PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Jana Prokšová

Uhřice 23
Velké Opatovice
67963
Česká republika

tel. 731041996

IČ 87090601
DIČ CZ7659113759

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

DĚKUJI, ŽE PŘI NÁKUPU ČTETE PODMÍNKY PRODEJE, KOUPÍ SOUHLASÍTE S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


====================================================================

UPOZORNĚNÍ - KAŽDÝ POČÍTAČ UKAZUJE JINAK BARVY! JE ZBYTEČNÉ SE PTÁT, ZDA BARVA JE OPRAVDU V REÁLU TAKOVÁ, JAK JI UKAZUJE VÁŠ POČÍTAČ, KAŽDÝ MÁ JINAK NASTAVENÉ BARVY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZÁVAZNÁ JE PRO MĚ ADRESA, KTEROU UVEDETE JIŽ POPRVÉ V INZERÁTĚ. POPŘÍPADĚ ZMĚNU HNED NAPIŠTE DO PRVNÍHO ODEPSANÉHO INZERÁTU. NEMŮŽU PŘI CHYSTÁNÍ BALÍČKŮ PROČÍTAT KAŽDÝ EMAIL, KDE MĚ ŽÁDÁTE O ZMĚNU ADRESY. PŘI PSANÍ ADRES SE ŘÍDÍM DLE MÝCH ZÍSKANÝCH NABÍDEK.

NEREGISTROVANÍ UŽIVATELÉ MUSÍ UVÉST CELOU ADRESU JIŽ PŘI OBJEDNÁNÍ, NEBUDU REAGOVAT NA OBJEDNÁVKY, KTERÉ MAJÍ JEN VYPLNĚNÉ PŘEZDÍVKY APOD.

====================================================================

V tomto mém obchůdku se nalézá oblečení NOVÉ.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


zboží je SKLADEM, tzn. není na objednávku, je hned k zaslání.


OUTLETY - zboží je nové, nenošené, vyřazené z prodeje z důvodu nástupu nové kolekce. U těchto oblečků někdy bývají přestřižené visačky nebo někdy i chybí.

U nového oblečení uvádím míry, ale velice ráda na dotaz danou věc přeměřím

====================================================================
Zboží zasílám na dobírku jen REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM S VELMI DOBRÝM HODNOCENÍM. (manipulační poplatek je v tomto případě 80 - 100 Kč)

====================================================================


Zboží prodávám, nevyměňuji za jiné věci z alb!!!!!

====================================================================

Prosím, nesmlouvejte se mnou o ceně zboží nebo o slevě, já také od žádného dodavatele nedostanu slevu!!!!!!!!

=================================================================== Všeobecné informace
Provozovatel
Jana Prokšová

Uhřice 23
Velké Opatovice
67963
Česká republika

tel. 731041996 -pevný tel (není hlasová schránka), v případě nepřítomnosti zašlete email.
Pracovní doba je orientační.
pracovní doba: PO-ČT 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Pá 8.00 -12.00


IČ 87090601
DIČ CZ7659113759
Registrace ŽL u Mětského úřadu Boskovice.

VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.„Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Jana Prokšová, Uhřice 23, 679 63 Velké Opatovice formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4. „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

a) Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese již výše uvedené. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží - Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jana Prokšová, Uhřice 23, 679 63 – Obchůdek u Žabky

IČO: 87090601

e-mail: j.proksova@volny.czOznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:ze dne ………………………… datum obdrženíčíslo objednávky:

Vaše jméno + adresa:

Váš email:

Číslo účtu:

Číslo daň.dokladu:

Datum:


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Objednání zboží
V tomto obchůdku se nalézá oblečení NOVÉ. Ceny jsou označeny včetně DPH.
Na větší množství kusů se, prosím, informujte dopředu emailem na j.proksova@volny.cz.
Chtěla bych Vás upozornit na to, že každý výrobce má jiné číslování, u každé položky jsou uvedeny rozměry, na požádání klidně přeměřím, proto je dobré si to změřit, Na pozdějí věty typu "číslování neodpovídá velikosti" neberu zřetel, neberu jako reklamaci!
Máte právo vrátit zboží do 14 dnů, potom budu postupovat dle odstavce "Odstoupení od smlouvy".
Všechno zboží je skladem. Doba expedice od objednání je 1-7 dnů.
Objednávat zboží můžete přímo prostřednictvím internetového obchodu. Telefonicky Vás také rádi informujeme o nabízeném zboží a zodpovíme Vaše dotazy.
Objednávka musí obsahovat Vaše jméno a adresu, e-mailové, příp. telefonické spojení a katalogové označení zboží včetně velikosti a požadovaného množství.
Po úspěšném odeslání objednávky Vám bude zaslán e-mail s rekapitulací vaší objednávky. Při výběru způsobu platby - převodem z účtu - vždy vyčkejte potvrzení z naší strany. Zašleme Vám druhý email s informacemi o platbě a zda je vaše požadované zboží stále skladem. Vaši platbu očekáváme nejpozději do 10 dnů, jinak bude objednávka zrušena (pokud není domluveno jinak).
BALÍČEK ZASÍLÁME VŽDY NAJEDNOU - NE NA ETAPY!!!!!!!!!!!!


Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout odeslání na dobírku (případně úplně odstoupit od kupní smlouvy a stornovat objednávku) bez jakýchkoliv sankcí, pokud se kupující nachází na seznamu nespolehlivých zákazníků, či pojme podezření o nesolidním jednání kupujícího.
Foto obrázků odpovídá skutečnosti - netýká se barvy - každý počítač má jinak nastavené barevné rozlišení , tzn. např. růžová barva u mne v počítači může vypadat úplně jinak ve Vašem počítači.

2. Vyřízení objednávky

Vámi objednané zboží zasíláme od 1 do 7 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že v okamžiku potvrzení objednávky nebude nějaký produkt skladem, budeme Vás v takovém případě neprodleně kontaktovat emailem, navrhneme řešení a domluvíme další postup. Za takovou situaci se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

3. Platba za zboží

Zboží můžete zaplatit předem převodem na náš účet - Při výběru způsobu platby - převodem z účtu - vždy vyčkejte potvrzení z naší strany. Zašleme Vám druhý email s informacemi o platbě a zda je vaše požadované zboží stále skladem. Vaši platbu očekáváme nejpozději do 7 dnů, jinak bude objednávka zrušena (pokud není domluveno jinak). nebo dobírkou při převzetí zboží od přepravce. Balné neúčtujeme.4.Doručování zboží

DOPORUČUJI PŘEPNOUT NA MŮJ E-SHOP, KDE JE ZVÝHODNĚNÁ DOPRAVA - při obj. nad 1200,- Kč dopravné ZDARMA. (neplatí pro mimibazar, jen pro e-shop)


Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí, co nejdříve zkontroloval.

Zboží zasíláme českou poštou.

Ceník poštovného: účtováno jako manipulační poplatek od 1.8..2013 (poštovné + balné včetně DPH 21%)

O CENÁCH NESMLOUVÁM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od 5.12.2018 je účtováno jednotné poštovné 69,- Kč

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


B) Obyčejně již nezasílám!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
D)Balíček, který má přes 2 kg nebo přesahuje hodnotu objednávky přes 550,- Kč (musí se již pojistit) posílám jako Balík do ruky či na poštu (dříve obchodní balík)!!!!!!!!!!!!!!!!


BALÍK DO RUKY - cena je 78,- Kč i s DPH,
BALÍK NA POŠTU 78,- Kč s DPH s termínem dodání do 48 hodin:E) Zásilkovna - cena 69,- Kč, dobírka 40,- Kč
-odeslání do 48 hodin (pracovních dní). Dodání na zásilkové místo je do 3 dnů.

Balík přijde na místo, které si vyberete. V nabídce je přes 3000 možných míst k vyzvednutí po celé České republice. Od Zásilkovny Vám přijde SMS kód, se kterým může balíček vyzvednout kdokoliv. Je povolena platba kartou – pokud to výdejní místo umožňuje.

Sledování zásilky: https://www.zasilkovna.cz/vyhledavani
5. Zrušení objednávky, výměna zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky lze kdykoliv (pokud již nebyla odeslána) bez jakýkoliv sankcí.

V souladu s občanským zákoníkem můžete odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. (odeslání zpětné zásilky na naši adresu lze zaslat nejpozději 14. den od převzetí zásilky)

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží bez jakýkoliv sankcí. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14-denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo prodejního dokladu, bankovní spojení.Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Náklady spojené s přepravou při vrácení zboží hradí kupující.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vracení zboží nese kupující.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, jsme oprávněni uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.Nemáte právo vrátit ani vyměnit zboží pokud jste objednávali v rámci své podnikatelské činnosti nebo pokud zboží bylo upraveno podle Vašeho přání.

Potřebujete jinou velikost?

V současné době je možné zboží pouze vrátit. Pokud potřebujete jinou velikost, pošlete zásilku zpět a vytvořte si novou objednávku, V případě, že zboží již nenajdete, není bohužel již k dispozici. Za vyměňované zboží si účtuji poštovné.
Vyměňované zboží nám neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude převzato.6) Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí - Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním parametrům) jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• bezplatné odstranění vady opravou,
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených náklad

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Jana Prokšová - www.uzabky.cz se sídlem Uhřice 23. IČ 87090601, zapsaná u registrace ŽL u Mětského úřadu Boskovice. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Žádná obchodní sdělení nejsou rozesílána.

Zpracování osobních údajů je prováděno Janou Prokšovou- tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

dopravce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1;
dopravce Geis Parcel CZ s.r.o. Zemská 211/1, 33701 Ejpovice


Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese j.proksova@volny.cz

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.uzabky.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

Tyto obchodní podmínky jsou aktualizované od 1.1.2017

====================================================================

Prosím, dodržujte pečlivě návod na údržbu( např. oblečení Wolf se pere na 30stupňů !),
oblečení s obrázky se pere naruby,
na změnu stavu zboží z důvodu nedodržení daných podmínek údržby není brán ohled.

=====================================================================


Poprosila bych o zprávičku, že balíček došel. V případě, že jste spokojené, prosím o krátké hodnocení. budu i ráda za fotečky spokojených zákazníčků, které vystavím do svého alba.

====================================================================
Podmínky byly naposledy upraveny: 7.10.2019, 17:35
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt