PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
1.Základní údaje
Dodavatel
Alena Vlášková, Kaplířova 1055, Tábor 39002
IČO: 10326413
Dodavatel není plátce dph
Kontaktní osoba: Alena Vlášková
email: marlenka.v@seznam.cz
na emaily odpovídáme do 48 hodin

2.Objednávka zboží
K objednání zákazník vybere zboží a objednávku odešle. Odeslaná objednávka (e-mail) zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží je u jednotlivých položek různá. Cena je stanovena v komunikaci e-mailem.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3.Zaslání zboží + poštovné a náklady na dopravu
Vámi vybrané zboží šijeme na zakázku, dodání je 10-15 pracovní dnů od připsání částky na účet. Dobírkou zboží nezasíláme.
Akceptuji platbu předem na běžný účet, tzn. bankovním převodem. Číslo účtu, celková částka včetně poštovného Vám budou po potvrzení objednávky zaslány emailem.
Datum splatnosti je 5 dní od vystavení, pokud se nedohodneme jinak.
VEŠKERÉ CENY JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ DPH, a to i ceny poštovného.

Balíčky zasílám prostřednictvím PPL nebo České pošty doporučeně. Všechny zásilky zasíláme výhradně jako pojištěné, je to pro obě strany záruka, že v případě ztráty balíčku poštou Vám budu moci po ukončení reklamačního řízení vrátit zpět celou částku, kterou jste uhradili. 

Zásilku, která je viditelně poškozená, můžete odmítnout od PPL popř. pošty či jiného dopravce, převzít, vrátí se tak k nám a my můžeme začít vyřizovat reklamaci. Pokud takovou zásilku převezmete, ztrácíme možnost uplatnit reklamaci. V tomto případě doporučuji domluvit se na rozbalení zásilky před pracovníky PPL, popč. pošty a rovnou případně sepsat reklamační zápis.

Poštovné - náklady na dopravu:
- doporučený balíček do 500g— 89,-
- balík do ruky- - 130,-

4.Osobní odběr
Po předchozí domluvě.

5.Záruční podmínky a reklamace-uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Daňový doklad slouží zákazníkovi jako záruční list.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží . Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
-neodborným použitím zařízení
-mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
-živelnou pohromou (vodou, ohněm, bleskem)
-jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Postup reklamace:
Kupující informuje prodávajícího o reklamaci. Pro reklamaci doporučujeme zaslat email na adresu: marlenka.v@seznam.cz s reklamací výrobku. V reklamaci uveďte jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky, název zboží, popis závady, fotografii, případně nekompletní dodávku.
Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace nejpozději do 3 dnů. Buď o nutnosti zaslat výrobek zpět prodejci, nebo o dodání vadné, případně chybějící části výrobku.
V případě zaslání výrobku zpět, doporučujeme použít původní obal výrobku, protože prodávající neručí za poškození vzniklé před přijetím zboží.
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem.
O vyřízení reklamace se spotřebitel musí sám informovat na emailu: marlenka.v@seznam.cz
Prodávající není povinen kupujícího informovat.
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb.
Místem pro uplatnění reklamací je adresa provozovatele: Alena Vlášková, Kaplířova 1055, Tábor 39002.
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou podle odstavce 2 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (pokud není zboží šité na zakázku dle přání zákazníka). Veškeré náklady na zaslání zboží, které vzniknou dodavateli při odstoupení od smlouvy zákazníkem, tj. balné a poštovné nese dodavatel.
U zboží šitého na zakázku dle přání zákazníka, NENÍ MOŽNÉ ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY DLE USTANOVENÍ § 1837 NOZ
Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 NOZ od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO UPRAVENO PODLE PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO SPORTŘEBITELE JEN PRO JEHO OSOBU (ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že zboží ještě nebylo uhrazeno, musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovatele. Musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (prodávající může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající odečetl z vracené kupní ceny kupujícímu.
Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho faktického převzetí.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (včetně poštovného , resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu marlenka.v@seznam.cz
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7.Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Ochrana osobních údajů se řídí předpisem číslo 101/2000 Sb.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na marlenka.v@seznam.cz

8.Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Alena Vlášková
Kaplířova 1055
3900 02 Tábor
marlenka.v@seznam.cz
Maminky, tatínkové, ještě Vás prosíme o zvážení, zda-li do boudiček budete chtít všít okýnko, které je z igelitu. Igelit bohužel může časem začít praskat (nepraskavý igelit bohužel neexistuje), igelitové části podléhají běžnému opotřebení. Z tohoto důvodu raději doporučujeme boudičky bez igelitových okýnek.

Děkujeme za pochopení
Podmínky byly naposledy upraveny: 17.6.2020, 9:48
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt