PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jiří Beroun

Lipník 4
Lipník u Hrotovice
675 52
Česká republika

IČ 13074750

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup našeho zboží.

Firma: Jiří Beroun
Lipník 4
675 52


IČO 13074750
Nejsme plátci DPH.

Odpovědný vedoucí: Lenka Berounová
email: polarnik@volny.cz
tel.: 602 690 906
kontaktní adresa: Lipník 4, 675 52

Pracovní doba: PO-PÁ 7:30 - 18:30Objednávky vyřizujeme každý den, nejpozději však do 24 hodin.
Pokud vám do této doby nepříjde odpověď, prosím kontaktujte nás znovu.

Pokud si nejste jistí velikostí, resp. značením velikostí - podívejte se na tabulku viz níže. Chcete-li s čímkoliv poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Není možné, abych měla všechno zboží a ve všech velikostech skladem, ale jezdím každý týden k výrobci. Někdy se stane, že objednané zboží je momentálně vyprodané - v tom případě se pokusím vám nabídnout podobné nebo se domluvit na delším termínu dodání. Balíčky odesílám obvykle 2x týdně - úterý a pátek. Maximální lhůta odeslání zboží je 1 týden od přijetí platby. V případě, že na balíček spěcháte, dejte mi prosím vědět, vždy se snažím vyhovět.

REZERVACE: po pěti dnech se rezervace automaticky ruší! Chápu, že ne každý má internetbanking, případně se nedostane každý den do své banky - po domluvě je tedy možné prodloužení rezervace - stačí požádat.

ZBOŽÍ: veškeré zboží je popsáno vždy u inzertní fotografie. Cena je uvedena bez poštovného.


PLATBA: platby posílejte na číslo účtu 3501045008/7940 pod variabilním symbolem, který obdržíte při objednání. Váš doklad o zaplacení je výpis z banky. Daňový doklad vám zašlu na požádání.

ZASÍLÁNÍ: pokud se nedomluvíme jinak, zboží zasíláme max. do čtyř dnů po obdržení platby prostřednistvím České pošty. Osobní převzetí je po dohodě možné.
Do zahraničí nezasílám.

POŠTOVNÉ a PLATBA:
Při platbě převodem - zboží zasíláme jako doporučenou zásilku.
Ceny
zásilky se řídí platným tarifem České pošty:
Jako doporučená zásilka - pouze balíčky s cenou do 800 Kč a tloušťky 5cm:
47,- nebo 63,-
Vždy se vynasnažíme balíček zabalit tak, aby vyhovoval rozměr a šlo
jej poslat jako doporučenou zásilku.

Při větším rozměru vychází poštovné od 83,-. U větších balíčků se proto vyplatí využít služeb Zasilkovny, přes který vám balíček také mohu poslat. Poslaní balíku do 5 Kg vychází na 58 Kč.

Menší balíčkky do výšky 2cm mohu poslat na vaše riziko obyčejně za 24 Kč.

Vzhledem k negativním zkušenostem nezasíláme zboží na dobírku. Činíme tak pouze ve vyjímečných případech a obvykle na základě kladných hodnocení na MMB.

Balné neúčtujeme!

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …......... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)..................

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůV případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.


ZÁRUKA:

Záruka se nevztahuje na:

•Vady vzniklé běžným používáním
•Nesprávným používáním výrobku

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uvedeného na prodejním dokladu jako datum uskutečnění zdanitelného plnění. Reklamaci je nezbytné uplatnit hned, bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objeví. Případné další užívání může vadu prohloubit, což bude taky důvodem zamítnutí reklamace.
Zboží z bazárku (použité) je jen po mých dětech, nejedná se o
komerční prodej, takže se na tyto věci nevztahuje záruka.

Reklamace může být uznána pokud jde o výrobní vadu.

Místo a lhůta vyřízení reklamace
Práva a odpovědnosti se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.

V případě uznatelné vady zboží, toto zboží zašlete na výše uvedenou adresu, s průvodním dopisem, obsahující název zboží, popis vady. Nezapomeňte uvést, jakým způsobem chcete vrátit peníze (složenkou nebo převodem na váš účet ..) a nebo jestli chcete zboží vyměnit za jiné.

Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. V případě výměny zboží je lhůta na vyřízení reklamace u skladovaného zboží 10 dnů. Pokud zboží není na skladě, budeme se snažit co nejdříve vaši záležitost vyřídit. Nezapomeňte uvést vaši kontaktní adresu (e-mail, telefon) abychom vás mohli informovat o stavu vaši reklamace.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
převzetí zboží není možné vázat na žádné podmínky či sankce.
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457
občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem
bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy
dostaly. Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb
přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží.
Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené
kupní ceny. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je
prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky
(kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od
smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté
plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho
hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či
opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle
ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v
praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní
cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené
náklady spojené s vrácením zboží. Častou protiprávní praxí
poskytovatelů služeb bývá požadavek na vrácení dodaného zboží v
neporušeném obalu či zboží nepoužitého. Právo odstoupit od smlouvy
má však spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v
případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již
částečně opotřeboval – pak se uplatní shora popsaná metoda zápočtu
spotřebované hodnoty na vracenou cenu. Současná česká právní úprava
je již v souladu s evropskou směrnicí č. 97/7/ES a požadavek na
bezpodmínečnost a nesankcionovatelnost práva spotřebitele n
odstoupení od smlouvy je výslovně uveden v ustanovení § 53 odst. 10
občanského zákoníku. Znamená to, že nepřichází v úvahu žádné kladení
podmínek, účtování poplatků za odstoupení od smlouvy či odstupného.
Pokud by poskytovatel služby chtěl spotřebiteli účtovat náklady
spojené s vrácením zboží, musel by je řádně doložit. Toto opatření
má za účel umožnit spotřebiteli zboží v klidu a náležitě vyzkoušet
proto, že narozdíl od běžného nákupu v obchodě k tomu nemá při
zásilkovém prodeji šanci, nemá možnost zjistit, zda mu zboží
vyhovuje, ani jeho funkčnost porovnat s jiným zbožím. Nejde tedy o
náhražku reklamací (reklamovat toto zboží je možné samozřejmě v
záruční
době).

Úhrada poštovného při oprávněné reklamaci
Podle § 598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných
nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
Právo na úhradu nutných nákladů zahrnuje veškeré náklady kupujícího
nutné k uplatnění reklamace, tedy obvykle zejména výdaje na
cestovné, ale i další nutné náklady, které kupujícímu v souvislosti
s reklamací vznikly (například telefonní a poštovní poplatky,
náklady přepravy reklamované věci atd.). Pokud jde o cestovní
výlohy, nárok se vztahuje pouze na nutné náklady, za něž se považuje
běžné jízdné veřejnou dopravou, nikoli náklady na taxislužbu.
Náhrada nákladů spojených s reklamací není žádným způsobem závislá
na hodnotě zboží. Proto může dokonce převyšovat cenu zboží.
STORNO:
Jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže chcete objednávku stornovat, učiňte tak emailem. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
V současné době se u nás používají nejčastěji tyto dva druhy značení velikostí ponožek:
1) metrický - udává délku chodidla v centimetrech
2) EURO
Vzhledem k tomu, že převody velikostí nejsou zažité, udělala jsem
zde tabulku. Pokud si přecejen nebudete jisté - napište, ráda vám
poradím.

PŘEVODNÍ TABULKA:

DĚTSKÁ
>> EURO 16 - 18 odpovídá 11 - 12 centimetrů
>> EURO 19 - 21 odpovídá 13 - 14 centimetrů
>> EURO 22 - 24 odpovídá 15 - 16 centimetrů
>> EURO 25 - 28 odpovídá 17 - 18 centimetrů
>> EURO 29 - 31 odpovídá 19 - 20 centimetrů
>> EURO 31 - 34 odpovídá 20 - 22 centimetrů
>> EURO 35 - 36 odpovídá 22 - 23 centimetrů
>> EURO 37 - 38 odpovídá 24 - 25 centimetrů
>> EURO 39 - 41 odpovídá 26 - 27 centimetrů

DÁMSKÁ
>> EURO 34 - 36 odpovídá 22 - 23 centimetrů
>> EURO 37 - 38 odpovídá 24 - 25 centimetrů
>> EURO 39 - 41 odpovídá 26 - 27 centimetrů
>> EURO 42 odpovídá 28 centimetrů

PÁNSKÁ
>> EURO 38 - 40 odpovídá 25 - 26 centimetrů
>> EURO 41 - 42 odpovídá 27 - 28 centimetrů
>> EURO 43 - 46 odpovídá 29 - 30 centimetrů
>> EURO 47 - 48 odpovídá 31 - 32 centimetrů

Přeji vám příjemný nákup.

Lenka Berounová
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.9.2017, 10:44
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu