PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
NETOUTLET.CZ
Martina Nováková

Husova 55
Pyšely
251 67
Česká republika

IČ 62700740

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Stručný nákupní řád..
* Objednávkou kupující stvrzuje, že bere na vědomí můj nákupní řád a podmínky prodeje.
* Zboží zasílám po obdržení peněz na účet.
* Od rezervace dávám 5 dní na převod, po uplynutí 5 dní rezervace propadá a zboží
postupuji dalšímu zájemci.
* Prosím, uvádějte při závazné objednávce jméno a adresu, urychlíme tím vzájemnou
komunikaci!
* Poštovné je dle ceníku české pošty a je vždy připočítáno k ceně zboží.Pokud si
vyberete více věcí, domluvíme se na výši poštovného. Prodávám prostřednictvím mimibazaru i mimiaukcí jak nové, tak použité zboží mé i osob mě blízkých. Na jejich
zboží nevystavuji paragon.
* Nové zboží lze vrátit po vzájemné domluvě do 14dnů od dodání.
* V případě reklamací nových věcí, zvláště hraček mne neváhejte kontaktovat, určitě se
domluvíme na možnostech postupu vyřízení případné závady.
* PLATBU ZA ZBOŽÍ LZE U MNE PROVÉST VÝLUČNĚ BEZHOTOVOSTNÉ PROSTŘEDNICTVÍM BANKOVNÍHO PŘEVODU Z ÚČTU NA ÚČET

Ochrana osobních údajů
Prodejce je nucen shromažďovat osobní údaje zákazníka.
Údaje ( jméno, adresa ) nám slouží pouze k vyřízení Vaší objednávky a zrealizování Vaší objednávky objednávaného zboží.
Vaše údaje nejsou žádným dalším způsobem zpracovávány.

Děkuji, že si v mém bazárku vybíráte a doufám, že se Vám bude něco líbit nebo hodit!
****************************************************
Pěkný den
Martina


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Informace o zboží
- je jak nové tak použité, vše je uvedeno u jednotlivého zboží
- je v maximální možné míře shodné se zobrazovaným zbožím
- chyby v ceně vyhrazeny - může se stát, že se překlepnu a ve spěchu si nevšimnu
-Vaši objednávku můžete stornovat maximálně do 24 hodin.
- Každý inzerovaný kus je unikátní a pouze jeden na skladě, není - li výslovně uvedeno jinak. Barevné změny, jiné velikosti, odlišné od uvedených či objednání více kusů je proto nemožné.
- nabídka je platná vždy do vyprodání zásob
- V případě reklamace lze dohodnout i případnou slevu z kupní ceny.

Odlišnosti: vlivem úpravy fotografií, popř. osvětlením může dojít k mírnému zkreslení barev. Veškeré takovéto odlišnosti jsou upřesněny v popisu jednotlivých kusů tak, aby jste získali co nejpřesnější představu, a co nejpodrobnější informace.

2. Dodací podmínky
Vše inzerované zboží je skladem !!! Pokud by náhodou inzerované zboží bylo již prodané, rezervované nebo by nebylo možné nakompletovat celou Vaší objednávku, neprodleně Vás kontaktuji a nabídnu výběr jiné alternativy z mé nabídky nebo pochopitelně objednávku po vzájemné dohodě ruším.
Zboží expedujeme max. do 2 pracovních dnů od přijetí platby. Na platbu čekám max. 5 prac. dní. Samozřejmě pokud se nedomluvíme jinak. O všem se Vás snažím okamžitě informovat.
K odesílání využívám služeb České pošty, kde doručení zásilky trvá většinou 2-5 pracovních dnů, takže zboží byste měli obdržet max. do 7 pracovních dnů.

3. Způsob dodání a platby
a) poštou doporučeně, od 50,-Kč - dle druhu a váhy – při platbě předem - bankovním převodem
b) poštou na DOBÍRKU NEZASÍLÁM !!!
4. Rezervace zboží
Čekám max. 24 hodin na Vaši reakci ohledně poptávané věci jinak nabízím dalšímu zájemci! Ovšem pokud se nedomluvíme jinak.
5. Uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a nakupujícím
K uzavření kupní smlouvy mezi námi dochází až v okamžiku vzájemné domluvy a uzavření Vaší objednávky - napíši Vám přes e-mail nebo vzkazy na MMB, či MMA podklady k zaplacení.
6. Reklamace
Na veškeré nové zboží se vztahuje záruka , která je ze zákona 24 měsíců. Na použité zboží je poskytována záruka v délce 12 měsíců.
Zakoupené zboží lze bez udání důvodů vrátit do 14 dnů - pokud takto hodláte učinit, prosím, kontaktujte mne.

Reklamační řád
Veškeré zboží, které Vám bude doručeno je v souladu s normami a předpisy platnými v ČR. Veškeré zboží, které si objednáte prostřednictvím našeho internetového obchůku je se zobrazeným zbožím shodné v maximální možné míře, avšak vlivem úpravy fotografií, popř. osvětlením může dojít k mírnému zkreslení barev. Veškeré takovéto odlišnosti budou upřesněny v popisu jednotlivých oblečků tak, aby jste získali co nejpřesnější představu a co nejpodrobnější informace o našem zboží.
Pokud nebudete s naším zbožím spokojeni, můžete je reklamovat:

1. Reklamované zboží musí být zasláno zpět na kontaktní adresu Po překontrolování Vám zašlu zpět částku (bez poštovného).
2. Při osobním odběru je reklamace možná pouze v okamžiku předání zboží, kdy je odběratel povinnen si toto prohlédnout
3. Při dopravě poštou je kupující povinnen zkontrolovat obal zásilky, zda není poškozený. V případě zjištění poškození musí toto nahlásit ihned doručiteli a nechat si vše potvrdit písemně. V případě podezření na možnost poškození obsahu zásilky potom tuto nemusí převzít a vzniklou škodu uplatní prodávající u přepravce v rámci pojištění zásilky. Výjimkou jsou případy, kdy je zásilka zaslána kupujícímu na jeho výslovnou žádost bez pojištění, tj. jako obyčejná listovní zásilka.
4. Ihned po dodání zásilky je kupující povinen obsah prohlédnout a jiné, než objednané zboží, popř. další podstatné závady, které nebyly uvedeny v popisu zboží oznámit ihned prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
UPOZORNĚNÍ - spodní prádlo a plavky bohužel není možno vrátit ani měnit z hygienických důvodů - prosím o pečlivé přeměření !!
5. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

Ze zákona máte právo do 14 dnů od převzetí balíčku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pokud je to možné nebudu se bránit výměně zboží za zboží.

Pokud Vámi reklamované nové zboží nepřijde v takovém stavu v jakém bylo doručeno mnou( čisté, neroztrhané, apod...), odečítám z vratné částky 250,- za nastávající opravy (šití, čištění atp.) + poštovné. Děkuji za pochopení.


6. Ochrana osobních dat
Všechny Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro zasílání Vámi objednaného zboží a pro další komunikaci s Vámi, budeme využívat pouze pro naše interní potřeby a nebudou poskytovány žádným osobám mimo firmu.

*********************************************************************
Prodávám prostřednictvím Mimibazaru i mimiaukcí jak nové, tak použité zboží mé i osob mě blízkých. Jelikož se jedná o ryze soukromý prodej jiných osob, tak na jejich zboží nevystavuji paragon.
**********************************************************************

PROVOZOVATEL a kontaktní adresa:
Martina Nováková
Husova 55
Pyšely
251 67

IČ: 62700740

E-mail: martina-mail@seznam.cz

!!! Objednávky přijímám NONSTOP a většinou reaguji na Vaše dotazy ve stejný den, max. druhý den. !!!
Každý prac. den vyřizuji Vaše dotazy od 9-20 hod.
Podmínky byly naposledy upraveny: 27.1.2019, 20:48
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Informace o fungování interního systému
Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu