PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Peter Kvanduch
Ida Kvanduchová

Lipky 159
H. Bludovice
73937
Česká republika

IČ 60034114

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PROVOZOVATEL od 1.8. 2017: Peter Kvanduch IČ: 60034114

H. Bludovice 159
73937
Česká republika
Milé maminky a slečinky, milí pánové. :c) Děkuji Vám za zájem o zboží v mém bazárku.


ZBOŽÍ
V mém bazárku se nachází zboží použité, tzv. second-hand a zboží outletové - nové, ale vyřazené z klasického prodeje - to pro vaši orientaci odlišuji nadpisem "nové zboží". Pochází převážně z Anglie. Zboží je dezinfikováno, počítejte tedy s tím, že second-hadnové oblečení má svůj specif. pach po dezinfekci. Pokud nebudete se zbožím spokojeni - vzhledem k nejistému původu zboží (second-hand), můžete využít zákonnou možnost vrácení zboží do 14dnů zpět.

Veškeré oblečení se snažím co nejlépe popsat a nafotit i s detaily. Detaily fotím vždy, má-li oblečení nějakou vadu a také u nošeného zboží stav materiálu z blízka. Zboží je uloženo v pytlích, před odesláním je již nepřežehluji. Pokud je zboží inzerováno s visačkou, a pokud na ní trváte, pak se předem ujistěte, že vám bude také odeslána - zboží je totiž skladováno v pytlích a neustálou manipulací se někdy může visačka u některého zboží odtrhnout. Také se může stát, že zboží bude lehce od manipulace při přepravě a skladování, nebo třeba od zkoušení tzv. umouněné - zaprášené (např. chloupky, zaprášená čmouha, stopa po rtěnce), avšak nemělo by to být nic, co by nebylo možné běžným očištěním rychle odstranit.

Zboží dostávám v pytlích, někdy smíchané nové s použitým (outlet + second-hand). Ne vše mívá visačku, často je odstřihnutá, někdy dokonce i štítky se značkou a materiálem, takže musím v podstatě odhadovat, které zboží je nové a které použité, takže se mohu někdy zmýlit, pokud použité zboží vypadá jako nenošené. Prosím, počítejte s tím, toto nelze reklamovat! Pokud chcete v bazárku nakoupit věci naprosto nenošené - např. vhodné k obdarování druhého, zažádejte předem o překontrolování stavu s tím, že jej chcete použít jako dárek a ujistit se tak o co nejpřesnějším stavu vybraného zboží.

Velikost, kterou uvádím v záhlaví inzerátu někdy odhaduji, jestliže není uvedená nebo nesouhlasí s českými mírami, berte ji proto, prosím, jen jako orientační a řiďte se, prosím, hlavně uvedenými rozměry a údaji v popisu. Oblečení je měřeno s tolerancí 1-2cm, u delších rozměrů (sukní, tunik, šatů) až 3-4cm.

Zkratky uváděných materiálů: BA (bavlna), VISK (viskoza, rayon) PES (polyester), NYL (nylon, polyamid), ELAST (elastan, lycra) METAL (metalic, lurex)

TVORBA CEN
Výsledné ceny zboží ovlivňuje více faktorů - tj. pořizovací cena zboží (např. outlet je až třikrát dražší než použité netříděné oblečení) - dále pak pytle se zbožím třídím, nehodnotné a nemoderní oblečení vyřazuji, znečištěné musím vyprat, což také ceny ovlivňuje - snažím se mít, a doufám, že je to i poznat, v bazárcích pouze kvalitní a moderní kousky, bez vážných vad, aby bylo z čeho vybírat. Posledním, také důležitým faktorem je i výdělek, MMB není jen můj koníček, ale také způsob obživy, z jehož výdělku musím odvádět daň, platit soc. a zdrav. pojištění a jiné, takže moje práce musí mít i smysl a být odměněna. :c)

OBJEDNÁVKA
Po objednání zboží, prosím, vyčkejte na zaslání podkladů k platbě. Bude vám zasláno bankovní spojení, spolu s variabilním symbolem a celkovou částkou za zboží. Vyberete-li si více kusů zboží, bude vše zasláno v jednom balíku za jedno poštovné. Podklady k platbě odesílám většinou do 24 hodin (zpravidla večer), pokud není ve vzkazech uvedeno, že nebudu mít přístup na internet. Neozvu-li se Vám do 48 hod., zřejmě mi Váš email nedošel, nebo jsem také mohla Vaši objednávku přehlédnout. Napište mi tedy, prosím, znovu.

