PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
EVERIN s.r.o.
Petra Lypay

Ondříčkova 384/33
Praha 3
13000
Česká republika

IČ 27157172

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Vítáme Vás na stránkách našeho obchůdku, najdete zde šperky ze stříbra a bižuterii. 

Naše společnost je v souladu se zákonem č. 539/1992 Sb. registrována pro činnost s drahými kovy u Puncovního úřadu Praha.

S Puncovním úřadem máme uzavřenu "dohodu o umožnění internetových kontrolních nákupů".

E-mail: La-Bijoux@seznam.cz 


PROVOZ OBCHODU: 

Objednávky přijímáme a potvrzujeme běžně do 24 hodin (pouze v pracovní dny). 

DODACÍ PODMÍNKY: 

Zboží expedujeme obvykle do tří až pěti pracovních dnů po přijetí platby.
Velká většina zboží je skladem. V případě, že zboží skladem nemáme, je obvyklá doba dodání je 5 pracovních dnů od připsání platby na účet. 
Pokud hodně spěcháte, předem napište do kdy potřebujete aby byl balíček doručen.

Doklad o koupi – ZÁRUČNÍ LIST přikládáme automaticky do každého balíčku. 

Zboží zasíláme jako doporučenou zásilku nebo cenné psaní prostřednictvím České pošty. 

POŠTOVNÉ:

Poštovné účtujeme dle ceníku České pošty 49,-Kč.
Při nákupu 3 a více nad 800,-Kč poštovné zdarma - platí jen při zaslání do ČR. V případě, že zákazník splní podmínku na poštovné zdarma, automaticky poštovné neúčtujeme.
Pokud ale nakoupíte zboží s poštou zdarma a následně část zboží vrátíte, poštovné bude dodatečně naúčtováno a započteno
( jen v případě, že by podmínka 3 a více položek nad 800,- splněna nebyla).
Zasíláme doporučeně, obyčejně jen na Vaše výslovné přání a na vlastní riziko ( neneseme odpovědnost za případné nedoručení nebo vykradení zásilky).
Zaslání na Slovenko a do zahraničí je možné, cena poštovného je různá dle váhy balíčku ( vždy dle ceníku ČP).
Na Slovensko a do zahraničí je zaslání zdarma při nákupu 6-ti a více položek nad 3000,-Kč.


PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

Možný způsob úhrady:

1. bankovním převodem
2. složenkou typu A

POZOR: NA DOBÍRKU NEZASÍLÁME! ( ani výjimečně, ani registrovaným )

PROSÍM ČTĚTE: v albu „ důležité informace“ najdete info o slevách, odpovědi na nejčastější dotazy atd...


REKLAMACE: 

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci e-mailem: La-Bijoux@seznam.cz
2. zašlete na naší korespondenční adresu, do zásilky uveďte důvod reklamace, adresu a kontakt. 
3. přiložte záruční list ( doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě). 
4. zboží pečlivě zabalte, tak aby se cestou nepoškodilo ( neomlátilo o sebe, nepoškrábalo, nedošlo ke stlačení a podobně)
5. obálku přelepte nejlépe širší lepící páskou

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14-ti dnů: 

1. v případě, že se rozhodnete zboží vrátit, informujete nás e-mailem: La-Bijoux@seznam.cz 
2. zašlete zboží doporučeně na naší korespondenční adresu, do zásilky uveďte číslo účtu a kontakt.  
3. přiložte doklad o koupi nebo jeho kopii 
4. zboží dobře zabalte, nesmí přijít zpět poškozené! 
5. obálku přelepte nejlépe širší lepící páskou 
6. zboží vyrobené na zakázku, v barvě na přání, upravené povrchovou úpravou, není možné vrátit ani vyměnit

Spotřebitel je povinen fyzicky odeslat zboží nejpozději 14. den od jeho převzetí a to doporučeně!
Pokud vychází 14. den na víkend nebo státní svátek, je možné odeslat zboží hned následující pracovní den.

Zaplacenou finanční částku vracíme nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy ( od doručení zboží zpět) a to za podmínky, že nenese žádné známky nošení ani poškození a nedošlo ke snížení jeho hodnoty. 

DÁLE ÚČTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ POPLATKY:

přednostní ( expresní) vyřízení objednávky 40,-Kč

opětovné odeslání objednávky ( při nepřevzetí zásilky) – 49,-Kč
vybalení, kontrola a naskladnění nepřevzatého zboží - 85,-Kč

poplatek za vrácení platby – převodem na bankovní účet – zdarma
poplatek za vrácení platby – složenkou na adresu – 50,-Kč

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Jsou shromažďována pouze nejnutnější osobní data zákazníků potřebná k zaslání objednaného zboží, tyto data nejsou poskytována třetím osobám!

Děkujeme za Váš zájem a věříme, že si z naší opravdu široké nabídky vyberete ke své spokojenosti. 
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.1.2019, 22:22
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt