PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jitka Vančurová
Jitka Vančurová

Borotín 164
Borotín
391 35
Česká republika

IČ 73500259

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

PODMÍNKY PRODEJE:

Milí nakupující, jsem ráda že jste si našli chvilku podívat se na moje zboží a velice si toho vážím.

Poštovné odhaduji, nedá se přesně určit. Prosím počítejte s danou cenou pošty a svůj příhoz si pečlivě zvažte.Jsou v něm zahrnuty i náklady na balení, a dopravu atd.

BAZAR:

Jedná se o zboží z dovozu a po naší rodině. U každé fotografie naleznete přesný popis. Pokud jsem našla nějakou vadu, určitě je vždy uvedena , nic nezatajuji. Zboží nové či outletové nebo bazarové, které bylo zakoupeno za účelem dalšího prodeje, prodávám jako fyzická osoba, vlastnící živnostenské oprávnění.

ZÁRUKA BAZAROVÉHO ZBOŽÍ:

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně je stanovena dvanácti měsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady.Odpovědnost se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané u konkrétního inzerátu.

ZÁRUKA NOVÉ ZBOŽÍ:

- Záruka na nové zboží je 24 měsíců,
- nové zboží můžete do 14 dnů,vrátit bez udání důvodu, od převzetí zboží, vrácena bude platba pouze za zboží, ne poštovné ....
- reklamace poškozeného zboží se vyřizuje do 30 dnů., zákazník dostane výměnou nové zboží, pokud je na skladě a pokud není bude mu vrácena platba, pokud reklamujete pouze jedno zboží z faktury a máte více zboží na faktuře, bude vrácena platba pouze za zboží reklamované, bez poštovného, pokud máte na faktuře jeden výrobek, který reklamujete bude vrácena platba i za poštovné a veškeré výdaje s reklamací spojené, ve Vámi odeslaném nejnižším možném tarifu ČP zpět a mnou po převzetí balíčku. Platba Vám bude vrácena zpět do 7 dnů, počítáno od data započítané a odeslané platby.
POŠTOVNÉ A BALNÉ:

Poštovné a balné je účtováno dle tarifu České pošty a k tomu je vždy připočteno balné a věci spojené s odesláním... jako jsou - vystavení dokladu-faktury, balné a také cesta na poštu...

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

- Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží a uchování po nezbytně dlouhou dobu.
V žádném případě nejsou tyto udaje žádným dalším způsobem zpracovávány.

- Ochrana osobních údajů je nařízena zákonem č.101/2000 sb...,o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- Kupující souhlasí se zpracováním a schromažďováním těchto svých osobních údajů za účelem doručení zboží....
- tyto údaje jsou:
jméno a příjmení,
doručovací adresa bydliště a fakturační adresa, pokud se odlišuje od adresy bydliště,
-elektronická adresa - pošta ( e mail ),
- telefonní kontakt pokud je potřeba,
- případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce,
Tyto osobní údaje, budou zpracovány, elektronickou, písemnou a tištěnou podobou, výhradně k nákupu, zaplacení zboží, odeslání zboží a případná reklamace,
- Kupující dobrovolně potvrzuje že svým zasláním osobních údajů,dává souhlas k vyřízení a odeslání zaplaceného zboží,
- Veškeré osobní údaje, které mi jsou kupujícím svěřeny, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuté třetím osobám a jiným subjektům.
- kdykoliv můžete požádat o změnu a vymazání svých osobních údajů a to písemně e mailem,
- Prodávající nenese odpovědnost v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní, či důsledku užití v rozporu s jeho určením,
- Dozor nad ochranou osobních údajů provádí úřad pro ochranu osobních údajů,

NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU ŠPERKŮ:

Bižuterní šperky:

Když už si pořídíte nějaký šperk, který není z drahých kovů, je důležité si uvědomit, že tato bižuterní ozdoba není nezničitelná a že nám bude tak dlouho dělat radost, s jakou ohleduplností ji budeme nosit a chovat se k ní.

Aby si Vaše šperky a bižuterie zachovaly stálý lesk a krásu, vydržely a neztrácely na své kvalitě, je nutné dodržovat několik pravidel určených pro péči o bižuterii a šperky. Nejrůznější parfémy, líčidla a laky na vlasy, tedy obecně kosmetika, kterou chcete zkrášlit svoji osobnost, působí nepříznivě na Vaši bižuterii. Chemické látky, které jsou v nich obsažené, mohou narušit a v horším případě i poškodit povrchovou úpravu bižuterie (šperků). Používáním těchto prostředků zkracujete životnost Vaší bižuterie. Bižuterie nepatří do vody, je proto žádoucí ji před sprchováním, mytím nádobí či koupelí odložit. A to nejen doma ve vaně, ale i v bazénu nebo u moře. Chlór, sůl i vonné koupelové oleje bižuterii znehodnocují, stejně tak jako přímé slunce. Odložte bižuterii také před spaním, při sportování nebo fyzické námaze, předejte tak mechanickému či povrchovému poškození daného šperku. U některých osob s velmi agresivním potem může dojít k narušení a změně vzhledu povrchu kovových dílů (k černání). Neskladujte všechny šperky a kusy krásné bižuterie v jedné krabičce propletené dohromady. Šperky se pak mechanicky odírají. Ukládejte tedy Vaše šperky a kusy bižuterie do vlastních krabiček a šperkovniček k tomu určených. Náhrdelníky je také vhodné zavěsit třeba na stojánky.

Čím častěji jsou šperky a bižuterie nošeny, tím častěji byste je také měli čistit. Lze zakoupit speciální roztoky i na bižuterii, kterými své šperky z bižuterie bezpečně vyčistíte. Šperky stačí otřít jemným suchým hadříkem nebo kouskem vaty, jemným měkkým suchým kartáčkem od hrubých nečistot.

Ocelové šperky:

Péče o šperky z chirurgické oceli není nikterak těžká. Chirurgická ocel má schopnost odolávat chemickým reakcím více, než ostatní kovy. Šperky z chirurgické oceli se vyznačují vysokou tvrdostí a odolností jejich povrchu, ale i tak by si jejich majitelé měli dát pozor na zacházení s nimi.

Aby byly Vaše šperky nádherné co možná nejdéle, přináším Vám tipy na zachování jejich lesku a krásy:

Pro skladování šperků využívejte oddělené prostory. Nejvhodnější je používat šperkovnici nebo alespoň látkové pytlíky, které oddělí jednotlivé kusy šperků od sebe. Chirurgická ocel je odolnější než třeba zlato nebo stříbro, proto je důležité uchovávat tyto druhy kovů zvlášť (ocel by mohla poškrábat šperky z měkčích kovů). Vyvarujte se i zbytečnému tření šperků o sebe, zabráníte tak poškrábání povrchu.
Straňte se kontaktu z různými tekutinami nebo chemikáliemi. Šperky z chirurgické oceli nejsou náchylné na kontakt s vodou, výjimkou však je pokud jde o šperk, který obsahuje lepené kamínky. Zapracování těchto kamínku je ve většině případů provedeno lepením kamínku ke kovu. Vyhýbejte se kontaktu s vodou (slanou i sladkou), krémy, spreji, parfémy a dalšími chemikáliemi.

Šperky z chirurgické oceli jsou dosti pevné, nevydrží však všechno. Při práci nebo jiné namáhavější činnosti raději šperk sundejte, mohlo by dojít ke poškrábání nebo k jinému poškození šperku. Šperky odkládejte i v době spánku, zejména kamínkové šperky by mohly při spánku utrpět újmu.

Čištění šperků z chirurgické oceli není nijak složité, chirurgická ocel neoxiduje a nereaguje s tělními tekutinami. Navíc je hypoalergenní vhodná pro osoby, které jsou alergické na některé kovy. Pro čištění šperků z chirurgické oceli použijte v případě nekamínkových šperků vlažnou mýdlovou vodu a opatrně vysušte jemným hadříkem. V případě kamínkových šperků použijte jemný navlhčený hadřík ve vlažné čisté vodě, kolem kamínku jen jemně otřete, nepřejíždějte přes kamínky, poté jemně osušte. Pokud je šperk značně znečištěn a obsahuje kamínkové šperky, raději navštivte klenotníka, který Vám daný šperk vyčistí.

ÚDRŽBA ODĚVŮ:
- vždy se řiďte etiketami na oděvech, pokud etiketa chybí, oděvy perte na ruby a bavlněné zboží stačí prát na 30-40 či 60 stupňů....

PLATBA:

- Zákazníkovi se ozvu nejpozději do 24 hod. s platebními podmínkami.
- ČÍSLO ÚČTU: 992310123/0800 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE VAŠE JMÉNO, jako V: Symbol uvádějte své ID
- Pokud se nedohodneme jinak, očekávám platbu nejpozději do 5 pracovních dnů.
- po připsání peněz , odesílám balíček do 2 dnů.
- Odklad platby je samozřejmě možný. O tom mě ale předem informujte.Není problém posečkat jak do výplaty tak i do mateřské, ráda to pro vás udělám.
- Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ke zboží, stačí mě kontaktovat, ráda vše zodpovím. Vždy se snažím , aby popis odpovídal skutečnosti. Nic nezatajuji, všechny vady uvádím,ale může se stát že něco přehlédnu a i v tomto případě není problém se domluvit, vše se dá řešit v klidu.
-zboží je odesláno, po zaplacení na účet, nejpozději do 2 pracovních dnů,může se prodloužit o víkend, či svátky,
- zákazník má právo a možnost odstoupit a stornovat objednané zboží do 24 hod. po odeslání podkladů k platbě, bez udání důvodu,
- storno odeslat písemnou formou na e mail - prostřednictvím vzkazů na MMB,
- vyhrazuji si právo vše řešit v klidu, před udělením negativu
-Jinak Vás také zvu k nakouknutí na MMA, kde nabízím různé jiné zboží, lze kombinovat se zbožím na MMB

- PLATBY PŘIJÍMÁM POUZE PLATEBNÍM PŘEVODEM, ČI SLOŽENKOU NA ÚČET, NELZE U MNE PLATIT HOTOVĚ A ANI PLATEBNÍ KARTOU.....

- KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ VYSTAVUJI FAKTURU, TA SLOUŽÍ JAKO DOKLAD K REKLAMACI

- PRACOVNÍ DOBA:
dle mého zdravotního stavu se snažím ozvat co nejdříve během dne, ale může se stát že až další den,ale vždy se ozvu, v případě dovolené je vždy uvedeno od kdy do kdy je dovolená, děkuji zapochopení

!!! MILÝ NAKUPUJÍ V POSLEDNÍ DOBĚ SE MI VELICE ČASTO STÁVÁ ŽE NAKUPUJÍCÍ SI VYBERE ZBOŽÍ A POTÉ NEREAGUJE, STAČÍ NAPSAT ZPRÁVU ŽE ZBOŽÍ NECHCETE A JE TO. NEJSEM NELIDA, JE TO JEN O KOMUNIKACI. MOC DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A PŘEJI KRÁSNÉ DNY !!!!!!!

!!! OBYČEJNĚ A NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM, NEŽÁDEJTE TO PO MĚ PROSÍM, POSÍLÁM DOPORUČENĚ, KDY CHRÁNÍM NEJEN VÁS, ALE I SEBE !!!

Přeji hodně štěstíčka v aukcích
Jitka

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KONTAKTNÍ ÚDAJE:

JITKA VANČUROVÁ
BOROTÍN 164
391 35
IČO: 735 00 259 ( NEJSEM PLÁTCE DPH)

Zodpovědná osoba
JITKA VANČUROVÁ
tel. kontakt
+420 604 133 627
e-mail:
vancurova.Jtk@seznam.cz

podnikám na základě živnostenského oprávnění, vydaného Městským úřadem Tábor

Jinak Vás také zvu k nakouknutí na MMA, kde nabízím různé jiné zboží.


Přeji hodně štěstíčka a děkuji že jste si vybrali mé zboží, velice si toho

vážím
Jitka
Podmínky byly naposledy upraveny: 21.5.2018, 16:13
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.