Zboží k expedici je připravováno po připsání platby na účet. Před odesláním zboží ještě překontroluji jeho stav. Pokud bych zjistila jakékoliv nedostatky, ihned Vás o tom budu emailem informovat.

Máte-li zájem o více zboží, nekopírujte mi, prosím, na ně odkazy, ani mi nepopisujte jak vypadá, ale zanechávejte postupně u každého zboží zvlášť vzkaz v odpovědním okénku. Nemusím pak zkoumat o jaké zboží máte vlastně zájem, z tohoto důvodu by také mohlo dojít k záměně (za kterou odmítám odpovědnost), a také si tak zajistíte první pořadí zájemce.

Rozmyslíte-li si svou závaznou objednávku můžete ji samozřejmě bez problémů stornovat, a to emailem nejpozději do dvou dnů od Vaší objednávky. Při stornování závazné objednávky, se přesvědčte, že byla opravdu zrušena - tj. vyčkejte na mé potvrzení, neodpovím-li, napište mi znovu, emaily někdy nedorazí. Dotaz na zboží či přeměření nepovažuji za objednávku, pokud se do cca do 24 hodin (nebo po dalším přihlášení na MMB) od odpovědi neozvete, anuluji a postupuji zboží dalšímu případnému zájemci.

SOUKROMÁ NABÍDKA
Nákup ze soukromé nabídky je v podkladech pro platbu označen jako vlastní prodej - vl. p. Bude vám zaslán soukromý účet. Soukromé inzeráty naleznete v sekci "Soukromá nabídka", zároveň mají označení "soukromý inzerát" .

OTEVŘENÁ OBJEDNÁVKA - DLOUHODOBÁ REZERVACE - PRODLUŽOVÁNÍ REZERVACÍ
U pravidelně nakupujících registrovaných zákazníků či větším počtem kladných hodnocení je také možné, nechat si objednávku otevřenou a delší dobu si z obchůdku vybírat - po dohodě až tři měsíce. (Déle ne - jelikož mezitím chudnete, tloustnete anebo přicházíte do jiných stavů. :-) ) V takovém případě zakládám otevřený balíček, který můžete sledovat ve své složce na MMB pod objednanými balíčky. U dlouhodobých rezervací předpokládám, že Váš výběr bude závazný - v opačném případě byste mi zbytečně blokovali zboží, které je často sezónní a prodává se tedy pouze v určitém období. Samozřejmě, že jednu nebo dvě věci lze po dohodě vyměnit, či vypustit, jedná se mi v podstatě o zrušení celé nebo větší části objednávky. Takto nespolehlivým inzerentům budu nucena udělit negativ a příště jim nebude otevřená objednávka nebo dlouhodobá rezervace umožněna. V případě finančních potíží lze po domluvě rezervaci prodloužit dle potřeby.

Také, máte-li objednané zboží a platba od Vás delší dobu nepřichází a na upozornění nereagujete, či máte špatná hodnocení, pak zboží přestávám pro Vás rezervovat a postupuji jej dalšímu zájemci. Případná Vaše došlá platba Vám pak bude vrácena. Děkuji za pochopení.

PLATBA
Platbu za zboží očekávám na svém účtě do týdne, pokud se nedohodneme jinak. Platbu mi, prosím, poukazujte pouze na můj účet, který mám zřízen ve Fio-bance. Pokud nemáte možnost zaslat peníze z účtu na účet (nemáte zřízen vlastní účet, ani nemůžete využít zřízeného účtu rodičů či přátel), další možností je poslat peníze na můj účet prostřednictvím pošty. Také lze navštívit kteroukoli pobočku Fio-banky a vložit peníze na můj účet přímo. Na dobírku zboží nezasílám! Paragony vystavuji na vyžádání, případně pošlu dodatečně e-mailem. Jako doklad o provedené platbě slouží též bankovní převod.


POŠTOVNÉ A BALNÉ
Co se týče poštovného, cena se pohybuje dle aktuálního tarifu České pošty. Poštovné pro značný zájem v podkladech pro platbu nastavuji již automaticky přednostně na doporučenou zásilku s rychlou expedicí do 1-3 prac. dnů po přijetí platby na účet. Ta je poštou pojišťována na zákl. částku 800Kč, chcete-li pojistit na vyšší částku, je nutné si tuto službu připlatit. Zboží je baleno v igelitových pytlích. Pokud si přejete jiný typ poštovného - např. obyčejně, křehce, expres, cenný balík atp. napište mi to.

Pište mi, prosím, svou adresu ihned, přispějete tak k rychlejšímu odeslání balíčku. O odeslání balíčku informuji prostřednictvím vzkazů v bazárku - viz "expedice balíků". Potvrzení o odeslání balíčku skladuji pouze 1 měsíc po odeslání. Po této době považuji balíček za v pořádku doručený.

MOŽNÉ ZPŮSOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ A POPLATKY:

Osobní vyzvednutí v místě podnikání - Horní Bludovice ................................................................................................0Kč
Osobní dodání v obci Havířov (část Podlesí, Bludovice, Město) po domluvě ..............................................................0Kč
Expres dodání v obci Havířov a okolí do 24hod. od objednávky ................................................................................100Kč

DORUČOVÁNÍ ČESKOU POŠTOU

Obyčejná nízkonákladová zásilka (bez pojištění-na vl. žádost) s prodlouženou expedicí do 30 dnů od přijetí platby*................................0Kč
Doporučená zásilka do 0,5/1kg, do 5cm, 1 kus s běžnou expedicí do 1-3 prac. dnů od přijetí platby..................................59/69Kč
Doporučená zásilka do 2kg a do 5cm s běžnou expedicí......................................................................................................79Kč
Doporučený balík do 2kg pojištený na zákl. částku s běžnou expedicí..............................................................................................89Kč

Obyčejný balík (bez pojištění-na vl. žádost) s běžnou expedicí do 5kg...............................................................................................................50 Kč
Cenný balík - balík do ruky do 2kg...................................................................................................................................................................120kč
Cenný balík - balík do ruky do 5kg ...................................................................................................................................................................110Kč
Cenný balík - balík do ruky do 10Kg................................................................................................................................................................160Kč
Odeslání prostřednictvím Zásilkovny..........................pojištěný balík od 2 do 5Kg .............................................................75Kč


Objednávkový systém na MMB neumožňuje při objednávce volit zároveň způsob doručování, proto chcete-li vybrat jiný způsob doručení, než který je předem nastaven v podkladech pro platbu, připište vaši volbu do vzkazu k objednávce nebo mě o tom informujte ještě před odesláním platby. V případě, že jste si zvolili odeslání prostřednictvím zásilkovny, uveďte při objednávce také svůj telefonní kontakt. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Jestliže spotřebitel zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, v případě odstoupení od smlouvy vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. (OZ § 1832)

*Nízkonákladový balík se odráží v balném a časové prodlevě (max. 30dnů) v odeslání. Nízkonákladový balík bývá zabalen do levnějších např. papírových nebo čirých silonových materiálů a není pojištěný proti ztrátě během doručování.

EXPEDICE OBJEDNÁVEK
Objednané zboží odesílám po připsání sjednané částky na daný účet. Při rychlé expedici (platí u všech doporučených zásilek) je zboží odesíláno zpravidla do 1-3 prac. dnů od připsané částky na účtě, vyjma dnů dovolené nebo nemocenské. Balíky jsou odesílány zpravidla v pondělí a ve středu, balíky na zásikovnu pouze 1x týdně. Při prodloužené expedici nejpozději do 30 kal. dnů. O odeslání balíčků informuji na mých stránkách prostřednictvím vzkazů. Nedojde-li Vám balíček ani po 10 dnech od zaplacení, kontaktujte mne, prosím.

NEREGISTROVANÍ UŽIVATELÉ
U neregistrovaných zákazníků někdy (je-li o zboží větší zájem) vyžaduji potvrzení svého zájmu o zboží. Nepotvrdíte-li svůj zájem na mou výzvu do 24 hod., budete jako zájemce anulován a zboží tak bude dále nabídnuto dalšímu zájemci. Platbu očekávám do týdne. Nebudou-li peníze za zboží včas na účtě (bez omluvy) a bude-li na zboží čekat další zájemce, postupuji zboží jemu. Případná pozdější platba Vám bude vrácena.

PŘEVZETÍ BALÍČKU
Stane-li se, že zásilka nebude kompletní, ihned mě kontaktujte. V případě, že jsem odeslala vše, nic jsem nezapomněla přiložit a přesto něco chybí, je nutné, abyste nejpozději následující den od dodání uplatnili reklamaci na Vaší poště, kde přinesete převzatý balíček s celým obsahem, tam Vám ho zváží a porovná se s váhou při odeslání, která bývá uvedena na balíčku a na podacím lístku. Pokud se prokáže, že něco opravdu chybělo, pak můžete vyžadovat od pošty náhradu úměrnou ceně balíčku. Stane-li se, že Vám přijde balíček poškozený, můžete jej před doručovatelkou otevřít, zkontrolovat obsah a rozhodnout se, zda jej přijmete nebo ne.

UPOZORNĚNÍ
U důležitých zpráv, které mi zasíláte formou e-mailu (např. změna adresy na kterou mám balíček odeslat), si zároveň ode mne vyžádejte potvrzení o přečtení. Případně důležitou zprávu odesílejte hned dvakrát. Stává se totiž, že někdy e-mail adresátovi nepřijde, nebo také může být v množství jiných přehlédnut.

Zároveň také zkontrolujte, zda Vaše adresa uvedená při registraci na MMB je stále aktuální a úplná. V případě, že jste u objednávky zatrhli políčko Odeslání adresy, bude Vám balíček na tuto adresu zaslán.

REKLAMACE
Nebudete-li náhodou spokojeni s došlým zbožím, ozvěte se mi, prosím, na email nebo prostřednictvím vzkazů (ne do hodnocení - neboť to slouží k ohodnocení celého obchůdku, do kterého spadá i případná reklamace). Případnou reklamaci se vždy max. snažím vyřešit k Vaší spokojenosti.

Reklamace přes internet probíhá vždy na základě fotodokumentace - nafocení vady. Nebude-li možné vadu napravit, bude Vám nabídnuta buď dodatečná sleva anebo možnost vrácení objednaného zboží. Vrácená platba je pak poukazována vždy na váš účet.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. O odstoupení od kupní smlouvy mě nejprve informujte emailem, zašlu vám aktuální adresu, kam balíček odeslat. Nemusíte vypisovat žádný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Je možné vrátit i zboží použité, příp. zničené, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího - stane-li se, že platba byla již odeslána - do 10dnů.

Odešlete-li balíček zpět prostřednictvím České pošty, je nutné, abyste mě o tom emailem v den odeslání informovali spolu s číslem zásilky a zároveň si vyzvednutí balíčku pohlídali tím, že se mě budete emailem dotazovat, zda jsem již balík od České pošty převzala. Někdy pošta zapomene dát avízo do schránky o uložení balíčku, nebo se z jiných důvodů ze schránky vytratí, a pokud o balíčku nevím, může se stát, že po 14 dnech poputuje zbytečně zpět k Vám. Je tedy na vás, abyste si proplacení své objednávky, ať už v rámci reklamace nebo vrácení do 14 dnů, pohlídali a urgovali jej u mně. Děkuji za pochopení.

ZÁRUKA
Záruka se u bazarového (použitého) či outletového (vyřazeného z běžného prodeje) zboží, které se v mém bazárku nachází, nevztahuje na vady v inzerátu uvedené a na vady či stav materiálu související s pozdějším běžným používáním. Záruka se vztahuje pouze na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím a jež nebyly v inzerátu uvedeny a jsou zároveň takového charakteru, že brání řádnému užívání věci. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je k tomu stanovena prekluzivní lhůta (max.12 měsíců) pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku). Tato záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje o spotřebiteli, které spotřebitel poskytne (např. jméno, adresa, tel. kontakt) bude dodavatel shromažďovat, pouze pro účel obchodní transakce a v žádném případě je nebude poskytovat třetí straně.

KOPÍROVÁNÍ INZERTNÍCH FOTOGRAFIÍ
Budete-li chtít zakoupené zboží nabízet na MMB dále, máte dopředu mé svolení si okopírovat inzertní fotografie a použít je k Vaší nabídce. Nemusíte se dotazovat. Inzertní fotografie jsou na netu vystaveny vždy až do expedice, po té jsou smazány.

SLEVY
V případě objednání zboží min. 3 ks a v hodnotě nad 1500 Kč poskytuji množstevní slevy cca 3-5% z nákupu - dle výše objednávky. Do této částky nespadá zboží již zlevněné. V případě vrácení zakoupeného zboží, bude sleva odečtena od vrácené částky za zboží! Symbolickou slevu poskytuji také pravidelným zákazníkům a to za do půl roku opakované obchůdky u minimálně tří zakoupených položek. Většinou si vás už pamatuji, ale můžete se i připomenout. Tyto slevy si, prosím, automaticky nenárokujte - je to moje dobrá vůle.

Přeji Vám příjemný nákup, ať se vám vybrané zboží nejen líbí, ale také ať dobře slouží.
P. Kvanduch, IQ butik, ID 555555, mimibazar.cz/iq-butik
.
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.8.2021, 18:24
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.