PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Angela Klusoňová

Horní Sloupnice 99
Sloupnice
565 53
Česká republika

tel. 603217991

IČ 74916602

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

****************Milé maminky,vážení zákaznici***************
děkuji že jste navštívili náš obchůdek.Doufám, že budete s naší nabídkou spokojeni a budete se rádi vracet
+Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

**********Nové zboží****************
Na nové zboží je poskytována záruční doba dle zákona 24 měsíců, začíná běžet dnem převzetí. Záruka se vztahuje na vady, které má zboží při převzetí nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Naopak se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením.

*********Použité zboží***************
Prodávám věcičky po mém synovi,dcerách,Věcičky jsou nošené,ale vyprané a vyžehlené.V případě flíčků,dírek se snažím uvádět hned u fotografie.Ale jsem jen člověk a může se stát, že některou vadu přehlédnu.
Ráda Vám vše i znovu přeměřím.Klidně můžete napsat a ptát se.
Pokud po rozbalení balíčku nějákou vadu objevíte - napište mi -vždy se dohodneme. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané u konkrétního inzerátu.


*************Dodací podmínky**********************
Všechno nabízené zboží je skladem, pokud není uvedeno jinak.
Pokud zboží z nějákého důvodu již není skladem,bude kupující informován e-mailem a objednávka bude po dohodě stornována.
Pokud zboží není skladem a lze ho objednat, sdělím e-mailem termín možné dodávky

UPOZORNĚNÍ - KAŽDÝ POČÍTAČ UKAZUJE JINAK BARVY! JE ZBYTEČNÉ SE PTÁT, ZDA BARVA JE OPRAVDU V REÁLU TAKOVÁ, JAK JI UKAZUJE VÁŠ POČÍTAČ, KAŽDÝ MÁ JINAK NASTAVENÉ BARVY
U textilu je zboží vyhotoveno strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Vzor se tedy nemusí nacházet na stejné pozici jak na fotografii. Což není bráno jako vada výrobků.

U oblečení se prosím VŽDY řiďte uvedenými rozměry, které jsou u inzerátu uvedeny, protože velikosti mnohdy neodpovídají a u různých značek se i velice podstatně liší!!!
****************,Objednávky,Rezervace,platba**********************
Při objednávce uvádějte Vaši adresu.Na objednávky a dotazy odpovídám nejpozději do 24 hodin. Každá objednávka (rezervace) je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou.
Rezervaci nechám po domluvě třeba i týden.
REZERVACÍ JE MYŠLENA DOBA PRO ZAPLACENÍ, A NENÍ TO ČAS NA ROZMYŠLENOU!!!!! OBJEDNÁVKU MŮŽETE STORNOVAT DO 24HOD OD OBJEDNÁNÍ - mailem. Pak už je objednávka ZÁVAZNÁ.
Přibývá maminek co si objednají zboží a po několika-ti dnech objednávku zruší s tím že si nic závazně neobjednaly.Vaše objednávka je závazná aniž odkliknete při objednávce -,,Závazně objednat,,To slouží především proto, aby jste si zboží rezervovali a neodkliknul to další zájemce.

Platbu pouze převodem na účet.Za převod nic neučtuji.
NA DOBÍRKU NEPOSÍLÁM.
Poštovné je podle ceníku české pošty.
Zboží zasílám prostřednictvím České pošty a Zásilkovny až po připsání peněz na účet.
Balíčky posílám 2 - 3 x týdně. !!!!
O odeslání balíčku Vás vždy informuji mejlíkem.
Po domluvě je možno osobní předání v Litomyšli nebo Vysoké Mýto - ale pouze po zaplacení předem na učet.

*****************Poštovné*******************

ČESKÁ POŠTA -!!! NOVÝ CENÍK PLATNÝ OD 1.7.2023 !!!
+Doporučená zásilka - 85,-kč
+Balík do ruky .........- S 120,-kč , M - 150,-kč
+ BALÍKOVNA ....... 70,-kč+ ZÁSILKOVNA - POUZE ČR
ZBOŽÍ BUDE DORUČENO NA VÁMI VYBRANOU POBOČKU DO 3 PRAC. DNŮ.
POUZE PRO ZÁSILKY DO 5 KG.
CENA .................87 ,-KČ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Po domluvě zasílám i obyčejně - NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO - za ztrátu
zásilky nenesu žádnou odpovědnost!!!!
Ceny pro obyčejný balíček je od 35,- Kč
Rozměry obyčejného psaní nesmí přesáhnout do výšky 2 cm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

********** ODPOVĚDNOST ZA VADY - REKLAMACE *********************:
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu .
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Reklamace na zboží je možná dle zákona o ochraně spotřebitele.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním a nebo pokud byl výrobek poškozen působením živlů.
Pozor na zipy buďte opatrné, reklamace neakceptuji. !!!!!
V případě ztráty zásilky Českou poštou je zákazníkovi vrácena celá částka včetně poštovného do 30 dnů od ztráty zásilky.****** POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY -VRÁCENÍ ZBOŽÍ *******

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud se tak rozhodne, zboží by mělo být nepoškozené,bez známek používání nebo opotřebení. Také by mělo být v původním obalu. Pokud to již není možné (např. zboží bylo kupujícím opotřebováno nebo poničeno), musí kupující poskytnout protihodnotou peněžitou náhradu toho, co již nemůže vrátit.
Aby se předešlo případným nedorozuměním a neshodám, ke kterým by při vracení zboží mohlo dojít, žádám vás, aby jste pečlivě zvážili, zda si zboží chcete ponechat ještě před tím, než jej začnete používat.
V případě vrácení zboží, které BYLO POUŽÍVÁNO, je ušpiněné, nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení.
Při nedodržení těchto podmínek si musím účtovat náhradu škody a ta může dosáhnout třeba až 100% z ceny zboží.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat paní Angelu Klusoňovou ,Horní Sloupnice 99 565 53 Sloupnice ,email - nasbroucek@seznam.cz - formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“ - viz níže

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží platbu, kterou jsme od Vás obdrželi.
Poštovné (dopravné) při vracení zásilky zpět prodávajícímu hradí kupující.
Pokud vracíte část nakoupeného zboží, poštovné nevracím.
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět doporučeně nikdy ne formou dobírky,nebo obyčejně a to na adresu sídla prodejce. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů .
NÁKLADY NA PŘÍMÉ ODESLÁNÍ VRACENÉHO ZBOŽÍ (NETÝKÁ SE REKLAMACÍ) NESE NAKUPUJÍCÍ.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

adresát: Angela Klusoňová ,Horní Sloupnice 99 , 565 53 Sloupnice , email: nasbroucek@seznam.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

…........................................................................................................
Datum objednání/datum obdržení

…........................................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/nakupujícího

….........................................................................................................

Datum
.

****************Výměna zboží*******************
Pokud nesedí velikost,ráda Vám zboží vyměním-pokud ho budu mít
skladem.Ale poštovné si hradíte.Zboží nesmí být samozřejmě
použité,vyprané.Musí mít původní obal, štítek.
Pokud je, ale chyba na mé straně, hradím poštovné já.***************OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: *********************
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány a poskytovány třetím osobám.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Maminky moc prosím, až Vám příjde balíček od nás ,kdyby jste mi daly vědět jak jste spokoné,zasláním zprávičky nebo hodnoceníčka.
Všem děkuji za obchůdek.

KONTAKT:
Tento obchod provozuje:
Angela Klusoňová
Horní Sloupnice 99
565 53 Sloupnice

https://www.babybroucek.cz/
e-mail:nasbroucek@seznam.cz

Telefon: 603 217 991
Volejte v pracovní dny od 9-18hod.Raději ale pište na e-mail.
Na SMS neodpovídám.

IČO:74916602
DIČ:Nejsem plátce DPH.

Přeji Vám přijemné nákupy a těšíme se na vás. Angela Klusoňová
Podmínky byly naposledy upraveny: 20.10.2023, 9:07
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu