PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Pavol Ďuriš

Krmelínská 17a
Ostrava - Hrabová
72000
Česká republika

IČ 14565153

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milé maminky, i jiní návštěvníci mého bazárku, děkuji Vám za Váš zájem.

Zde je několik údajů pro rychlý a pohodový obchůdek:Značkové nové zboží nabízené v tomto bazárku je z velkoskladů, outletů, ze stránek z USA.
Dodací lhůta u tohoto zboží je cca 2 -3 týdny od zaplaceni zálohy 50%.
Někdy se stane, že se zboží zdrží na naší celnici, kde dochází k proclení.
Není v mých silách urychlit práci celníků, ale snažím se vždy, aby zboží došlo co nejrychleji. Zboží ktere Vam nabízím je 100% originál. Za originalitu zboží ručím vrácením peněz. Zboží je zasilano až k zákaznikovi z USA. Poštovné učtuje pošta dle váhy balíčku. Záleží na váze balíčkuku. Přijímám platbu přímo na učet nebo složenkou. Nezasilam na dobirku jelikoz by to bylo velice drahe, ale pokud na tom trvate tak neni problem poslat balik na dobirku. Doba dodani je cca 14 dni po zaplacení, ale občas to muze byt i déle. Záleží na poště. Podle nového zákona se clo a DPH neplatí na balíčkuku do hodnoty 3500Kč. Příde-li Vám balíček prosím napište mi mail v případě uvedˇte vaše komenty do mého hodnocení. Nezapomeňte poslat vaši adresu at můžu splnit dodací lhůtu. Papirový doklad o prodeji Vam bude přiložen do balíčku na vyžádání.
Některé věci posílám i z ČR , ale převážně z USA .Poštovné z ČR je 70 Kč. Vyjímečně po dohodě zasílám zboží i na dobírku, v tomto případě však účtuji poštovné podle tarifu české pošty 110Kč. Zboží odesílám nejpozději druhý den po připsání platby na můj účet. Zboží na Slovensko posílám, poštovné je dle tarifu české pošty.ŽBOŽÍ
VŠE JE 100% ORIGINÁL!!!OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Veškeré objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a s těmito souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží již není k dispozici u dodavatele a dále z jiných důvodů (např. objednací údaje jsou neúplné, zboží je poničeno, apod.). V těchto případech prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu. Pokud již zboží bylo zaplaceno, prodávající neprodleně převede částku zpět na účet kupujícího a to do 2 prac. dní.
Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Potvrzení objednávky vč. podkladů pro platbu kupující obdrží emailem do 24hod. V případě, že se tak nestane, kontaktujte mne prosím znovu.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná
na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Upozorňujeme, že veškeré nezaplacené pohledávky(neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společně s osobními údaji společnosti Deredes s.r.o http://www.fair-cod.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

Objednávky je možno bezplatně a bezdůvodně zrušit do 24hodin emailem nebo telefonicky. Pokud již uběhlo více než 24hodin, účtuje si prodávající storno poplatek 25% z celkové ceny objednávky k uhrazení vzniklých nákladů.


Informace o postupu prodejce, kdy zjistí, že není schopen objednané zboží dodat nebo je schopen jej dodat pouze částečně :

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího lze ve vyjímečných případech, a to pokud zboží není již dostupné od dodavetele nebo je zjištěna vada před odesláním. V tomto případě prodávající informuje kupujícího o vrácení platby na účet kupujícího popř. pomocí poštovní poukázky a to do 2 dnů.DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platbu je kupující povinnen uskutečnit do 5ti kalendářních dní od uzavření KS(objednávky) na účet prodávajícího vedený u ČESKÉ SPOŘITELNY, jehož číslo kupující obdrží obratem společně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku po uplynutí této lhůty popř. aktualizovat cenu.

Dodání zboží skladem Českou poštu obvykle do 5 dnů po připsání platby na účet. Poštovné je 70 Kč za pojištěný balíček. Posílám i z USA, poštovné stanovuji konkrétně u každé objednávky.
Na Slovensko se poštovné určuje dle tarifu České pošty.
Po dohodě je možné i osobní předání, a to v místě bydliště prodávajícího.

Lhůta pro dodání zboží na objednávku je 2-3 týdny. Z pravidla do 15ti dnů od přijetí platby na účet. Pouze v krajních případech se dodací lhůta prodlouží, a to z důvodu zadržení zásilky na celní kontrole.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:


V případě nespokojenosti kupujícího se zbožím má ze zákona právo jej do 14ti dnů doručit zpět prodávajícímu.
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly. Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené kupní ceny. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Častou protiprávní praxí poskytovatelů služeb bývá požadavek na vrácení dodaného zboží v neporušeném obalu či zboží nepoužitého. Právo odstoupit od smlouvy má však spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již částečně opotřeboval – pak se uplatní shora popsaná metoda zápočtu spotřebované hodnoty na vracenou cenu. Současná česká právní úprava je již v souladu s evropskou směrnicí č. 97/7/ES a požadavek na bezpodmínečnost a nesankcionovatelnost práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy je výslovně uveden v ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku. Znamená to, že nepřichází v úvahu žádné kladení podmínek, účtování poplatků za odstoupení od smlouvy či odstupného. Pokud by poskytovatel služby chtěl spotřebiteli účtovat náklady spojené s vrácením zboží, musel by je řádně doložit. Toto opatření má za účel umožnit spotřebiteli zboží v klidu a náležitě vyzkoušet proto, že narozdíl od běžného nákupu v obchodě k tomu nemá při zásilkovém prodeji šanci, nemá možnost zjistit, zda mu zboží vyhovuje, ani jeho funkčnost porovnat s jiným zbožím. Nejde tedy o náhražku reklamací (reklamovat toto zboží je možné samozřejmě v záruční době).


ZÁRUKA NA POUŽITÉ ZBOŽÍ:

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v
obecně v obchodních podmínkách

ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD:
Každá zásilka je před odesláním kontrolována a prověřována.
Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta ze zákona 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Jestliže se u zboží při jeho používání projeví závada, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.
Záruka se nevztahuje na:
VADY VZNIKLÉ BĚŽNÝM POUŽÍVÁNÍM; NESPRÁVNÝM POUŽITÍM VÝROBKU A NESPRÁVNÝM SKLADOVÁNÍM.
Postup při reklamaci:
1) kupující kontaktuje prodávajícího o reklamaci emailem nebo telefonicky
2) poté kupující zašle zboží pojištěné jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího a do zásilky uveďe důvod reklamace, adresu a telefon
4) kupující přiloží také kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží (paragon)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží. V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH DAT:

Prodávající se zavazuje k ochraně osobních dat kupujícího, dále se zavazuje neposkytovat data třetím osobám.

Informace o zboží, objednávky :
Všechny informace o zboží, tj. o velikosti, materiálu a původu uvádím přímo v inzerátu a ručím za jejich správnost. Po dohodě je možné objednat jinou velikost, případně barvu, dodací lhůta se ale prodlouží na dalších 2 - 4 týdny.Většina zboží AF , GUESS a další jsou na objednávku, kterou odesílám v nejbližším termínu.


Přeji Vám příjemné nakupování. Budu se snažit vyjít Vám ve všem vstříc, abyste se ke mně rádi vraceli.

Děkuji Pavol Ďuriš
Odpovědná osoba Pavol Ďuriš
IČ: 14565153 ( nejsem platce DPH)
email: nikol.mmb@centrum.cz
tel.: +420 608 805 545 ( 10-20hod.)
tel.: 59 672 28 09 penná linka

MONETA
číslo účtu : 203 312 477 / 0600


adresa: Pavol Ďuriš
KRMELÍNSKÁ 17a
OSTRAVA - HRABOVA
720 00
Podmínky byly naposledy upraveny: 27.7.2017, 11:26
© 2004-2018 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Kontakt | Facebook