PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jitka Jinkova

Zubří 84
Nové Město na Moravě
59231
Česká republika

tel. 737331201

IČ 73853071

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Fyzická osoba - JitkaJinková- odpovědná vedoucí
Platné ke dni 1.1.2014
IČ 73853071-
Bytem - Zubří 84 59231 Nové Město na Moravě
Sídlo firmy - kontaktní místo - Zubří 84 59231 Nové Město na Moravě
Tel - 73733120 - od 9.00-18.00 hod
E-mailová adresa - JitkaJinkova@seznam.cz
Doba na zpracování objednávky - 5dní

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.


INFORMACE O NABÍZENÉM ZBOŽÍ:
Jsem nezávislá distributorka ryze českých šperků firmy SBS trade s.r.o., Rádlo 286, 468 03 Rádlo u Jablonce nad Nisou. Tyto jablonecké výrobky splňující veškeré hygienické a zdravotní normy EU. U dětských náušniček je protialergenní zapínání.

Aby bylo zabráněno zneužití našeho zboží, jsou veškeré výrobky opatřeny vlastním registrovaným puncem, jež rovněž vyjadřuje jedinečnost našeho zboží na trhu.
Šperky jsou ručně vyráběny v České republice. a jsou pokoveny 18-kt a 22-kt zlatem technologií subage a silvertop, které jsou momentálně absolutní špičkou ve svém oboru. Díky technologii subage a silvertop jsou výrobky odolné proti působení lidského potu, vody-i mořské, otěru atd. a při běžném používání Vám vydrží celou řadu let. Technologie zlacení má však z principu rovněž svá omezení. Jedná se především o chemické a mechanické vlastnosti zlata, které je samo o sobě velmi měkkým kovem. Zlato - ať v sebesilnější vrstvě zkrátka nemůže dlouhodobě odolávat tření, obrušování, poškrábání apod. Mějte proto prosím na paměti, že šperky, které jsou v kontaktu s jinými předměty (především náramky a prsteny) lze poškrábat popřípadě zlacenou vrstvu časem až setřít či sedřít.
Obrovskou výhodou je však skutečnost, že SBS TRADE Vám výrobky může znovu pokovit a vrátit jim tak původní lesk a barvu.
Šperky s kameny jsou zdobeny pouze značkovými a ověřenými CZ zirkony velkých světových výrobců. Za ty nejznámější jmenuji například šperkařský gigant Swarovski.

Nabízím kolekce:
* prsteny z masivního stříbra
* magnetické šperky z chirurgické oceli, titanu
* silně pokovené šperky osázené CZ krystaly
* stříbrné šperky
* šperky s léčivými kameny
* šperky z chirurgické oceli
* šperky pro děti
Veškeré šperky, které si objednáte, jsou vyrobeny speciálně pro Vás. To znamená, že neleží někde ve skladu kde ztrácí lesk, ale z dílny jdou přímo k Vám.

Cena je vždy uváděna s DPH
Na každý výrobek je dvouletá záruka. Ke zboží obdržíte fakturu,která slouží jako záručí list. V případě reklamace zašlete šperk spolu s fakturou na adresu uvedenou na faktuře.
Omlouvám se, že nemůžu vyhovět Vaší reklamaci v případě, že jste zvolila špatnou velikost, barvu kamenů, či že se Vám objednaný šperk k ničemu nehodí apod.

Objednané zboží z mého internetového obchodu Vám doručím v co nejkratším možném termínu (z pravidla 3 - 21dní) od zadání Vaší písemné závazné objednávky.
Pokud je zboží na skladě, je odesláno do 2 dnů.
O průběhu vyřizování Vás budu průběžně informovat.


INFORMACE O DODACÍCH PODMÍNKÁCH:

Úhrada zboží je možná na účet 1262032015/3030. .Po zaplacení Vám objednané zboží zašlu na adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím České pošty.
Můžete si také zvolit zasílání zboží na dobírku.
Formu platby si zákazník může určit sám.

V případě, že bude zasláno zboží na dobírku, bude účtováno dobírečné dle ceníku České pošty.
Balné se účtuje 20,- Kč

Osobní odběr na adrese Jitka Jinková Zubří 84 59231 Nové Město na Moravě
Upozornění pro zákazníky: Výše uvedená prodejná - výdejní místo je v EET v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Objednané zboží z mého internetového obchodu Vám doručím v co nejkratším možném termínu (z pravidla 3 - 21dní) od zadání Vaší písemné závazné objednávky.
Pokud je zboží na skladě, je odesláno do 2 dnů.
O průběhu vyřizování Vás budu průběžně informovat.

Pokud nebudu schopna objednané zboží do určeného termínu dodat, bude objednatel neprodleně informován. Pokud bylo zboží uhrazeno na účet prodejce, budou peníze neprodleně zaslány zpět na účet objednatele.
Pokud budu schopna dodat objednané zboží jen částečně, bude objednatel neprodleně informován, bude provedeno vyúčtování dodaného zboží a za zboží nedodané bude po dohodě s objednatelem přeplatek zaslán zpět na jeho účet.

Stornování již odeslané objednávky je možné ve lhůtě do 24hodin od jejího odeslání a to emailem na JitkaJinkova@seznam.cz. Do předmětu, prosím, uveďte STORNO OBJEDNÁVKY, datum objednávky, název objednaného zboží a jméno objednatele.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí, avšak za podmínek -pořizovací faktura a potvrzený záruční list jsou součástí výrobku.

Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, dárků , tašek apod., schopno další distribuce. Zboží musí být vráceno zcela nepoškozené, zjevně nepoužité a pokud možno v původním obalu.Šperky poslat v bublinkové obálce aby nedošly poškozené. Pokud tyto podmínky budou splněny, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající kupní ceně, kterou za vrácené zboží kupující prodávajícímu zaplatil a to do 30dnů od doručení.
Prodávající si vyhrazuje právo strhnout z částky, která má být kupujícímu vrácena, částku odpovídající 30 % z kupní ceny na pokrytí nákladů prodávajícího, vzniklých v souvislosti s vrácením peněz kupujícímu, přeskladnění a poštovným.

Případné reklamace vyřídím k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit a to písemnou formou na JitkaJinkova@seznam.cz, a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamace se vyřizuje dle možností prodávajícího některým z níže uvedených způsobů:
a) poskytnutí nového odpovídajícího zboží
b) oprava vadného výrobku nebo jeho části
Předpokladem pro vyřízení reklamace je její uznání ze strany prodávajícího a následné převzetí reklamovaného zboží na adrese: SBS trade s.r.o., Rádlo 286, 468 03 Rádlo u Jablonce nad Nisou.
Přeprava vraceného zboží od kupujícího k prodávajícímu je hrazena spotřebitelem a to formou doporučeného balíku (ne na dobírku) na výše uvedené adrese.

Záruka na použité zboží
Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.

Záruka se nevztahuje
Na vady šperku vzniklé v důsledku běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz zákon č.136/202 Sb.§619 odst.2 jako jsou např. poškrábaní, oxidace stříbra, bižuterie, otěr rhodiování, otěr zlacení PVD, vypadnutí kamenu, objednání špatné velikosti prstenu ze strany zákazníka, atd.

Na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízku, náramku, zkracování náramku, deformace prstenů, ohnutí a následné ulomení dříku či jiného zapínání náušnic, rozbití kamenu, sklodoplňku.
Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. Při reklamaci vždy prosím posílejte doklad o koupi zboží.

Péče a používání šperků
Šperky používat jen k účelům, ke kterým jsou určeny např. ke společenským účelům. Rozhodně se vyvarovat nošení šperků např. při výkonu těžkých prací, prací na zahrádce, praní, spaní, atd.
Chránit šperky před chemickými i mechanickými vlivy např. v laboratoři, při lázeňských procedurách, při operacích. Šperky s kameny, perlami, sklodoplňky atd. nenamáčet ve vodě, saponátech, mýdlech. Šperky a piercing v kombinaci se stříbrem reagují na nejrůznější chemické prostředky, agresivní pot. Oxidací (černáním), proto je vždy odkládejte. U plochých, pevných i točitých vzorech šperků se vyvarujte ostrého ohybu a před spánkem a sportem je odkládejte. Šperky čistěte jen prostředky k tomoto účelu určeným - vata, hadřík, čistič, ultrazvuk.

Přeprava vraceného zboží od kupujícího k dodavateli je hrazena kupujícím a to formou doporučeného balíku (ne na dobírku) na výše uvedené adrese.
Neručím za vady vzniklé přepravcem.

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o vymazání osobních údajů z naší databáze.

Konečné ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, lze je také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme spotřebiteli nejdříve využít kontakt (www.mimibazar.cz/kontakty.php) na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
UPRAVIT PODMÍNKY
Podmínky byly naposledy upraveny: 22.2.2017, 21:10
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotná kontaktní místa
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu