PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Martina Tesaříková

Šibenička 805
Mnichovice
251 64
Česká republika

IČ 66037051

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Máte rádi lego? Nebo investici do této hračky zvažujete a rádi byste vyzkoušeli, zda opravdu zaujme? Ztratili jste nějaký dílek a hledáte náhradu? Chcete pořídit základní výbavu za příjemné ceny? Či oživit hraní několika neokoukanými dílky? Sbíráte historické kousky a zajímá vás vše o legu?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli kladně, pak vítejte v mém bazaru, kde kromě jiného zboží a služeb nabízím stavebnice a díly Lego a Lego Duplo.

—————————————————————————————————————
1. OBJEDNÁVKY
—————————————————————————————————————
1.1 K prodeji je vždy to, co je zobrazeno na hlavní fotografii. Je-li od jednoho dílu na prodej více kusů, cena je vždy za jeden kus, není-li v inzerátu uvedeno jinak. Zboží objednávejte kliknutím na „Odpovědět na inzerát“ v dolní části inzerátu. Takto došlé objednávky mají při vyřizování přednost před zaslanými seznamy. Pokud na inzerát odpovědělo více zájemců, může být ještě k dispozici – zeptejte se. Je-li v nabídce více kusů, uveďte počet. Minimální hodnota objednávky není stanovena. Objednávka bude potvrzena do 48 hodin od jejího přijetí, ve stejné lhůtě budete informováni v případě, že objednané zboží není možné dodat či je možné dodat jen zčásti. Dny pracovního volna, pracovního klidu a státní svátky se do běhu lhůty nezapočítávají.

1.2 Objednávku je možné stornovat e-mailem nebo SMS do 24 hodin od jejího potvrzení.

1.3 Použité zboží může - ale nemusí - mít tyto závady: vlasové škrábance, nepatrně narušený potisk, bez lesku, spodní strany velkých hracích desek mohou být ošoupané, bílá barva u historických dílků slabě zažloutlá. Další výraznější vady - větší škrábance, nápadné změny barvy, více poškozené potisky apod. - jsou vždy uvedeny v popisu konkrétního dílku. Zboží dodávám čisté, připravené k okamžitému hraní. Většina dílků je ručně omyta teplou mýdlovou vodou.

1.4 Krabice či blistry u nových sad Lego, které byly vyrobeny před rokem 2015, mohou - ale nemusí - nést drobné stopy dlouhodobého skladování: mírně omšelé hrany, nepatrná promáčknutí v rozích, nenápadné stopy po stržených cenovkách. Výraznější poškození obalu je vždy popsáno v konkrétním inzerátu.

1.5 Pokud vás zajímá přesný stav zboží, neváhejte se zeptat. Po zodpovězení dotazu vám zboží rezeruji plných 24 hodin. Během této lhůty se můžete rozmyslet, zda zboží chcete či nikoliv. Po uplynutí rezervační lhůty se zboží vrací zpět do prodeje nebo se nabídne dalším zájemcům v pořadí.

1.6 Zboží pravidelně doplňuji. Je možné otevřít balíček, kam si můžete přidávat další zboží. Základní doba otevření balíčku je 2 týdny.


—————————————————————————————————————
2. DOPRAVA
—————————————————————————————————————


- Zásilkovna - 75 Kč, jednotná cena pro libovolnou velikost nákupu
- doručení na adresu - od 75 Kč, v závislosti na hmotnosti, rozměrech a hodnotě nákupu
- osobní převzetí Mnichovice u Říčan - 0 Kč. Pouze po úhradě předem na účet.

Zásilky do zahraničí na dotaz.

Zboží zasílám do tří pracovních dnů od připsání částky na účet.

—————————————————————————————————————
3. PLATBA
—————————————————————————————————————

Převodem na účet.


Není-li dohodnuto jinak, objednávku je nutné uhradit do pěti pracovních dnů od jejího uzavření. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o prodeji zboží či poskytnutí služby obdrží v elektronické podobě.


—————————————————————————————————————
4. ZÁRUČNÍ LHŮTY A REKLAMACE
—————————————————————————————————————

4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

4.2 Záruční lhůta u nového zboží je 24 měsíců. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.

4.3 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Pokud zásilka dojde se zjevně poškozeným obalem, kupující ji nepřevezme a bez zbytečného odkladu uplatní reklamaci u přepravce. Za tímto účelem jsou všechny zásilky pojištěny na cenu odpovídající hodnotě obsahu, s výjimkou zásilek, které byly na výslovné přání kupujícího odeslány s nižším či nulovým pojištěním.

4.4 Veškeré vady musí kupující u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu.

—————————————————————————————————————
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
—————————————————————————————————————
5.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, s výjimkou zboží uvedeného v § 1837 občanského zákoníku.

5.2 Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující může zboží šetrně vyzkoušet, a to v rozsahu a podmínkách, v jakých by mu vyzkoušení bylo umožněno při nákupu téhož zboží v kamenné prodejně. V této souvislosti prodávající doporučuje kupujícímu obal zboží otevřít co nejšetrněji a společně s visačkami, průvodní dokumentací apod. jej uchovat. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.4 Odstoupení od smlouvy je nutné oznámit prodávajícímu písemně, nejlépe e-mailem, a vyčkat pokynů k zaslání zpět. Prodávající nepřijme zpět zboží zaslané na dobírku. Vizitky a propagační materiály prodejce se nevrací. Zaplacená částka, případně snížená o náhradu škody vzniklé na zboží, bude na účet kupujícího vrácena do čtrnácti dnů od odstoupení. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

—————————————————————————————————————
6. INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI ZÁKAZNÍKŮ
—————————————————————————————————————
Cílem Informace o nakládání s osobními údaji zákazníků (dále jen „Informace“) je poskytnout úplné informace o zpracování Vašich osobních údajů v internetovém obchodu, zejména o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Před každým poskytnutím svých osobních údajů nebo udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů se prosím s obsahem Informace seznamte.

6.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení”) je ing. Martina Tesaříková, IČ 66037051, se sídlem Šibenička 805, Mnichovice, fyzická osoba podnikající zapsaná v Živnostenském rejstříku od 11. prosince 1996, evidenční číslo ŽL 310011-32085 (dále jen: „Správce“).

6.2 Správce nemá osobu pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese martina.tesarikova@volny.cz.

6.3 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění kupní smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení), pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení) a pro účely oprávněných zájmů Správce (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení). Oprávněným zájmem Správce je ochrana jeho práv vyplývajících z plnění kupní smlouvy a přímý marketing.

6.4 Správce zpracovává jen ty osobní údaje, které jste mu sami poskytli.

6.5 Osobní údaje jsou zpracovávány nanejvýš v tomto rozsahu:

- jméno a příjmení
- adresa
- e-mail
- telefon
- registrační ID uživatele z místa, ze kterého uskutečnil objednávku, jedná-li se o nákup z třetího prodejního místa mimo e-shop přímo provozovaný Správcem (Mimibazar, Aukro apod.)

6.6 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, případně i na realizaci plateb (Česká pošta, Zásilkovna, DPD apod.).

6.7 Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.

6.8 Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti Správce v oboru Maloobchod prostřednictvím internetu, nestanoví-li zvláštní právní předpisy dobu uchování delší a/nebo nepožádal-li subjekt údajů před uplynutím této doby o jejich výmaz.

6.9 V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a podle § 7 odst. 3 zákona 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti může Správce využít získaný elektronický kontakt pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se předmětu jeho činnosti. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

6.10 V souladu s Nařízením máte právo

- požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování dle čl. 15 až 21 Nařízení
- požadovat přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, dle čl. 15 Nařízení
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

6.11 Ze strany Správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

6.12 Správce zavedl přiměřená technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů uchovávaných jak v elektronické, tak v listinné podobě.

6.13 Tato Informace je platná a účinná ode dne 25.5.2018.


—————————————————————————————————————
7. AUTORSKÁ PRÁVA
—————————————————————————————————————
Prodávající je ve smyslu zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) držitelem autorských práv k fotografiím i doprovodným textům. Jejich užití bez předchozího souhlasu není přípustné.

—————————————————————————————————————
8. SOUKROMÝ PRODEJ
—————————————————————————————————————
Prodej osobních věcí se řídí přiměřeně ustanoveními obchodních podmínek, s těmito výjimkami:

a) Na nakoupené věci se nevztahuje možnost odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.
b) Na nakoupené věci se nevztahuje záruční lhůta. Pokud věc měla vady, na které prodávající neupozornil, postupuje se podle § 1914 – 1925 občanského zákoníku..


Použité oblečení a obuv jsou běžně nošené. Věci označené k donošení mohou – ale nemusí – mít tyto vady: méně nápadné skvrny či zašívání, mírné změny barevného odstínu způsobené praním, počínající žmolky. Na větší vady je kupující upozorněn v popisu konkrétního předmětu. Velikost stanovená výrobcem je jen orientační, v případě značné odchylky je v popisu korigována. Přesné rozměry oblečení jsou v detailní fotografii. Veškeré použité fotografie jsou skutečné, nejedná se o katalogové foto.

Zvažujete nákup, chcete se ještě na něco zeptat? Nechcete nakupovat, ale potřebujete se jen poradit? Bude-li to v mých silách, ráda odpovím.

Přeji vám příjemný nákup.


Martina Tesaříková
Šibenička 805
251 64 Mnichovice
IČ 66037051
Neplátce DPH
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 11. prosince 1996
Evidenční číslo ŽL: 310011-32085

tel. 723 993 478, po-pá 10-17 hodin
martina.tesarikova(zav)volny.cz
Podmínky byly naposledy upraveny: 17.6.2021, 19:09
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.