PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jana Bělíková
Jana Bělíková

Na Zavadilce 784
Jaroměř
551 01
Česká republika

IČ 68506589
DIČ CZ7562193606

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

POZOR !!!
U NÁS NENÍ MOŽNÝ OSOBNÍ ODBĚR OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ, ZASÍLÁME POUZE POŠTOU !!!

ZBOŽÍ NEVYMĚŇUJI - DĚKUJI ZA POCHOPENÍ !!!

VÍTÁME VÁS V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHŮDKU:V nabídce najdete secondhand, ale i outletové zboží s visačkou i bez visaček. Zboží vozíme v pytlích, takže bude potřeba přeprat, přežehlit.
DÁLE NABÍZÍME I NOVÉ ZOBŽÍ V ORIGINÁL OBALU.


OUTLET - v současné době velmi oblíbené pro jeho dostupnou cenu, jedná se o zboží vyřazené z důvodu rušení kolekce, výprodejů, drobných vad, na které upozornuji v popisu, mívá odstřižené cedulky a vyjmečně ušpiněno od manipulace.

Snažíme se nabídnout hlavně pěkné a moderní kousky, ale berte na vědomí, že zboží není nové a pokud u popisku nepíši přímo NOVÉ ZBOŽÍ, nebo alespoň JAKO NOVÉ či SUPER STAV, tak oblečení nese již nějaké známky nošení - popis je vždy u každé věcičky. Pokud si nejste něčím jistí, raději se zeptejte na podrobnosti.
NĚCO PŘEPÍRÁM, NĚCO NE, TAKŽE DOPORUČUJI PO ZAKOUPENÍ OBLEČENÍ PŘEPRAT.


Barvy zboží nemusí 100% odpovídat fotkám na e-shopu. Při focení může dojít ke zkreslení barev, navíc může barvu zkreslit také barevné nastavení Vašeho monitoru.

POZOR !!!! LETNÍ ZBOŽÍ VOZÍME V ŽOKÁCH NAMÍCHANÉ OUTLET A SECONDHAND I. JAKOST. NĚKDY SAMA NEVÍM JISTĚ DO JAKÉ KATEGORIE ZAŘADIT. SNAŽÍM SE VŠE DŮSLEDNĚ ROZTŘÍDIT, ALE MŮŽE SE STÁT, ŽE SE SPLETU. KAŽDOPÁDNĚ JE TOTO ZBOŽÍ V NEJVYŠŠÍ JAKOSTI A KVALITĚ.

!!!! POKUD NA FOTU NEMAJÍ ŠATIČKY V PASE PÁSEČEK A NENÍ V POPISKU PSANÝ, TAK NENÍ SOUČÁSTÍ !!!!

NA POŠTU CHODÍME NEJČASTĚJI 2X TÝDNĚ, TAKŽE S TÍM PROSÍM POČÍTEJTE !!!
Balíčky odesílám do 1-4 pracovních dnů po připsání peněz na účet. Vzkaz o zaslání najdete u nás v kolonce "ODESLANÉ BALÍČKY - VZKAZY !!!" odkaz:
http://www.mimibazar.cz/bazar.php?album=600328
Pokud je tato doba delší a Vaše jméno se v odkazech neobjeví, určitě mě raději kontaktujte.

Obyčejnou zásilku zasílám jen NA VLASTNÍ RIZIKO - tzn. že při ztrátě peníze nevracím!!!
________________________________________________________________________
OBJEDNÁVKA:
- Na dotaz, či přeměření oblečení Vám nechávám označenou věcičku rezervovanou.
Po mé odpovědi čekám zprávu od Vás, jestli si označenou věc berete, nebo ne.
Pokud se neozvete do 24 hodin, Dávám opět do prodeje.
- Prosím pokud chcete v mém albumku objednat více věciček, označte všechny věcičky jednotlivě.
- Při objednávce si prosím zaškrtněte kolonku "Odeslat inzerentovi adresu a kontakty uvedené při registraci" nebo pokud chcete zaslat na jinou adresu napište rovnou do objednávky.
STORNO OBJEDNÁVKY: - Způsob stornování objednávky (zákazníkem do 24 hodin mailem - janibel@atlas.cz)
_________________________________________________________________________

POŠTOVNÉ A BALNÉ:
Pokud objednáváte pouze jeden kus, akceptujte uvedené poštovné.
Zboží je expedováno prostřednictvím České pošty doporučeně po platbě předem na účet. Poštovné je uvedené u každé věcičky, při objednávce více kusů oblečení,
se poštovné zvyšuje na 50,- - 80,-Kč - PLATÍTE SAMOZŘEJMĚ POUZE JEDNO POŠTOVNÉ ZA VŠECHNY KUSY, upřesním v podkladech.
Na VAŠE RIZIKO zasílám i obyčejně cca 25-Kč za malý balíček.

V částce je pošta+balné+doprava autem na poštu -není to jen poštovné!!!/
________________________________________________________________________
ZASLÁNÍ PODKLADŮ K PLATBĚ:
- Po Vaší objednávce se Vám co nejdříve ozvu a zašlu podmínky k platbě přes MMB nebo přímo na Váš E-MAIL.
Pokud se neozvu do 24 hodin, prosím nakoukněte ke mě do do albumku do VZKAZŮ. A pokud nemám nějaký vzkaz o nepřítomnosti, kontaktujte mě prosím znova, někdy se totiž stane, že e-mail nedorazí.

Všechno zboží je skladem, ihned k odeslání -pokud není výslovně uvedeno u inzerátu že je na objednávku.
Pokud zjistím že nelze některé zboží dodat dle objednávky, dohodnu se s vámi na postupu, který vám bude vyhovovat.
_______________________________________________________________________

PLATBA: Probíhá po zaslání podkladů převodem na uvedený účet. Na dobírku zasílám jen vyjímečně a to pouze ověřeným uživatelům.
_________________________________________________________________________

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ - Objednané zboží je odesíláno max 2-3 den po obdržení platby na účet.
Poté Vás informuji napsáním vzkazu v mém albumku a to přímo do ODESLANÉ BALÍČKY - VZKAZY !!!
https://www.mimibazar.cz/inzerat/92714403-2/posta

HODNOCENÍ: Pokud mi napíšete hodnocení, určitě Vám ho pak napíši také.
_________________________________________________________________________
ZÁRUKA:
Na nové zboží je záruční doba 24 měsíců.
Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje
jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li
taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta
pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za
vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a
vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních
podmínkách.
Pokud se stane, že nějakou vadu přehlédnu a nebylo v popisu u zboží uvedeno,
nabídnu Vám po Vašem upozornění a nafocení vady slevu, nebo vemu zboží zpět a
zaplatím celkovou cenu i náklady na další poštovné.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Na vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo
vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze NOVÉ ZBOŽÍ, které již nemá původní obal či nemá visačky, bylo použito, opotřebováno či dokonce poničeno. Pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.
Při vrácení zboží bez udání důvodu se nevrací poštovné k zákazníkovi, zákazník hradí následné poštovné k prodejci.

REKLAMACE: Reklamace a právo na odstoupení od obchodní smlouvy
Zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dní od kupní smlouvy, v takovém případě je mu vrácena v případě platby předem celá částka do 5 kalendářních dnů převodem na učet a to až po obdržení vráceného zboží prodejcem. Vracím-li částku na Váš účet, je tato operace zdarma. V případě zaslání peněz na Vaši adresu formou poštovní poukázky - složenky si účtuji poplatek 35,- Kč (poplatek České poště)
O vrácení zboží mě prosím informujte před vrácením zboží emailem nebo telefonicky.
Neposílejte vrácené zboží na dobírku - takto doručené zboží nebude z mé strany převzato, vrátí se zpět na adresu odesílatele. Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy.

-veškeré případné reklamace je možné řešit dohodou dle konkrétní situace.
* oblečení je ve většině případů secondhand, tzn. již nošené, pokud není uvedeno "nové zboží", znamená to, že jeví určité známky nošení, které se snažím charakterizovat,
* fotografie i slovní popis charakterizují skutečný stav i velikost zboží, prosím o pečlivé čtení, ne pozdější reklamace popsaných skutečností nebude brán zřetel. Pokud bude zboží vykazovat nedostatky, které nebyly popsány, domluvíme se samozřejmě na reklamaci.

V případě ztráty zásilky Českou poštou je zákazníkovi vracena celá částka včetně poštovného do 30 dní od ztráty zásilky.

Ochrana osobních údajů
Prodejce je nucen shromažďovat některé osobní údaje jako je jméno a adresa zákazníka.
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží.
V žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány.
__________________________________________________________________________
FAKTURU, za zboží secondhandu VYSTAVUJI VŽDY, ale ZAŠLU POUZE NA VYŽÁDÁNÍ (prodejce secondhandu není povinen vystavit fakturu automaticky).
__________________________________________________________________________
!!! PRIORITOU PRO MNE JE VAŠE SPOKOJENOST, TAKŽE SE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ DOMLUVÍME !!!

NA VŠECHNA DOŠLÁ HODNOCENÍ ODEPISUJI !!!

Jana :-)


Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

FIRMA:
Jana Bělíková
Na Zavadilce 784
Jaroměř 551 01
E-mail: janibel@atlas.cz
IČO: 68506589


ZODPOVĚDNÁ OSOBA INTERNETOVÉHO OBCHODU JE:
Jana Bělíková
Podmínky byly naposledy upraveny: 3.5.2017, 7:22
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Nastavení soukromí | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.