PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Hana Masařová

Lužická 14
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ 75217708

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

GDPR – SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na novou evropskou legislativu GDPR Vás prosíme o potvrzení souhlasu s novými podmínkami, díky kterým budou Vaše osobní údaje ještě ve větším bezpečí.

- S účinností od 25.května 2018 s každou přijatou objednávkou sdílíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, adresa a telefonní číslo jsou nutné pro odeslání Vaší objednávky. Osobní údaje jsou dále předány pouze přepravci zásilky. Vaše osobní údaje nejsou k žádnému jinému účelu používány.

Informace o tomto souhlasu budou součástí každých soupisů objednávek s platebními údaji. V případě, že objednávku uskutečníte, udílíte také tímto souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud nesouhlasíte, oznamte nám zprávou, že osobní údaje neposkytnete.


Všem přeji krásný den.

Jsem ráda, že máte zájem o mé věcičky.

1. Prodávám zboží nové i outlet , oblečení po svých dětech, ale i po nás a vždy se snažím detailně popsat stav nabízeného zboží.
Pokud je to zboží po dětech nebo mé, bude to v inzerátu vyznačeno a doklad na toto zboží nebude vystaven

ZBOŽÍ PRODÁVÁM TOMU,KDO SI PRVNÍ NAPÍŠE O PLATEBNÍ PODMÍNKY,NIKOLI TOMU,KDO SE JAKO PRVNÍ DOTAZUJE,ČI CHCE REZERVACI NA PROMYŠLENÍ a podobně!!! Zboží v rezervaci ponechávám pouze až na základě vzájemné domluvy.

Veškeré zboží, které nabízím, mám k dispozici skladem,není-li možné zboží dodat, vracím samozřejmě peníze za zboží zpět na Váš účet

STORNO OBJEDNÁVKY :

Způsob stornování objednávky zákazníkem do 24 hodin mailem


PLATBY:
Platby pouze na předem účet nebo složenkou na účet či adresu.
Nezapomeňte prosím na VS (vaše ID na mimibazaru,nebo vaše jméno neregistrovaných zákazníků) - duležité pro identifikaci platby.
(pokud uvedete chybný variabilní symbol může dojít ke zpoždění odeslání vašeho balíčku).
NA SLOVENSKO a DOBÍRKU po špatných zkušenostech již NEPOSÍLÁM!!! Opět po špatných zkušenostech se nedomlouvám na osobním odběru (i když je to v místě bydliště)!!


ZASLÁNÍ ZBOŽÍ:
Zboží odesílám nejpozději druhý den od připsání platby na náš účet. V případě dovolené vždy vložím info na stránky.

V případě ztráty balíčku poštou( posláno doporučeně) vám zaplacenou částku vracím.


Na úhradu dávám lhůtu 7 dnů, pokud potřebujete delší dobu, je potřeba napsat ihned, ať se můžeme domluvit.

Poštovné účtuji dle sazebníku České pošty (váhu vždy odhaduji, takže se může drobně lišit). V poštovném mám již započítáno i balné.
Poštovné(v tom je započítáno i balné) činí 60,-Kč,78,-Kč,99,-Kč,119,-Kč

* Reklamaci lze tedy uplatnit pouze po dohodě a vyskytnutém problému
* Rozhodně nelze vady zboží, které byly zjištěny již při převzetí, reklamovat po měsíci nebo i týdnu po převzetí objednávky, proto, prosím, všechny věci řádně překontrolujte IHNED.

Pokud máte vážný zájem o koupi a rezervaci zboží nezapomeňte mi poslat Vaši adresu kam mám balíček poslat !!!!Veškeré zboží prodávám BEZ pásku,pokud je součástí prodeje,vždy uvedu.
Snažím si uvést ty nejpodstatnější míry,pokud máte zájem o dodatečné míry napište si,vždy měřím zboží volně položené na zemi,přední sed měřím po prošití,zadní sed ne,ten je od pasu po spodek při položení.


Papírový doklad o prodeji (PARAGON) vystavuji pouze na vyžádání. Jako doklad o koupi Vám slouží výpis z účtu..


REKLAMACE:
Je možná dle zákona o ochraně spotřebitele.

Vrácení zboží bez udání důvodu je možné do 14 dnů od převzetí zásilky, v tomto případě vracím na Váš účet částku za zboží po převzetí zásilky zpět (pouze nové zboží)!!!!!!!!

Záruka a reklamace na nové zboží bez VAD - záruka 24 měsíců.Záruka se vztahuje na pouze výrobní vady, nevztahuje se na vady, způsobené běžným opotřebením, nesprávným zacházením, nesprávným používáním výrobku a nesprávným skladováním.
Vyskytne-li se na zboží závada, kontaktujte prodávajícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. (oprava zboží, výměna zboží, atd.). Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší době, nejdéle však do 30-ti dnů. Pokud tato lhůta nebude dodržena, má kupující nárok požadovat zpět kupní cenu v plné výši.

NA VĚCI POUŽITÉ NEPLATÍ ZÁRUKA, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.

Provozovatel:
Hana Masařová
Lužická 14
Olomouc
77900
Česká republika

tel. 736201816 (PO-PA 8-15 hod) pouze sms
Email: masarovahana@seznam.cz

IČ 75217708


Prodejce a provozovatel internetového obchodu a zodpovědná osoba:
Hana Masařová


MÍSTO PODNIKÁNÍ:
Lužická 14,Olomouc 77900

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:maloobchod
Podmínky byly naposledy upraveny: 30.9.2019, 12:30
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt