PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Ivan Peňkov

Polichno 9
Luhačovice
763 41
Česká republika

tel. +420774484225

IČ 04790642

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Internetový obchod provozuji na základě živnostenského oprávnění -
Maloobchod-Velkoobchod provozovaný mimo řádné provozovny.
IČ: 04790642 - nejsem plátce DPH

Název firmy: Peňkov Ivan.
Jméno a příjmení osoby zodpovědné za provoz obchodu: Peňkov Ivan
Tel.: +420774484225 (9.00 - 19.00 sms kdykoliv)
Email: Vaculova.O@seznam.cz
Odpovídá na otázky a zasílá podklady k platbě. Olga Vaculová

ZBOŽÍ
-Prodávám většinou nové, outletovou obuv a oblečení. LEGO
-Prosím měřte! Někdy uváděné velikosti přesně neodpovídají našim obvyklým.
-Věci, které nejsou označené jako nové, jsou nošené (třeba i jen minimálně). Na to upozorňuji, abych předešel nějakým nejasnostem. Pokud označené jako nové, jsou nové, nevyužité. Oblečení nebo obuv se snažím popsat co nejlépe, ale pokud máte nějaké dotazy, ráda je zodpovím, předejdeme tím případným dohadům. Ceny uvedeny včetně DPH.
-Zboží rezervuji maximálně týden - čas na zaplacení (po domluvě i déle), poté rezervaci ruším a vracím zpět do prodeje (bez upozorněni).

ZPŮSOB ÚHRADY:
-Platba předem na účet,

CENA DOPRAVY :

POŠTA:
- Doporučeny dopis - balení výška do 5 cm. - 75 Kč.,
- Balík do 35cm - od 100kč.
- Balík do 50cm - od 100kč.
- Balík do 100cm - od 170 kč
PPL :
- Balík max.rozměry 30x30x30cm - 100kč.
- Balík max.rozměry 60x40x30cm - 140kč.
- Balík max.rozměry 100x50x50cm - 160kč

ZÁSILKOVNA:

-zásilky s nejdelší stranou do 50 cm a součtem délky, šířky a výšky zásilky do
120 cm. Maximální váha zásilky je 5 Kg. Minimální rozměr zásilky pak nesmí
být menší než 10 × 7 × 1 cm.
Cena - 75kč. /Při dodáni na odběrové místo./

OSOBNÍ ODBĚR :
- Osobní odběr je možný - jen po platbě předem na účet (cena zboží + 0 kč dopravné) !!!

ZPŮSOB DODÁNÍ
-Balíčky odesílám PPL nebo ČP od připsání částky na účet - doporučeně, příp. jako cenné psaní nebo cenný balík. Maximální lhůta 10 pracovní dnů od připsáni peněz na účet. O odeslání Vás budu informovat.
-Vaší povinností je při doručení zboží přepravcem zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud shledáte, že zboží takové vady vykazuje, jste povinni zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy mě neprodleně informujte.
Neručím za vady vzniklé přepravcem Pokud je zásilka se zbožím poškozena, nepřebírejte ji nebo ji otevřete přímo před doručovatelem, ten s vámi sepíše reklamační protokol.
- Na dobírku a na Slovensko nezasílám.
-Budu rád, když se mi ozvete, zda balíček v pořádku dorazil.

STORNO
-Způsob stornování objednávky (zákazníkem telefonicky nebo mailem)

- Informace o slevách najdete u každé nabídky v popisu.

-V případě kdy zjistím, že nemůžu objednané zboží dodat nebo dodat pouze částečně obratem Vám nabídnu jiné řešení(jiné zboží v stejné hodnotě ,stejné zboží v jiné barvě,... - řešeni dle vyberu zájemce.

ZÁRUČNÍ DOBA
-Na veškeré nové zboží ( mimo seconhand zboží )se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak(viz společné podpinky prodeje)
-Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
-Na použité zboží neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
(adresa: sidl. Olšava 2214,Uherský Brod,68801,Česká republika)
-Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou zaslány zpět bankovním převodem do 30 dnů od převzetí zásilky( většinou i dřív).
-Podmínky pro vrácení peněz:
Pokud je vráceno zboží neporušené, v takovém stavu, že může být dále nabízeno zákazníkům, je vrácena plná cena zboží ,
-Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
-Vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které právě již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.
-Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.
-Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

REKLAMACE
(adresa: sidl. Olšava 2214,Uherský Brod,68801,Česká republika)
-Na NOVÉ ZBOŽÍ se vztahuje záruka dle zákona.
-Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Tato reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30dnů ode dne uplatnění reklamačního nároku.
Postup při reklamaci:
-Před odesláním reklamovaného zboží prosím o zasláni foto - vady na mail .
-Po domluvě způsobu řešeni reklamace ,reklamované zboží zašlete doporučeně na naši adresu. Zásilka musí obsahovat kopii o zaplacení(bankovní potvrzeni, poštovní poukázku), Vaši adresu a stručný popis vady reklamovaného zboží (tj. kdy a jak se objevila, proč činí výrobek nefunkčním). Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí zákazník.
-Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
-Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka, ale tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. V žádném případě nejsou tyto údaje dalším způsobem zpracovávány .
Všem, kdo u nás nakoupí děkuji za obchůdek, doufám, že i vy budete spokojení. Peňkov Ivan a Olga Vaculová
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.5.2021, 15:08
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.