PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Lenka a Vašek Káca

K Sibřině 325
Květnice
250 84
Česká republika

IČ 71517651

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Dobrý den, či večer,
vítám vás na stránkách mého BAZÁRKU. Naleznete zde dětské oblečení od nejmenších velikostí po cca 14 let.
Uvadím několik základních pravidel:

1. Podnikám na základě živnostenského oprávnění - IČO 43676634. K vašemu zakoupenému zboží bude vystaven a spolu se zbožím zaslán doklad. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (nejsem plátce). Vyjímka, kdy doklad zaslán není, je fotoalbum "Osobní prodej". Zde prodávám své, osobní, již použité věci a tudíž se nejedná o obchod.

2. ODPOVĚDNÁ OSOBA:
Václav Káca
Kontaktní adresa:
K Sibřině 325
250 84 Květnice
Kontaktní email: obchudek-uctyrtlapek.cz@seznam.cz.
Kontaktní telefon nemám.

3. ZBOŽÍ
Prodávám zboží (převážně dětský textil) nové i secondhandové. Pokud není zboží nové, vykazuje běžné známky opotřebení, proto s tímto počítejte, výrazné vady jsou uvedeny v popisu.

4. POŠTOVNÉ - a) dle sazebníku České pošty
Doporučená zásilka (do tloušťky 5cm) - 55,- - 65,- Kč - dle hmotnosti.
Doporučený balík do 2 kg - 100,-,
Balík do ruky - de hmotnosti - 130,-
Balné účtuji ve výši 2-9,- Kč.
NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM, obyčejnou poštou je možné na vaši žádost a riziko. Osobní předání není možné z časových důvodů.

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta - na VAŠI ŽÁDOST !!
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi (+10,- Kč). Pokud máte o tuto službu zájem, prosím upozorněte mě včas u objednávky

b) Zásilkovna - 70,-


Objednávek nad určitou částku se týká zvýhodněné (tedy nižší) poštovné a tento rozdíl hradím já. Pokud poté bezdůvodně vrátíte část zboží a zvýhodněné poštovné by jste tímto neměl(a) mít, protože je zboží vráceno, tudíž nekoupeno, dovoluji si tuto část poštovného odečíst z ceny zboží.

5. POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY
Po zadání vaší objednávky vás budu kontaktovat do 24 hodin v pracovní dny a do 36 hodin o víkendu a svátcích. Přepošlu přehled zakoupeného zboží, jednotlivé ceny u něj, výši poštovného, spočítám celkovou částku, uvedu číslo účtu a váš variabilní symbol. Pokud je vaše jméno a adresa odlišná od té na MMB, prosím o upřesnění neprodleně a ihned.
Na platbu čekám standartně 5 pracovních dní, po dohodě déle dle vaší potřeby.

6. PODKLADY K PLATBĚ A PLATBA
Po zaslání podkladů k platbě budu ráda, pokud mi do tří dnů oznámíte, že jste je v pořádku obdržela. Pokud neobdržíte podklady ve stanovených lhůtách (pracovní dny do 24hod. a víkendy a svátky do 36 hod.), prosím opětovně mě kontaktujte !!!
Na platbu čekám 5 pracovních dnů. Pokud platba nepřijde, píši vzkaz. Čekám další dva kalendářní dny, pokud platba nepřijde a nakupující se mnou během této doby vůbec nekomunikuje, objednávku ruším.
TYTO DŮLEŽITÉ VZKAZY ODESLÁM VŽDY 2x, aby bylo naprosto jasné, že vám dojdou. Tento postup je daný, bohužel mě k tomu donutily případy, kdy maminky skutečně neodpovídají a já mám věci zbytečně v rezervaci.
Vyjímkou jsou objednávky, kdy je dohodnuta pozdější platba.
Dle nového občanského zákoníku (platnost od 1.1.2014) má zákazník právo znát veškeré náklady na dodání, či daně a poplatky, které by se připočítávaly k objednávce. Pokud se toto nedozví před uzavřením smlouvy, pak je nemusí hradit. Podnikatelem uvedená cena má být konečná.

7. STORNO OBJEDNÁVKY
Prosím o zrušení vaší objednávky mailem do 24 hodin.
Ale právo zrušit objednávku má nakupující kdykoli před dodáním zboží. Tento fakt nic nemění na skutečnosti, že považuji za slušné, aby objednávku zrušil zákazník sám, co nejdříve a ne až po mé urgenci, kdy byly odeslány podklady a musím se po 5 pracovních dnech připomínat !!
Pokud zákaznice nereaguje na zaslané podklady (vždy pro jistotu odesílám 2x), platba nedojde a objednávka není zrušena ze strany zákaznice, ale až po mé urgenci, negativní hodnocení píši. Považuji za korektní, aby byla objednávka zrušena ze strany zákazníka.

8. TERMÍNY DODÁNÍ A DORUČENÍ
Balíček odesílám do tří pracovních dnů od obdržení platby a budu vás o tom mailem informovat. Zároveň je vaše jméno uvedeno ve fotoalbu "Odeslané balíčky".
Pokud na odeslání balíčku spěcháte, prosím o tuto informaci ihned při objednávce a budu se snažit, pokud to bude možné, odeslat balíček co nejdříve.
.
9. JAK DLOUHO TRVÁ DORUČENÍ BALÍČKU
Doporučené zásilky (do 5cm tlouštky) trvají 1-2- pracovní dny (tyto zásilky běžně zasílám).
Doporučené a cenné balíčky (nad 5cm tlouštky) trvají 2-5 pracovních dní (tyto balíčky běžně zasílám).
Balík do ruky - dostanete následující pracovní den.
Vyjímkou je předvánoční čas. Doporučené zásilky chodily rychle a do 2 pracovních dnů. Ale velké balíčky trvaly v některých případech 6-9 pracovních dnů !! Toto se ale během roku nestává.
Pokud chcete mít jistotu rychlého dodání, doporučuji "Balík do ruky". Ten je doručen následující pracovní den ode dne podání.

10. REKLAMACE
Pokud má zboží zjevnou vadu, která brání použití a nebyla uvedena v nabídce, má zákazník právo na zaplacení ceny zboží a to včetně poštovného související se zaslání reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu.
Nově lze požadovat v případě reklamace slevu z reklamovaného zboží. To platí i v případě, kdy prodejce nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit. V tomto případě prosím o ofocení vady a zaslání fotografie na mail a to pro posouzení vady a odhadu případné slevy.
Pozor, zlevněné zboží už napříště nemůžete reklamovat.
Podle nového zákoníku (platnost od 1.1.2014) nemůžete uplatnit reklamaci na vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo takové, které sami způsobíte nesprávným použitím.
V případě, že jste objevili vadu a chcete zboží reklamovat, prosím o informaci mailem či vzkazem přes MMB a to neprodleně po obdržení zboží.
Na vyřízení reklamace je dle zákona lhůta 30 dnů ode dne obdržení vadného zboží. V této lhůtě vám bude vrácena i platba za zboží. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato.

11. VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ DO 14 DNŮ
Nový občanský zákoník (od 1.1.2014) umožňuje odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, přičemž za vaše rozhodnutí vás nemůže obchodník nijak postihnout (například srážkou z ceny zboží). 14ti denní lhůta se počítá ode dne doručení zboží či jeho vyzvednutí. Odstoupení stačí zaslat elektronicky, není vyžadována papírová podoba a důležitý je čas odeslání. Na rozdíl od staré úpravy zákoníku nevadí, když obchodníkovi dojde odstoupení později (třeba písemně poštou), důležitý je čas odeslání.
V případě vrácení zboží do 14 dnů stačí u mě zaslání této informace mailem či vzkazem přes MMB.
Náklady na dopravu k obchodníkovi hradíte vy a zboží musíte vrátit do 14 dnů od odstoupení.
Obchodník vám musí vrátit všechny peníze, které u vás na základě smlouvy přijal, nemusí je ovšem poslat dříve, než mu vrátíte zboží.
Náklady na dopravu od obchodníka k vám se vrací jen do výše nejnižší nabízené dopravy (Prodejce např. nabízí nejnižší poštovné za 80,-, ale vy si objednáte kurýra za 200,-, v případě odstoupení vám prodejce vrátí kupní cenu zboží + poštovné ve výši 80,-).
Obchodník si může strhnout svoje náklady, ale jen tehdy, když mu to umožňuje zákon a dle § 1831 zákona č. 89/2012 Sb. zákon toto umožňuje.
Částka je stanovena na 65,- Kč ( jedná se o náklady spojené se znovunaskladněním a kontrolou stavu zboží, administrativní a bankovní poplatky, cestovné na poštu, náklady na balné, práce se zbožím a jeho uvedení do původního stavu a práce s vložením zboží zpět do nabídky).
V případě vrácení zboží prosím o zaslání paragonu. E-Shop není půjčovna a zboží se musí vrátit neponičené, s cedulkou a v původním stavu. V případě, že dojde k poškození či opotřebení zboží, je prodavající oprávněn nevrátit cenu za zboží v plné výši a odečíst část z ceny za jeho opotřebení.
Platba zpět k zakázníkovi se provádí výhradně na účet (ne poštovní poukázkou na jméno).
Zboží poslané dobírkou nebude převzato.

