem bude zboží vyprodané nebo dočasně nedostupné.
Zboží skladem je označeno v popisu: SKLADEM nebo IHNED K ODESLÁNÍ.

ZASÍLÁNÍ REKLAMNÍCH MAILŮ:
SOUHLASÍM se zasíláním obchodních sdělení (zákon č. 480/2004 Sb. § 7)
Zasílání informací elektronickými prostředky je nově upraveno zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který nabyl účinnosti dne 7.9.2004, a podle § 7 tohoto zákona je možné šířit obchodní sdělení elektronickými prostředky.
Tyto sdělení se budou týkat aktuálních novinek, informací týkajících se prodeje zboží apod. Budete mít možnost se zde jednoduše kdykoliv zase odhlásit. Pokud napíšete na mail Jakub.Fojtik@seznam.cz

ZÁRUKY A REKLAMACE:
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákonu o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Reklamaci mi prosím sdělte e-mailem, následně prosím odešlete na moji adresu jako doporučený balík. Do 30ti dnů Vaši reklamaci vyřídíme.

Záruka :
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba 24 měsíců. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění této reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne jinak.
Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodejce

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené při přepravě (tyto škody se řeší s přepravcem), nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku

TERMÍN OBJEDNÁVEK od firmy BOMA vždy, prosím, sledujte ve VZKAZECH!!!
Jiné než mám vystavené skladem, objednávám po předchozí domluvě.

PRO NEREGISTROVANÉ
Upozorňuji, že zboží na dobírku nezasílám! Velmi špatné zkušenosti.

Věci či výrobky, které uvádím jako nové, jsou opravdu nové nepoškozené, nepotrhané jsou řádně kontrolované před odesláním.

DODACÍ PODMÍNKY - Osobní odběr možný, po předchozí domluvě, na výše uvedené adrese.
Balíčky jsou zasílány prostřednictvím České pošty. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce.

BALÍKY a ZÁSILKY se snažím odesílat následující den po připsané částce.
Budu Vás kontaktovat o odeslání balíčku.
Prosím posílejte adresu vždy při Vaší objednávce na můj e-mail, kterou si řádně před zaslání objednávky zkontrolujete.

Zboží je dodáváno nové, včetně visaček, sáčků nebo krabic - podle balení výrobce.
Veškeré zásilky posílám doporučeně po připsání platby na účet.
Na základě potvrzení z banky balíček nezasílám.

V případě ztráty doporučené zásilky nebo balíku Českou poštou Vám bude vrácena celá částka včetně poštovného, pokud jej nehradím já, a to do 30 pracovních dní od ztráty zásilky.
Pokud je zboží poškozeno při přepravě Českou poštou, je nutné reklamovat balíček do 48 hodin na dodací pobočce. Balíček si při převzetí nafoťte nebo natočte na kameru. Pokud je při dodání obal balíčku viditelně poškozen, zkontrolujte jeho obsah ihned při převzetí před doručovatelem. Prosím, abyste mě také informovali.

PRÁVO SPOTŘEBUTELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO OBJEDNÁVKY:
Stornovat objednávku je možné e-mailem do 12 hodin od jejího odeslání.

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět dle Občanského zákoníku a já Vám dle Vašeho výběru vrátím peníze nebo vyměním zboží za jiné. Tato ochranná lhůta neplatí v případě osobního odběru (kdy si zboží můžete prohlédnout a vyzkoušet), zákazník může v tomto případě odstoupit od kupní smlouvy nejpozději v době vyzvednutí zboží.
Pokud zboží nebude vyhovovat a budete ho chtít vrátit, prosím, informujte mě předem na email.

Finanční částka bude kupujícímu vrácena ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bankovním převodem. Napište mi, v tomto případě, ČÍSLO ÚČTU, kam mám vrácenou částku poslat.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebo neoznámené vrácené zásilky nebudou přijaty!POUŽITÉ ZBOŽÍ:

Je po mých dětech nebo z rodiny. Pokud budete mít dotazy, ráda odpovím. Prosím, počítejte v tomto případě, se zpožděnou reakcí. Bohužel musím rychle vyřídit závazné objednávky. Děkuji za pochopení.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro moji potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům.

Pokud budete mít zboží objednané a stále nebudu mít částku na účtu a nebudete se mi ozývat na mé maily, budu nucena zrušit Vaší objednávku/nákup a Vám připíši negativní hodnocení za nespolehlivost a zmaření prodeje. Neregistrovaní – nahlásím na administrátora MMB.
Tyto kroky jsou pro mě velmi nepříjemné, bohužel poslední dobou je toho čím dál více!!!
Opravdu není problém se domluvit a zaplatit, třeba po vaší mateřské, rodičovském příspěvku nebo jak budete mít peníze na účtu. Je to jenom o domluvě. Prosím za pochopení.

Spolehlivým a stálým zákaznicím a jejich dětem moc děkuji za fotky a za všechna vaše krásná hodnocení, která mi píšete. Mám z nich velkou radost a velmi si jich vážím, stejně jako času stráveného při jejich psaní. DĚKUJI!

Budu ráda, když mi dáte vědět, že balíček v pořádku dorazil.
Daňový doklad zasílám společně s novým zbožím.

Příjemné nakupování
Podmínky byly naposledy upraveny: 26.2.2015, 1:05
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt