PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Provozovatel:
Silvie Blaščíková
Staré Jesenčany 107
530 02 Pardubice
IČ: 69837112

Část I.
1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• bezplatné odstranění vady opravou,
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

3. Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

-
II.část
Milé maminky,

prodávám nové zboží buď z aktuálních kolekcí nebo i outlet - v současné době velmi oblíbené pro jeho dostupnou cenu, jedná se o zboží vyřazené z důvodu rušení kolekce, výprodejů, drobných vad, na které upozorním v popisu, může mít odstřižené cedulky, či být ušpiněno od manipulace.
Nošené či použité věci prodávám též, jde buď o secondhand nebo oblečení po dětech či rodinných příslušnících, na toto zboží nevystavuji doklad ani neposkytuji záruku. Vždy se snažím popsat danou věc jak nejlíp to jde, ale každý můžeme mít jiný náhled. Pokud by přesto některá z vás nebyla se zbožím spokojena, určitě se na dalším řešení dohodneme.


Reklamace vyřizuji dle platných norem ČR. Záruční doba je 2 roky na věci nové, máte možnost vrátit zboží, pokud možno v původním obalu, do 14ti dnů od převzetí atd. Při vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy máte právo na vrácení ceny zboží včetně nejlevnějšího poštovného, náklady na vrácení zboží zpět hradí kupující.

Další podmínky:
- ráda vám zodpovím jakýkoli dotaz, ale pokud do 12 hod od mé odpovědi nepotvrdíte objednávku, vracím zboží zpět k prodeji
- objevíte-li nějakou vadu, na kterou jsem neupozornila, můžete samozřejmě věc vrátit (na své náklady) a já vám vrátím peníze na účet v co nejkratší době
- zboží rezervuji 7 dní po zaslání podkladů k platbě (lze domluvit i déle např. po výplatě,mateřské atd.)
- poštovné je dle tarifů ČP (dle velikosti a váhy balíčku)

PLATBA
- pouze předem převodem z účtu na účet
- poštovní poukázkou - platba na účet
- na dobírku jen stálým zákazníkům
- obyčejné zásilky pouze na vaše vyžádání a riziko, pamatujte na to že od nich nejsou žádné doklady a mohou se na poště ztratit
- pokud nebude platba připsána do 7ti dnů od domluveného termínu tj. doba pro připsání částky na účet, ruším objednávku a dávám negat.hodnocení

ZPŮSOB DODÁNÍ
- balíčky odesílám nejpozději do 2 dnů od přijetí platby, prostřednictvím České pošty
- poštovné si určuji sama, dle tarifu ČP a hradí ho kupující.
V případě ztráty zásilky čekám na vyjádření české pošty (30 dní od podání reklamace) a po jejich kladné zprávě o skutečné ztrátě balíku vracím peníze na Váš účet.

OSOBNÍ ODBĚR
Předem vybrané a objednané zboží je možné si osobně vyzvednout po předchozí dohodě na výše uvedené adrese. V tomto případě je vhledem k EET možná platba pouze převodem z účtu na účet, a to předem. V případě, že k obchodu nedojde, vracím zaslanou částku okamžitě zpět na váš účet.

ZÁRUČNÍ DOBA
V případě nového zboží poskytuji na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem – 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Na použité zboží neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím.

STORNO
- pokud objednávku chcete stornovat, prosím oznamte mi to emailem do 24 hod.
- v případě problémů s dodávkou zboží se Vám ozvu a věc budeme řešit buď vrácením peněz nebo dodáním jiného zboží.

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží Zákazník bude emailem informován o přijetí zboží k reklamaci. Po vyřízení bude opět informován emailem, jak reklamace dopadla. Reklamace vyřizuji v souladu s Občanským zákoníkem. Zboží, které reklamujete, není nutné vrátit v původním obalu, ale uvítám původní obal, vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které právě již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.
Vyměním kus za kus, nebo vrátím peníze na účet ze kterého byla objednávka hrazena.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Pokud si svůj nákup rozmyslíte, máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, v takovém případě je vrácena v případě platby předem celá částka do 3 kalendářních dnů převodem na účet a to až po obdržení vráceného zboží prodejcem.

OSOBNÍ ÚDAJE
- slouží pouze prodejci a jsou nezbytné k vyřízení vaší objednávky, v žádném případě nebudou využity k jiným účelům či sděleny 3. osoběPřeji příjemné nakupování
Silvie
Podmínky byly naposledy upraveny: 17.11.2018, 13:55
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu