PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Lada Hájková

106
Kojčice
39409
Česká republika

IČ 03227120
DIČ CZ7858111514

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milí nakupující,

jsme moc rádi že jste navštívili náš internetový obchůdek.

PRODEJCE, PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

Hájková Lada
Poděbradova 26
39301 Pelhřimov

IČO:03227120

Odpovědná osoba: Lada Hájková
KONTAKT: lada-hajkova@seznam.cz
agenda je vyřizována průběžně, každý den v týdnu včetně víkendů, odpověď očekávejte nejpozději do 48 hodin.

VŠECHNO NABÍZENÉ ZBOŽÍ MÁME SKLADEM!!!!!!!!


V našem obchůdku si můžete zakoupit značkovou obuv, které je skladem a tudíž k odeslání IHNED. Pokud budete mít zvláštní přání, pokusíme se vyhovět a sehnat co potřebujete, pokud bute potřebovat boty změřit , poměřit délku stélky , je možné zavolat přímo na prodejnu tel. 604653549- nezdráhejte se nám napsat...Máme velký výběr obuvi a nestačím vše vložit.

Na trhu úspěšně podnikáme více jak 14 let,můžeme Vám nabídnout obuv prověřené kvality. Vše 100% originál. I přesto si zboží po převzetí důkladně zkontrolujte a v případě jakékoli objektivně prokazatelné vady mě kontaktujte!!!!!!!!!!!

NABÍDKA ZBOŽÍ NA MMB JE I V KAMENNÉM OBCHODĚ
V takovém případě se může stát,že nabízená věc nemusí být vždy skladem,mohla být prodaná na prodejně.V takovém případě je zákazník informován emailem o nedodání zboží.Sám zákazník se rozhodne jestli si za nedodané zboží vybere náhradní či nikoli.

Z ČASOVÝCH DŮVODŮ ZBOŽÍ NENAFOCUJI, KATALOGOVÉ FOTKY NEPŘEFOCUJI!
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Kabelky MDM:
KVALITNÍ, PROPRACOVANÉ, KRÁSNÉ,LUXUSNÍ KABELKY SLOVENSKÉ VÝROBY, VŠECHNY CO NABÍZÍM V ALBU MÁM SKLADEM-IHNED K ODESLÁNÍ.
VÍCE NA www.kabelky-mdm.sk.

Pracovní doba v kamenném obchodě:

PO-PÁ- 8:30-17:00

SOBOTA - 9:00-11:00
Barva zboží:
Barva obuvi na fotografiích zobrazovaných v katalogu se může mírně lišit od skutečné barvy obuvi. To může být způsobeno například nastavením monitoru uživatele či osvětlením při fotografování obuvi.

Dále nabízím věcičky po mě a mých dětech - jedná se o věci jak nošené, tak i nové-špatná velikost, nesedí atd..., které nestíháme unosit nebo nám velikostně nesedí. BEZ ZÁRUKY!!!!!
Nové oblečení , které mi velikostně nesedí, protože převážně nakupuji zde- bez zkoušení, NEBERU ZPĚT !!!!. U všeho jsou psané míry, nebo se stačí zeptat a já vám je napíši , to není problém. Pokud máte zájem o věc, netýká se obuvi , pouze věcí po mě a cena se Vám zdá vysoká, stačí napsat, možnost dohody.

ADIDAS -zboží je na objednávku. Dodání cca 8-10 dní od platby.
Zboží, obuv Adidas je na objednávku, neznám přesné míry, mám pouze míry , které uvadí výrobce.
Prosím, proto si koupi pořádně rozmyslete, vracení zboží je nákladné.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Na převod peněz dáváme 4 pracovních dní, pokud se nedohodneme jinak. Upřednosňujeme platbu bezhotovostním převodem.
Odesíláme až po připsání peněz na účet, samozřejmě doporučeně, jako balík, popř. jako cenný nebo obchodní balík - záleží na hodnotě zboží.


DODACÍ PODMÍNKY:
Balíčky odesíláme zpravidla každý pátek dle pořadí připsaných plateb. Balíčky vždy posíláme jako doporučené zásilky nebo pojištěné balíky, pokud se nedohodneme jinak .K obuvi vždy přikládám doklad o koupi a záruční list .!!!!!!!!!!!!

O ODESLÁNÍ BALÍČKU BUDETE INFORMOVÁNI E-MAILEM.
LHŮTA PRO DODÁNÍ BALÍČKU SE ŘÍDÍ VNITŘNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ POŠTY.


CENY JSOU UVEDENÉ VČETNĚ DPH, BEZ POŠTOVNÉHO, KTERÉ JE PŘIPOČTENO K CELKOVÉ OBJEDNÁVCE - Aktuální výše poštovného vždy odpovídá platnému tarifu České pošty.

DOBÍRKA- 160,- poštovné a balné. - Pouze po dohodě.
Platba předem- 100,- poštovné a balné.

Pro zákaznice ze Slovenska kam také zasílám cena poštovného je cca 290 Kč.


Ochrana osobních údajů: Při odeslání objednávky zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefon. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Údaje, které nám poskytnete, v žádném případě neposkytujeme třetím osobám! Vyplněním objednávky souhlasíte se zařazením poskytnutých údajů.

REZERVACE:

Pořadí kupujících a zájemců si určuji sama!
Je možná rezervace, ale nejdéle 5 dní, pak bude zboží opět dáno do prodeje. Za rezervaci neberu dotazy ohledně rozměru nabízených věcí, pokud projevíte o danou věc zájem a pak se mi nebudete více jak 10 hodin ozývat, uvolním zboží do prodeje a nabízím dalšímu zájemci!!!!!!!!!VRÁCENÍ ZBOŽÍ , OBUVI:
NAKUPUJÍCÍ MÁ ZÁKONNÉ PRÁVO ZBOŽÍ VRÁTiT VE 14 DENNÍ LHŮTĚ, BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ, NEPOŠKOZENÉ, NEPOUŽITÉ, A VČETNĚ VŠECH VISAČEK S DOKLADEM O KOUPI , KTERÝ JE VŽDY PŘILOŽEN.PŘEDEM NÁS INFORMUJTE E-MAILEM, ŽE ZBOŽÍ VRACÍTE ZPĚT.
V případě vrácení zboží v akci "Poštovné zdarma" bude vrácena částka za zboží zkrácená za skutečně zaplacené poštovné


PENÍZE VRÁTÍME V PRŮBĚHU 10 PRACOVNÍCH DNÍ NA VÁMI UDANÝ ÚČET A TO AŽ PO PŘEVZETÍ ZÁSILKY. ZBOŽÍ VRACEJTE V TAKOVÉM STAVU, V JAKÉM VÁM BYLO ZASLÁNO.

V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁSILKU ZTRATÍ ČESKÁ POŠTA, PROSÍM O TRPĚLIVOST. CELOU ČÁSTKU VČETNĚ POŠTOVNÉHO VÁM VRÁTÍME PO 30 DNECH OD DATA, KTERÉ JE NA PODACÍM LÍSTKU.

POSTUP PŘI REKLAMACI:
* REKLAMACE JE VYŘIZOVÁNA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ
* O REKLAMACI MNĚ INFORMUJTE MAILEM, VE KTERÉM UVEĎTE DŮVOD REKLAMACE
* ZBOŽÍ ZASÍLEJTE JAKO DOPORUČENOU ZÁSILKU NA VÝŠE UVEDENOU ADRESU - NE NA DOBÍRKU - TAKOVÝ BALÍK NEPŘEVEZMU A VRÁTÍ SE VÁM ZPĚT
* ZAŠLETE MÁM DOKLAD O KOUPI, ČÍSLO ÚČTU, KAM MÁM PŘEVÉZT PENÍZE
* REKLAMACI SE BUDEME SNAŽIT VYŘÍDIT V CO NEJKRATŠÍ LHŮTĚ - ZÁKONEM DANÁ LHŮTA JE 30 DNŮ ODE DNE PŘEVZETÍ VAŠÍ ZÁSILKY!
Záruka se nevztahuje na:
VADY VZNIKLÉ BĚŽNÝM POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽITÍM VÝROBKU A NESPRÁVNÝM SKLADOVÁNÍM !!!!!!!!!!!!!

Pořadí kupujících a zájemců si určuji sama!!!!!
Děkuji za pochopení!!
POKUD MÁTE JAKKÉKOLIV DOTAZY, TAK RÁDA ZODPOVÍM.

PŘEJI ŠŤASTNÉ NAKUPOVÁNÍ A TĚŠÍM SE NA VÁS:-)
Podmínky byly naposledy upraveny: 27.1.2016, 11:07
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt