PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Pavla Tydlačková

Družstevní 1768
Vsetín
75501
Česká republika

IČ 03000613

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

Milé maminky,

PROVOZOVATEL:
Pavla Tydlačková
Družstevní 1768
755 01 Vsetín
IČ 03000613 DIČ: CZ8060195858
Kontaktní osoba: Pavla Tydlačková
tel.: 603 183 142
E-mail: botky-tp@seznam.cz

PROVOZOVNA:
DĚTSKÁ OBUV
Žerotínova 1114
755 01 Vsetín


PRACOVNÍ DOBA :
Na Vaše e-maily odpovím do 24 hodin, pokud by se tak nestalo, kontaktujte mě prosím znovu.

ZDRAVOTNÍ OBUV
Jedná se výhradně o kvalitní obuv vyráběnou certifikovanými výrobci. Nabídku postupně doplňujeme.

ZÁRUČNÍ DOBA
U nového zboží je záruční doba 24 měsíců. S novým zbožím zasílám daňový doklad.

Způsob stornování objednávky (zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem).

OBJEDNÁVKY
Závazná rezervace platí 3 pracovní dny, to je doba na připsání platby na účet,pokud se nedohodneme jinak.
V případě dotazů-přeměření,upřesnění apod. čekám na Vaše vyjádření,zda o věc máte zájem po dobu 24 hodin od mé odpovědi. Pokud se už neozvete,uvolňuji věc dalším zájemcům.
Na objednávky a maily odpovídám pokud možno ještě ten samý den,max. další den.
Pokud někam odjíždíme na více dní,zadávám do alba upozornění,pak je balíček odeslán ihned po návratu,stejně tak případné rezervace jsou vyřízeny ihned po návratu.
V případě, že objednané zboží již není skladem nebo jen částečně, což se může stát, neboť aktualizujeme vždy 1xdenně a to večer, dávám zákazníkovi vědět obratem e-mailem.

VELIKOST OBUVI:
Uveďte vždy velikost, kterou požadujete vč. délky nožičky dítěte (nožičku dítěte měřte vždy ve stoje). Výměna obuvi za větší nebo menší velikost je samozřejmě možná (pokud je skladem).

PLATBA
Pouze předem bankovním převodem na náš účet, na dobírku nezasílame...

DOPRAVA
Zboží je doručováno českou poštou:
Doporučený balík ČP / dle velikosti balíku 60-80 Kč
Vaše objednávky obuvy vyřizujeme do 2 dnů od připsání částky na náš účet. V každém případě podávám zákazníkovi většinou ještě tentýž den info o termínu zaslání.

Při přijetí balíčku budu ráda, když mi napíšete do hodnocení, že dorazil.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Zákazník souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely společnosti – nabízení zboží, zasílání informací o pořádaných akcích. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Dle zákona č. 367/2000 máte právo od koupě odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V souladu se zákonem č. 367/2000 nám sdělte na botky-tp@seznam.cz.cz, že jste se rozhodl odstoupit od koupi. Zboží zašlete doporučeně s originálním dokladem (fakturou) na adresu Pavla Tydlačková, Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín. Nezapomeňte uvést číslo účtu , na které vám bude vrácena částka včetně poštovného. Zboží doporučujeme pojistit. Za výměnu nového zboží (změna barvy, velikosti, modelu) na přání zákazníka účtujeme 40,-Kč. Vrácení zboží, reklamace se vztahuje pouze na nové zboží (u použitého zboží se jedná o soukromý prodej).

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Záruka na zboží je 24 měsíců. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně. Reklamace mechanického poškození zboží není možné uznat. Písemné oznámení spolu s vadným zbožím odešle kupující v odpovídajícím obalu doporučeně na adresu:Pavla Tydlačková, Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín. Na základě těchto informací stanovíme další postup při vyřizování reklamace. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným používáním a ošetřováním. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, odešleme Vám nové zboží, případně bude vrácena zaplacená částka.

UPOZORNĚNÍ: Všechny zde uvedené ceny jsou platné pouze pro objednávky uskutečněné přes MMB. Ceny neplatí pro běžný nákup na prodejně!


PRODEJ NOŠENÉHO OBLEČENÍ PO MÝCH DĚTECH
Záruční doba na použité zboží není poskytována (jedná se o soukromý prodej).
Podmínky byly naposledy upraveny: 8.11.2017, 10:13
© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt