PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
František Málek

Petra Bezruče 606
Luby
35137
Česká republika

IČ 44660499
DIČ CZ6709121001

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Mimosoudní řešení sporů ADR
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

a

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
Tel.: 420 495 215 266
E-mail: spotrebitel@regio.cz
Web: www.konzument.cz
Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/resenisporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php
Poplatky za řízení nejsou, jazyk:čeština, může být vedeno ústní nebo písemnou formou


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Adresa pro doručení vráceného zboží:
Málek František
Petra Bezruče 606
351 37 Luby u Chebu

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:


• Datum objednání (*)/datum obdržení (*) ________________

• Číslo objednávky: ________________

• Peněžní prostředky budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu)
č. účtu k vrácení peněžních prostředků: ________________________________

• Vaše jméno a příjmení: ________________________________

• Vaše adresa: ________________________________

• Email: ________________________________

• Telefon: ________________________________


V ________________, Dne ________________


(podpis)

______________________________________
Vaše jméno a příjmení

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Milé maminky, tatínkové, babičky, tetičky ........ .

Vítám Vás ve svém albu a těším se na příjemný a bezproblémový obchod.

JSME NEKUŘÁCKÁ DOMÁCNOST.

Neposílejte mi pokud možno písemný seznam věcí, které chcete koupit, ale každou věc si objednejte označením zvlášť. Bude to přehlednější jak pro mě tak pro Vás. A budete mít pak i zpětnou kontrolu.
Vše Vám pak samozřejmě zašlu v jednom balíčku.

Dotaz na danou věc neberu jako závaznou objednávku. Na odpověď pokud se nedohodneme jinak čekám 24 hodin a poté dávám znovu do prodej či uvolňuji dalšímu zájemci. Z časových důvodů se již nikoho nedotazuji zda tedy má zájem či nikoliv.

Ceny jsou pevné. Pokud dokážete věc koupit levněji tak rovnou kupte a nesmlouvejte. Na objednávky a vzkazy tohoto typu nereaguji a zájemce anuluji.


Prodávám použité i nepoužité zboží.

Vždy se snažím věc řádně nafotit a popsat a na nedostatky upozornit. Cena pak odpovídá stavu věci.

Jsem jen člověk, takže mohu něco přehlédnout.Pokud nebudete se stavem věci spokojeni, domluvíme se jak dále.

U drobného lega - hlavně belville a klasik se mi může stát, že nějakou vaši objednanou drobnost výjimečně nedohledám.Mám tady toho opravdu mnoho a může se to stát. Pak o tom informuji a vracím peníze zpět v balíčku.

Platba na účet předem, možno i složenkou. Na dobírku nezasíláme. Osobní odběr je možný pouze po platbě předem na účet.

POKUD SE NEDOHODNEME JINAK, ČEKÁM NA PLATBU 5 PRACOVNÍCH DNÍ A POTÉ VRACÍM ZBOŽÍ BEZ UPOZORNĚNÍ DO PRODEJE. TOTO OPATŘENÍ JE HLAVNĚ KVŮLI NEREGISTROVANÝM ZÁKAZNÍKŮM, KTEŘÍ RÁDI OBJEDNÁVAJÍ, ALE JIŽ NEPLATÍ A TÍM ZBYTEČNĚ BLOKUJÍ ZBOŽÍ DALŠÍM ZÁKAZNÍKŮM.
BALÍČKY OTVÍRÁM JEN REGISTROVANÝM A OVĚŘENÝM ZÁKAZNÍKŮM NA DOBU AŽ 14 DNÍ, PO DOHODĚ SAMOZŘEJMĚ I DÉLE.

Balné do 5 cm je 3,- až 5,- Kč. Pokud zrovna nemáme krabičku do 5 cm od nějakého výrobku, dáváme do bublinkové protinárazové obálky. V době zaslání podkladů pro platbu bohužel nevím, co bude zrovna k dispozici.

U větších zásilek se snažíme vyhnout nakupování krabic, a tudíž balíme do krabic od různých setů. VŽDY JE OBJEDNANÉ LEGO A PLAYMOBIL ZABALEN JEŠTĚ DO JEDNOHO KARTONU ČI KRABICE. TUDÍŽ KDYŽ VÁM PŘIJDE KRABICE OD JINÉHO SETU POLEPENÁ OD POŠTY A LEPENKY, NENÍ TO VÁŠ SET. TEN JE UVNITŘ A BEZ POLEPENÍ.

Poštovné dle tarifu ČP - rozměrů a ceny pojištění balíčku.
Pokud jsou malé dílky či panáčci od lego klasik zaslány jako cenné psaní je tam příplatek 7,- až 10,- Kč na cennou obálku. Která u tohoto způsobu zaslání musí být.Ale i tak je zaslání levnější než cenný balík. Viz. ceník české pošty.

Zasíláme i na Slovensko. Jen počítejte, že poštovné je vyšší a sdělíme na požádání dle objednávky.

Zasílám do třech pracovních dnů od připsání peněz na můj účet.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od uzavření.

.
Děkuji za přečtení až do konce a pevně věřím, že budete s nákupem spokojeni.

Přeji příjemný nákup a pěkné dny František

PROVOZOVATEL:
MÁLEK FRANTIŠEK
PETRA BEZRUČE 606
351 37 LUBY U CHEBU
TELEFON: 602 85 99 34
Email: malkovec@seznam.cz
PROVOZNÍ DOBA NA TELEFONU OD 8.00 DO 18.00
IČO: 44660499
DIČ: CZ6709121001

LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. © 2013 Lucasfilm Ltd. & TM. Všechna práva vyhrazena.
Podmínky byly naposledy upraveny: 12.5.2020, 10:12
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt