PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
obchůdek U žabáčků
Dana Přibylová

Alšova 18
Žďár nad Sázavou
591 01
Česká republika

IČ 86884026
DIČ DIČ7751274784

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

VÍTÁME VÁS V NAŠEM OBCHŮDKU a PŘEJEME PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ :-)

provozovatel obchůdku U žabáčků: Dana Přibylová
e-mail: petici@seznam.cz

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: Výroba, obchod a služby
OBORY ČINNOSTI: Velkoobchod a maloobchod
IČ: 86884026 (nejsem plátce DPH)

***********************************************************************************************************************************************

DOPORUČUJEME NÁKUP V NAŠEM NOVÉM E-SHOPU: uzabacku.mimishop.cz
Nabízíme LEGO a kvalitní oblečení pro celou rodinu :-)
VŠE SKLADEM - IHNED K DODÁNÍ !

Nakupování v tomto e-shopu je přehlednější.
Možnost vkládání zboží do jednoho košíku umožňuje rychlejší vyřízení objednávek.
Větší výběr dopravců s levnějším poštovným ... můžete si vybrat doručení zásilky na adresu nebo na konkrétní výdejní místo pro vyzvednutí, příp. osobní odběr.

***********************************************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************************************************

Veškeré zboží je SKLADEM. Objednávky i případné dotazy se snažím vyřizovat co nejdříve. Kdybych se Vám v pracovní dny do 24 hodin neozvala, napište mi raději ještě jednou. Kontrolujte i spamy, občas se tam některé maily zatoulají.
O dlouhodobější nepřítomnosti z důvodu dovolené nebo nemoci dětí budu informovat ve vzkazech na našich int. stránkách.

***********************************************************************************************************************************************

Pokud máte o něco zájem, potvrďte, prosím, objednávku.
Uvádějte i přesnou adresu, kam si přejete objednané zboží zaslat … urychlí to nachystání Vašeho balíčku.
Zašlu Vám platební podklady - č. účtu a VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutno uvést pro lepší identifikaci platby !!!
Převody v bance trvají 1-2 pracovní dny. Po připsání platby na účet balíky IHNED ODESÍLÁM (nejdéle následující den).
Pošlu i zprávu na Váš e-mail o odeslání balíčku - společně s podacím číslem zásilky.

Platbu očekáváme do 1 týdne. Jestliže čekáte na mateřskou nebo výplatu, s pozdější platbou samozřejmě není problém.
S každým se domluvím, jenom mi, prosím, napište.
Pokud si přejete objednávku zrušit z vážných důvodů, je možné ji stornovat mailem do 24 hodin od podání.

Na zboží se dle zákona vztahuje záruka 24 měsíců. V případě REKLAMACE nás kontaktujte na e-mail: petici@seznam.cz
Zásilka musí být odeslána zpět pouze doporučeně nebo jako pojištěný balík - NIKOLIV NA DOBÍRKU (platí to i v případě vrácení zboží do 14 dnů).
Oprávněnou reklamaci řešíme do 30 dnů od obdržení zboží - vrácením celé částky (včetně poštovného) převodem na účet, popř. výměnou zboží.

Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí.
Kupujícímu bude vrácena zaplacená částka za zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy ... v praxi platbu převádíme bez zbytečných odkladů ve stejný den, kdy vrácený balíček převezmeme (max. následující pracovní den).
V případě vrácení zboží, které bylo používáno, je ušpiněné nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení.
Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady.

***********************************************************************************************************************************************

CENY jsou včetně DPH + POŠTOVNÉ uvedené u každého inzerátu (dle sazebníku ČESKÉ POŠTY, nově nabízíme i ZÁSILKOVNU - doporučuji).
Při větší objednávce platíte pouze jedno poštovné v závislosti na celkové hmotnosti balíku.
Fakturu ke zboží vkládáme do balíku z časových důvodů pouze na vyžádání.
Od 1. ledna 2017 Česká pošta opět zvýšila ceny / od 1. února 2018 další zdražení / od 15. listopadu 2018 o 10,- Kč vyšší cena za balík do ruky / od 1. března 2019 nová pravidla pro zasílání balíku do ruky / od 1. ledna 2020 vyšší cena za doporučené (i obyčejné) zásilky:

- DOPORUČENÁ ZÁSILKA (menší balíčky max. tloušťka 5 cm)
… 60 / 70,- Kč dle váhy
… drobnosti (max. tloušťka 2 cm) pošlu po vzájemné dohodě v obálce i obyčejně, ale jen na Vaše riziko !!!!!

- DOPORUČENÝ BALÍČEK (středně velké zásilky s hodnotou max. 680,- Kč, cena dříve dle váhy - nyní podle nejdelší strany krabice):
… do 35 cm vel. S poštovné 100,- Kč
… do 50 cm vel. M poštovné 120,- Kč
… do 60 cm vel. L poštovné 170,- Kč

- BALÍK DO RUKY (balíky rozměrově větší nebo cennější s hodnotou nad 680,- Kč, cena dříve dle váhy - nyní podle nejdelší strany krabice):
… do 35 cm vel. S poštovné 120,- Kč
… do 50 cm vel. M poštovné 150,- Kč
… do 100 cm vel. L poštovné 190,- Kč
… do 240 cm vel. XL poštovné 340,- Kč

- BALÍK DO BALÍKOVNY (Lze poslat pouze do větších nebo středně velkých měst, kde má ČP zavedenou přepážku s balíkovnou. Na balík se uvádí Vaše jméno a adresa pošty, kam se uloží. Poté přijde přes sms nebo e-mail kód pro vyzvednutí. Na poště tento druh zásilky vyřizují přednostně, může vyzvednout kdokoliv z příbuzných nebo známých - stačí jenom vědět kód a jméno adresáta).
… 65,- Kč (u váhy nad 5 kg bude poštovné 110,- Kč)

- ZÁSILKOVNA ČR (doručí na výdejní místo, kde zásilku uloží pro vyzvednutí)
... poštovné 65,- Kč (standardní zásilky max. do 5 kg, nejdelší rozměr jedné strany 70 cm, součet tří stran max. 120 cm)
... poštovné 125,- Kč (nadměrné zásilky 5-10 kg, nejdelší rozměr jedné strany 120 cm, součet tří stran max. 150 cm)
- ZÁSILKOVNA SLOVENSKO
... poštovné 125,- Kč (zásilky do 5 kg, v ceně je zahrnutý bankovní poplatek za příchozí platbu ze zahraničí)

MOŽNOST DOBÍRKY - běžné poštovné se navýší o příplatek za doběrečné ... ČP +60,- Kč nebo ZÁSILKOVNA +30,- Kč.
Na dobírku zasíláme pouze nakupujícím s registrací na Mimibazaru, kteří zde mají kladná hodnocení (bez negativu).
UPOZORNĚNÍ k objednávkám na dobírku (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb):
Zákazníci, kteří si objednají zboží na dobírku a následně nevyzvednou či odmítnou převzít tuto zásilku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 800,- Kč.

PŘI OBJEDNÁVCE nad 3.500,- Kč POŠTOVNÉ ZDARMA - platí pro BALÍKY DO BALÍKOVNY nebo ZÁSILKOVNU a platbu předem !!!

Balík si při převzetí od PŘEPRAVCE vždy pečlivě zkontrolujte. V případě poškození zboží během přepravy je nutné ihned sepsat reklamační protokol.

OSOBNÍ PŘEDÁNÍ JE MOŽNÉ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU po předchozí domluvě.

***********************************************************************************************************************************************

VŠEM NAKUPUJÍCÍM DĚKUJI ZA HODNOCENÍ i PŘÍPADNÉ FOTKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ :-)
Přeji pohodové nakupování a věřím, že se k nám budete rádi vracet :-)

Dana Přibylová
obchůdek U žabáčků
Podmínky byly naposledy upraveny: 7.3.2020, 8:24
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt