PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF
PROVOZOVATEL:
Šárka Filipová
17. listopadu 258
530 02 Pardubice
IČ: 88854507
nejsme plátci DPH

Milí zákazníci,
Vítám Vás na stránkách mého bazárku. Děkuji Vám za zájem, kterého si velmi vážím. Kdykoliv se na mě můžete obrátit s Vaším dotazem.
Nabízené zboží pochází přímo z Anglie, kde je tříděno podle kvality. Já kupuji lepší kvalitu označenou jako „cream“ nebo jedna. U věcí jako teplákovina tuto kvalitu koupit nejde a proto Vám můžu nabídnout kvalitu 1. a okrajově 2. Většinou se jedná o bezchybné oblečení, přesto jde o věci nošené. Prosím počítejte s určitou mírou opotřebení. Všechny vady se snažím poctivě popsat 

Jak hodnotím stav zboží:
VELMI DOBRÝ STAV – oblečení ve výborném stavu
V HEZKÉM STAVU – oblečení nese známky nošení a praní, jako patrnější chloupek, mírně opraná barva, žmolíky na lemech …
NA VŠEDNÍ – zboží více používané, jedná se o zboží za výprodejovou cenu do 39,-
Na případné fleky nebo dírky upozorním, přesto se může stát, že něco přehlédnu. Potom vše ráda v klidu vyřeším 
Nové zboží přidávám většinou 4 x týdně.

Zboží můžete objednat dvěma způsoby:
ZASLAT HNED – pošleme podklady pro platbu a hned po zaplacení balíček
OTEVŘENÁ OBJEDNÁVKA – zboží rezervujeme na dobu až 1 měsíc. Po tuto dobu si můžete přidat další oblečky (u objednávky prosím o uvedení pozn. Otevřená objednávka). Potom automaticky pošlu podklady pro platbu a následně balíček Objednávku můžete samozřejmě kdykoliv ukončit.
OSOBNÍ ODBĚR – v naší prodejně DĚTSKÝ SECOND HAND, ulice 17. listopadu 258 (u podjezdu), Pardubice.
Na všechny dotazy a rezervace zboží vždy reaguji mailem. Pokud zašlete dotaz např. na přeměření, čekáme na odpověď 24 hod. a potom automaticky uvolním pro další zákazníky. Děkuji za pochopení.

POŠTOVNÉ A BALNÉ:
Balíčky posílám prostřednictvím České pošty a.s.
Za poštovné a balné si účtujeme cenu 55,- Pokud se jedná o jeden kus velkého zboží (např. zimní bunda), poštovné je 80,-
V případě zájmu můžu posílat balíček i na dobírku. V tomto případě je poštovné 85,-
U malé zásilky (např. jedno tričko) můžu poslat i obyčejně Riziko nedoručení zásilky v tomto případě bere zákazník zcela na sebe. Cena 26,-
Na poštu chodím 2 – 3x týdně. Všechny balíčky jsou odeslané max do 5ti pracovních dnů po obdržení platby.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Nevyhovující zboží můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky.
Prosím sdělte mě tuto skutečnost předem mailem:
jméno a příjmení
adresa
seznam zboží, které vracíte
číslo bankovního účtu, kam mám zaslat peníze
Potom stačí zboží zabalit a odeslat zpět. Poštovné a balné jde k tíži kupujícího.

Těším se na Vás a přeji příjemné nakupování.
Šárka


Osobní odběr je možný v naší prodejně.
DĚTSKÝ SECOND HAND
17. listopadu 258 (u podjezdu)
530 02 Pardubice
IČ: 88854507
nejsem plátce DPH

Část I.
1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:


Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.


Část II.
OBJEDNÁVKOU A UZAVŘENÍM OBCHODU ZÁKAZNÍK STVRZUJE, ŽE SE SEZNÁMIL S PODMÍNKAMI PRODEJE.

Podmínky prodeje platné od 1.1.2010

Předně děkuji, že věnujete pozornost podmínkám prodeje, kde najdete všechny důležité informace.

OBJEDNÁVKY A REZERVACE
Zboží rezervuji zpravidla na týden, po domluvě samozřejmě možno i déle. Když se do dohodnuté doby rezervace nic neděje, snažím se Vás kontaktovat než zboží postupuji dalšímu zákazníkovi.
Na Vaše rezervace, dotazy, objednávky reaguji obratem, nejdéle do 24 hodin Vaši poptávku vyřídím. Jestliže moji odpověď do té doby neobdržíte, zkontrolujte prosím Vzkazy na mých stránkách, kde informuji o své nepřítomnosti, případně zašlete objednávku apod.ještě jednou (může se stát, že zpráva mi nedošla z technických důvodů).
STORNO OBJEDNÁVKY lze provést do 24 hodin telefonicky nebo mailem.

Zboží je obvykle na objednávku s dodáním po dvou týdnech, často to vychází i dříve - vždy závisí na časovém zadání objednávky. Na dotázání kdykoli informuji o co nejpřesnějším termínu. Vždy vyčkávám úhrady ze strany zákazníka, zejména u neregistrovaných uživatelů a uživatelů registrovaných bez aktuálních hodnocení. Pokud byste měli zájem o jiné velikosti nebo sortiment, napište, budu se maximálně snažit vyjít vstříc. Sortiment pro dospěláky z prostorových a časových důvodů nevedu - objednat na přání zákazníka je ale možné.

POŠTOVNÉ
Zboží zasílám doporučeně, po domluvě možno na žádnost zákazníka také obyčejně, ale v takovém případě za věci neručím při ztrátě vrácením peněz. Na dobírku zasílám na základě kladných hodnocení konkrétního zákazníčka nebo po konkrétní domluvě a samozřejmě si službu musíte doplatit dle tarifů České pošty.

Poštovné je dle aktuálních tarifů České pošty.


ZPŮSOB PLATBY

Způsob platby je předem převodem na účet, pokyny vždy obdržíte.

DODACÍ LHŮTA

Zboží NOVÉ je obvykle za dva týdny, často to bývá u George dříve i po týdnu k odeslání, záleží jen, jak rychle mi zboží vyexpedují - na dotaz samozřejmě vždy konkrétně informuji. Objednávám minimálně dvakrát do týdne, tedy opravdu záleží na konkrétním datu zadání objednávky a případně na platbě ze strany zákazníka. Nemám žádné uzávěrky, objednávám tak, jak potřebuji, abych zajistila zboží. Čekám na úhradu ze strany zákazníka - tu očekávám vždy do tří dnů, pokud nejsme domluveni jinak. Z tohoto vycházím i při objednání zboží - tedy pokud platba nepřijde, samozřejmě se prodleva odrazí i na dodání zboží.

U věcí bazarových NOŠENÝCH - balíček odesílám po připsání platby na účet do tří pracovních dnů, zpravidla se snažím ale odesílat ještě týž nebo následující pracovní den. Pokud se odeslání z nějakého důvodu pozdrží, pak o tom informuji na MMB - jde většinou pouze o vyjímečné události jako dovolená, nemoc apod. Stejně tak i vyřizování dotazů - vždy, pokud nejsem ten den k dispozici, umisťuji vzkaz na MMB. Pokud se jedná o věci nošené, vždy v ceně zohledňuji tento stav. Popis zadávám dle nejlepšího svědomí a vždy je cena směřována podstatně níže, aby vykryla i jakékoli přehlídnuté drobnosti. NEKUPUJETE ZBOŽÍ V TOMTO PŘÍPADĚ NOVÉ a cenu dodatečně nezohledňuji. I zde platí, že zboží můžete vrátit - poštovné nehradím, máte právo odstoupit od kupní smlouvy.

VRÁCENÍ a REKLAMACE ZBOŽÍ

Při vracení zboží nehradím náklady na poštovné a současně na mé náklady připadá manipulační poplatek ve výši 20 Kč (poplatky za bankovní převody a další náklady- balné). zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u takového zboží, kde to umožňuje zákon.

ZÁRUČNÍ DOBA:
Záruční doba poskytována dle platných zákonů.

Osobní údaje zákazníků (jméno, adresa) slouží pouze k vyřízení objednávky a realizaci dodávky objednaného zboží. V žádném případě nejsou tyto udaje žádným dalším způsobem nikterak zpracovávány ani předány třetím osobám

Přeji hezký výběr zboží a ať z něj máte radost. Budu se každému zákazníčkovi snažit vyjít vstříc a předem děkuji za Váš případný zájem. Po doručení balíčku budu ráda, když se mi ozvete zprávičkou případně do HODNOCENÍ, jak jste s obchůdkem spokojeni.

RenataREKLAMAČNÍ ŘÁD
Článek I
Prevence
• Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
• Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
• Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. K zajištění řádné péče a údržby slouží různé přípravky a čistící prostředky .
Článek II
Základní podmínky reklamace
• Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
• Odst.2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
• Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
• Odst.4: Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem a nejedná se o složitější případ, je možno o reklamaci rozhodnout ihned.
• Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem), nebude do reklamačního řízení přijato.
• Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
Článek III
Místo a způsob uplatnění reklamace
• Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci osobně, popřípadě poštou.
• Odst.2: Zákazník bude informovaán o převzetí zboží, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.
Článek IV
Lhůty pro uplatnění reklamace
• Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
• Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
• Odst.3: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Článek V
Odstranitelné vady
• Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
• Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
• Odst.3: Zákazník bude informován o provedení opravy a termínu vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud nebude dohoda znít jinak (odeslání poštou).
• Odst.4: V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
Článek VI
Neodstranitelné vady
• Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
• Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
o požadovat výměnu zboží za nové
o nebo odstoupit od kupní smlouvy
• Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
Článek VII
Rozpor s kupní smlouvou
• Odst.1: Prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, tedy bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
• Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
• Odst.3: V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou bude zboží uvedeno do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Podmínky byly naposledy upraveny: 6.2.2018, 22:23
Podmínky byly naposledy upraveny: 11.2.2019, 9:03
© 2004-2019 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt