PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Linda Eklová

U Háje č. p. 203
Kralupy nad Vltavou
278 01
Česká republika

IČ 03380335

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

►►►PROVOZOVATEL◄◄◄
LINDA EKLOVÁ
U HÁJE č.p. 203
278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU
IČO: 03380335
e-mail: lili21@centrum.cz

►►►ZBOŽÍ◄◄◄
NOVÉ ZBOŽÍ - VĚCIČKY Z ALBA POCHÁZEJÍ Z ANGLIE, OUTLETOVÉ ZBOŽÍ, PŘÍPADNĚ tzv. CUSTOMER RETURNS. NA TOTO ZBOŽÍ SE VZTAHUJE ZÁRUKA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, tzn. 2 ROKY. VŠECHNO NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE SKLADEM K OKAMŽITÉMU DODÁNÍ.
NOŠENÉ OBLEČKY = SOUKROMÝ PRODEJ - JSOU PŘEVÁŽNĚ PO MÝCH DCERÁCH, NETEŘI ČI SYNOVCÍCH A JEJICH POPIS JE VŽDY PRAVDIVĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU UVEDEN A NAFOCEN V TEXTU INZERÁTU. NA TOTO ZBOŽÍ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE.

ZBOŽÍ JE VŽDY ŘÁDNĚ POPSÁNO VČETNĚ ROZMĚRŮ, NAFOCENÝCH DETAILŮ apod. POKUD PŘESTO MÁTE NĚJAKÝ JINÝ DOTAZ K DANÉ INZEROVANÉ VĚCIČCE, NEOSTÝCHEJTE SE NAPSAT, RÁDA VÁM NA DOTAZ ODPOVÍM. POZOR!!!! VÁŠ DOTAZ NENÍ REZERVACE!!! POKUD SE OD MOJÍ ODPOVĚDI NEOZVETE DO 24 HODIN, AUTOMATICKY POSTUPUJI ZBOŽÍ DALŠÍMU ZÁJEMCI NEBO VÁS ANULUJI A VRACÍM ZBOŽÍ ZPĚT DO PRODEJE.

►►►POŠTOVNÉ & BALNÉ & DODÁNÍ ZBOŽÍ◄◄◄
CENY ZBOŽÍ JSOU UVEDENY BEZ POŠTOVNÉHO (pokud není v textu inzerátu nebo v řádku „poštovné“ uvedno jinak). POSÍLÁM POUZE DOPORUČENĚ NEBO JAKO POJIŠTĚNÉ CENNÉ BALÍČKY A CENY POŠTOVNÉHO SE ŘÍDÍ AKTUÁLNÍM PLATNÝM CENÍKEM ČESKÉ POŠTY (dle hmotnosti a hodnoty zboží v balíčku - tzn. pokud je vaše objednávka vyšší než 500,-Kč poštovné již účtuji jako pojištěný cenný balíček). BOHUŽEL TÉŽ OD ROKU 2009 JSOU NOVÁ PRAVIDLA PRO POSÍLÁNÍ DOPORUČENÝCH ZÁSILEK, TYTO NESMÍ PŘEKROČIT VÝŠKU 5 CM - POKUD PŘESÁHNOU TUTO VÝŠKU, MUSÍ SE JIŽ POSLAT JAKO DOPORUČENÝ BALÍČEK. VŽDY SE BUDU SNAŽIT VÁM POŠTOVNÉ UŠETŘIT A ZABALIT CO NEJEKONOMIČTĚJI :-) ALE U NĚKTERÝCH VĚCÍ TOMU TAK NEPŮJDE (NAPŘÍKLAD BOTY), ZDE TEDY PROSÍM POČÍTEJTE S VYŠŠÍ CENOU NA POŠTOVNÉM.

VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH MOHU PŘISTOUPIT NA POŽADAVEK KUPUJÍCÍHO A POSLAT BALÍČEK OBYČEJNĚ. ZDE ALE PLATÍ, ŽE VÝŠKA BALÍČKU NESMÍ PŘEKROČIT 2 cm, TOTO JSOU PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY. BALÍČEK POSLANÝ OBYČEJNĚ JE MOŽNÝ POUZE NA VÝSLOVNÉ PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA, A TO VÝHRADNĚ NA JEHO VLASTNÍ RIZIKO. V PŘÍPADĚ ZTRÁTY BALÍČKU NELZE KUPUJÍCÍM UPLATŇOVAT ŽÁDNOU REKLAMACI, JAK SMĚREM K PRODÁVAJÍCÍMU, TAK K ČESKÉ POŠTĚ.

NA DOBÍRKU NEPOSÍLÁM!!!!!

BALNÉ SI NEÚČTUJI.

BALÍČKY POSÍLÁM POUZE 1x TÝDNĚ VŽDY AŽ PO OBDRŽENÍ PLATBY BANKOVNÍM PŘEVODEM ČI POŠTOVNÍ POUKÁZKOU. DŘÍVE NEŽ JE BALÍČEK ZAPLACEN – NEPOSÍLÁM!!!

V PŘÍPADĚ ZTRÁTY BALÍČKU VÁM BUDE VRÁCENA CELÁ UHRAZENÁ ČÁSTKA PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE S ČESKOU POŠTOU, TO JE DO 30 DNÍ.

►►►STORNO OBJEDNÁVKY◄◄◄
VAŠI REZERVACI POVAŽUJI ZA ZÁVAZNOU A TAKOVOU REZERVACI DRŽÍM MAXIMÁLNĚ 7 DNÍ (dnes jsou mezi sebou banky i pošty dobře propojeny a tento čas jim k připsání peněz na účet stačí). POKUD VAŠE PLATBA NEPŘIJDE V TÉTO LHŮTĚ, REZERVACI STORNUJI A PŘIDÁVÁM SI VÁS MEZI NESPOLEHLIVÉ INZERENTY – V TOM PŘÍPADĚ VÁS ŽÁDÁM, JIŽ VÍCE U MĚ PAK NENAKUPUJTE! POKUD POTŘEBUJETE S PLATBOU POČKAT, NENÍ PROBLÉM SE VZÁJEMNĚ DOMLUVIT, RÁDA VÁM S PLATBOU PO DOHODĚ POČKÁM, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ALE VAŠI REZERVACI BERU OPĚT JAKO ZÁVAZNOU A V PŘÍPADĚ JEJÍ ZRUŠENÍ PO DELŠÍ DOBĚ (kdy věcičku bezdůvodně budete blokovat dalším zájemcům) VÁS OPĚT ZAŘADÍM MEZI NESPOLEHLIVÉ NAKUPUJÍCÍ!

POKUD SI VĚC ZÁVAZNĚ ZAREZERVUJETE, ALE NAKONEC SI KOUPI PŘECE JEN ROZMYSLÍTE, PROSÍM O OKAMŽITOU INFORMACI O STORNU VAŠÍ OBJEDNÁVKY, ABY MOHLO BÝT ZBOŽÍ NABÍDNUTO DALŠÍM ZÁJEMCŮM. TOTO POVAŽUJI ZA FÉROVÉ JEDNÁNÍ ZE STRANY NAKUPUJÍCÍHO, NENÍ NIC HORŠÍHO NEŽ "HRA NA MRTVÉHO BROUKA"!

►►►CENY ZBOŽÍ◄◄◄
CENY JSOU PEVNĚ STANOVENY U JEDNOTLIVÝCH INZERÁTŮ!
NEJSME NA TRŽNICI!!! PROSÍM NEPIŠTE MI REZERVACE TOHOTO TYPU:
„Koupím, ale dalo by se udělat něco s cenou?“
„Viděl/a jsem to samé, ale levněji, slevíte?“
„Může být cena včetně poštovného?“
ODPOVÍDÁNÍ NA TYTO DOTAZY ZDRŽUJE PRODEJ VÁŽNÝM ZÁJEMCŮM A NEBAVÍ MĚ NA NĚ ODPOVÍDAT. CENA JE PEVNĚ DÁNA (vyjma aukcí, tam je to na vás). POKUD SE ROZHODNU SLEVIT, UČINÍM TAK SAMA V KOLONCE "SLEVA", KTEROU JE MOŽNO ZVOLIT V ÚPRAVĚ INZERÁTŮ.

►►►REKLAMACE & VRÁCENÍ ZBOŽÍ◄◄◄
PŘÍPADNÉ REKLAMACE ŘEŠÍM DLE PLATNÉHO REKLAMAČNÍHO ŘÁDU ANEBO INDIVIDUÁLNĚ NA ZÁKLADĚ NAŠÍ SPOLEČNÉ DOHODY (vaší a naší), A TO VRÁCENÍM PENĚZ ČI SLEVY NA POŠKOZENÉM ZBOŽÍ. POKUD SE JEDNÁ O REKLAMACI OPRÁVNĚNOU, BUDE VÁM VRÁCENA ČÁSTKA V PLNÉ VÝŠI VČETNĚ VAŠICH NÁKLADŮ NA ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ IHNED PO DODÁNÍ ZBOŽÍ ZPĚT PRODÁVAJÍCÍMU.

JAKO NAKUPUJÍCÍ MÁTE ZÁKONNÉ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, tzn. VRÁTIT ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU, A TO DO 14 DNÍ (pouze na nové zboží, nikoli na nošené zboží ze soukromého prodeje - na toto zboží se lhůta pro vrácení zboží nevztahuje). PŘED ODESLÁNÍM ZBOŽÍ MNE VŽDY NEJDŘÍVE KONTAKTUJTE. BALÍČEK ODEŠLETE DOPORUČENĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE NA DOBÍRKU (takové balíčky nebudou převzaty). ZBOŽÍ MUSÍ BÝT V PŮVODNÍM STAVU VČETNĚ VŠECH VISAČEK ČI ORIG.BALENÍ TAK, JAK VÁM (KUPUJÍCÍMU) BYLO DODÁNO. POKUD NEBUDE TOTO DODRŽENO, BUDE PRODÁVAJÍCÍM UPLATNĚN NÁROK NA NÁHRADU CHYBĚJÍCÍ HODNOTY ZBOŽÍ. NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ ZPĚT K PRODEJCI HRADÍ ZÁKAZNÍK.

►►►OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ◄◄◄
KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S TÍM, ABY POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE BYLY PRODÁVAJÍCÍM ZPRACOVÁVÁNY A UCHOVÁVÁNY V SOULADU SE ZÁKONEM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (č. 101/2000 Sb.) ZA ÚČELEM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY. KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO BÝT INFORMOVÁN, JAKÉ ÚDAJE O NĚM PRODÁVAJÍCÍ EVIDUJE, A JE OPRÁVNĚN TYTO ÚDAJE MĚNIT, PŘÍPADNĚ PÍSEMNĚ VYSLOVIT NESOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁVÁNÍM.


DĚKUJI ZA PŘEČTENÍ PODMÍNEK PRODEJE A JEJICH DODRŽOVÁNÍ A PŘEJI PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ :-)))

LINDA EKLOVÁ
Podmínky byly naposledy upraveny: 23.2.2018, 18:50
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt |
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu