PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
Podmínky obchodování:

Provozovatel:
Ivona Chloubová – Váš poradce pro zdraví a šťastný život
Nezávislý obchodní partner O.K.G. s.r.o. 01-005505
IČO 67222943

Sídlo podnikání:
Borek 23., Malšovice, 405 02
Odpovědná a kontaktní osoba: Ivona Chloubová
Mobil. +420 608556 194
E-mail: ok.ivonnach@gmail.com
E-mail2: info@imchlo.cz
Skype: tajemno

Část I.
1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:
Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží
(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................
Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

................................

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)
- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

3. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


5. Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.

Část II.
Milé maminky, tatínkové, babičky .. nabízím Vám exlusivní, vysoce čisté, české přírodní doplňky stravy společnosti OKG.

Nejedná se o léky! Je třeba brát v potaz, že Váš zdravotní problém nevznikl za jednu noc, proto buďte trpěliví a dejte čas jejich odstranění. Naše produkty jsou určeny pro dlouhodobější užívání. Narozdíl od léků, nejsou návykové, nemají vedlejší negativní účinky, organismu neškodí, ale naopak ho regenerují a produkty se v synergii podporují a tím vzájemně zesilují účinky. Neobsahují žádnou chemii, jsou většinou v tekuté formě, proto je mohou užívat také malé děti a je možné jim naše produkty krásně odkapat po kapičkách.

Výrobky O.K.G., s.r.o. jsou schválené a registrované v příslušných institucích (ZÚ Brno, SZÚ Praha, MZ ČR a SÚKL Praha )jako doplňky stravy pod číslem OVZ-350-14.4.2006. Kvalita je ověřena v laboratořích Zdravotního ústavu. Ve smyslu Zákona o potravinách je tato kvalita průběžně prověřována v akreditovaných laboratořích.

Jsem ochotna Vám maximálně pomoci, samozřejmě poradit, se společností spolupracuji od srpna 2006, mám tedy určitě co předat. :-)


OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Provozovatel:
Ivona Chloubová - nezávislý obchodní partner - Manažer OKG
Reg.číslo: 01-005505

IČO 67222943

Se sídlem:
Borek 23. Malšovice, 405 02

Mobil. +420 604 247 842
E-mail: ok.ivonnach@gmail.com
Skype: tajemno

Provozní doba - NONSTOP

Ceny:
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Při objednání zboží
Vaši objednávku bereme za ZÁVAZNOU okamžikem od vyžádání podkladů k platbě, proto si pečlivě promyslete, zda máte o zboží skutečně zájem. Samozřejmostí je případná možná domluva o odklad termínu. V případě změny, nebo zrušení objednávky, použijte pouze kontaktů: e-mail ok.ivonnach@gmail.com nebo telefonním čísle: +420 608556194 a to nejlépe do 24 hodin nejpozději.

Nezapomeňte uvést Vaši platnou adresu, případně další kontakty, kterých využíváte - např. mobil, skype... atd..
Snažíme se o Vaši maximální spokojenost s produkty, čili se snažte i vy nám vyjít vstříc, ať Vás v případě podpory můžeme kontaktovat. Naším cílem je spokojenost a docílení správného výsledku.

Zboží odesíláme nejpozději do tří pracovních dnů, většinou dříve. V případě změn Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Způsob platby a doručení pro Českou republiku:
PŘIJÍMÁME PLATBY
-> Převodem na účet
-> Složenkou na účet
-> Předání při osobním převzetí
-> pro registrované na MMB a minimálně s jedním kladným hodnocením - i dobírkou


Balné a jiné manipulační poplatky si při platbě předem neúčtuji.
Při platbě předem se řídíme tarify ČP, většinou se s Vámi o částku dělíme a Vy tak zaplatíte méně.
Při objednávce na dobírku je jednotná sazba 129,- Kč!
Při osobním převzetí na provozovně, žádné jiné poplatky neplatíte.

Osobní odběr zboží:
Je možný po telefonické domluvě
- osobní převzetí - převodem na účet (bez poštovného)

Dodací doba:
Zboží odesíláme nejpozději do 3. pracovních dnů od připsání peněz na účet, při pozdějším zaslání Vás budeme vždy kontaktovat. Při dobírce, v nejbližším možném termínu, zpravidla do dvou dnů.

Pokud nás budete informovat o doručení balíčku, budeme samozřejmě za informaci moc vděčni.
Pokud přidáte hodnocení, budeme ještě raději, samozřejmě Vám hodnocení rádi oplatíme.

Záruka na nové zboží 2 roky.

Také na použité zboží se vztahuje záruka dle platných zákonů.

Záruka:
Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zásilkovou službou vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce nebo poškozenou zásilku vůbec nepřebírejte, ale kontaktujte nás, že byla zásilka poškozena a nepřevzali jste ji. Dohodneme se na dalším postupu.

Reklamace:
Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit do 14-ti dnů od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.
Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.

Zákaznický servis:
Ke každému zakoupenému zboží (potravinové doplňky O.K.G. s.r.o.), máte zcela zdarma zákaznický servis, kdykoliv se můžete na nás obrátit se svými dotazy.


Zrušení objednávky ze strany provozovatele
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:
- nesprávné zadání údajů o dodacím místě
- nesprávné zadání Vašich kontaktů (telefon, E-mail, Skype)
- pokud Vás budeme kontaktovat a Vy se nám neozvete zpět do 48 hodin

Jestliže se stane, že objednané zboží nebudeme schopni dodat nebo je budeme schopni dodat jen částečně, kontaktujeme Vás a domluvíme se na dalším postupu, popř. na vrácení zaplacené částky.

Dodržujeme ochranu Vašich osobních údajů:
Abychom Vám mohli nabídnout kompletní služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí a tak data chráníme před jejich zneužitím. Naše práce s osobními údaji a daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. V žádném případě nebudou Vaše data poskytnuta třetím osobám.

Přejeme Vám příjemné nakupování, v případě potřeby se na nás neváhejte kdykoliv obrátit, rádi vám pomůžeme s vašimi dotazy.

Vždy lze vše rozumnou formou vyřešit, pokud by se vám cokoliv nezdálo, neprodleně nás kontaktujte na uvedených kontaktech.

Naše ID MMB ID 7627

Ivona Chloubová
Podmínky byly naposledy upraveny: 14.4.2020, 0:57
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu