PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Zuzana Hornová

Makovského 1331/32
Praha 6
163 00
Česká republika

IČ 44875045
DIČ CZ6057100852

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Dobrý den,
děkuji Vám za projevený zájem o mou inzerci.

DOVOLUJI SI VÁS ZÁROVEŇ POZVAT I DO MÉHO E-SHOPU A NA MÉ DRUHÉ ID 222554. Zboží z e-shopu obou ID Vám odešlu v jednom balíku. Pokud si chcete nakoupit jak na MMB, Mimiaukcích, tak v e-shopu, je ale třeba třeba neprodleně upozornit, že objednáváte ještě jinde, jinak Vám nebude zboží zasláno dohromady. Stejně tak si vyhražuji právo odmítnout objednávky zákazníků, kteří objednávají tzv. na etapy, tj. objednají si, za týden objednají další kus a za další týden další ap., aby tím oddálili platbu objednaného zboží.

Na Vaše dotazy a rezervace odpovím pokud možno co nejdříve, nejdéle do 24 hodin. V letním období to může být i déle, zvláště na dotazy zaslané v létě o víkendu můžete dostat odpověď třeba až v neděli večer, nebo v pondělí. Stejně tak i u zboží objednaného o víkendu se může stát, že ho nemám skladem, ale musím v pondělí ověřit, zda ho má dodavatel a zarezervovat ho u něj. Pak se můlže stát, že Vám odpovím během pondělí, jakmile budu mít od dodavatele zprávu o rezervaci. To se týká samozřejmě i zaslání podkladů k platbě.
Stejně tak prosím o toleranci s odpověďmi na Vaše dotazy o svátcích, v období vánoc, Silvestra, velikonoc ap. Respektujte prosím také to, že stejně jako Vy, jsem také jen člověk a mám nárok na volno a odpočinek. Některé dotazy budu v těchto obdobích odpovídat, ale pokud budu pryč, nebudu Vám moci u některého zboží ihned potvrdit, že mám zboží skladem, nebo jej přeměřit a zaslat Vámi požadované míry. Děkuji za pochopení.

Nezapomínejte mi prosím zaslat adresu a tel. číslo. Zboží odesílám po připsání platby na účet. NIKDY NEZASÍLÁM ZBOŽÍ NA ZÁKLADĚ FOTOGRAFIE SLOŽENKY, PŘÍKAZU K ÚHRADĚ, KOPIE Z BANKY ATD. ZBOŽÍ JE ODESLÁNO VŽDY AŽ PO PŘIPSÁNÍ PLATBY NA MŮJ ÚČET, a to bez výjimky. Balíčky jsou odesílány denně.

Vaše platby očekávám nejdéle do 1 týdne, pokud se nedohodneme jinak.
Zamluvíte-li si zboží a pak budete ,,hrát mrtvého brouka", budu nucena napsat záporné hodnocení a zboží dám znovu k dispozici do inzerce.

O CENĚ ZBOŽÍ, POŠTOVNÉHO/BALNÉHO, NEBO DOPRAVNÉHO/BALNÉHO NESMLOUVÁM. PROSÍM, NEZDRŽUJTE MNE ZBYTEČNÝMI DOTAZY A ŽÁDOSTMI O SLEVY.

Zároveň si dle aktuálního Občanského zákoníku vyhražuji právo odmítnout objednávky zákazníků, kteří by mi působily opakovaně finanční škody, vyjadřovali by se v korespondenci vulgárně ap.

Doprava:
Zásilkovna
PPL
Česká pošta - zasílám pouze doporučeně - tj. pojištěné zásilky a balíky, nikoliv obyčejně.
Osobní převzetí v Praze 6 Řepích - pouze po předchozí domluvě.

V rámci Řep mohu balíček i doručit osobně - opět po předchozí dohodě.
Nežádejte pro mne prosím, abych se se zbožím někam ,,přiblížila" atd. Pracuji od rána do noci, takže takové časové prodlevy si nemohu dovolit. V případě osobního převzetí je nutné, aby ve chvíli předání byla Vaše platba na účtu. Nemám povinnost EET, takže nemohu přijímat hotovostní platby. Nemáte-li internetové bankovnictví, můžete uhradit platbu buď na pobočce Vaší banky, nebo v pobočce České spořitelny buď hotově na pokladně, nebo prostřednictvím platebního bankomatu. Nová pobočka ČS v Řepích již nemá hotovostní pokladnu, takže tam jen pouze přes platební bankomat.

Dopravné/balné je uvedeno u každé inzertní fotografie, ale týká se samozřejmě 1 ks zboží na dané fotografii, a to v rámci ČR. Pokud si objednáte více věcí, je nutné počítat s navýšením ceny podle váhy, rozměrů a ceny zboží (kvůli pojištění) dohromady. Je možné i osobní převzetí v Praze 6 Řepích, ne však jinde. Nežádejte pro mne prosím, abych se se zbožím někam ,,přiblížila" atd. Pracuji od rána do noci, takže takové časové prodlevy si nemohu dovolit. . V případě osobního převzetí není od 1.3.2017 již není možná platba hotově při předání. Obchoduji pouze přes internet a nemám tedy povinnost EET. Jelikož počet zákazníků, kteří si přijdou pro zboží osobně, je malý, nemělo by pro mne EET smysl Datum a čas převzetí je nutno dohodnout předem. Zboží předám až ve chvíli, kdy bude Vaše platba u mne na účtu. Vzhledem k tomu, že nemám kamenný obchod, PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ NENÍ MOŽNÉ ZKOUŠENÍ, ROZBALOVÁNÍ A PROHLÍDKA OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ NA MÍSTĚ PŘEVZETÍ, ANI PROHLÍŽENÍ, ČI VYBÍRÁNÍ JINÉHO ZBOŽÍ. U oblečení uvádím míry a pokud potřebujete ještě další rozměry, na vyžádání Vám je zjistím. Můj prodej se řídí aktuálními zákony internetového prodeje, nikoliv prodeje v kamenném obchodě.


Při přebírání balíku si zkontrolujte, zda není poškozen obal.
Bude-li poškozen, zboží před pracovníkem dopravc, nebo výdejny Zásilkovny rozbalte, zkontrolujte a shledáte-li poškození, sepište s tímto pracovníkem zápis o škodě, nebo v případě PPL u podpisu uveďte "s výhradou". NEPODEPISUJTE PŘEVZETÍ BALÍKU PŘEDEM, ALE VŽDY AŽ PO KONTROLE OBALU. Nebude-li obal viditelně poškozen a Vy zjistíte škodu později, uplatněte reklamaci do 48 hodin na poště a předložte i obal, aby bylo vidět, že bylo zboží dostatečně chráněné a obal nebyl při převzetí viditelně poškozen. Zvýšíte tím šanci na kladné vyřízení reklamace. V případě dopravy PPL nikdy nepodepisujte převzetí, aniž byste si prohlédli, že není obal poškozen. Řidiči si někdy všimnou poškození balíku a snaží se dát Vám ho do ruky tak, abyste poškození neviděli, tj. podají Vám ho nepoškozenou stranou čelem k Vám a poškozenou k sobě. Někdy se snaží dát Vám potvrdit převzetí balíku a teprve pak Vám ho podají, v horším případě Vám ho teprve následně jdou vyhledat v autě. Takže vždy nejdříve balík prohlédnout, pak podepsat převzetí, a to u všěch dopravců. Vyfotografujte prosím i poškození a to, jak bylo zboží obaleno. Obaly do vyřízení reklamace nevyhazujte. NENECHÁVEJTE ZBOŽÍ LEŽET DOMA ZABALENÉ, ALE VŽDY JEJ CO NEJDŘÍVE ZKONTROLUJTE. Jedině tak nepřijdete o možnost náhrady za případné poškození. O případném poškození mne pak neprodleně informujte. Mohu Vám ale pomoci pouze v případě, že jste balík buď nepřevzali, nebo alespoň sepsali s dopravcem protokol o škodě ap. Například při reklamování balíku na poště, kdy jste ho již převzali a převzetí podepsali, už pak pošta nejedná se mnou, ale pouze s Vámi.VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Zboží, které kupujete ode mne, můžete vrátit bez udání důvodu v rámci tzv. odstoupení od smlouvy. Do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží od dopravce (OZ §1829 odst. a) je třeba odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí kupující oznámit prodávajícímu nejdříve písemně emailem na adresu zuzanahornova2@seznam.cz před odesláním zboží zpět na adresu Zuzana Hornová, Makovského 1331/32, 163 00 Praha 6. Zboží pak musí být vráceno nejdéle do 14 dnů od odstoupení od smlouvy POUZE NA VÝŠE UVEDENOU ADRESU. Pozdější vrácení, není možné. V rámci odstoupení je nutno vrátit případné dárky a prémie, které byly poskytnuty při prodeji. Pokud ty to věci nemůže kupující již vrátit, například proto, že je spotřeboval, má prodávající právo si jejich hodnotu odečíst z vrácené ceny.

V nabídce jsou uváděny jak míry a pokud potřebujete ještě jiné údaje, tak mi můžete napsat o další přeměření. Pokud si kupující nezjistí potřebné míry a nakoupí zboží a následně zjistí, že nezvolil správnou velikost, nelze zboží vracet po výše uvedené zákonné lhůtě.
Odstoupit od smlouvy nelze u zboží ušitého na zakázku, nebo upraveného-přešitého podle požadavků zákazníka.
Částka za vrácené zboží bude odeslána nejdéle do 14 dnů od přijetí vráceného zboží.

ODSTOUPENí OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ SPODNÍHO PRÁDLA:
V případě spodního prádla - konkrétně spodních kalhotek, trenýrek, boxerek, či kompletů, jejichž součástí jsou spodní kalhotky ap. - nelze z hygienických důvodů odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo zákazníkem rozbaleno, tj. byl-li otevřen originální obal. Zákazník může vrátit pouze zboží v neporušeném originálním obalu - viz. Občanský zákoník § 1837 odst. 9.
V inzerci uvádím míry, takže se změřte a porovnejte své miry s těmi v inzerci.
Potřebujete-li znát ještě jiný rozměr, než je v inzerci uveden, napište dotaz, ráda Vám konkrétní zboží přeměřím.

REKLAMACE:
dle aktuálních zákonů OZ ČR.


Děkuji za trpělivost při čtení podmínek prodeje a přeji příjemný nákup.

Zuzana Hornová

-
Firma:
Zuzana Hornová
Makovského 1331
163 00 Praha 6
IČO: 44875045
Nejsem plátce DPH.
Podmínky byly naposledy upraveny: 18.9.2021, 16:39
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.