PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Obchůdek u Radky
Radka Králová

Na Vrsku 251
Trebotov
252 26
Česká republika

tel. 721459949

IČ 61646075
DIČ CZ7754100079

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milé zákaznice, milí zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli nakoupit v našem obchůdku u Radky

Máte-li nějaké otázky, klidně se ptejte, ráda Vám je zodpovím. Dotazy i objednávky vyřizuji postupně, jak dojdou. Snažím se co nejdříve, ale nemusí se mi to vždy podařit do 24 hod. Pokud bych ale nereagovala do 48hod., prosím kontaktujte mne znovu, nejspíš došlo k nějakému technickému problému.
Jestliže budu z nějakého důvodu (dovolená, hory..) delší dobu mimo internet, upozorním na mou momentální nedostupnost formou vzkazu
ZBOŽÍ NEMĚNÍM POUZE PRODÁVÁM NA DOTAZY TOHOTO TIPU NEREAGUJI!!!!

Dodací lhůta u zboží, které je skladem je maximálně 3 pracovní dny po připsání částky na můj účet. Pokud nabízené zboží není skladem (také v době před vánočními svátky, či v době dovolených) je dodací lhůta delší cca 7-10 pracovních dnů . Informace o dodací lhůtě Vaší objednávky je Vám vždy zaslána spolu s podklady k platbě !!V případě ,že na zásilku spěcháte uveďte to do objednávky a informujte se prosím na dostupnost zboží zdělíme Vám zda je možné zboží do uvedeného termínu doručit .


Prodejce a provozovatel internetového obchodu Obchůdek u Radky -keramika ,bytové doplňky
Radka Králová
Kontaktní osoba : Radka Králová email: obchudekuradky@gmail.com tel: 721459949 8-17hod

Držitel živnostenského oprávnění
IČO: 61646075
DIČ:CZ7754100079

Jsme ptátci DPH

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%


SÍDLO FIRMY:
Na Vršku 251 Třebotov 252 26

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY:
Odesláním objednávky potvrzujete také to, že souhlasíte se všemi podmínkami. Vaše objednávka bude potvrzena nejpozději do 24 hodin od obdržení. Pokud email nedojde Skontrolujte si zda máte místo ve schránce nekdy se také stane ze email nedojde spadne treba do spemu apod.

Poštovné účtuji dle České pošty a hradí je příjemce. Balíčky zásadně posílám jako doporučený dopis, nebo doporučený ,cenný balík


STORNO OBJEDNÁVKY
- objednávku lze stornovat zákazníkem do 24 hodin na email: obchudekuradky@gmail.com


ZÁRUČNÍ DOBA:
- na nové zboží je záruční doba poskytována dle platného záručního řádu
- na použité zboží není poskytována (pokud však je přehlédnutá vada nebo zboží neodpovídá popisu, po předchozí domluvě prodejce poskytuje adekvátní slevu popř. vrací uhrazenou částku, zákazník však o této závadě musí informovat prodávajícího neprodleně po obdržení zboží)PLATBA
Prosím o platby předem na účet (který Vám ráda zašlu). účet ČSOB

Dodací lhůta u zboží, které je skladem je maximálně 3 pracovní dny po připsání částky na můj účet. Pokud nabízené zboží není skladem (také v době před vánočními svátky, či v době dovolených) je dodací lhůta delší cca 7-10 pracovních dnů . Informace o dodací lhůtě Vaší objednávky je Vám vždy zaslána spolu s podklady k platbě !!V případě ,že na zásilku spěcháte uveďte to do objednávky a informujte se prosím na dostupnost zboží zdělíme Vám zda je možné zboží do uvedeného termínu doručit .CENA POŠTOVNÉHO

balíček do 2kg =85kč
Nad 2kg bude zasláno jako balík do ruky nebo na poštu cena 105kčZASLÁNÍ BALÍČKU -DODACÍ LHŮTA
Balíček posílám doporučeně nebo jako balík doruky,na poštu po zaplacení na účet Dodací lhůta u zboží, které je skladem je maximálně 3 pracovní dny po připsání částky na můj účet. Pokud nabízené zboží není skladem (také v době před vánočními svátky, či v době dovolených) je dodací lhůta delší cca 5-10 pracovních dnů .V případě ,že na zásilku spěcháte uveďte to do objednávky a informujte se prosím na dostupnost zboží zdělíme Vám zda je možné zboží do uvedeného termínu doručit .
Informace o dodací lhůtě je Vám vždy zaslána spolu s podklady k platbě !!Po dohodě možno zaslat zboží na dobírku poštovné na dobírku činí 128kč ,pojištěno na křehké 140kč

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník č.89/2012 Sb. ) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 60% z celkové ceny objednávky vč. poštovného. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta + náklady na odeslání = poštovné) budou postoupeny naší smluvní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených


Platbu za objednané zboží očekávám do 5-7 dnů(Pokud se spolu předem nedohodneme jinak .V případě ,že chcete počkat s platbou do mateřské apod. informujte mne o tom ) do té doby ho rezervuji . Pokud není do 7 dnů uhrazeno vracím opět do prodeje !!!!!!!!!!!!

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Při převzetí zboží, máte za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Odpovědnost za porušenost obalu nese přepravce. Zákazník by si měl ve vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodejce.


POZOR! POZOR! POZOR! DŮLEŽITÉ:

V případě že zboží nedorazí v pořádku (bude poštozeno po cestě), je potřeba to nahlásit a reklamovat na poště nejpozději do 24 hod od doručení .

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Vrácení zboží bez udání důvodu je možné do 14dnů od převzetí zásilky, následně bude vrácena platba pouze za zboží (ne za poštovné)

Ustanovení nového občanského zákoníku explicitně uvádí, že „odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal"

REKLAMACE

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace (neuznané reklamace) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného společnost nevyplácí)

Zboží zasílejte až po písemné nebo telefonické domluvě ohledně reklamace !!!!
Zašleme reklamační list urychlí se tím vyřízení reklamace.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Zboží na reklamaci neposílejte dobírkou, nebude převzata!

Reklemace zboží - křehký balík
Nejpozději do 24 hodin od vyzvednutí zásilky je nutné uplatnit reklamaci na poště, kde jste si balík vyzvedli. Balík musí být kompletní, tak jak jste ho rozbalili. Reklamaci rozbitého zboží neuplatňujete u prodejce!
Veškeré zásilky obsahující křehké zboží jsou označovány značkou Křehké a pečlivě zabaleny, aby se minimalizovala možnost jejich rozbití. Z tohoto důvodu není problém reklamovat rozbité zboží u České pošty, kdy Česká pošta zákazníkovi vrátí zpět peníze za rozbité

Provozovatel keramika doplňky Radka Králová
Adresa :
Obchůdek u Radky

Na Vrsku 251
Trebotov
25226
cr
IČ 61646075
DIČ:CZ7754100079
Jsme plátci DPH
Živnostenský list zapsán u Městký živnostenský úřad:Černošice,čj 513/95

*******************************************************************************************
Podmínky byly naposledy upraveny: 15.1.2017, 17:39
© 2004-2018 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt