PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
veronika šrámková

vrchlického 504/4
praha 5
15000
Česká republika

IČ 41172850

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milé(i) zákaznice(ci), přečtěte si,prosím,podmínky prodeje:

V mém obchůdku najdete zboží převážně značky Next . - outlet a customer return - oblečení-
nové
- poškozené na krámu ,
- vrácené do obchodů s uvedenou vadou.
Zboží je dováženo s Anglie, pokud není uvedeno jinak přímo v textu nabízeného zboží máme k prodeji pouze inzerovaný kus.
Objednané zboží je vždy skladem tedy připraveno ihned k expedici.

REZERVACE:
Zboží rezervujeme po dobu 5 kalendářních dnů (včetně zaplacení). Možnost prodloužení rezervace po vzájemné dohodě. Pokud během této doby platba nedorazí na účet ,zasílám e-mail pokud nedostanu odpověď,píši na stránky a rezervaci ruším - vracím zpět do prodeje.

OBJEDNÁVKY:
Pokud máte pouze dotazy ,snažím se ihned odpovědět ,na Vaši odpověď čekáme 2 hod.,dále přepouštíme danou věc dalšímu zájemci.) Pokud se nedomluvíme na delší době čekání. Domluva je oboustranná né pouze z vaší strany. Vše záleží vždy na domluvě, jsem ráda, pokud napíšete řádek o tom, že si věc nevezmete než dělat tzv. mrtvého brouka.
STORNO objednávky: je možné do 24 hodin emailem
POŠTOVNÉ a BALNÉ:

ČESKÁ POŠTA DOPORUČENÉ ZÁSILKY- )ZBOŽÍ MUSÍ MÍT VÁHU POUZE DO DO 2 KG A NESMÍ PŘEKROČIT VÝŠKU 5 CM)ZBOŽÍ JE MI I PŘEMĚŘOVÁNO
Činí od60 - 70Kč ,- a výše dle váhy balíčkus délky , vždy je uvedeno v inzerátu a následně zaslaných podkladech. Více ceník české pošty,na webu
BALÍČEK .-zboží které má nad 5 cm a výše česká pošta již bere jako balík OD 120,podle váhy a pojištění
Expedováno
- Českou poštou
- jako doporučená zásilka,
- cenný balík
-,balík do ruky -zboží doma do druhého dne od podání na poště
odesílání balíků
ZÁSILKOVNU (od POŠTOVNÉ 70 KČ
Od 5kg větší rozměr součet stran 129 do 150cm je poštovné 167 Kč //viz ceník zásilkovna

ZBOŽÍ ZASÍLÁM
1X TÝDNĚ KAŽDOU SOBOTU RÁNO
V době dovolené –nemoci je vzkaz ohledně pošty na stránkách,vždy i upozorňuji v zaslaných podkladech.REKLAMACE: Reklamace zboží dle zákona o ochraně spotřebitele
V případě přehlédnutí a neuvedení vady, jelikož prodávám především zboží vrácené s vadou do obchodů, tato možnost může nastat. tj. vracím zpět celou částku, která byla připsána na účet včetně poštovného
A to do 3 dnů od převzetí zásilky
DOSTUPNOST ZBOŽÍ:
veškeré inzerované zboží je ihned připraveno k expedici.


STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY:
objednávku je možné stornovat do 24 hodin od objednání

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU DO 14 DNU:
V souladu se zákonem č. 367/2000 , prodávající umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zásilky s novým zbožím toto zboží bez udání důvodu vrátit. Zboží bude zákazníkem odesláno pouze doporučeně a nikdy ne formou dobírky a to na adresu sídla prodejce. VŽDY MNE PROSÍM INFORMUJTE,ŽE BUDE ZBOŽÍ ODESÍLÁNO.
V případě vrácení zboží, které BYLO POUŽÍVÁNO, je ušpiněné, nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení.
Kupujícímu bude do 10 dnů vrácena celá částka za zboží (případně snížena o vzniklé opotřebení) + poštovné. Částka bude vrácena zpět .

UPLATNÍ-LI SPOTŘEBITEL PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY,(TJ.VRACÍLI ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ) MÁ
DODAVATEL Podle § 53 odst. 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů platí-
právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží
- (tím se rozumí náklady za rozbalení zboží,
doprava na poštu )MHD ,nebo autem) z časových důvodů vozím balíky na jinou poštu tak tyto zásilky musím vyzvedávat na jiné poště kde jsem hlášená ,jelikož dopoledne nejsem k zastižení
- kontrolu zboží, zda je v pořádku - čisté, nepoškozené,
-kompletní, za zavedení zboží zpět do systému,
- naskladnění,
-vystavení opravného dokladu, vrácení peněz zákazníkovi, vrácení zboží zpět do prodeje,
-,ÚČETNÍ POLOŽKY ). Částka je paušálně stanovena na 65-80.-kč-
Tato částka bude zahrnuta do opravného dokladu, který bude vystaven kupujícímu. Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady. )poštovné zpět)

O VRÁCENÍ MNE VŽDY INFORMUJTE EMAILEM,,ZPĚTNÁ ADRESA,PŘI VRÁCENÍ BALÍKU JE JINÁ!!!!! ,ZAŠLU VÁM NA EMAILPLATBY:
- pouze na účet
nebo složenkou na účet či adresu.

-NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM.

-OBYČEJNÉ POŠTOVNÉ .-PODLE NOVÉHO NAŘÍZENÍ POŠTY MUSÍ BÝT MÉNĚ NEŽ 2CM - JAKO DOPIS , POKUD SI VYŽÁDÁTE ODESÍLÁM POUZE NA VAŠE RIZIKO
(,kdy při případné možné ztrátě česká pošta neuhradí reklamaci a nemohu Vám tudíž proplatit zboží)
Nezapomeňte prosím na VS, který Vám udám, nutné pro identifikaci platby.
(pokud uvedete chybný variabilní symbol může dojít ke zpoždění odeslání vašeho balíčku)
Doklad o zaplacení zasílám na vyžádání. PROSÍM UVÁDĚJTE ADRESU


ZÁRUKA:

Na nové zboží 24 měsíců.

Na použité zboží neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím.
Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách.


VYJÍMKA: OSOBNÍ ,NEKOMERČNÍ PRODEJ
Vyjímku tvoří zboží prodávané mnou, kdy zde také nakupuji a některá věc mi také nesedí tak ji zde prodávám , nebo po mé rodině , vždy je v popisu uvedeno OSOBNÍ NEKOMERČNÍ PRODEJ )na toto zboží se nevztathují podmínky prodeje a zboží neberu zpět z důvodů ,že Vám nesedí nebo ,že vracíte bez udání důvodů atd.-

UPOZORNĚNÍ:
Množí se smlouvání o cenách. Prosím nejsme na tržišti, nesmlouvám, neměním. Ceny jsou dány a jsou pevné. ,, Né na vyžádání !!!!!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Jsem nucena shromažďovat osobní údaje jako je jméno a adresa nakupujících.
Tyto údaje slouží pouze k vyřízení objednávky, v žádném případě nejsou tyto údaje žádným dalším způsobem využívány a zpracovávány či předávány dalším osobám
Provozovatel internetového obchodu:
Veronika Šrámková (nejsem plátce DPH)
Vrchlického 4/504
Praha-5
150 00
IČO: 41172850
živnostenské oprávnění:
- obchod provozovaný mimo řádné provozovny
- zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o novele zákona o ochraně spotřebitele,

zejména pak o povinnostech obchodníků, které z ní vyplývají.


Dne 28.12.2015 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o ochraně spotřebitele, která mj. zavádí možnost alternativního řešení sporů vzniklých ze vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů znamená, že spotřebitel bude oprávněn se se svými nároky vůči podnikateli namísto obecného soudu obrátit na nestranný orgán, kterým je především Česká obchodní inspekce (ve zvláštních případech pak i jiné úřady, např. Český telekomunikační úřad, ERÚ apod.). ČOI nebude oprávněna vydávat žádné pravomocné rozhodnutí - měla by působit v roli mediátora, který strany povede k vyřešení sporu dohodou, k čemuž je stanovena lhůta v délce 90 dní od podání žádosti spotřebitele. V případě, že se strany v dané lhůtě nedohodnou, řízení končí a spotřebitel může spor řešit dále žalobou před obecnými soudy (může tak učinit kdykoli do uzavření dohody s podnikatelem).


Povinnosti obchodníků:


Informační povinnost – jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (pro e-shopy v tuto chvíli ČOI). Informace musí zahrnovat mimo jiné internetovou adresu subjektu (www.coi.cz). Tyto informace musí být také součástí obchodních podmínek. Obchodní podmínky musí obchodník upravit do 3 měsíců od nabytí účinnosti ustanovení – tedy od 1. 2. 2016!


V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnout spotřebiteli tyto informace také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.


V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelské sporu je obchodník povinen se vyjádřit ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení.


° za nesplnění informační povinnosti zákon stanoví sankci až do výše 1 milionu Kč;


° informační povinnost je účinná od 1.2.2016; pokud podnikatel používá obchodní podmínky, je na jejich úpravu za účelem implementace požadovaných informací dána lhůta 3 měsíců od účinnosti zákona, tedy do 1.5.2016;


° podnikatel má povinnost podrobit se mimosoudnímu řešení sporu před ČOI v případě, že spotřebitel žádost o takové řešení sporu k ČOI podá;


° v průběhu mimosoudního řízení má podnikatel povinnost spolupráce s ČOI a součinnosti potřebné k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu; nelze vyloučit, že ČOI takto získané informace následně použije rovněž při výkonu své kontrolní činnosti.

Podrobnější informace o novele i o důvodech, proč byla přijata, naleznete v článku uveřejněném na portálu www.pravoit.cz zde http://www.pravoit.cz/article/nove-povinnosti-podnikatelu-dle-novely-zakona-o-ochrane-spotrebitele.


V návaznosti Vás rovněž chceme informovat o změnách, které byly provedeny ve společné části podmínek prodeje Ověřených obchodníků (část o mimosoudním řešení sporů, přidali jsme rovněž vzorový firmulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a informace o ochraně osobních údajů).


Nové znění společné části

PODMÍNEK PRODEJE OVĚŘENÝCH OBCHODNÍKŮ:


Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) ..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží ......................................................................................................

Datum obdržení zboží ........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum ......... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)..................2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.


Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.


Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.
Kontakt: sramkovaverca@gmail.com
telefonická podpora prodeje není poskytována
Děkuji všem zákaznicím ,které si u mne v bazárku vyberou,a budou spokojené. Přeji Vám příjemný nákup
PROSÍM POZORNĚ ČTĚTE PODMÍNKY PRODEJE, ABY PŘI REKLAMACÍCH aj. ZÁLEŽITOSTECH NEDOCHÁZELO K NEDOROZUMNĚNÍ
POKUD MÁTE JAKÝ KOLIV DOTAZ PTEJTE SE ,RÁDA,VÁM ZODPOVÍM ,POKUD PO PŘEČTENÍ NESOUHLASÍTE PROSÍM NENAKUPUJTE ,DĚKUJI ZA PŘEČTENÍ VERONIKA
Podmínky byly naposledy upraveny: 18.11.2020, 15:36
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt