PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
PODMÍNKY PRODEJE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A
POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROVOZOVATEL:
Martina Krákorová
Minská 2778, 390 05 Tábor, Česká Republika

PROVOZOVNA BAZÁREK ČTYŘLÍSTEK(PRODEJNA)- MARTINA KRÁKOROVÁ, SVĚTLOGORSKÁ 2765, 390 05 TÁBOR(VSTUP HLAVNÍM VCHODEM VEDLE GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA)
Odpovědná osoba v internetovém obchodě i na prodejně:
Martina Krákorová
IČ: 74997416
DIČ8158281725
tel.č. 604 4123 85

EET INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma MARTINA KRÁKOROVÁ - BAZÁREK ČTYŘLÍSTEK se sídlem MINSKÁ 2778, 390 05 TÁBOR
IČ: 74997416
DIČ: CZ8158281725


Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je tatáž firma.
Osobní údaje je rovněž oprávněn zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Text souhlasu
Souhlas bude poveden elektronicky na email správce, před odesláním objednávky.

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky, nebo výslovným souhlasem zpět do mailu správce.

Ve smyslu ust.§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. Odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25.5.2018

souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů, mnou poskytnutých správci

Jaké údaje budou zpracovávány
 jméno a příjmení
 bydliště (ulice , číslo popisné , PSČ a město)
 emailová adresa
 telefonní číslo

K jakým účelům budou údaje zpracovávány
správce bude shromažďovat , uchovávat a zpracovávat tyto údaje pro následující účely
 pro uzavření obchodního případu
 pro zasílání novinek a upozornění

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle však 3 měsíce po uzavření obchodního případu.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovávány?
Osobní údaje budou zpracovávány strojově-elektronicky v písemné podobě- prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Práva subjektu údajů , informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci , jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku na zpracování, jakož i na práva na přenositelnost údajů (to je právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
Souhlas mám právo kdykoliv odvolat,aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo č.9 odst.2 písm. A GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním emailu na adresu krakorova.martina@centrum.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Jako subjekt mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování,včetně profilování , uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
VAŠE OBJEDNÁVKY A ODESLÁNÍ BALÍČKŮ VYŘIZUJE PANÍ CHRTKOVÁ JANA.1. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.

Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty
NOVÉ ZBOŽÍ:
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. U potravinářského zboží činí osm dnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.
POUŽITÉ ZBOŽÍ:
U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců, tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).
Reklamační postup uvede prodávající ve druhé - vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz.http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých vlastních podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

VLASTNÍ PODMÍNKY PRODEJE:
Vítáme Vás v internetovém Bazárku Čtyřlístek.

NABÍDKY OD VÁS NA VÝMĚNU NEPŘIJÍMÁME, pouze prodáváme - DĚKUJEME PŘEDEM ZA POCHOPENÍ !!!

V naší nabídce naleznete krátce použité oblečení, ale i nepoužité oblečení včetně visaček a bez visaček .VŠE POCHÁZÍ Z ANGLIE.
Věcičky je nutné vždy před použitím vyprat (není práno).
Barvy zboží nemusí 100% odpovídat fotkám. Při focení někdy může dojít ke zkreslení barev,většinou se snažíme odlišnost uvádět ,navíc může barvu zkreslit také barevné nastavení Vašeho monitoru.
Někdy se stává, že není originál cedulky s velikostí, proto vždy zařazujeme oblečení, podle poměření s jinou věcí do určité velikosti a uvedeme, (raději měřte).

NA POŠTU CHODÍME NEJČASTĚJI 2 TÝDNĚ, TAKŽE S TÍM PROSÍM dopředu POČÍTEJTE !!!
Balíčky odesíláme do 2-5 pracovních dnů po připsání peněz na účet, POKUD VÁS NEUPOZORNÍME PŘEDEM NA VÝPADEK ODESLÁNÍ(DOVOLENÁ).
INFO O ODESLÁNÍ ROZESÍLÁME TEN DEN, KDY VAŠE ZÁSILKA ODCHÁZÍ .
Obyčejnou zásilku zasíláme jen na Vaši žádost a na Vaše VLASTNÍ RIZIKO - tzn. že při ztrátě peníze nevracíme!!! Cenu vždy tvoří poštovné a balné.
ODESÍLÁME PŘES POŠTU NEBO ZÁSILKOVNU.
____________________________________________________________________
OBJEDNÁVKA: OD 25.1.2015 PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY OD 60 KČ(V TÉTO ČÁSTCE NENÍ ZAHRNUTO POŠTOVNÉ)

- Na dotaz, či přeměření oblečení Vám necháváme označenou věcičku rezervovanou.
Po naší odpovědi čekáme zprávu od Vás do 24 hodin, jestli si označenou věc berete, nebo ne.
Pokud se neozvete do 24 hodin, dáváme zpět do prodeje nebo uvolňujeme dalšímu zájemci.
- Prosíme pokud chcete v našem bazárku objednat více věciček, označte závazně všechny věcičky jednotlivě.
- Při objednávce si prosím zaškrtněte kolonku "Odeslat inzerentovi adresu a kontakty uvedené při registraci" nebo pokud chcete zaslat na jinou adresu napište rovnou do objednávky.
STORNO OBJEDNÁVKY: - Způsob stornování objednávky (zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem) 604 4123 85 nebo krakorova.martina@centrum.cz
___________________________________________________________________
POŠTOVNÉ A BALNÉ:
Zboží je expedováno prostřednictvím České pošty doporučeně nebo přes zásilkovnu po platbě předem na účet. Poštovné je uvedené u každé věcičky, při objednávce více kusů oblečení,
se poštovné zvyšuje , PLATÍTE SAMOZŘEJMĚ POUZE JEDNO POŠTOVNÉ ZA VŠECHNY KUSY, vždy upřesníme v podkladech.
BALNÉ věcičky odesílám v igelitových obálkách, nejsou baleny do odpadkových pytlů, neprosvítají atd.

____________________________________________________________________
ZASLÁNÍ PODKLADŮ K PLATBĚ:
- Po Vaší objednávce se Vám co nejdříve ozveme a zašleme podklady k platbě přes MMB.
Pokud se neozveme do 24 hodin, kontaktujte nás prosím znova, někdy se totiž stane, že e-mail nedorazí. V podkladech k platbě, vždy uvedeme čú, variabilní symbol(VS prosím uvádějte u platby, urychlíte identifikaci platby a odeslání balíčku), dále celkovou částku včetně poštovného a balného, vždy objednávku potvrzujeme.
Zároveň v podkladech pro platbu od 1.3.2017 uvádíme, že do zásilky přikládáme doklad o zakoupení objednaného zboží, pokud si přejete odeslat doklad emailem, informujte nás o tom.Jinak to bereme jako váš souhlas s odesláním jak je uvedeno v podkladech s vámi objednaným zbožím.

Pokud zjistíme, že nelze některé zboží dodat dle objednávky, dohodneme se s Vámi na postupu, který Vám bude vyhovovat.
___________________________________________________________________
PLATBA:
Probíhá po zaslání podkladů převodem na uvedený účet.
Na dobírku nezasíláme.
____________________________________________________________________

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ - Objednané zboží je odesíláno většinou obratem, max 2-4 pracovní den po obdržení platby na účet. VĚTŠINOU ODESÍLÁME V PONDĚLÍ A VE STŘEDU.
Poté Vás informujeme přes MMB o odeslání..
Zboží si můžete také osobně vyzvednout a to pouze na kam. prodejně SVĚTLOGORSKÁ 2765, 390 05 TÁBOR,SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ, vždy po předešlé dohodě s platbou na účet nebo platbou v hotovosti.

____________________________________________________________________
ZÁRUKA:
Na nové zboží je záruční doba 24 měsíců.
Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje
jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li
taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta
pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za
vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a
vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních
podmínkách.
Pokud se stane, že nějakou vadu přehlédnu a nebylo v popisu u zboží uvedeno,
nabídnu Vám po Vašem upozornění a nafocení vady slevu, nebo vemu zboží zpět a
zaplatím celkovou cenu i náklady na další poštovné.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Na vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo
vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze NOVÉ ZBOŽÍ, které již nemá původní obal či nemá visačky, bylo použito, opotřebováno či dokonce poničeno. Pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.
Při vrácení zboží bez udání důvodu se nevrací poštovné k zákazníkovi, zákazník hradí následné poštovné k prodejci z vlastních prostředků.

REKLAMACE: Reklamace a právo na odstoupení od obchodní smlouvy
Zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dní od kupní smlouvy, v takovém případě je mu vrácena v případě platby předem celá částka do 5 kalendářních dnů převodem na účet a to až po obdržení vráceného zboží prodejcem. Vracím-li částku na Váš účet, je tato operace zdarma.
O vrácení zboží mě prosím informujte před vrácením zboží emailem nebo telefonicky.
Neposílejte vrácené zboží na dobírku - takto doručené zboží nebude z mé strany převzato, vrátí se zpět na adresu odesílatele. Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy.

-veškeré případné reklamace je možné řešit dohodou dle konkrétní situace.
* oblečení je ve většině případů outlet a secondhand, tzn. již nošené, pokud není uvedeno že se jedná o nové s visačkou nebo nové bez visačky(papirové cedulky originál z obchodu),znamená to, že jeví určité známky nošení, které se snažíme charakterizovat, nebo nedokážeme posoudit jestli je věc nová nebo nošená-vypadá nenošená .
* fotografie i slovní popis charakterizují skutečný stav i velikost zboží, prosím o pečlivé čtení, na pozdější reklamace popsaných skutečností nebude brán zřetel. Pokud bude zboží vykazovat nedostatky, které nebyly popsány, domluvíme se samozřejmě na reklamaci.

V případě ztráty zásilky Českou poštou je zákazníkovi vracena celá částka včetně poštovného do 30 dní od ztráty zásilky.

Ochrana osobních údajů
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány.
____________________________________________________________________
Doklad o zakoupení zboží(paragon), vystavujeme od 1.3.2017 vždy automaticky, přikládáme do Vaší zásilky, doklad neslouží jako daňový, v případě zájmu o vystavení daňového dokladu prosíme o info před odesláním zásilky.
____________________________________________________________________
Vždy jsme velice rády, když jsou naši zákazníci, zákaznice spokojení, proto věříme, že se vždy na vzájemné spokojenosti dohodneme.


Za všechna hodnocení předem děkujeme, na všechny hodnocení Všem odepisujeme!!!Těšíme se na Vás a přejeme příjemný nákup.
Martina &Jana
Podmínky byly naposledy upraveny: 8.6.2021, 9:54
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu