PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Tatiana Rychecká

Růžová 3632
Frýdek-Místek
73801
Česká republika

tel. 608980893

IČ 02023164

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Vítejte!
K datu 21.8.2013 došlo ke změně prodejce v tomhle bazárku.
Ičo: 02023164

Podminky prodeje zůstavají stejné!

Naší hlavní specializací je import zboží, které je u nás těžko k sehnání. Jedná se hlavně o dětské doplňky a hračky, bio a eko produkty, korejské potraviny a autodoplňky. Do konce tohoto roku bychom Vám rádi nabídli širokou škálu produktů ze zmíněných odvětví a dále také vlastní kreativní výrobky. Nabízíme pouze zboží od prověřených dodavatelů, které je zajímavé a kvalitní a jelikož spolupracujeme především přímo s výrobci, tak i za perfektní ceny. Věříme ve Vaši maximální spokojenost!


1. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré obchody. Obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (tj. osob využívajících služeb internetového obchodu).Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky, vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami a tyto jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek,stanovených těmito Obchodními podmínkami a kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečného potvrzení objednávky kupujícím, např. telefonicky, e-mailem, či písemně. Kupní smlouva samotná vzniká dodáním zboží a jeho převzetím kupujícím.

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

3. Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží, v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením, platným na území Evropské unie

IV. Ceny

Nabídkové ceny, uvedené v e-shopu, jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v závislosti na vývoji měnových kurzů, inflace či při změnách dodavatelských podmínek výrobců a dodavatelů zboží do e-shopu. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou objednávku na účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti či převzetím zaplacené dobírky.

V. Dodací podmínky

1. Zboží je doručováno dopravní službou (Česká pošta) po celém území ČR. Cena přepravy pro konkrétní objednávku je vždy uvedena u zboží.

2. Dodávky předmětu plnění budou, dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3-10 dnů od přijetí objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Nebude-li možno realizovat objednávku do max. 20 pracovních dnů, bude o této skutečnosti zákazník informován a má právo od již přijaté objednávky odstoupit nebo akceptovat delší dobu vyřízení této objednávky. Za splnění objednávky se považuje doručení zboží na uvedenou adresu. Dopravu na tuto adresu objednává a zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list k dotyčnému zboží.

5. Při objednávce již vyprodaného zboží bude zákazník informován a bude mu nabídnuto jiné zboží.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na zvolení jiného druhu přepravy, pokud to vyžadují okolnosti. Případné navýšení ceny dopravy hradí prodávající.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.9. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

VI. Doručení

Zásilku si můžete nechat poslat na jakoukoliv Vámi určenou adresu. Distribuci zajišťujeme výhradně na území České republiky.

VII. Platební podmínky

Platba bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě potvrzení přijetí objednávky (jako variabilní symbol musí být použito číslo objednávky), zboží je kupujícímu doručeno po úhradě kupní ceny v plné výši na účet prodávajícího

VIII. Záruka a reklamace

1. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení, druh zboží a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci - Česká pošta ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.

Důvodem reklamace mohou být pouze vady, které nebylo možno zjistit při převzetí zboží., tj. vady, které nelze zjistit při vnější prohlídce dodaného zboží. Reklamovat lze tedy zejména vady v kvalitě dodaného zboží.

2. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je oprávněn upravovat a měnit obchodní podmínky.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.3. Odstoupení od smlouvy :

V souladu se Zákonem č.367/2000 Sb., ze dne 14.9.2000, máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se v této lhůtě pro odstoupení, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena celá kupní cena, bez poštovného.

a) Odešlete na místo reklamace dopis, nejlépe e-mailem, s tímto textem :

" Na základě Zákona č.367/2000 Sb. odstupuji tímto od smlouvy č.(číslo objednávky), ze dne : DD.MM.RRRR, požaduji vrácení

částky, uhrazené za zboží z této objednávky. Částku mi pošlete na adresu.........................nebo účet...............................