Secondhand zboží - zde se předpokládá, že zboží je nošené a vykazuje běžné známky opotřebení. Pokud se stane, že zboží neodpovídá popisu, či nebude uvedena výrazná vada, určitě se dohodneme, třeba na adekvátní slevě či i vrácení zboží. V každém případě je nutné informovat o vadě ihned, tj. po obdržení balíčku.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vámi zadané údaje (jméno, adresa) slouží pouze k vyřízení objednávky a nejsou v žádném případě dále zpracovány.

13. ZÁRUKA
Záruka na nové zboží 2 roky.
Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo takové vady, které sami způsobíte nesprávným či nešetrným použitím.

14. DOSTUPNOST ZBOŽÍ
Pokud není zboží na skladě a či jen částečně, informuji vás ihned v odpovědi na vaší objednávku a zároveň sdělím, zda a kdy bude zboží dostupné

15. BUĎTE V OBJEDNÁVCE PŘESNÉ A KONKRÉTNÍ !!!!! - uvedte přesně barvu, kterou chcete a počet kusů.
Uvedu příklad:
Zájemce se zeptá "Je daná věc volná?", či "Je ještě skladem tato věc", či "Je ta barva červená?" . Odepíši "Ano, v tento okamžik je volná" nebo "Ano, je červená". Tato otázka není objednávka, pouze informativní, tudíž neposílám podklady. Dělala jsem to dříve a potom byly maminky dotčené, že se jen ptaly a věc nechtějí!! Za pár hodin se ozve druhý zájemce a to konkrétně "Vezmu si tuto věc". VĚC PRODÁVÁM DRUHÉMU ZÁJEMCI, KTERÝ JI PŘÍMO A KONKRÉTNĚ CHCE !!!
Pouze DOTAZ NENÍ REZERVACE !!
Kdybych psala prvnímu, zda ji opravdu chce a poté druhému, že musí počkat, až odpoví ten první, bude to trvat 2-3 dny a to nelze !!
JE TO ČASTÉ A VELMI DISKUTABILNÍ TÉMA NA MIMIBAZARU. PŘI VÝŠE UVEDENÉ A PODOBNÉ OTÁZCE U MĚ V ALBU VĚCI NEREZERVUJI !!!!!

REZERVACE - pouze na vaše přání !!!!! Například když potřebujete počkat kvůli přeměření. Pokud se pouze zeptáte na doplnění rozměrů či máte jiný doplňující otázku a nezažádáte o věc do rezervace, věc do rezervace nedávám a je dále v prodeji !!!!!!!!
V případě žádosti - věc dávám do rezervace na 24 hodin.

16. ZVÝHODNĚNÉ POŠTOVNÉ
týká se pouze nového dětského textilu. Ne bot, hraček a ne soukromého prodeje !!

17. DODATEK
Před vaší objednávkou si prosím pozorně pročtěte tyto podmínky prodeje. Objednávkou s nimi projevujete souhlas. Pokud s podmínkami prodeje nesouhlasíte, prosím, zboží neobjednávejte.

Děkuji za vaši trpělivost a čas, který jste věnovali přečtení těchto řádků. Přeji vám příjemný nákup a radost z věciček pro vaše dítka :-)
Převážnou část administrace vyřizuje moje žena Lenka.
Děkuji
Vašek a Lenka
Podmínky byly naposledy upraveny: 15.5.2019, 7:35
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt | Jednotné kontaktní místo
Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu