PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Marie Fridová
Marie Fridová

O. Nedbala 25
České Budějovice
37005
Česká republika

IČ 46629718

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Prosím, čtěte pečlivě.

ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ
Marie Fridová
Oskara Nedbala 25
370 05 České Budějovice
Telefon: 731 409 822 (k dostižení každý všední den od 9 do 17 h.)
Email: marie.fridova@seznam.cz
IČ: 466 29 718


ZBOŽÍ
Na těchto stránkách si můžete zakoupit dětskou zdravotně nezávadnou obuv od výrobců ESSI, PROTETIKA, SANTÉ, BUGGA, KORNECKI, PIDILIDI, dále certifikovanou obuv BEFADO. Vše je nové, dodané s paragonem.
Zboží je možné vyměnit za jinou velikost. Vše po řádné domluvě.

OBJEDNÁVKA
Na Vaši objednávku reaguji maximálně do 48 hodin. Storno objednávky je možné provést emailem na uvedou adresu do 24 hodin od jejího odeslání, poté je brána jako závazná.

ZPŮSOB PLATBY
Způsob platby je předem převodem na účet. Jakmile obdržím Vaši závaznou objednávku, zašlu Vám e-mail s údaji potřebnými k provedení platby.
Prosíme, uhraďte platbu do 5 pracovních dnů od obdržení údajů k provedení platby. Pokud se tak nestane, zašleme Vám upozornění na Vámi určenou e-mailovou adresu. Pokud nedostaneme odpověď do 24 hodin, Vaši objednávku zrušíme. Děkujeme za pochopení.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ
V den, kdy platba bude připsána na náš účet, Vám pošlu oznamující e-mail a zboží Vám pošlu na Vámi uvedenou adresu. Maximální lhůta pro odeslání zboží jsou 2 dny od přijetí platby.

Ačkoli se snažíme průběžně aktualizovat inzeráty, může se stát, že některé zboží, které je uvedené zde, nebudeme mít skladem, protože máme i kamenný obchod a někdy nestihneme hned zboží v obchodě prodané na mimibazaru smazat. V tomto případě Vás budu ihned informovat prostřednictvím emailu a domluvíme se na dalším postupu.

CENA
Cena zboží je uvedena včetně DPH a BEZ poštovného.

DODÁNÍ
Zboží zasíláme pouze doporučeně přes Českou poštu a řídíme se uvedenými tarify, viz: http://kzas.ceskaposta.cz/CleanForm.action

Po dohodě možnost osobního vyzkoušení a odběru na prodejně! Adresa výše.

V případě, že při převzetí zjistíte, že je krabice, či obal balíčku poškozen, obsah si zkontrolujte ihned při převzetí! V případě, že zjistíte poškozený, či neúplný obsah při vybalení, neprodleně učiňte reklamaci na Vaší poště!

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Ze zákona máte právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. V praxi to znamená, že nepoužité, nepoškozené a úplné zboží včetně náležité dokumentace vrátíte na vlastní náklady na naši uvedenou adresu. O tomto úkonu nás, prosím, předem informujte prostřednictví e-mailu. Finanční částka za zakoupené zboží a náklady za poštovné, Vám bude odeslána na účet, ze kterého bylo zaplaceno zboží, a to do 30-ti dnů. Náklady spojené s dodáním zboží zpět k prodejci hradí kupující.
V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či opotřebené, bude vůči kupujícímu uplatněn požadavek na náhradu škody dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku.

REKLAMACE
Reklamační lhůta je 24 měsíců. Reklamace vyřizujeme do 30-ti dnů a řídíme se Občanským zákoníkem. Pokud budete chtít reklamovat zboží, informujte nás o tom předem prostřednictvím e-mailu. Reklamované zboží posílejte úplné včetně potřebné dokumentace – paragon, záruční list. Pokud tato dokumentace chybí, reklamaci nemůžeme přijmout.
Než se rozhodnete reklamovat, prosím, ujistěte se, že závada nebyla způsobena špatným zacházením či opotřebením, neboť v těchto případech se na věci záruka nevztahuje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady!
Prosíme, reklamované zboží nám zasílejte vždy čisté, omyté - dodavatel nám znečištěné reklamované zboží bohužel vrací bez vyřízení.

OSOBNÍ ÚDAJE
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje, jako adresu a jméno zákazníka - uskutečněním objednávky nám dáváte souhlas s archivací (ta je důležitá z důvodu případné reklamace zboží) svých osobních údajů. Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a možností realizace jejího zaslání zákazníkovi. V žádném případě nejsou tyto údaje nikterak zpracovány a nijak jinak použity a zneužity pro jiné účely ani předány třetím osobám.

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit naše zboží. Doufáme, že budete plně spokojeni jak se zakoupeným zbožím, tak s vyřizováním objednávek. Budeme velmi rádi, když se nám po doručení zásilky ozvete, abychom věděli, jak jste se zbožím spokojeni.
Podmínky byly naposledy upraveny: 23.5.2018, 13:26
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu