PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Terezia Kniesová

Horní Lhota 138
Blansko
678 01
Česká republika

IČ 68077963

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.
 

Část II.

PROVOZOVATEL:
Terézia KNIESOVÁ, Horní Lhota 138, 678 01 Blansko.
e-mail: t.kniesova@centrum.cz - kontaktní osoba
tel. 774 941 532 , na sms nereaguji, úřední hodiny většinou od 8.00 - 16.00 hod. (ale na netu jsem většinou do 22h pokud není uvedeno ve vzkazíku na stránkách)

IČ: 68077963, Velkoobchod a maloobchod
Papírový doklad o prodeji bude přibalen na vyžádání.
Nejsem plátce DPH

ZBOŽÍ
Prodávám nové zboží, outlet - v současné době velmi oblíbené pro jeho dostupnou cenu, jedná se o zboží vyřazené z důvodu rušení kolekce, výprodejů, drobných vad, na které upozorním v popisu, může mít odstřižené cedulky, či být ušpiněno od manipulace.
Nošené či použité věci prodávám pouze po dětech či rodinných příslušnících, na toto zboží nevystavuji doklad ani neposkytuji záruku. Vždy se snažím popsat danou věc jak nejlíp to jde, ale každý můžeme mít jiný náhled. Pokud by přesto některá z Vás nebyla se zbožím spokojena, určitě se na dalším řešení dohodneme.
Veškeré nabízené zboží mám skladem, ihned odeslání. Pokud tomu bude jinak bude to výslovně uvedeno u inzerátu.

REZERVACE PLATÍ, NIKOHO V POŘADÍ NEPŘESKAKUJI, PŘI ZRUŠENÍ REZERVACE SE OZVU V POŘADÍ VŠEM NÁSLEDUJÍCÍM ZÁJEMCŮM. REZERVACI DRŽÍM MAX. 12h, POKUD SE DO TÉ DOBY ZÁJEMCE NEOZVE, VĚC POSTUPUJI HNED DALŠÍMU ZÁJEMCI.
Neregistrovaným zájemcům zboží rezervuji a podklady vystavím pouze po sdělení celého jména a adresy.

PLATBA
- předem na účet
- poštovní poukázkou, platba na účet či na adresu
- na dobírku nezasílám
- obyčejné zásilky pouze na vaše vyžádání a riziko, pamatujte na to že od nich nejsou žádné doklady a mohou se na poště ztratit (bohužel již nejedna špatná zkušenost).
- pokud nebude platba připsána do 7ti dnů od domluveného termínu tj. doba pro připsání částky na účet, ruším objednávku a dávám negat.hodnocení

ZPŮSOB DODÁNÍ
- balíčky odesílám nejpozději do 2 dnů od přijetí platby, prostřednictvím České pošty
- poštovné si určuji sama, dle tarifu ČP a hradí ho kupující.
V případě ztráty zásilky čekám na vyjádření české pošty (30 dní od podání reklamace) a po jejich kladné zprávě o skutečné ztrátě balíku vracím peníze na Váš účet.

OSOBNÍ ODBĚR
Předem vybrané a objednané zboží je možné si osobně vyzvednout po předchozí dohodě na výše uvedené adrese. Platbaza toto objednané zboží musí být předem zaslána na účet dle vystavených pokynů. Požaduji vyzvednutí do týdne od objednání.

ZÁRUČNÍ DOBA
V případě nového zboží poskytuji na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem – 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Na použité zboží neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím.

STORNO
- pokud objednávku chcete stornovat, prosím oznamte mi to emailem do 24 hod.
- v případě problémů s dodávkou zboží se Vám ozvu a věc budeme řešit buď vrácením peněz nebo dodáním jiného zboží.

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží Zákazník bude emailem informován o přijetí zboží k reklamaci. Po vyřízení bude opět informován emailem, jak reklamace dopadla. Reklamace vyřizuji v souladu s Občanským zákoníkem. Zboží, které reklamujete, není nutné vrátit v původním obalu, ale uvítám původní obal, vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které právě již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.
Vyměním kus za kus, nebo vrátím peníze na účet ze kterého byla objednávka hrazena.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Pokud si svůj nákup rozmyslíte, máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, v takovém případě je vrácena v případě platby předem celá částka po odečtení storno poplatku 50 - 80 Kč do 3 kalendářních dnů převodem na učet a to až po obdržení vráceného zboží prodejcem.

OSOBNÍ ÚDAJE
- slouží pouze prodejci a jsou nezbytné k vyřízení vaší objednávky, v žádném případě nebudou využity k jiným účelům či sděleny 3. osobě

Těším se na obchůdky s vámi a doufám, že vše bude k oboustranné spokojenosti :c))

Děkuji a přeji příjemné nakupování
Podmínky byly naposledy upraveny: 1.3.2017, 7:53
Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Osobní údaje | Kontakt

© 2004-2022 CZECH NEWS CENTER a.s.