Ochrana kupujících


PODMÍNKY PROGRAMU OCHRANY KUPUJÍCÍCH NA SERVERU MIMIBAZAR.CZ

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. 1.1. Tyto Podmínky programu ochrany kupujících na serveru Mimibazar.cz (dále jen „Podmínky“) upravují postup, jakým mohou Uživatelé Portálu žádat na Provozovateli částečnou nebo úplnou náhradu kupní ceny, kterou uhradili Prodávajícímu dle kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě nabídky na uzavření kupní smlouvy, zveřejněné Prodávajícím na Portálu (dále jen „Kupní smlouva“), v případě, že Prodávající Kupujícímu nevrátil kupní cenu, uhrazenou dle Kupní smlouvy, ačkoliv tak měl učinit na základě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy. Dále tyto Podmínky upravují podmínky, za nichž Provozovatel tuto náhradu kupní ceny Uživatelům vyplácí.

  2. 1.2. V rozsahu, v jakém tyto Podmínky nestanoví jinak, se vztah mezi Provozovatelem a Uživateli řídí Provozními podmínkami serveru Mimibazar.cz, dostupnými na https://www.mimibazar.cz/ page.php?id=74 (dále jen „Provozní podmínky“). Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, použijí se pro výklad pojmů, uvozených velkým písmenem, definice dle čl. 1.3. Provozních podmínek.

 2. 2. Program na ochranu Kupujících, předmět ochrany

  1. 2.1. Účelem Programu na ochranu Kupujících (dále jen „Program“) je poskytnutí úplné nebo částečné náhrady kupní ceny Kupujícímu ze strany Provozovatele v následujících případech:

   1. 2.1.1. odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu nedodání Zboží, za následujících podmínek:

    • Kupující prokazatelně uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu;

    • Kupující prokazatelně uhradil Prodávajícímu kupní cenu;

    • Kupující žádné Zboží od Prodávajícího neobdržel ve lhůtě, kterou bylo možno standardně očekávat, nebo kterou Prodávající nabízel;

    • Kupující prokazatelně a platně od Kupní smlouvy odstoupil;

    • Prodávající uhrazenou kupní cenu nevrátil zpět.

   2. 2.1.2. odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu dodání Zboží v rozporu s Kupní smlouvou nebo z důvodu vad Zboží, za podmínek:

    • Kupující prokazatelně uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu;

    • Kupující prokazatelně uhradil Prodávajícímu kupní cenu;

    • Kupující od Prodávajícího obdržel Zboží neodpovídající Kupní smlouvě, nebo vykazující vady, bránící využití Zboží k sjednanému nebo obvyklému účelu;

    • Kupující prokazatelně a platně od Kupní smlouvy odstoupil (v případě, že prodejce není obchodník s IČ, Kupující oznámil vady nejpozději do 2 dnů od doručení Zboží) a Zboží bylo Prodávajícímu doručeno zpět, u obchodníků bez IČ po předchozí dohodě;

    • Prodávající uhrazenou Kupní cenu nevrátil zpět.

   3. 2.1.3. odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží dle § 1829 občanského zákoníku, za následujících podmínek:

    • Kupující prokazatelně uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu;

    • Kupující prokazatelně uhradil Prodávajícímu kupní cenu;

    • Kupující od Prodávajícího obdržel Zboží;

    • Kupující řádně ve lhůtě 14 dnů od jeho převzetí od Kupní smlouvy odstoupil a Zboží Prodávajícímu zaslal zpět;

    • Prodávající uhrazenou Kupní cenu nevrátil zpět.

 3. 3. Podmínky aplikace Programu

  1. 3.1. Podmínky zařazení do Programu pro Prodávající

   1. 3.1.1. Prodávající, který má zájem být zařazen do Programu, je povinen o zařazení Provozovatele požádat prostřednictvím žádosti o přidělení loga „ověřená adresa“ Na základě této žádosti jej Provozovatel vyzve k úhradě poplatku za ověření adresy.

   2. 3.1.2. Provozovatel po přijetí poplatku zašle Prodávajícímu na adresu jeho bydliště, uvedenou v registračních údajích doporučeně identifikační dopis, obsahující identifikační kód, který je Prodávající povinen osobně vyzvednout. Identifikační kód zadá Prodávající dle instrukcí v dopise na Portálu.

   3. 3.1.3. V případě, že Prodávající splní podmínku dle čl. 3.1.2., je Provozovatel oprávněn jej zařadit do Programu, a udělit mu oprávnění k užívání loga potvrzujícího tuto skutečnost. Prodávající je oprávněn toto logo užívat při veškerých aktivitách na Portálu (zadávání nabídek, komunikace v diskusních fórech). Kupující není oprávněn toto logo užívat jiným způsobem nebo portálech jiných provozovatelů.

   4. 3.1.4. Na zařazení do Programu nemá Prodávající právní nárok. Provozovatel může i při poskytnutí informací dle čl. 3.1.1. odmítnout Prodávajícího do Programu zařadit, anebo jej kdykoli z Programu vyřadit, zejména v případě, že v rámci systému hodnoceni kvality služeb prodávajícího na Portálu ze strany Uživatelů převládají hodnocení negativní nad hodnoceními pozitivními.

   5. 3.1.5. Do Programu může být zařazen pouze Prodávající, který má přiděleno logo „ověřená adresa“.

   6. 3.1.6. Účast v Programu automaticky zaniká Prodávajícímu, ve vztahu k němuž Kupující uplatnil nárok na náhradu kupní ceny, Provozovatel tento nárok posoudil jako oprávněný a náhradu kupní ceny Kupujícímu vyplatil. Se zánikem účasti na Programu Prodávající pozbývá oprávnění užívat logo dle čl. 3.1.3. V případě neoprávněného užívání loga po ukončení účasti v Programu je Provozovatel oprávněn daného Prodávajícího zablokovat ve smyslu čl. 3.7. Provozních podmínek.

  2. 3.2. Požadavky na Kupujícího

   1. 3.2.1. Kupující, požadující úhradu v rámci Programu, musí být řádně registrován jako uživatel Portálu ve smyslu čl. 2.1. Provozních podmínek.

   2. 3.2.2. Kupující musí být schopen Provozovateli nejpozději na jeho výzvu prokázat následující skutečnosti:

    • že došlo k uzavření Kupní smlouvy (v nepísemné podobě, ve formě odsouhlasení e-mailu s objednávkou apod.);

    • že z jeho strany došlo k úhradě kupní ceny;

    • že v případě vad Zboží Prodávajícímu tyto vady vytýkal a že od Kupní smlouvy odstoupil;

    • v případě dle čl. 2.1.3. že od Kupní smlouvy odstoupil a že Prodávajícímu odeslal zpět vrácené Zboží.

   3. 3.2.3. Není-li stanoveno jinak, prokazuje Kupující výše uvedené skutečnosti prostřednictvím e-mailu. V případě jakýchkoli pochybností je však Provozovatel oprávněn požadovat zaslání písemných důkazů v originále.

  3. 3.3. Vyloučení z Programu

   1. 3.3.1. Náhradu v rámci Programu nelze požadovat ani vyplatit v následujících případech:

    • nabídka nebo uzavření Kupní smlouvy jakkoli odporovaly Provozním podmínkám;

    • Kupní smlouva se týkala Zboží, jehož nabízení na Portálu je zakázáno (čl. 2.4.3. Provozních podmínek)

    • v okamžiku uzavření Kupní smlouvy bylo na účtu Prodávajícího uděleno v posledních třech měsících negativní hodnocení, ze kterého je zřejmé, že Prodávající dodal zboží, které bylo vadné, nebo neodpovídalo popisu anebo Prodávající nevrátil peníze;

    • Kupující kdykoli do okamžiku přijetí náhrady z Programu od Prodávajícího obdržel zpět vrácenou kupní cenu, anebo jinou formu kompenzace, s níž souhlasil;

    • Kupující má jakékoli neuhrazené závazky vůči Provozovateli po splatnosti;

    • Kupující sám byl v minulosti vyřazen z účasti v Programu jako Prodávající z důvodu nutnosti náhrady kupní ceny Provozovatelem z titulu Kupní smlouvy, kterou uzavřel jako Prodávající;

    • Kupujícímu byl v minulosti zablokován jeho uživatelský účet na Portálu pro porušován podmínek;

    • Kupující neuvedl platné kontaktní údaje v rámci uzavření Kupní smlouvy nebo v rámci žádosti náhrady z Programu;

    • k nedodání Zboží nebo jeho poškození došlo vinou dopravce při jeho dopravě Kupujícímu;

    • Kupující neodstoupil od Kupní smlouvy v souladu s právními předpisy.

    • Prodávající je registrován na Mimibazaru kratší dobu než 3 měsíce.

  4. 3.4. Odstoupení od Kupní smlouvy

   1. 3.4.1. Kupující bere na vědomí, že základním předpokladem pro úspěšné získání náhrady v rámci Programu je odstoupení od Kupní smlouvy, bez něhož mu nevznikne nárok na vrácení kupní ceny. Odstoupení od Kupní smlouvy není účinné, dokud není doručeno Prodávajícímu. V případě dle čl. 2.1.3. (odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14 dnů bez udání důvodu) musí být odstoupení prokazatelně Prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží.

   2. 3.4.2. Odstoupení od Kupní smlouvy je možno Prodávajícímu zaslat formou e-mailu nebo formou poštovní zásilky. Základním předpokladem pro úspěšné posouzení žádosti Provozovatelem je prokázání, že Kupující odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu odeslal. Z tohoto důvodu je Kupující povinen archivovat e-mail s odstoupením tak, aby z něj jasně vyplývalo datum odeslání, adresát a text e-mailu, případně jeho příloha. V případě odeslání poštovní zásilkou je kupující povinen uchovat doklad o odeslání (podací lístek), přičemž Provozovatel důrazně doporučuje formu odeslání odstoupení od Kupní smlouvy s dodejkou.

   3. 3.4.3. Pro účely odstoupení v případech čl. 2.1.1. a 2.1.2. Provozovatel zveřejnil vzorové znění odstoupení od Kupní smlouvy společně s informací Prodávajícímu o tom, že v případě nevrácení kupní ceny bude pohledávka za Prodávajícím postoupena na Provozovatele ve smyslu čl. 4.3. Toto vzorové znění nelze použít v případě odstoupení dle čl. 2.1.3. (odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14 dnů bez udání důvodu).

   4. 3.4.4. Kupující odpovídá za splnění všech podmínek, stanovených občanským zákoníkem pro platné odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že v důsledku nesplnění těchto podmínek není odstoupení od Kupní smlouvy platné, Provozovatel žádosti Kupujícího o vyplacení náhrady Kupní ceny nevyhoví. V případě, že neplatnost odstoupení vyjde najevo až po uzavření smlouvy o postoupení pohledávky dle čl. 4.3. nebo po vyplacení náhrady kupní ceny, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu, v důsledku toho vzniklou.

   5. 3.4.5. Doklady o odstoupení je Kupující povinen zaslat Provozovateli na základě jeho výzvy dle čl. 4.1.2., anebo e-mailem současně s odesláním formuláře žádosti dle čl. 4.1.1.

   6. 3.4.6. V případě, že Kupující není schopen odeslat Prodávajícímu odstoupení od Kupní smlouvy, je oprávněn se s Provozovatelem dohodnout na tom, že Provozovatel toto odstoupení od Kupní smlouvy zašle Prodávajícímu místo něj na základě zmocnění, které Kupující Provozovateli udělí.

 4. 4. Uplatnění nároku na vrácení kupní ceny Kupujícím

  1. 4.1. Odeslání žádosti Kupujícím

   1. 4.1.1. V případě, že jsou splněny všechny podmínky některého z případů dle čl. 2.1.1. až 2.1.3., je Kupující oprávněn zaslat Provozovateli žádost o náhradu kupní ceny prostřednictvím e-mailu. V e-mailu je Kupující povinen jasně identifikovat Prodávajícího pomocí jeho uživatelského jména a ID uživatele, dále identifikovat předmětnou nabídku, datum uzavření Kupní smlouvy, datum a způsob odeslání kupní ceny a její výši, datum odstoupení od smlouvy, a své číslo bankovního účtu pro účely výplaty náhrady kupní ceny. Dále Kupující uvede popis okolností, vedoucích k odstoupení od smlouvy a k uplatnění nároku v rámci Programu, a doloží (v příloze e-mailu nebo v jeho textu) doklady o zaplacení Zboží a o odstoupení od Kupní smlouvy.

   2. 4.1.2. Na základě přijetí žádosti je Provozovatel oprávněn:

    • vyzvat Kupujícího k doplnění chybějících informací nebo k doložení některých důkazů, které Kupující nepřiložil k žádosti dle předchozího článku, zejména důkazu o odstoupení od smlouvy, o zaplacení Zboží, e-mailovou komunikaci mezi Kupujícím a Prodávajícím, fotodokumentaci vad Zboží apod.;

    • v odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn na Kupujícím požadovat doklady o podání trestního oznámení na Prodávajícího a o postupu orgánů činných v trestním řízení na základě tohoto trestního oznámení;

    • vyzvat Prodávajícího k neprodlenému vrácení kupní ceny Kupujícímu;

    • zablokovat uživatelský účet Prodávajícího až do doby úhrady všech závazků dle žádosti Kupujícímu nebo Provozovateli.

   3. 4.1.3. Žádost musí být Provozovateli Kupujícím zaslána nejpozději do 60 dní od uzavření Kupní smlouvy, jinak nárok na náhradu kupní ceny v rámci programu zaniká. Tuto lhůtu je v konkrétním případě Provozovatel oprávněn prominout nebo prodloužit.

   4. 4.1.4. Kupující je povinen neprodleně informovat Provozovatele o veškerých skutečnostech, které nastanou po odeslání žádosti a které mají vliv na jeho nárok na náhradu kupní ceny, zejména o jakékoli komunikaci s Prodávajícím, nebo o jakémkoli vrácení peněžních prostředků nebo jiné formě kompenzace ze strany Prodávajícího.

  2. 4.2. Posouzení žádosti Provozovatelem, rozhodnutí o žádosti

   1. 4.2.1. Na základě posouzení přijaté žádosti a informací, doložených Kupujícím dle čl. 4.1.2. Provozovatel nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo doplňujících informací rozhodne o žádosti některým z následujících způsobů:

    • vyhoví žádosti;

    • žádost zamítne; v takovém případě Kupujícímu zašle stručné zdůvodnění rozhodnutí.

   2. 4.2.2. Kupující bere na vědomí, že posouzení a případné vyhovění žádosti je v dispozici Provozovatele a na vyhovění žádosti není dán právní nárok.

   3. 4.2.3. Nejvyšší částka, do níž Provozovatel náhradu Kupní ceny v rámci Programu poskytuje a v níž lze žádosti vyhovět, je 5 000,- Kč na jednu Kupní smlouvu (bez ohledu na počet kusů Zboží, které ve smlouvě byly zahrnuty). V případě, že Provozovatel žádosti vyhoví, zašle Kupujícímu informaci o výši částky, do jaké náhradu kupní ceny poskytne.

  3. 4.3. Postoupení pohledávky

   1. 4.3.1. Kupující bere na vědomí, že podmínkou vyplacení náhrady kupní ceny je postoupení pohledávky ve výši, odpovídající nahrazované kupní ceně, na Provozovatele. Současně s rozhodnutím o vyhovění žádosti zašle Provozovatel Kupujícímu rovněž poštou dvě vyhotovení smlouvy o postoupení pohledávky Kupujícího za Prodávajícím na Provozovatele, podepsané Provozovatelem.

   2. 4.3.2. Cenou za postoupenou pohledávku, kterou se dle této smlouvy Provozovatel zavazuje uhradit Kupujícímu, je náhrada kupní ceny v přiznané výši.

   3. 4.3.3. Přijatou smlouvu o postoupení pohledávky je Kupující povinen podepsat a jedno vyhotovení zaslat zpět Provozovateli na jeho doručovací adresu, uvedenou na stránkách Portálu v sekci s kontakty.

   4. 4.3.4. Provozovatel nevyplatí Kupujícímu náhradu kupní ceny dříve, než od Kupujícího obdrží podepsané vyhotovení smlouvy o postoupení pohledávky.

   5. 4.3.5. Informaci Prodávajícímu o tom, že došlo k postoupení pohledávky ve smyslu § 1882 odst. 1 občanského zákoníku zašle Prodávajícímu Provozovatel.

   6. 4.3.6. Kupující bere na vědomí, že Provozovateli odpovídá za nemožnost vymožení postoupené pohledávky v následujících případech:

    • pohledávka vznikla v důsledku protiprávního jednání Kupujícího, nebo v důsledku jakékoli dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě níž mohlo dojít k zneužití Programu v jejich prospěch;

    • Kupující neprodleně Provozovatele neinformoval o úhradě dlužné částky Prodávajícím, o dodání Zboží Prodávajícím nebo o poskytnutí jakékoli jiné kompenzace ze strany Prodávajícího v době po odeslání žádosti dle čl. 4.1.1., v důsledku čehož se postoupená pohledávka stala nevymahatelnou anebo zanikla ještě před postoupením;

    • Kupující platně neodstoupil od Kupní smlouvy, v důsledku čehož pohledávka za Prodávajícím vůbec nevznikla.

    Zároveň Kupující Provozovateli odpovídá za škodu, v této souvislosti vzniklou, zejména v důsledku nákladů na neúspěšné vymáhání pohledávky za Prodávajícím.

  4. 4.4. Výplata náhrady kupní ceny

   1. 4.4.1. Provozovatel vyplatí Kupujícímu náhradu kupní ceny ve výši, v jaké ji Kupujícímu přiznal, nejpozději do 10 pracovních dní po přijetí podepsané smlouvy o postoupení pohledávky dle čl. 4.3., a to na bankovní účet, uvedený Kupujícím v žádosti, za předpokladu, že v době výplaty neexistuje důvodné podezření ze zneužití Programu ze strany Kupujícího.

   2. 4.4.2. Ve smlouvě o postoupení pohledávky si smluvní strany mohou dohodnout odlišný způsob a termín úhrady náhrady kupní ceny.

   3. 4.4.3. V případě, že Kupující po obdržení náhrady kupní ceny obdrží od Prodávajícího dlužnou částku nebo Zboží, je povinen o tom neprodleně informovat Provozovatele, který případ posoudí. V závislosti na okamžiku přijetí dlužné částky Kupujícím se může jednat o:

    • bezdůvodné obohacení na straně Kupujícího (plnění bez právního důvodu);

    • opožděné, ale oprávněné plnění ze strany Prodávajícího.

    Provozovatel následně s Kupujícím dohodne další postup a způsob naložení s přijatou částkou. V případě prodlení s informováním Provozovatele o této skutečnosti odpovídá Kupující za škodu, Provozovateli vzniklou, zejména v důsledku nákladů na neúspěšné vymáhání pohledávky za Prodávajícím.

 5. 5. Závěrečná ustanovení

  1. 5.1. Nároky Kupujícího v rámci Programu a postup Prodávajícího a Kupujícího v případě žádosti o náhradu kupní ceny se řídí zněním Podmínek, účinným a zveřejněným na stránkách portálu v okamžiku odeslání žádosti o náhradu kupní ceny dle čl. 4.1.

  2. 5.2. Případná změna Podmínek v průběhu procesu uplatnění nároku na náhradu kupní ceny je možná pouze po dohodě s Kupujícím. O jakýchkoli změnách Podmínek informuje Provozovatel Uživatele prostřednictvím stránek Portálu.

  3. 5.3. Práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele, neupravená těmito Podmínkami, se řídí Provozními podmínkami a občanským zákoníkem.


odkaz   Zpět na hlavní stránku ochrany kupujících

Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s.