Datum, podpis.

b) zboží odešlete na místo vrácení zboží (uvedeno níže)

c) zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat na naši adresu,by mělo být být v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní včetně příslušenství a s originálním dokladem o koupi. Zboží neodesílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit.

d) při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme zpět složenkou na adresu, nebo převodem na účet, do 10 pracovních dní od fyzického převzetí zboží.

e) bude-li vrácené zboží poškozené, opotřebené či nekompletní, budeme vůči kupujícímu uplatňovat nárok na náhradu chybějící hodnoty zboží v penězích


f) Vrácené zboží nezasílejte na dobírku, doporučujeme pojištění jeho dopravy.

g) V případě splnění výše uvedených podmínek garantujeme maximální urychlení reklamace a její vyřízení formou výměny zboží či vrácení peněz.

Místo k vrácení zboží
Tatiana Rychecká

Růžová 3632

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika


Kontakní osoba:

K vyřizování reklamací či odstoupení od smlouvy použijte následující kontakt:

Tatiana Rychecká

Růžová 3632

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

Telefonní kontakt:
608980893
Provozní doba od 10.00 do 15,00hodin

Mail: rychecka.empire@centrum.cz - odpověď do 24hodin

Objednávku je možno zrušit do 24 hodin bez udání důvodu na uvedenou emailovou adresu, nebo telefonicky na čísle 608980893


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Zároveň tím kupující akceptuje i cenu platnou v den objednání zboží a cenu za dopravu zboží ke kupujícímu, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak.

X. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje při nakládání s osobními údaji poskytnutými kupujícími nakládat v souladu s právním řádem ČR, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny informace o kupujících slouží výhradně pro interní potřebu prodávajícího a nebudou sdělovány třetím osobám, kromě osob, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího (banky, přepravci, apod.), a to pouze v nezbytném rozsahu.
Zboží posílám i na Slovensko za stejné poštovné jako mám uvedené v českých korunách - převod je na slovenský účet.

Prodávám věci, které mi nesedli, nebo dětem.Také po dětech - nošené.
Jsem soukromá osoba.
Dopravu u malých balíčků zajištuji českou poštou, u větších PPL.
V případě většího nákupu cena dle velikosti balíčku - řídím se poštou.....


Od 1.10 .2011 je nové poštovné
Balík do 0,5kg Vám pošlu za 63Kč
Balík do 1kg Vám pošlu za 68Kč
Blík do 1,5kg Vám pošlu za 72Kč
Doporučené psaní - Vám pošlu za 40Kč
Obyčejné psaní za 20Kč

Ráda bych upozornila nakupujíci - již jsem již zaměstnaná, tak na mail Vám odpovím
od 20.00 - do 22.00 hod. Vždy do 24 hodin!

Kdybych se náhodou neozvala do 24 hodin - je možné, že mail mi nepřišel, nebo se stratil ve spamu - prosím kontaktujte mně znovu - ráda vysvětlím, poměřím a poradím....
Moc děkuji za Váš zájem a taky toleranci!

V případě, že se jedná o zboží z mé vlastní výroby, tak si za něj samozřejme zodpovídám, a kvalita je u mně na prvním místě!!! Dělám ze zásadně nových a kvalitních materiálů.Od čehož se odvíjí i cena.
Jsem schopna Vám ušít oblečení pro dítka, dle Vašich představ, také doplnky atd....
V případě, že by jste měli zájem o něco co nevystavuji, nebo už bylo prodáno - kontaktujte mně, pokusím se Vám vyjít vstříc.

IČO 02023164 pro prodej nového zboží, mého originálního oblečení a doplnků.
Na toto zboží se vztahuje záruka.
Ne všechno zboží které prodávám jako nové je za účelem podnikání, mám tady i zboží, které jsem koupila pro naši rodinu a nesedlo nám, tak posílám dál.Na tohle se záruka nevztahuje - pro info písnete, kdyby si nejste jistí.

Kometnáře jako nakupujíci dávam první a jako prodávají jako druhá, až po Vaši reakci na zboží. Jestli nejste spokojeni - taky prosím o kontaktování a určitě vyřešíme :-)
Budu se těšit na naše obchůdky :-)
Děkuji a přeji hezké nakupování, Táňa!!!
Podmínky byly naposledy upraveny: 7.2.2016, 21:24
© 2004-2018 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt