PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Václav Zikmund

Komenského 165
Rovensko pod Troskami
512 63
Česká republika

IČ 45525587

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Dobrý den, děkujeme Vám, že jste se rozhodli u nás nakoupit.
PROVOZOVATEL
Václav Zikmund
Komenského 165
Rovensko pod Troskami
512 63
Česká republika
IČ 45525587
Na této adrese je sídlo firmy, nejedná se o prodejnu!!!

Kontaktní osoba:
p.Valešová

Jsme Vám k dispozici od Po-Pá-od 9.00-16.00hod.
E-mail: valesik@seznam.cz


Na Slovensko nezasíláme!!!!!!!

Veškeré zboží máme skladem,jestliže není uvedeno jinak.
Adresu uvádějte , prosím, už u objednávky!!!!!! Případně také tlf.číslo.!!
Poštovné platí zákazník, řídí se tarify České pošty. O slevy prosím nežádejte,
poštovné si platí zákazník sám.
Ceny se pohybují podle skutečné velikosti a váhy balíku- většinou od 60,- do 109,-
Kč.
Porcelán+sklo odesíláme jako křehké zboží ,
poštovné Křehké je cca 130,-Kč až 150,-Kč podle hmotnosti zásilky.
Vše se snažíme dobře zabalit.
!!O poštovném nediskutuji!!!!

PLATBA
Platbu požaduji předem na účet. Na dobírku po špatných zkušenostech
nezasíláme....
Záruční doba je 24měsíců.
Zboží lze vrátit bez udání důvodů do 14dnů (viz. níže Odstoupení od kupní
smlouvy).
Objednávky se snažíme vyřídit co nejdříve.
!!!Prosíme o správné uvedení variabilního symbolu,který Vám přidělíme v dodatečném emailu!

SOUKROMÝ PRODEJ
V albu prodáváme také věci po našich dětech.Na tyto věci se
nevztahuje záruka.

OBJEDNÁNÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu
jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je
povinen uvést správné registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na
kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání
objednávky kupujícím a přijeté objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel
neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik
smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných
důvodů.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Uzavřením
kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a
reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním
objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho
převzetím.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:
Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku
zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď emailem, nebo
telefonicky.
- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, budou zákazníkovi
vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky.
- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi
vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním.
- v případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude
účtován žádný poplatek.

Rozpor s kupní smlouvou:
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
"rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a
bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to
podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od
smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní
smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje
za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo
pokud se neprokáže opak.

CENY ZBOŽÍ
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně
souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který na vyžádání
zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky či doporučeným dopisem. V
případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a ve vlastním zájmu si
zboží při přebírání zboží překontroluje.
Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník v objednávce (platba předem na účet
nebo platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce).
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb)
dle našich obchodních podmínek.


DODACÍ LHŮTA, DOPRAVA ZBOŽÍ
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky
obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele
dodáno v co nejkratší době poštou , obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného
potvrzení objednávky a připsání peněz na náš účet. O tom, že prodejce předal
zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník informován e-mailem.
V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude
možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy
(závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou
zákazníkovi peníze vráceny na účet.
V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu
7ti dnů od odeslání objednávky. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na
účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.
Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující má dle zákona právo
odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nebo předáno do
14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího.
V tomto případě Kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy,
uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Uvedené zboží zašle zpět v uvedené lhůtě na adresu
Václav Zikmund
Komenského 165
Rovensko pod Troskami
512 63

Vrácené zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty!!!!!.
Ve vlastním zájmu zašle Kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku
a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce
neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení
zboží.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí
plnění, má dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již
není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí
spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být
vydáno.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok
na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní
smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i na zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na
dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel
jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik, knih a
časopisů.

Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží
bezhotovostně na účet určený kupujícím, a to
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.


REKLAMACE, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Kupující by měl ve vlastním zájmu prohlédnout zboží bezprostředně po jeho
převzetí.
Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v
případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující
má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v
průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním
přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez
viditelného poškození. Podrobnější informace k reklamacím poškození výrobku
zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz. sekce
Doprava a platba
Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady.
Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k
poškození výrobku nebo v důsledku nesprávného užívání.
Údržba zakoupeného zboží: Veškeré zboží slouží především jako dekorace, při
čištění či udržování tohoto zboží je tedy třeba postupovat s ohledem na tuto
skutečnost. Keramiku z je možné umývat, a pokud je uvedeno i v myčce nádobí .
U textilu je vždy uvedena informace o vhodném způsobu praní.
Ostatní dekorace a doplňky
čistěte pouze navlhčenou textilií nebo se předem informujte u prodejce o správné
údržbě. Při nesprávném postupu údržby (použití horké vody, drsné houbičky,
myčky, saponátu apod) prodejce neručí za případné škody a změny stavu produktu
a není možné tyto vady reklamovat!

Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky.
Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a
vždy běžným doporučeným balíkem na adresu: Václav Zikmund,
Komenského 165, Rovensko pod Troskami, psč 512 63
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato
zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis
závady. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto
dopravného.
V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30
dnů od jejího doručení.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících (jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail) jsou
uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých
osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do
doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě
písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné
další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje
zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve
formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Jednotlivé
smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě
elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Tyto osobní údaje je
možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů
poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
Závěrečná ustanovení
Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená
smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické
kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu
objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích,
pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá
ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od
třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby
a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv
bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách
a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro
uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních
služeb, které objednatel používá.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce
prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo
na změnu nebo úpravu obchodních podmínek.
Podmínky byly naposledy upraveny: 8.2.2017, 18:28
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu