PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
—————————————————————————————————-

PROSÍM ABY JSTE VŽDY PŘI OBJEDNÁVCE UVÁDĚLI ROVNOU SVOJÍ ADRESU.
DĚKUJI.

Přeměřování a ostatní dotazy na zboží nebudou brány jako závazné rezervace, pokud o to přímo nepožádáte. Bohužel jsem k tomuto kroku musela přistoupit po špatných zkušenostech ze stran některých maminek:(


SOUKROMÝ PRODEJ

Věcičky které prodávám jsou jsou buď z mého šatníku (nebo mé rodiny) .

Dámské oblečení je focené na figuríně velikosti 36/38, větší čísla na ní bývají vzadu stažené, věnujte tedy pozornost uvedeným rozměrům.


Rezervaci držím 5 dní, což je doba na zaplacení. Pokud do té doby nepřijde platba, upozorním e-mailem a poté věc uvolním dalšímu zájemci nebo zpět do prodeje. Neregistrovaným držím rezervaci max. 3 dny, pokud do té doby nepřijde platba, automaticky rezervaci ruším.


Zboží odesílám max. do 3 pracovních dnů od připsání na účet (ale většinou se mi daří odeslat balíček ještě ten den, kdy jsou peníze připsané na účtě).


Pokud budete se zbožím spokojeni, budu ráda když mi napíšete hodnocení. Já Vám hodnocení napíši jakmile mi přijde platba.

Některé zboží, vystavuji i na jiných stránkách, proto se může stát i když budete 1.zájemce, může být zboží zadané. Zboží ze soukromého alba nelze vrátit a nevztahuje se na něj záruka (pokud není uvedeno jinak). Děkuji za pochopení.

Přeji příjemné nakupování a krásný den.
Eva

KOMERČNÍ PRODEJ

Od každého kousku máme omezené množství. Vždy budete originální a nepotkáte osobu ve stejném oblečení.

Dle zvoleného zboží (soukromý nebo komerční prodej) Vám bude zasláno číslo účtu a v případě komerčního prodeje, také faktura.


Provozovatel
Eva Záplatová

IČ 07452586

Část I.
1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výrobek nelze vrátit viz ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:


Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.


Část II.
Provozovatel internetového obchodu a odpovědná osoba:
Eva Záplatová

Provozovatele můžete kontaktovat mailem (kdykoliv) nebo telefonicky (v pracovní dny od 9.00 – 16.00 hodin). Na maily odpovídám nejpozději do dvou pracovních dnů.


tel: 605 529 919 (cena hovoru je účtována dle tarifů Vašeho mobilního operátora)IČ: 07452586
nejsem plátce DPH

Jsem držitelem živnostenského oprávnění:
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

ŽL zapsán na Městském úřadě v Cheb, živnostenský úřad, č.j. 534/2018/CH


ODPOVĚĎ NA INZERÁT:
Pokud si necháváte něco přeměřit, nebo máte jakýkoliv dotaz, neberu toto jako závaznou objednávku. Pokud o zboží projeví vážný zájem jiný zákazník, prodám zboží mu. Důvodem je, že 99% z vás dotazujících se už nikdy neozve a zboží je zbytečně blokováno.

REZERVACE ZBOŽÍ:
Zboží rezervuji 5 pracovních dnů( po domluvě i déle). Rezervace považuji za závazné!!!! Pokud do té doby nepříjde platba, automaticky ruším a nabízím dále. Píši poté negativní hodnocení.

CENA ZBOŽÍ:
Cena za zboží je uvedena u inzerátu. Je platná po celou dobu vystavení inzerátu a je neměnná.

PLATBA:
Převodem na náš účet (po obdržení objednávky Vám zpětně napíšu číslo účtu, variabilní symbol je vždy vaše ID). Uvádějte prosím správný VS, bez něj je pak velmi obtížné platbu identifikovat, odeslání balíčku je opožděno.

Na dobírku nezasílám.

Konečná cena poštovného Vám bude vyčíslená během zaslání podkladů k platbě.


Osobní odběr:
Není možný.


POŠTOVNÉ A BALNÉ:
zpravidla platí takto:

doporučená zásilka: 58 Kč (menší věci, co se vejdou do obálky a nemají na výšku více jak 5 cm)

doporučený balíček: vel. S (do 35 cm) - 99 Kč, vel. M (do 50 cm) - 119 Kč, vel. L (do 100 cm) - 169 kč

balík do ruky: vel. S (do 35 cm) - 129 Kč, vel. M (do 50 cm) - 159 Kč, vel. L (do 100 cm) - 209 Kč

balík na poštu: vel. S (do 35 cm) - 109 Kč, vel. M (do 50 cm) - 139 Kč, vel. L (do 100 cm) - 189 Kč

obyčejná zásilka (jen drobné věci): 25 Kč - bez možnosti sledování a reklamace v případě ztráty

Zásilkovna: 65 Kč
Podmínky byly naposledy upraveny: 14.1.2021, 11:17
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.