PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Zuzana Uherkova

Nyklíčkova 973/1
PRAHA 5
158 00
Česká republika

IČ 43943306

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

1.Provozovatel internetového obchodu a odpovědná osoba
Zuzana Uherková
Nyklíčkova 973/1
158 00 PRAHA 5
IČO: 43943306
tel. 721 435 511
nejsem plátce DPH
Subjekt je zapsán v živnostenském rejstříku.
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5.

Podmínky prodeje platné pro komerční činnost.
sarabarammb@gmail.com (na Vaše dotazy odpovídáme většinou do 48hodin)
tel. kontakt neposkytujeme2.DODACÍ PODMÍNKY:
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. O možné vyjímce bude kupující předem informován. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
a. Zboží do hodnoty 1.999,. Kč je zasíláno prostřednictvím PPL a to jako SOUKROMÝ BALÍK a je dodáno následující pracovní den od odeslání. Cena 89,-Kč
b. Zboží do hodnoty 1.999,. Kč je zasíláno také prostřednictvím České pošty a to jako CENNÉ PSANÍ. Lhůta pro dodání se řídí vnitřními předpisy České pošty. Maximální rozměr balíčku je 22x 32 cm. Cena 89,-Kč
c. Zboží do hodnoty 1.999,- můžeme v případě zájmu zaslat jako BALÍK DO RUKY (DR) s doručením druhý pracovní den po odeslání. V případě, že Vám zaměstnanec pošty nemůže předat zásilku přímo, bude uložena po dobu 7 dní na vaší poště a poté se vrací zpět. Cena 99,- Kč
d. Zboží do hodnoty 1.999,- můžeme v případě zájmu zaslat jako BALÍK NA POŠTU s doručením druhý pracovní den po odeslání. Zásilka bude uložena po dobu 7 dní na vaší poště a poté se vrací zpět. Cena 109,- Kč
e. Zboží do hodnoty 1.999,- můžeme v případě zájmu zaslat prostřednictvím společnosti ZÁSILKOVNA s doručením do cca 2 pracovních dnů po odeslání. Negarantovaná doba doručení. Zásilka bude uložena po dobu 7 dní na zvolené pobočce a poté se vrací zpět. Cena 49,- Kč
f. Zboží s hodnotou nad 2.000,- je zasíláno ZDARMA prostřednictvím PPL a to jako PPL Privat a je dodáno následující pracovní den od odeslání. Cena ZDARMA
g. Zboží s hodnotou nad 2.000,- je zasíláno i prostřednictvím České pošty a to jako BALÍK DO RUKY a je dodáno následující pracovní den od odeslání. Cena 0,- Kč.
h. Zboží s hodnotou nad 2.000,- je zasíláno ZDARMA prostřednictvím společností ZÁSILKOVNA a je dodáno do cca 2 pracovních dnů od odeslání. Negarantovaná doba doručení. Cena ZDARMA
ch. Zboží může být zasláno na dobírku (registrovaným na MMB s pozitivní historií) prostřednictvím České pošty (Balík do ruky) či PPL (Soukromý balík) - popis viz. výše. Náklady na bezdůvodně nevyzvednutou zásilku ( tzn. v předstihu e-mailem nevysvětlitelnou) jsme oprávněni v souladu Nákupním řádem požadovat po kupujícím. Příplatek k poštovnému + 40,- Kč.
i. Uvedené ceny poštovného platí pouze při zasílání v ČR. Zasíláme i do ostatních zemí, poštovné je však vždy určeno ceníkem České pošty, či DHL podle konkrétní objednávky a předem tuto částku zašleme k odsouhlasení.3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
a. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné.
Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a v souvislosti s dodáním zboží k zákazníkovi a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodejce je registrován u ÚOOÚ pod registračním číslem 00045921. Zákazník dává souhlas ke shromaždování osobních údajů, k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek provozovatele, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti dodavatele.
b. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
c. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
d. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
e. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v bodu 5. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, prodávající však nezodpovídá za rozdílné nastavení zobrazovacích zařízení u zákazníka.4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
a. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn před konečným odsouhlasením objednávky.
c. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
d. Veškeré uvedené zboží je skladem, může se však stát, že na dané zboží přijde objednávka a ještě nestihne proběhnout aktualizace stavu na internetu. V tomto vyjímečném případě se může stát, že zboží již dostupné není. Pokud zboží skladem není, kontaktujeme zákazníka a informujeme o možné dodací lhůtě, případně nabídneme zboží náhradní. V případě, že zboží skladem není, má zákazník právo okamžitě odstoupit od objednávky.5. PLATEBNÍ METODY
V současné době mohou zákazníci využít dvě platební metody
Dobírka - zákazník uhradí dodané zboží při přejímání zásilky
Bankovní převod - zákazník uhradí cenu zboží prostřednictvím bankovního převodu na základě e-mailové výzvy a zboží je odesláno až po připsání peněz na účet v termínu uvedeném v bodě 2. Rezervace zboží na dobu potřebnou pro bankovní převod jsou 3 pracovní dny.6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
a. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je samotná objednávka zboží a poskytnutí údajů zasilací adresy.
d. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce.
e. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
f. Vyplněním závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
g. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
h. Kupující může do 24 hodin objednávku emailem zrušit.
ch. Předpokládaný termín doručení u zboží, které je na objednávku, je vždy uváděn s předpokladem do našeho skladu. Poté je zboží expedování k zákazníkovi.
i. Míry u výrobků uváděné jsou orientační. Představují rozměr vzorového kusu, ne všech konkrétně prodávaných.
j. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
k. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
a.Právo na odstoupení od smlouvy je ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícho po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezme zboží.
b.Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat: Zuzana Uherková, Kakosova 977/2, 155 00 PRAHA 5, info@fashion-in-style.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář.
c.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
d.Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
e.Náklady spojené s vrácením zboží zpět obchodníkovi nese kupující.
f.Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.Vzorový formulář pro možnost odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě:


Odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě


Kupující:
Jméno: …...............................................................................
Adresa: …...............................................................................

Prodávající: Zuzana Uherková, Nyklíčkova 973/1, 158 00 PRAHA 5, info@new-haven-outlet.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy u zboží …........................................................

Datum obdržení zboží: ….................................


Kupní cena má být vrácena (vyplňujte pouze v případě, že požadujete vrácení jiným způsobem než jste za objednávku platili)
bezhotovostním převodem na bankovní účet č................................. /.............................
….......................................................................................
Datum a podpis kupujícího8. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Základní podmínky reklamace
a. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Kupující písemně nebo elektronicky oznámí prodávajícímu své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
b. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
c. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
d. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí k reklamačnímu řízení takové zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).
e. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
f. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.
g. Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.
h. Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
h. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět zákazníkovi. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi provozovatel, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady zákazník.
ch. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba se řídí zákonem a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
i. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
j. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
k. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• bezplatné odstranění vady opravou,
• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.10. ŘEŠENÍ SPORŮ
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.11. OSTATNÍ
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Uskutečněním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami.

Využíváme služby Fair-COD. Pokud si zboží objednané na dobírku bez předchozí domluvy nevyzvednete, požádáme Vás nejdříve o úhradu nákladů na poštovné. Nevyzvednutí zásilky se dle zákona nepovažuje za odstoupení od platné smlouvy. Zároveň Vás ve chvíli návratu nepřevzaté zásilky na dobírku uvedeme v seznamu nespolehlivých zákazníků na www.nespolehlivizakaznici.cz. Z této databáze budete vymazán/a ve chvíli uhrazení dluhu.
Podmínky byly naposledy upraveny: 16.3.2018, 9:33
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt